LEGE nr.21 din 18 ianuarie 1999
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 18/21 ian. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta lege reglementeaza prevenirea și sanctionarea activitatilor de spalare a banilor.

ART. 2
In sensul acestei legi:
a) prin spalarea banilor se intelege faptele prevazute la art. 23, daca au fost savarsite prin intermediul persoanelor juridice sau fizice mentionate la art. 8;
b) prin bunuri se intelege orice categorii de valori, corporale sau necorporale, inclusiv bani, mobile sau imobile, precum și actele juridice sau documentele care atesta proprietatea acestora.

CAPITOLUL 2
Proceduri de identificare a clientilor și de prelucrare a informatiilor referitoare la spalarea banilor

ART. 3
(1) De indata ce angajatul unei persoane juridice sau persoana fizica dintre cele prevazute la art. 8 are suspiciuni ca o operatiune care urmeaza sa aiba loc are drept scop spalarea banilor va sesiza persoana sau persoanele desemnate conform art. 16, care, pe baza unor indicii temeinice, vor informa, la randul lor, Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, denumit în continuare oficiul. Acesta va certifica imediat primirea informatiei.
(2) Daca oficiul considera necesar, el poate decide, în mod justificat, suspendarea efectuarii tranzactiei. Decizia va fi comunicata imediat, în scris, persoanei juridice sau fizice careia i s-a cerut efectuarea tranzactiei.
(3) Pentru operatiunile de depunere sau de retragere de sume în numerar, în lei sau în valuta, sume ce depasesc echivalentul în lei a 10.000 euro, personalul din structurile prevazute la art. 8 va raporta oficiului în maximum 24 de ore de la data efectuarii operatiunii. La transferul acestor sume din conturi bancare vor fi aplicate prevederile alin. (1) și (2).
(4) Daca oficiul considera ca perioada de 24 de ore prevazuta la alin. (3) este insuficienta, el poate formula în acest interval o cerere motivata catre Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, pentru a se prelungi perioada necesara cu maximum 3 zile lucratoare. Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie poate autoriza, o singura data, motivat, prelungirea solicitata sau poate dispune incetarea suspendarii efectuarii tranzactiei.
(5) Cand cererea pentru prelungirea perioadei cu maximum 3 zile lucratoare se dovedeste a fi neintemeiata, oficiul va raspunde civil pierderea financiara suportata de persoana fizica sau juridica în cauza.
(6) Daca decizia de neefectuare a tranzactiei nu este comunicata persoanelor juridice prevazute la art. 8 în perioada mentionata la alin. (2) și (3), acestea vor putea efectua tranzactia.

ART. 4
Daca o persoana dintre cele prevazute la art. 8 are cunostinta ca o tranzactie pentru care a primit instructiuni sa o efectueze are ca scop spalarea banilor și acesteia ii este imposibil sa nu o efectueze sau, prin neefectuarea ei, este posibil sa zadarniceasca eforturile de a se urmari beneficiarii operatiunii suspecte de spalare a banilor, institutia sau persoana în cauza va informa oficiul imediat dupa ce a efectuat tranzactia. In asemenea cazuri se va preciza motivul pentru care nu s-a putut transmite informatia despre tranzactie, inainte ca aceasta sa se fi efectuat.

ART. 5
In cazul în care oficiul primeste informatii potrivit art. 3 sau 4, acesta poate cere oricarei institutii competente sa furnizeze datele necesare verificarii lor.

ART. 6
Oficiul va proceda la examinarea informatiei care i-a fost furnizata potrivit art. 3-5. In cazul în care aceasta examinare aduce date sau indicii temeinice referitoare la spalarea banilor, informatiile vor fi transmise de indata Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.

ART. 7
Furnizarea cu buna-credinta de informatii în conformitate cu prevederile art. 3-5, facuta de catre persoanele juridice prevazute la art. 8 sau de catre angajatii ori reprezentantii lor mentionati la art. 16, nu poate atrage raspunderea disciplinara, civila sau penala a acestora.

ART. 8
Intra sub incidenta prezentei legi:
a) bancile, sucursalele bancilor straine și institutiile de credit;
b) institutiile financiare, cum ar fi: fonduri de investitii, societati de investitii, societati de administrare a investitiilor, societati de depozitare, de custodie, societati de valori mobiliare, fonduri de pensii și alte asemenea fonduri, care indeplinesc urmatoarele operatiuni: creditarea, incluzand, printre altele, creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finantarea tranzactiilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, operatiuni de plati, emiterea și administrarea unor mijloace de plata, carti de credit, cecuri de calatorie și altele asemenea, acordarea sau asumarea de garantii și subscrierea de angajamente, tranzactii pe cont propriu sau în contul clientilor prin intermediul instrumentelor pietei monetare, cecuri, ordine de plata, certificate de depozite și altele, schimb valutar, produse financiare derivate, instrumente financiare legate de cursul valutar ori de rata dobanzilor, valori mobiliare, participarea la emiterea de actiuni și oferirea de servicii legate de aceste emisiuni, consultanta acordata intreprinderilor în probleme de structura a capitalului, strategia industriala, consultanta și servicii în domeniul fuziunilor și achizitiilor de intreprinderi, intermedierea pe pietele interbancare, administrarea de portofolii și consultanta în acest domeniu, custodia și administrarea valorilor mobiliare;
c) societatile de asigurari și reasigurari;
d) agentii economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc ori de amanet;
e) persoanele fizice și juridice care acorda asistenta de specialitate juridica, notariala, contabila, financiar-bancara;
f) orice alta persoana fizica sau juridica, prin acte și fapte savarsite în afara sistemului financiar-bancar.

ART. 9
(1) Persoanele juridice mentionate la art. 8 au obligatia sa stabileasca identitatea clientilor pentru orice tranzactie a carei limita minima, în lei sau în valuta, reprezinta echivalentul a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia are loc printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au legatura intre ele.
(2) Cand suma nu este cunoscuta în momentul acceptarii tranzactiei, persoana fizica sau juridica, obligata sa stabileasca identitatea clientilor, va proceda la identificarea de indata a acestora, atunci cand este informata despre valoarea tranzactiei și cand a stabilit ca a fost atinsa limita minima.
(3) De indata ce apare vreo informatie ca prin tranzactie se urmareste spalarea banilor, se va proceda la identificarea clientilor, chiar daca valoarea tranzactiei este mai mica decat limita minima stabilita de catre oficiu.

ART. 10
(1) Datele de identificare a clientilor vor cuprinde:
a) în cazul persoanelor fizice: datele de stare civila mentionate în documentele de identitate prevazute de lege;
b) în cazul persoanelor juridice: datele mentionate în documentele de inmatriculare prevazute de lege, precum și dovada ca persoana fizica care conduce tranzactia reprezinta legal persoana juridica.
(2) In cazul persoanelor juridice straine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente din care sa rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul inmatricularii, imputernicirea speciala a celui care o reprezinta în tranzactie, precum și o traducere în limba romana a documentelor autentificate de un notar public.

ART. 11
In cazul în care exista informatii, referitoare la clientii prevazuti la art. 9 și 10, ca tranzactia nu se desfasoara în nume propriu, persoanele juridice mentionate la art. 8 vor lua măsuri pentru a obtine date despre adevarata identitate a persoanei în interesul ori în numele careia actioneaza acesti clienti, inclusiv de la oficiu.

ART. 12
(1) Cerintele de identificare nu vor fi impuse societatilor de asigurari și reasigurari mentionate la art. 8, în legatura cu politele de asigurare de viata, daca prima de asigurare sau ratele de plata anuale sunt mai mici sau egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unica de asigurare platita este, în echivalent lei, pana la 2.500 euro. Daca ratele de prima periodice sau sumele de plata anuale sunt ori urmeaza a fi marite în asa fel incat sa depaseasca limita sumei de 1.000 euro, respectiv de 2.500 euro, în echivalent lei, se va cere identificarea clientilor.
(2) Cerintele de identificare nu sunt obligatorii în cazul subscrierii politelor de asigurare emise de fondurile de pensii, obtinute în virtutea unui contract de munca sau datorita profesiei asiguratului, cu conditia ca polita sa nu poata fi rascumparata inainte de scadenta și sa nu poata fi folosita ca garantie sau colateral pentru obtinerea unui imprumut.
(3) Cerintele de identificare nu se impun, daca nu s-a stabilit ca plata se va face prin debitarea unui cont deschis pe numele clientului la o banca sau la o institutie pentru economii.

ART. 13
(1) In fiecare caz în care identitatea este solicitata potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridica sau persoana fizica prevazuta la art. 8, care are obligatia identificarii clientului, va pastra o copie de pe document, ca dovada de identitate, sau referinte de identitate, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu data cand se incheie relatia cu clientul.
(2) Persoanele juridice și fizice prevazute la art. 8, carora li se aplica prevederile prezentei legi, vor pastra, intr-o forma care poate fi folosita ca mijloc de proba în justitie, evidenta secundara sau operativa și inregistrari ale tuturor tranzactiilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru o perioada de 5 ani de la executarea fiecarei tranzactii, dupa care vor fi predate oficiului, pentru arhiva.

ART. 14
(1) Persoanele juridice și fizice prevazute la art. 8 vor intocmi raport scris pentru fiecare tranzactie care, în virtutea naturii ei sau a caracterului neobisnuit, raportat la contextul activitatilor obisnuite ale clientului, poate fi legata de spalarea banilor.
(2) Raportul, a carui forma va fi stabilita de catre oficiu, va fi inaintat acestuia.

ART. 15
Oficiul va asigura, pe cheltuiala proprie, programe speciale de instruire a reprezentantilor persoanelor prevazute la art. 8. Persoanele juridice prevazute la art. 8 vor stabili proceduri și metode de control intern pentru a preveni și a impiedica spalarea banilor și vor asigura instruirea angajatilor pentru recunoasterea tranzactiilor care pot fi legate de spalarea banilor și asupra măsurilor imediate ce trebuie luate în asemenea cazuri.

ART. 16
(1) Persoanele juridice prevazute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati în aplicarea prezentei legi, ale caror nume vor fi comunicate oficiului, impreuna cu natura și cu limitele responsabilitatilor mentionate.
(2) Fiecare persoana desemnata, conform alin. (1), de catre persoanele juridice specificate la art. 8 raspunde de realizarea sarcinilor stabilite de acestea în aplicarea prezentei legi.

ART. 17
Autoritatile cu drept de control financiar conform legii și cele de supraveghere prudentiala a persoanelor juridice specificate la art. 8, care iau cunostinta de date ce indica actiuni de spalare a banilor, vor informa despre acestea oficiul.

ART. 18
(1) Personalul oficiului are obligatia de a nu divulga informatiile primite în timpul activitatii decat în cadrul unei proceduri judiciare, inclusiv dupa incetarea functiei, pe o durata de 5 ani.
(2) Este interzisa folosirea în scop personal de catre angajatii oficiului a informatiilor primite atat în timpul activitatii, cat și dupa incetarea acesteia.
(3) Dispozitiile alin. (1) și (2) nu se aplica comunicarilor din cadrul colaborarii mutuale facute în baza tratatelor internaționale la care România este parte sau în baza reciprocitatii, comunicarilor facute institutiilor straine care au functiuni asemanatoare și care au obligativitatea pastrarii secretului în conditii similare oficiului, daca asemenea comunicari sunt facute în scopul indeplinirii atributiilor care rezulta din obiectul de activitate.

CAPITOLUL 3
Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor

ART. 19
(1) Se infiinteaza Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, organ de specialitate cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucuresti.
(2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spalarii banilor, scop în care primeste, analizeaza, prelucreaza informatii și sesizeaza autoritatile abilitate prin lege.
(3) In vederea exercitarii atributiilor sale, oficiul isi constituie aparat propriu, la nivel central și teritorial, dupa caz.
(4) La nivelul judetelor și al municipiului Bucuresti se pot constitui structuri operative, denumite în continuare structuri, conduse de un director.
(5) Nomenclatorul de functii, conditiile de studii și de vechime pentru incadrarea și promovarea personalului oficiului se propun de catre acesta și se aproba prin hotarare a Guvernului, avandu-se în vedere salarizarea personalului din organele auutoritatii judecatoresti.
(6) Oficiul este format din cate un reprezentant al Ministerului Finantelor, Ministerului Justitiei, Ministerului de Interne, Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Bancii Nationale a României, Asociatiei Romane a Bancilor și Curtii de Conturi, numiti în functii, pe o perioada de 5 ani, prin hotarare a Guvernului.
(7) Oficiul este condus de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit de Guvern din randul membrilor oficiului, care are și calitatea de ordonator principal de credite.
(8) Membrii oficiului trebuie sa indeplineasca, la data numirii, urmatoarele conditii:
a) sa fie licentiati și sa aiba cel putin 10 ani vechime intr-o functie economica sau juridica;
b) sa aiba domiciliul în România;
c) sa aiba numai cetatenia romana;
d) sa aiba exercitiul drepturilor civile și politice;
e) sa se bucure de o reputatie profesionala și morala nestirbita.
(9) In caz de vacanta a unui post în cadrul oficiului, conducatorul autoritatii competente va propune Guvernului o noua persoana în termen de 30 de zile de la data vacantarii.
(10) Membrii oficiului au obligatia sa comunice de indata, în scris, presedintelui oficiului aparitia oricarei situatii de incompatibilitate cu conditiile prevazute la alin. (8).
(11) Functia de membru al oficiului este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.
(12) In perioada ocuparii functiei, membrii oficiului vor fi detasati, respectiv contractul de munca al acestora va fi suspedant, urmand ca la incetarea mandatului sa revina la functia de baza.
(13) Mandatul de membru al oficiului inceteaza în urmatoarele situatii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
b) prin demisie;
c) prin deces;
d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni;
e) la survenirea unei incompatibilitati;
f) prin revocare de catre autoritatea care l-a numit.
(14) Personalul angajat în cadrul oficiului ori în structurile acestuia nu poate ocupa nici un post și nu va indeplini vreo functie în nici una dintre institutiile prevazute la art. 8 simultan cu calitatea de salariat al oficiului sau al structurilor sale.

ART. 20
(1) Pentru functionarea oficiului și a structurilor acestuia, Guvernul si, dupa caz, autoritatile administratiei publice locale vor transmite în administrarea acestora imobilele necesare - terenuri și cladiri - din domeniul public sau privat, în termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
(2) Oficiul isi intocmeste proiectul de buget propriu, pe care il inainteaza Guvernului.
(3) Anual ori atunci cand Guvernul hotaraste, oficiul prezinta rapoarte de activitate.
(4) In exercitarea atributiilor sale oficiul adopta decizii cu majoritate de voturi.

CAPITOLUL 4
Raspunderi și sanctiuni

ART. 21
Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala sau penala.

ART. 22
(1) Constituie contraventie și se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (1), art. 4, 6, 9 și 11-16, daca fapta nu este savarsita în astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii penale, infractiune.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica și persoanelor juridice.
(3) Contraventiile se constata și amenda se aplica de persoanele din cadrul oficiului anume desemnate în acest scop.
(4) Dispozitiile prezentei legi se completeaza, în mod corespunzator, cu prevederile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea și sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 și 26.

ART. 23
(1) Constituie infractiunea de spalare a banilor și se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de valori, cunoscand ca acestea provin din savarsirea unor infractiuni: traficul de stupefiante; nerespectarea regimului armelor și munitiilor în forma agravanta; nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive; nerespectarea regimului materiilor explozive; falsificarea de monede sau de alte valori; proxenetismul; contrabanda; santajul; lipsirea de libertate în mod ilegal; inselaciunea în domeniul bancar, financiar sau de asigurari; bancruta frauduloasa; furtul și tainuirea de autovehicule; nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri; traficul de animale ocrotite în tarile lor; comertul cu tesuturi și organe umane; infractiunile savarsite prin intermediul calculatoarelor; infractiunile savarsite cu carti de credit; infractiunile savarsite de persoane care fac parte din asociatii de infractori; nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri și de reziduuri; nerespectarea dispozitiilor privind jocurile de noroc; în scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestora, precum și în scop de tainuire sau de favorizare a persoanelor implicate în astfel de activitati sau presupuse ca s-ar sustrage consecintelor juridice ale faptelor lor;
b) ascunderea sau disimularea naturii reale a provenientei, apartenentei, dispozitiei, miscarii proprietatii bunurilor sau a dreptului asupra acestora, cunoscand ca aceste bunuri provin din savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute la lit. a);
c) dobandirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute la lit. a).
(2) Asocierea, initierea, aderarea sau sprijinirea sub orice forma, în scopul savarsirii infractiunii de spalare a banilor, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani.
(3) Tentativa se pedepseste.

ART. 24
Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 18 constituie infractiune și se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

ART. 25
In cazul savarsirii infractiunilor prevazute la art. 23 și 24 se va dispune, în conditiile art. 118 din Codul penal, și confiscarea bunurilor care fac obiectul infractiunii, iar daca acestea nu se gasesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

CAPITOLUL 5
Dispozitii finale

ART. 26
Identificarea clientilor potrivit art. 9 se va face de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

ART. 27
Limita minima a tranzactiei, prevazuta la art. 9 alin. (1), și limitele maxime ale sumelor, prevazute la art. 12 alin. (1), pot fi modificate de Guvern, la propunerea oficiului.

ART. 28
Prezenta lege intra în vigoare dupa 90 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, cu exceptia prevederilor art. 19, care intra în vigoare de la data publicarii.

ART. 29
Cu 30 de zile inainte de data intrarii în vigoare a prezentei legi oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul sau de organizare și functionare, precum și regulamentele de organizare și functionare ale structurilor sale.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comuna din 17 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VASILE LUPU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN DUMITRESCU


Luni, 23 mai 2022, 10:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.