ORDONANȚĂ nr.36 din 29 ianuarie 1999
privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 47/30 ian. 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și al art. 1 pct. 6 lit. e) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Persoanele fizice proprietari de terenuri agricole, persoanele fizice crescători de animale și păsări, societățile agricole cu personalitate juridică și asociațiile familiale constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, societățile comerciale pe acțiuni cu capital privat cu profil agricol, arendașii, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol beneficiază de credite cu dobândă subvenționată, acordată de băncile comerciale, în condițiile prezentei ordonanțe, pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă.

Art. 2. - (1) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 1 beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe, dacă au ca ocupație permanentă și principală cultivarea pământului sau creșterea animalelor și care dețin legal și exploatează cel puțin:

a) 5 ha de teren arabil destinat cultivării cerealelor, plantelor tehnice și furajere sau 2 ha teren arabil pentru cultura legumelor de câmp sau 0,5 ha teren pentru cultivarea legumelor în solarii sau în sere sau 4 ha cu viță-de-vie nobilă sau 1 ha pepiniere viticole sau 4 ha livezi în masiv sau 1 ha pepiniere pomicole sau 30 ha fânețe naturale;
b) 5 vaci pentru lapte sau 15 taurine la îngrășat sau 50 porcine la îngrășat sau 4 scroafe pentru reproducție sau 1.000 găini ouătoare sau 5.000 pui pentru carne anual.

(2) Suprafețele și numărul de animale prevăzute la alineatul precedent constituie limita minimă pentru achiziționarea unui tractor sau a unei combine și întreaga gamă de mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat și nu sunt cumulative.

Art. 3. - Băncile comerciale vor acorda din surse proprii credite cu dobânda zilei pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat, cu respectarea următoarelor condiții:

a) să reprezinte cel mult 85% din prețul tractoarelor, combinelor, mașinilor și utilajelor agricole, precum și al instalațiilor pentru irigat cumpărate, diferența urmând a fi achitată din fonduri proprii de către beneficiari;
b) perioadele de rambursare vor fi cu cel puțin un an sub duratele de amortizare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.964/1998;
c) creditele se vor acorda cu o perioadă de grație de un an;
d) dobânzile bancare la nivelul zilei, calculate la creditele acordate, inclusiv cele aferente perioadei de grație, vor fi subvenționate din bugetul Ministerului Agriculturii și Alimentației în cuantum de 70% din volumul dobânzii datorate de împrumutat.

Art. 4. - Sumele necesare pentru subvenționarea a 70% din volumul dobânzilor datorate de împrumutați, aferente creditelor prevăzute la art. 1, se acoperă din bugetul Ministerului Agriculturii și Alimentației, în limita alocațiilor prevăzute cu această destinație.

Art. 5. - (1) Creditele vor fi acordate beneficiarilor prevăzuți la art. 1 de către băncile comerciale, în funcție de îndeplinirea criteriilor de creditare prevăzute de normele bancare în vigoare, pe bază de contract de împrumut ce constituie titlu executoriu.

(2) Contractul de împrumut în cazul asociațiilor familiale se semnează de fiecare membru al acesteia, titular al dreptului de proprietate. În același mod se va proceda și în cazul contractelor de garanție.

Art. 6. - Înstrăinarea tractoarelor, combinelor, mașinilor și utilajelor agricole, precum și a instalațiilor pentru irigat, dobândite în condițiile prezentei ordonanțe, înainte de achitarea integrală a creditului, este interzisă și atrage restituirea creditului acordat, plus bonificația de dobândă, de către beneficiarul creditului, inclusiv plata de penalități la bugetul de stat, potrivit legii.

Art. 7. - Modul de acordare, utilizare și controlul utilizării subvențiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii a 70% din volumul dobânzii datorate de împrumutat, aferentă creditelor bancare acordate de băncile comerciale în vederea achiziționării de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă, se stabilesc prin norme metodologice emise de Ministerul Agriculturii și Alimentației cu avizul Ministerului Finanțelor, care vor fi supuse aprobării Guvernului în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii și alimentației,
Ilie Bălana,
secretar de stat

p. Ministrul industriei și comerțului,
Nicolae Stăiculescu,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor,
Bujor Bogdan Teodoriu
secretar de stat

București, 29 ianuarie 1999.
Nr. 36.


Joi, 30 iunie 2022, 05:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.