ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.28 din 25 martie 1999
privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 131/31 mar. 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. - (1) Agenții economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii direct către populație, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi, sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

(2) Agenții economici prevăzuți la alin. (1), denumiți în continuare utilizatori, au obligația să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le predea clienților.

(3) În cazul în care agenții economici efectuează atât activități de vânzare cu amănuntul, cât și cu ridicata, aceștia au obligația să emită bonuri fiscale pentru bunurile vândute cu amănuntul și facturi fiscale pentru vânzările cu ridicata.

(4) În situația defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, utilizatorii sunt obligați ca în momentul constatării defecțiunii să anunțe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau reprezentanții legali ai acestuia în teritoriu. Prin distribuitor autorizat, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege orice agent economic producător, importator sau comerciant, autorizat în condițiile prevăzute la art. 5.

(5) Până la repunerea în funcțiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agenții economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un registru, special întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită facturi fiscale pentru respectivele operațiuni.

Art. 2. - (1) Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1):

a) agenții economici care realizează venituri totale anuale de până la 100 milioane lei;
b) comerțul și prestările de servicii cu caracter ambulant, desfășurate în zone publice ori la domiciliul clientului, pe bază de autorizație, precum și vânzările efectuate prin automatele comerciale;
c) serviciile de alimentație publică efectuate în mijloace de transport;
d) vânzarea de pâine și produse de panificație în magazine sau în raioane specializate;
e) vânzarea de ziare și reviste prin distribuitori specializați;
f) transportul de persoane pe bază de bilete sau de abonamente, precum și cu metroul;
g) activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule și altele similare.

(2) În situația în care un agent economic prestează atât activități prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), cât și activități pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, fără a organiza gestiuni și evidențe contabile distincte pentru acestea, obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale se extinde asupra întregii activități.

Art. 3. - (1) În sensul dispozițiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul dublu de imprimare și afișajul client.

(2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ cel puțin următoarele funcții esențiale:

a) conservarea datelor prin acumulări progresive;
b) imprimarea și emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnică, rapoarte fiscale periodice;
c) înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteză cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnică și a oricăror modificări de parametri care afectează interpretarea datelor stocate și evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor;
d) blocarea automată a funcționării aparatului atunci când sunt inactive memoria fiscală, dispozitivul dublu de imprimare sau afișajul client;
e) asigurarea continuității funcționării și înregistrării datelor, coerenței structurii de date și a documentelor emise, precum și asigurarea procedurilor de recuperare din stări de eroare generate de manipulări greșite sau de erori de sistem.

(3) Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor fără ca acestea să poată fi modificate sau șterse, precum și conservarea în timp a acestora pe o perioadă de minimum 10 ani.

(4) În memoria fiscală se vor stoca următoarele date: denumirea, adresa, codul fiscal ale emitentului, logotipul și seria aparatului, precum și datele prevăzute la alin. (2) lit. c).

(5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finanțelor.

Art. 4. - (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie să cuprindă cel puțin: denumirea, adresa și codul fiscal ale agentului economic emitent; logotipul și seria aparatului; numărul de ordine; data și ora emiterii; denumirea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate; cantitățile; prețurile unitare; valoarea; cotele de taxă pe valoarea adăugată; valoarea totală; valoarea taxei pe valoarea adăugată, precum și alte taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

(2) Rola jurnal este documentul care se tipărește concomitent cu bonul fiscal, conține toate datele din acesta și se păstrează în arhiva agenților economici timp de 2 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.

(3) Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul care conține: denumirea, adresa și codul fiscal ale agentului economic emitent; logotipul și seria aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data și ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectivă; valoarea totală a operațiunilor efectuate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, și defalcarea acesteia pe cote de taxă pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, precum și valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

(4) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5) și raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Aceste documente se arhivează și se păstrează pe o perioadă de 10 ani.

(5) Agenții economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale sau atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, sunt obligați să predea memoria fiscală spre păstrare și arhivare direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene sau a municipiului București, după caz. Păstrarea și arhivarea memoriilor fiscale se asigură pentru o perioadă de 10 ani.

Art. 5. - (1) În vederea avizării modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, a distribuitorilor autorizați și a unităților service acreditate se constituie Comisia de avizare a distribuției și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.

(2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul României este permisă numai dacă pentru respectivele aparate s-a obținut avizul comisiei prevăzute la alin. (1) și în condițiile stipulate în acest aviz.

(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu o broșură cu pagini numerotate, care conține istoria aparatului, denumită carte de intervenții. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligați să păstreze în condiții optime cartea de intervenții, iar împreună cu unitățile de service acreditate răspund de completarea și de actualizarea acesteia cu datele referitoare la utilizator și la intervențiile service.

(4) Sunt admiși la procedura de avizare numai agenții economici care comercializează aparate de marcat electronice fiscale ce se încadrează în prevederile art. 3, asigură service pentru perioada de garanție, postgaranție și piese de schimb.

(5) Distribuitorii sunt obligați ca prin sistemul de service acreditat să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la anunțarea defectării aparatului de către agentul economic, repunerea în funcțiune a aparatului de marcat electronic fiscal sau înlocuirea acestuia.

Art. 6. - (1) Obligația agenților economici prevăzuți la art. 1 de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale ia naștere astfel:

a) în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 de peste 500 milioane lei;
b) în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 între 100 și 500 milioane lei.

(2) Agenții economici care se înregistrează la Oficiul Național al Registrului Comerțului după data de 1 ianuarie 1999 au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale de la data de întâi a lunii următoare celei în care au depășit plafonul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), dar nu înainte de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 7. - Agenții economici care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență au achiziționat aparate de marcat electronice fiscale în scopul utilizării sau distribuirii sunt obligați ca în termen de 6 luni de la această dată să obțină avizul Comisiei de avizare a distribuției și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.

Art. 8. - Clienții vor solicita, vor prelua și vor păstra bonurile fiscale asupra lor până la ieșirea din unitatea de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, în vederea prezentării acestora la un eventual control.

Art. 9. - Constituie contravenții următoarele fapte, dacă potrivit legii penale nu sunt considerate infracțiuni:

a) dotarea, comercializarea sau utilizarea de către agenții economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără avizul Comisiei de avizare a distribuției și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea condițiilor stipulate în aviz;
b) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii fără emiterea bonului fiscal, cu excepția situației prevăzute la art. 1 alin. (5);
c) nepredarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal;
d) nerespectarea de către clienți a obligației de a solicita, prelua, păstra bonurile fiscale și de a le prezenta la cererea organelor de control;
e) nerespectarea de către utilizatori a obligației de a anunța distribuitorul autorizat sau reprezentanții legali ai acestuia în teritoriu în momentul constatării defectării aparatului de marcat electronic fiscal;
f) nerespectarea obligațiilor ce revin distribuitorilor de repunere în funcțiune a aparatelor de marcat electronice fiscale defecte sau de înlocuire a acestora în termenul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;
g) nerespectarea obligației de a păstra și de a arhiva rola jurnal, raportul fiscal de închidere zilnică și registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5);
h) nerespectarea obligației de a păstra, de a completa și de a actualiza cartea de intervenții prevăzută la art. 5 alin. (3);
i) nerespectarea obligației de a preda spre păstrare și arhivare memoria fiscală, conform prevederilor art. 4 alin. (5);
j) emiterea bonului fiscal pentru o valoare inferioară celei reale, precum și nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5).

Art. 10. - (1) Amenzile pentru contravențiile prevăzute la art. 9 se aplică persoanelor juridice, cu excepția celor prevăzute la lit. c) și d), astfel:

a) faptele prevăzute la lit. a), b), e), f) și j) se sancționează cu amendă de la 5 milioane lei la 10 milioane lei;
b) faptele prevăzute la lit. g) și h) se sancționează cu amendă de la un milion lei la 25 milioane lei;
c) fapta prevăzută la lit. i) se sancționează cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei.

(2) Amenzile pentru contravențiile prevăzute la art. 9 lit. c) și d) se aplică persoanelor fizice, astfel:

a) fapta prevăzută la lit. c) se sancționează cu amendă de la un milion lei la 5 milioane lei;
b) fapta prevăzută la lit. d) se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei.

Art. 11. - (1) Constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanțelor, Ministerul de Interne, precum și din unitățile lor teritoriale.

(2) Contestarea actelor de control întocmite de organele prevăzute la alin. (1) și soluționarea contestațiilor se efectuează pe baza procedurilor prevăzute de legislația în vigoare.

(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27.

Art. 12. - În cazul repetării faptei prevăzute la art. 9 lit. f), o dată cu aplicarea amenzii contravenționale organele de control vor dispune și retragerea definitivă a avizului eliberat distribuitorului pentru distribuția și comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

Art. 13. - Neîndeplinirea obligației agenților economici prevăzuți la art. 1 de a se dota și de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevăzute la art. 6 atrage suspendarea activității unității până în momentul înlăturării cauzelor care au generat aceasta.

Art. 14. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României Ministerul Finanțelor va elabora norme metodologice de aplicare, ce vor cuprinde prevederi privind structura și atribuțiile Comisiei de avizare a distribuției și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și procedura de suspendare a activității sau de retragere definitivă a avizului eliberat distribuitorului pentru distribuirea și comercializarea aparatelor, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu

Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu

București, 25 martie 1999.
Nr. 28.


Luni, 20 septembrie 2021, 05:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.