LEGE nr.99 din 26 mai 1999
privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 236/27 mai. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I
Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale

ART. 1
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.88 din 25 februarie 1998, cu modificarile și completarile ulterioare, se modifica și se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - Prezenta ordonanța de urgență stabileste cadrul juridic pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare, în baza urmatoarelor principii:
a) asigurarea transparentei procesului de privatizare;
b) formarea pretului de vanzare, în baza raportului dintre cerere și oferta;
c) asigurarea egalitatii de tratament intre cumparatori;
d) reconsiderarea datoriilor societatilor comerciale, în vederea sporirii atractivitatii ofertei de privatizare."

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplica:
a) vanzarii de actiuni la societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, indiferent de numarul actiunilor pe care le detine, inclusiv la societatile nationale, companiile nationale și celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes national sau local;
b) vanzarii de active ale regiilor autonome și ale societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, inclusiv ale companiilor nationale și ale societatilor nationale ori ale celorlalte societati comerciale rezultate din reorganizarea unei regii autonome de interes national sau local."

3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - In intelesul prezentei ordonanțe de urgență termenii și expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) societati comerciale inseamna societatile comerciale infiintate în baza prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat în regii autonome și societati comerciale, cu modificarile ulterioare, societatile comerciale care au fost constituite de autoritatile administratiei publice locale în baza Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată, cu modificarile ulterioare, societatile nationale, companiile nationale și alte societati comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes national sau local;
b) societati comerciale de interes strategic inseamna societatile nationale și companiile nationale; alte societati comerciale cu capital majoritar de stat pot fi declarate de interes strategic prin hotarare a Guvernului;
c) actiuni inseamna valorile mobiliare emise de societati comerciale; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile ulterioare;
d) active inseamna bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societati comerciale sau regii autonome, care pot fi separate și organizate sa functioneze independent, distinct de restul activitatii societatii sau regiei, cum ar fi unitati și subunitati de productie, de comert sau de prestari de servicii, sectii, ateliere, ferme, spatii comerciale, spatii de cazare sau de alimentatie publica, spatii pentru birouri sau alte bunuri de acelasi gen, inclusiv terenul aferent acestora;
e) cumparator inseamna orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina. Cumparator nu poate fi o persoana juridica romana de drept public sau o societate comerciala la care statul roman ori o autoritate a administratiei publice locale detine mai mult de 33% din totalul actiunilor cu drept de vot în adunarea generala a actionarilor;
f) minister de resort inseamna ministerul sau organul administratiei publice centrale în al carui domeniu de specialitate se incadreaza obiectul principal de activitate al societatii comerciale sau sub a carui autoritate functioneaza regia autonoma;
g) institutie publica implicata inseamna Fondul Proprietatii de Stat sau orice minister de resort ori, dupa caz, o autoritate a administratiei publice locale, care are atributii de privatizare a unei societati comerciale;
h) autoritatea de mediu competenta este Ministerul Apelor, Padurilor și Protectiei Mediului sau o agentie locala de protecție a mediului din subordinea acestui minister;
i) dosar de prezentare inseamna ansamblul de date și informatii privitoare la o societate comerciala sau la un activ, furnizate în scris potentialilor cumparatori de actiuni sau de active;
j) obligatii de mediu reprezinta un set minim de obligatii ce revin societatilor comerciale care se privatizeaza sau care se transmit o data cu vanzarea unui activ, din care rezulta obligatia conformarii cu legislatia privind protectia mediului și care se includ de catre institutia publica implicata în dosarul de prezentare sau, dupa caz, în prospectul de oferta publica. Aceste obligatii se stabilesc de catre autoritatea de mediu competenta, în baza bilantului de mediu elaborat în cadrul procesului de privatizare sau de vanzare a unui activ a carui folosire are impact asupra mediului. Bilantul va fi elaborat în conditiile stabilite prin normele metodologice emise în baza prezentei ordonanțe de urgență;
k) agent de privatizare inseamna orice persoana juridica, romana sau straina, specializata în activitati financiare, precum: banci, societati și fonduri de investitii, societati financiare, societati care presteaza servicii de contabilitate, consultanta, intermediere pe piata valorilor mobiliare ori de lichidare și repartizare a patrimoniului social etc., precum și cabinete sau societati profesionale de avocatura, indiferent daca acestea actioneaza individual ori în asociere, cu mentiunea ca persoanele juridice straine se pot asocia cu o persoana juridica sau firma romana din categoriile sus-mentionate;
l) inchidere operationala inseamna ansamblul operatiunilor de natura tehnica și organizatorica intreprinse de administratorii ori, dupa caz, lichidatorii societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, din imputernicirea adunarii generale a actionarilor sau a consiliului de administratie, avand ca finalitate incetarea activitatii economice a societatii și conservarea activelor și a altor bunuri ale acesteia pana la vanzarea lor potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență; inchiderea operationala poate fi totala sau partiala, temporara sau definitiva;
m) obligatii bugetare inseamna obligatii rezultate din impozite, taxe, contributii sau alte venituri bugetare, inclusiv majorari de intarziere sau penalitati aferente acestora și dobanzi la credite garantate de stat, datorate catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;
n) creditor bugetar este titularul dreptului aferent unei obligatii bugetare."

4. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
"Competentele și atributiile Guvernului, Agentiei Romane de Dezvoltare și ale institutiilor publice implicate"

5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Competentele și atributiile în legatura cu procesul de privatizare apartin Guvernului, Agentiei Romane de Dezvoltare și institutiilor publice implicate."

6. Dupa articolul 4 se introduc articolele 4^1, 4^2 și 4^3 cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1. - (1) Guvernul asigura infaptuirea politicii de privatizare, coordoneaza și controleaza activitatea ministerelor și institutiilor publice, care au competente și atributii în realizarea privatizarii, ia măsuri obligatorii pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare și raspunde în fata Parlamentului de indeplinirea acestor obligatii.
(2) In acest scop Guvernul:
a) aproba strategia nationala de privatizare;
b) aproba elementele esentiale ale contractului de mandat, inclusiv metoda de vanzare și conditiile principale ale contractului ce urmeaza a fi incheiat de institutiile publice implicate, respectiv de societatile comerciale, pentru vanzarea actiunilor ori activelor unei societati comerciale de interes strategic;
c) acorda, de la caz la caz, scutiri, reduceri, amanari si/sau esalonari la plata obligatiilor bugetare, pe baza propunerilor inaintate de catre creditorii bugetari sau de catre institutia publica implicata;
d) ia orice alte măsuri în calitate de autoritate centrala de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

ART. 4^2. - (1) Agentia Romana de Dezvoltare elaboreaza și promoveaza strategia de privatizare.
(2) In acest scop Agentia Romana de Dezvoltare:
a) elaboreaza și supune Guvernului spre aprobare strategia nationala de privatizare prevazuta la art. 4^1 alin. (2) lit. a), pe baza propunerilor institutiilor publice implicate, în scopul asigurarii corelarii cu strategiile de dezvoltare pe care le elaboreaza acestea;
b) elaboreaza și supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative în domeniul privatizarii;
c) poate acorda asistenta tehnica în legatura cu privatizarea;
d) atrage și promoveaza investitiile straine în scopul privatizarii societatilor comerciale;
e) intocmeste și supune aprobarii Guvernului raportul anual cu privire la stadiul procesului de privatizare, pe baza rapoartelor de activitate elaborate de institutiile publice implicate;
f) centralizeaza datele privind derularea contractelor de vanzare-cumparare de actiuni detinute de stat sau de o autoritate a administratiei publice locale și informeaza Guvernul în acest sens.
(3) In vederea realizarii atributiilor prevazute la alin. (2) Agentia Romana de Dezvoltare poate incheia contracte de consultanta cu persoane fizice ori juridice, precum și contracte de colaborare cu persoane fizice.
(4) De asemenea, Agentia Romana de Dezvoltare are dreptul sa solicite, în scris, informatiile necesare pentru indeplinirea atributiilor prevazute în prezentul articol, de la institutiile publice implicate, precum și de la orice alta institutie publica centrala sau locala, de la registrele independente de evidenta a actionarilor, de la societatile nationale, companiile nationale și societatile comerciale la care statul este actionar și de la regiile autonome.

ART. 4^3. - (1) Institutia publica implicata realizeaza intregul proces de privatizare.
(2) In acest scop institutia publica implicata:
A. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a autoritatilor administratiei publice locale, avand capacitatea de a imputernici reprezentantii sai în adunarea generala a actionarilor sa actioneze pentru:
a) administrarea eficienta a societatilor/companiilor nationale și a societatilor comerciale pe care le are în portofoliu, în vederea sporirii atractivitatii, luand măsuri privind:
- pregatirea și realizarea unor operatiuni organizatorice, tehnice, tehnologice, manageriale și financiare, destinate sa asigure cresterea realizarilor tehnico-economice ale societatii comerciale și diminuarea obligatiilor bugetare sau de alta natura;
- restructurarea societatilor comerciale prin fuziune, divizare, vanzare de active și conversie în actiuni a datoriilor fata de creditorii comerciali, precum și prin inchidere operationala, totala sau partiala;
- solicitarea acordarii de inlesniri la plata obligatiilor bugetare și negocierea propunerilor în acest sens, care vor fi supuse aprobarii potrivit legii;
b) lichidarea societatilor comerciale neprofitabile;
B. ia toate măsurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale:
a) stabileste metoda adecvata de privatizare și o schimba în masura în care este necesar;
b) publica în presa scrisa si/sau în sistem electronic, pe plan local, national si/sau internațional, listele cuprinzand societatile comerciale care se privatizeaza;
c) intocmeste dosarul de prezentare, raportul de evaluare, prospectul de oferta publica sau alte documente ce prezinta relevanta în procesul de privatizare, potrivit prezentei ordonanțe de urgență și normelor metodologice emise în aplicarea acesteia;
d) efectueaza vanzarea, la pretul de piata, a actiunilor emise de societatile comerciale;
e) initiaza sau, dupa caz, aproba, în conditiile legii, vanzarea la pretul de piata a activelor din patrimoniul societatilor comerciale și regiilor autonome, cu exceptia celor supuse în mod obligatoriu procedurii de vanzare, potrivit dispozitiilor prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Litigiile privind contractele, conventiile, protocoalele și orice alte acte ori intelegeri, incheiate de catre institutiile publice implicate în scopul de a pregati, efectua sau finaliza procesul de privatizare a unor societati comerciale sau grupuri de societati comerciale, sunt de competenta sectiilor comerciale ale instantelor judecatoresti."

7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Fondul Proprietatii de Stat este o institutie de interes public, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, care actioneaza pentru diminuarea implicarii în economie a statului și a autoritatilor administratiei publice locale, prin vanzarea actiunilor acestora. Bugetul Fondului Proprietatii de Stat se formeaza integral din veniturile rezultate ca urmare a privatizarii societatilor comerciale, din dividende și din dobanzile aferente disponibilitatilor sale banesti, se aproba de catre Guvern și se gestioneaza în regim extrabugetar.
(2) Fondul Proprietatii de Stat exercita atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2) cu privire la societatile comerciale, altele decat cele de interes strategic, în cazul carora aceste atributii se exercita de catre ministerele de resort. Guvernul poate hotari ca și în cazul unor asemenea societati Fondul Proprietatii de Stat sa exercite atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2). In cazul societatilor comerciale constituite în baza Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2) se exercita de catre autoritatile administratiei publice locale."

8. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Conducerea Fondului Proprietatii de Stat este asigurata de un consiliu de administratie format din presedinte, vicepresedinte și 9 membri, numiti de catre primul-ministru, persoane cu pregatire și cu experienta în domeniul comercial, financiar, juridic sau tehnic, dintre care unul este presedintele Agentiei Romane de Dezvoltare."

9. Alineatul (2) al articolului 6 se abroga.

10. Alineatul (4) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Regulamentul de organizare și functionare a Fondului Proprietatii de Stat se aproba prin hotarare a Guvernului."

11. Alineatele (1) și (2) ale articolului 8 se abroga.

12. Alineatul (3) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Activitatea Fondului Proprietatii de Stat se desfasoara pe principiul descentralizarii. In acest scop, societatile comerciale care fac parte din categoria intreprinderilor mici și mijlocii pot fi privatizare la nivelul sucursalelor teritoriale și al directiilor teritoriale judetene ale Fondului Proprietatii de Stat."

13. Alineatele (1)-(4) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Veniturile incasate de institutiile publice implicate din vanzarea actiunilor emise de societatile comerciale și din dividende se varsa la bugetul de stat sau, dupa caz, la bugetele locale, dupa deducerea cheltuielilor prevazute în bugetele acestor institutii și efectuate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență. Bugetele proprii privind activitatea de privatizare ale ministerelor de resort se aproba de catre Guvern și se administreaza în regim extrabugetar.
(2) Cheltuielile includ urmatoarele:
a) cheltuielile proprii de organizare și functionare, care, în cazul institutiilor publice implicate, altele decat Fondul Proprietatii de Stat, sunt limitate doar la cele efectuate în scopul privatizarii;
b) cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatura și cele pentru pregatirea și realizarea privatizarii societatilor comerciale;
c) costurile implicate de inchiderea operationala, dizolvarea și lichidarea societatilor comerciale;
d) sumele platite efectiv cumparatorilor în executarea garantiilor acordate acestora de institutiile publice implicate si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumparatori, precum și despagubirile cuvenite potrivit art. 31 alin. (4) și art. 32^4;
e) sumele cu care institutiile publice implicate participa la majorarea capitalului social al unor societati comerciale în cazurile prevazute de lege.
(3) Cheltuielile mentionate la lit. a), b) și e) ale alineatului precedent sunt planificate la 20% din veniturile obtinute din vanzari. In situatia în care sumele ramase la dispozitia institutiei publice implicate nu sunt indestulatoare pentru acoperirea cheltuielilor prevazute la alin. (2), majorarea plafonului acestora se va face prin hotarare a Guvernului.
(4) Din sumele varsate la bugetul de stat potrivit alin. (1) se constituie un fond la dispozitia Guvernului, din care se finanteaza programe de recalificare și reintegrare profesionala a salariatilor disponibilizati, programe de dezvoltare regionala, programe de dezvoltare a intreprinderilor mici și mijlocii, precum și alte programe de dezvoltare, care se stabilesc prin hotarare a Guvernului."

14. Dupa alineatul (4) al articolului 9 se introduce alineatul (4^1) cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Companiile sau societatile nationale beneficiare de imprumuturi externe de la organisme internaționale, contractate de stat, care la rambursarea ratelor de capital, a dobanzilor și a altor costuri în valuta nu isi indeplinesc obligatiile de plata conform acordurilor subsidiare de imprumut incheiate cu Ministerul Finantelor, pot solicita, în conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, sa fie suportate din fondurile realizate din privatizare."

15. Alineatul (5) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazul în care societatile comerciale infiintate prin decizie a autoritatilor administratiei publice locale se privatizeaza de catre Fondul Proprietatii de Stat, veniturile incasate din vanzarea actiunilor se varsa la bugetul local, dupa deducerea unei cote de 10%, care ramane la dispozitia Fondului Proprietatii de Stat pentru acoperirea cheltuielilor legate de privatizare."

16. Dupa alineatul (5) al articolului 9 se introduce alineatul (5^1) cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Veniturile incasate de institutiile publice implicate, altele decat Fondul Proprietatii de Stat, din vanzarea actiunilor emise de societati comerciale infiintate prin decizie a autoritatilor administratiei publice locale, se varsa la bugetul local dupa deducerea cheltuielilor prevazute la alin. (2), cu respectarea prevederilor alin. (3)."

17. Alineatele (6) și (6^1) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Institutiile publice implicate nu pot aloca fonduri și nu pot acorda credite societatilor comerciale; de asemenea, ele nu pot cumpara actiuni emise de societati comerciale ori active, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
(6^1) Institutiile publice implicate au obligatia sa deruleze fondurile rezultate din operatiuni de privatizare prin conturi deschise la trezoreria statului."

18. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Controlul respectarii de catre institutia publica implicata a cadrului juridic aplicabil în materia privatizarii, constatarea contraventiilor și stabilirea sanctiunilor se realizeaza de catre Ministerul Finantelor, în conditiile stabilite prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Determinarea metodei de privatizare și alegerea agentului de privatizare si/sau a cumparatorului, operatiunile prevazute la art. 4^3 alin. (2) lit. A, precum și legalitatea clauzelor din contractele incheiate de Fondul Proprietatii de Stat, incluzand, intre altele, clauzele privitoare la pretul vanzarii, nu sunt supuse controlului Curtii de Conturi. Curtea de Conturi controleaza numai incasarea și folosirea, potrivit destinatiilor prevazute de lege, a veniturilor cuvenite Fondului Proprietatii de Stat.
(3) Membrii Consiliului de administratie și salariatii Fondului Proprietatii de Stat nu raspund pentru operatiunile acestuia, în afara de cazul în care faptele lor constituie infractiuni sau delicte civile. Membrii Consiliului de administratie și salariatii Fondului Proprietatii de Stat nu raspund pentru actiunile sau inactiunile agentilor de privatizare.
(4) Prevederile alin. (2) și (3) se aplica, în mod corespunzator, și celorlalte institutii publice implicate."

19. Articolul 11 se abroga.

20. Titlul sectiunii I a capitolului III se abroga.

21. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Institutiile publice implicate vand actiunile prin urmatoarele metode:
a) oferta publica;
b) metode de vanzare specifice pietei de capital;
c) negociere;
d) licitatie cu strigare sau în plic;
e) certificate de depozit emise de banci de investitii pe piata de capital internaționala;
f) orice combinatie a metodelor prevazute la lit. a)-e).
(2) In cazul în care institutia publica implicata decide sa formuleze o oferta de vanzare, pretul de oferta va fi, de regula, egal cu valoarea nominala a actiunilor, cu precizarea ca vanzarea se face la pretul de piata rezultat din raportul dintre cerere și oferta, indiferent de metoda de privatizare utilizata, fara a exista un pret minim de vanzare.
(3) In scopul determinarii principalelor elemente ale vanzarii de actiuni, institutia publica implicata va putea dispune intocmirea unui raport de evaluare.
(4) Actiunile se vor vinde la pretul de piata rezultat din raportul dintre cerere și oferta, chiar daca acest pret este inferior celui rezultat din raportul de evaluare.
(5) Ministerul Finantelor, în numele și pe seama statului, poate stinge, cu acordul partilor, obligatiile asumate de acesta în temeiul imprumuturilor externe contractate, prin transmiterea actiunilor detinute de stat la societatile comerciale catre detinatorii de obligatiuni de stat. Modalitatile de efectuare a acestei operatiuni se vor stabili prin normele metodologice care vor fi elaborate în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(6) Institutiile publice implicate pot primi, în schimbul actiunilor emise de societatile comerciale, obligatiuni sau alte instrumente garantate de stat, în conditiile stabilite de Guvern."

22. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Vanzarea va fi precedata de publicarea unui anunt de vanzare sau de formularea unei oferte irevocabile, valabila cel putin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicarii. In cazul vanzarii unor pachete de actiuni din capitalul social al unor banci sau societati comerciale mari, la propunerea institutiei publice implicate, Guvernul poate dispune prelungirea termenului de valabilitate a ofertei.
(2) Institutiile publice implicate asigura publicarea anunturilor și ofertelor de vanzare în presa locala, nationala de larga raspandire si/sau prin mijloace electronice si, dupa caz, intr-un jurnal internațional, în conditiile stabilite prin normele metodologice ce vor fi elaborate în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Vanzarea va fi precedata de intocmirea unui dosar de prezentare, în cazurile prevazute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. Pentru societatile comerciale cotate la bursele de valori sau pe alte piete organizate, interne sau internaționale, oferta se va intocmi pe baza de prospect, în conformitate cu normele și instructiunile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau ale autoritatilor competente, dupa caz. Dosarul de prezentare va cuprinde și drepturile de proprietate industriala.
(4) La cererea institutiei publice implicate sau a agentului de privatizare, pentru stabilirea situatiei obligatiilor bugetare scadente ale societatilor comerciale supuse privatizarii, Ministerul Finantelor va imputernici directia generala a finantelor publice și controlului financiar de stat în a carei raza teritoriala se afla sediul respectivei societati comerciale sa initieze procedura intocmirii unui raport asupra naturii și cuantumului tuturor acestor obligatii bugetare.
(5) Pe baza acestui raport Ministerul Finantelor va emite un certificat de sarcini fiscale, care va preciza natura și cuantumul tuturor obligatiilor bugetare la data raportului.
(6) Societatea comerciala privatizata va fi exonerata de drept de plata oricarei alte obligatii bugetare, scadenta la data raportului și neevidentiata în certificatul de sarcini fiscale emis în conformitate cu alin. (5).
(7) Termenele și etapele procedurii de intocmire a raportului și de emitere a certificatului de sarcini fiscale vor face obiectul reglementarii normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(8) Prevederile alin. (4)-(7) se aplica indiferent de procentajul pe care il reprezinta actiunile ce fac obiectul vanzarii în capitalul societatii comerciale supuse privatizarii.
(9) La cererea potentialului cumparator, în conditiile prevazute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, institutia publica implicata și societatea comerciala supusa privatizarii sunt obligate sa asigure accesul liber la toate datele și informatiile privind activitatea și situatia patrimoniala a societatii comerciale, în scopul intocmirii de catre acesta a propriului raport de expertiza asupra societatii. Aceasta nu exclude posibilitatea ca institutia publica implicata sa negocieze și sa convina acordarea unor garantii cumparatorului pentru daune specifice, incluzand, intre altele, daune cauzate cumparatorului prin faptul ca societatea este tinuta sa indeplineasca vreo obligatie, inclusiv fata de terti, sau suporta vreo pierdere ca rezultat al unor acte, fapte și operatiuni care nu au fost dezvaluite sau a caror aducere la indeplinire ar implica costuri ce depasesc nivelul prevazut în contractul de vanzare-cumparare și a caror cauza a existat la data incheierii contractului. Raspunderea institutiei publice implicate este limitata în toate cazurile la pretul platit efectiv de cumparator. Statul garanteaza indeplinirea obligatiilor de plata ale institutiei publice implicate.
(10) Pe parcursul derularii procesului de privatizare administratorii societatii comerciale sunt obligati sa notifice imediat institutiei publice implicate producerea oricarui act sau fapt de natura sa modifice datele cuprinse în dosarul de prezentare sau sa angajeze raspunderea societatii."

23. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Institutiile publice implicate au dreptul sa contracteze cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine, servicii de asistenta de specialitate în domeniul privatizarii, restructurarii și lichidarii. De asemenea, institutiile publice implicate pot incheia contracte cu societati de valori mobiliare, pentru vanzarea actiunilor la bursele de valori sau pe alte piete organizate, nationale ori internaționale, precum și cu banci de investitii, pentru transferul și vanzarea unui portofoliu de actiuni pe piata de capital internaționala, în baza certificatelor de depozit sau a altor instrumente financiare utilizate pe aceasta piata."

24. Dupa articolul 15 se introduc articolele 15^1 și 15^2 cu urmatorul cuprins:
"Art. 15^1. - (1) In vederea maririi sanselor de privatizare a societatilor comerciale, institutiile publice implicate pot accepta plata în rate a pretului actiunilor vandute, în conditiile stabilite în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(2) In cazul vanzarii cu plata în rate a pretului actiunilor unei societati comerciale de interes strategic, avansul nu va putea fi mai mic de 35% din pretul de vanzare, iar plata ratelor se va esalona pe o perioada de maximum 3 ani.
(3) Asupra actiunilor vandute cu plata în rate se constituie un drept de gaj.
(4) In cazul în care cumparatorul nu plateste la scadenta doua rate succesive, contractul poate fi rezolvit.

ART. 15^2. - (1) In indeplinirea atributiei prevazute la art. 4^3 alin. (2) lit. A. a) institutia publica implicata inainteaza fiecarui creditor bugetar o cerere privind acordarea de inlesniri, precum: scutiri, reduceri, amanari sau esalonari la plata obligatiilor bugetare, datorate de societatile comerciale supuse privatizarii catre bugetul administrat de respectivul creditor bugetar.
(2) Fiecare creditor bugetar este obligat sa negocieze impreuna cu institutia publica implicata posibilitatea acordarii inlesnirilor solicitate. In cazul în care acordarea acestor inlesniri nu este de competenta creditorului bugetar, acesta este obligat sa inainteze Guvernului rezultatul negocierii în termen de 30 de zile de la data inregistrarii unei astfel de solicitari și sa notifice institutiei publice implicate indeplinirea obligatiei respective.
(3) Institutia publica implicata este abilitata de drept sa supuna aprobarii Guvernului rezultatul negocierilor în cazul în care creditorul bugetar nu respecta termenul prevazut la alin. (2) pentru indeplinirea acestei obligatii.
(4) Guvernul va decide cu privire la acordarea inlesnirilor solicitate în termen de 20 de zile de la data primirii rezultatului negocierilor."

25. Titlul sectiunii a II-a a capitolului III se abroga.

26. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - (1) O asociatie poate dobandi actiuni ordinare sau preferentiale emise de o societate comerciala dintre cele enumerate la art. 2.
(2) Vanzarea se face la pretul de piata, în baza raportului dintre cerere și oferta, prin una dintre metodele prevazute la art. 13 alin. (1) lit. c) și d)."

27. Articolul 20 se abroga.

28. Alineatul (3) al articolului 21 se abroga.

29. Articolul 22 se abroga.

30. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
"Vanzarea activelor societatilor comerciale și ale regiilor autonome"

31. Titlul sectiunii I a capitolului IV se abroga.

32. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar pot vinde sau incheia contracte de leasing imobiliar pentru active aflate în proprietatea lor, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor sau a consiliului de administratie, dupa caz, în conditiile stabilite prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica și regiilor autonome, cu aprobarea prealabila a ministerului de resort sau, dupa caz, a autoritatii administratiei publice locale.
(3) Vanzarea activelor se face prin licitatie deschisa cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut pe piata.
(4) Prevederile art. 14 alin. (9) se aplica în mod corespunzator și societatilor comerciale vanzatoare de active.
(5) Prevederile prezentului articol se aplica și în cazul perfectarii unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, avand ca obiect utilizarea activelor apartinand societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, daca în contractul de leasing imobiliar nu s-a prevazut altfel."

33. Articolul 25 se abroga.

34. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - (1) La cumpararea de active potrivit art. 24 nu au dreptul sa participe reprezentantii institutiilor publice implicate în adunarile generale ale actionarilor, membrii consiliului de administratie și directorii executivi ai societatilor comerciale sau ai regiilor autonome vanzatoare.
(2) Sumele rezultate din vanzarea activelor potrivit art. 24 vor fi utilizate, în urmatoarea ordine, pentru:
a) plata datoriilor catre bugetul de stat și bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din platile efectuate de Ministerul Finantelor în contul garantiilor executate pentru credite interne și externe, precum și din credite externe contractate direct de stat din care s-au facut subimprumuturi;
b) plata datoriilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;
c) plata altor datorii;
d) efectuarea de investitii;
e) finantarea activitatilor cuprinse în obiectul de activitate;
f) efectuarea cheltuielilor legate de indeplinirea obligatiilor legale de conformare la cerintele de protecție a mediului, dupa caz;
g) alte destinatii.
(3) Vanzarea activelor și utilizarea sumelor rezultate din aceasta vanzare se vor efectua cu respectarea drepturilor contractuale ale creditorilor a caror creanta este garantata cu ipoteca, gaj sau privilegiu asupra activului supus vanzarii.
(4) Sumele prevazute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului societatilor comerciale, cu exceptia cazurilor prevazute în conventiile internaționale la care România este parte."

35. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Societatile comerciale și regiile autonome, care au în derulare contracte de locatie de gestiune, de inchiriere sau de asociere în participatiune, pot vinde sau incheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, prin negociere directa cu locatarii sau asociatii în situatiile în care acestia au efectuat investitii în activele pe care le utilizeaza reprezentand mai mult de 15% din valoarea acestor active. In acest caz, din pretul de vanzare se scade valoarea investitiilor pe baza de raport de evaluare acceptat de parti.
(2) Vanzarea se desfasoara cu acordul institutiei publice implicate."

36. Titlul sectiunii a II-a a capitolului IV se abroga.

37. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28. - Regiile autonome și societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, cu acordul institutiei publice implicate, pot vinde active cu plata în rate comerciantilor - persoane fizice, asociatii familiale autorizate în baza Decretului-lege nr.54/1990, cu modificarile ulterioare, sau societati comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, care se incadreaza în categoria intreprinderilor mici și mijlocii, în conditiile legii."

38. Articolul 29 se abroga.

39. Articolul 30 se abroga.

40. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:
"Obligatii de mediu și protectia salariatilor"

41. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31. - (1) In cazul în care, ca urmare a transmiterii dreptului de proprietate asupra pachetului de actiuni, cumparatorul ar dobandi controlul asupra societatii comerciale, acea societate trebuie sa intocmeasca, în conformitate cu dispozitiile normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, un bilant de mediu care este supus spre avizare autoritatii de mediu competente. Avizul va cuprinde obligatiile de mediu ce revin societatii comerciale.
(2) Autoritatea de mediu competenta are obligatia sa emita și sa comunice avizul în termen de 15 zile de la data primirii bilantului de mediu. In cazul necomunicarii avizului în termenul legal, societatea comerciala este considerata ca isi desfasoara activitatea în deplina conformitate cu cerintele legale în vigoare privind protectia mediului.
(3) Pe baza bilantului de mediu avizat potrivit alin. (2) institutia publica implicata are obligatia sa includa în dosarul de prezentare sau, dupa caz, în prospectul de oferta publica obligatiile de mediu ce trebuie sa fie indeplinite de catre societatea comerciala.
(4) Institutiile publice implicate sunt obligate sa il despagubeasca pe cumparator, în limita pretului platit de acesta, respectiv societatea comerciala, dupa caz, pentru prejudicii suferite ca urmare a stabilirii în sarcina societatii a unor obligatii de conformare cu normele privind protectia mediului sau a unor raspunderi datorate poluarii mediului din activitati trecute, care nu au fost prevazute în dosarul de prezentare ori în prospectul de oferta publica. Statul garanteaza plata de catre institutiile publice implicate a despagubirilor prevazute mai sus.
(5) Dispozitiile alin. (1)-(3) sunt aplicabile și în cazul vanzarii de active, atata timp cat asemenea active fac parte din patrimoniul unei societati comerciale sau regii autonome ce desfasoara o activitate calificata, în conformitate cu legislatia în vigoare, ca avand un impact negativ asupra mediului.
(6) In toate cazurile societatea comerciala este obligata sa il despagubeasca pe cumparator pentru prejudiciile suferite ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia a unor obligatii de conformare cu normele privind protectia mediului care nu au fost prevazute în dosarul de prezentare a activului."

42. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32. - (1) Salariatii societatilor comerciale ale caror actiuni fac obiectul transferului dreptului de proprietate beneficiaza de măsurile de protecție socială prevazute de Ordonanța Guvernului nr.48/1997, aprobata și modificata prin Legea nr. 51/1998.
(2) In cazul societatilor comerciale care se privatizeaza și care, potrivit contractului de vanzare-cumparare de actiuni, aplica măsuri de restructurare ce determina concedieri colective, drepturile compensatorii datorate salariatilor disponibilizati se suporta, în limitele și în modalitatea prevazute de lege, din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
(3) Beneficiaza de măsurile de protecție prevazute la alin. (2) și salariatii societatilor comerciale la care societatile comerciale care se privatizeaza detin participatii de cel putin 50% din numarul total de actiuni.
(4) Salariatii disponibilizati din societatile comerciale private la data prezentei legi, care aplica măsuri de restructurare aprobate prin hotarari ale adunarilor generale ale actionarilor, beneficiaza de plati compensatorii din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, în conditiile prevazute la art. 2 și 19-22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/1997, aprobata și modificata prin Legea nr. 108/1997, modificata și completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.52/1998.
(5) Prevederile alin. (2) se aplica și societatilor comerciale la care institutiile publice implicate vand nu mai putin de o treime din numarul total de actiuni pe pietele de capital organizate, numai daca prospectul de oferta contine informatii referitoare la disponibilizarile de personal.
(6) Salariatii disponibilizati vor beneficia de măsurile prevazute în programele de recalificare și reintegrare profesionala finantate din fondul special constituit în acest scop la dispozitia Guvernului, potrivit art. 9 alin. (4)."

43. Dupa capitolul V se introduc capitolele V^1 - V^3 cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL V^1
Situatia unor imobile detinute de societatile comerciale care fac obiectul privatizarii

ART. 32^1. - (1) Societatile comerciale care detin terenuri ce sunt necesare pentru desfasurarea activitatii în conformitate cu obiectul lor de activitate și al caror regim juridic urmeaza sa fie clarificat vor continua sa foloseasca aceste terenuri pana la clarificarea regimului lor juridic.
(2) Societatile comerciale se privatizeaza fara a include în capitalul social valoarea terenului prevazut la alin. (1).
(3) Dupa clarificarea regimului juridic terenurile clasificate ca apartinand domeniului public al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, raman în folosinta societatilor comerciale privatizate sau care urmeaza a fi privatizate, pe baza unei concesiuni acordate de autoritatea competenta, pentru perioada maxima prevazuta de lege. Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, metoda, procedura și documentatia necesare pentru acordarea concesiunilor vor fi prevazute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. Terenurile clasificate ca apartinand domeniului privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, pot fi concesionate în conditiile prevazute mai sus, inchiriate sau oferite societatii comerciale spre a fi cumparate.
(4) Criteriile generale pentru stabilirea redeventei, a chiriei și a pretului de vanzare se determina prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

ART. 32^2. - (1) Capitalul social al societatilor comerciale carora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor mentionate în certificat.
(2) Administratorii sunt obligati sa inregistreze majorarea capitalului social la registrul comertului în termen de 60 de zile de la data emiterii certificatului, societatea comerciala fiind scutita de plata taxelor și a oricaror alte obligatii legate de aceasta operatiune.
(3) In cazul în care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmata, anterior privatizarii, de majorarea corespunzatoare a capitalului social sau daca certificatul se elibereaza dupa privatizare, capitalul social se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerata aport în natura al statului sau al unei unitati administrativ-teritoriale, dupa caz, în schimbul caruia se vor emite actiuni suplimentare ce vor reveni de drept institutiei publice implicate. Cumparatorul are un drept de optiune la cumpararea de la institutia publica implicata, la un pret convenit în contractul initial de vanzare a actiunilor ori, în lipsa unei clauze în acest sens, la pretul platit de cumparator pentru pachetul initial de actiuni, reactualizat în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea acestei ordonanțe de urgență, a unui numar de actiuni suplimentare reprezentand un procent din actiunile nou-emise egal cu cota de participare a cumparatorului la capitalul social la data cand s-a emis certificatul sau la data achizitionarii pachetului initial de actiuni, dupa caz. Cumparatorul isi poate exercita aceasta optiune în termen de doua luni de la data inregistrarii majorarii capitalului social. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor nou-emise are loc în momentul platii integrale a actiunilor.
(4) Pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de optiune, drepturile de vot conferite de actiunile emise în conformitate cu prevederile alin. (3) sunt suspendate.
(5) Adunarea generala care decide emiterea actiunilor suplimentare corespunzatoare valorii terenului poate sa hotarasca convertirea automata a acestora în actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot, pe data expirarii termenului de exercitare a dreptului de optiune ori, dupa caz, la data rezolutiunii contractului de vanzare-cumparare a actiunilor.

ART. 32^3. - Orice alt actionar al societatii comerciale, care nu este parte la un contract de vanzare-cumparare de actiuni care sa prevada altfel, poate sa exercite dreptul de optiune prevazut la art. 32^2 alin. (3) în aceleasi conditii și în schimbul aceluiasi pret ca și cumparatorul.

ART. 32^4. - (1) Institutiile publice implicate asigura repararea prejudiciilor cauzate societatilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare prin restituirea catre fostii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat.
(2) Institutiile publice implicate vor plati societatilor comerciale prevazute la alin. (1) o despagubire care sa reprezinte echivalentul banesc al prejudiciului cauzat prin restituirea în natura a imobilelor detinute de societatea comerciala catre fostii proprietari prin efectul unei hotarari judecatoresti definitive și irevocabile.
(3) Despagubirea prevazuta la alin. (2) se stabileste de comun acord cu societatile comerciale, iar în caz de divergenta, prin justitie.
(4) Imobilele preluate de stat în baza unor legi, acte administrative sau hotarari judecatoresti de confiscare, constand în terenuri și cladiri evidentiate în patrimoniul societatilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare, în absenta carora realizarea obiectului de activitate al acestor societati comerciale este impiedicata în asemenea masura incat, ca urmare a acestei restituiri, societatea comerciala nu ar mai putea sa-si continue activitatea și ar urma sa fie supusa dizolvarii și lichidarii, nu vor fi restituite în natura.
(5) In cazul în care prin hotarare judecatoreasca definitiva și irevocabila societatile comerciale sunt obligate la plata echivalentului banesc al imobilelor, institutiile publice implicate vor plati direct fostului proprietar suma prevazuta în hotarare.
(6) Statul garanteaza indeplinirea de catre institutiile publice implicate a obligatiilor prevazute în prezentul articol.

CAPITOLUL V^2
Dispozitii speciale privind inchiderea operationala și vanzarea activelor nerentabile, fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societatilor comerciale supuse privatizarii

Sectiunea I
Inchiderea operationala și vanzarea activelor nerentabile

ART. 32^5. - Vor fi supuse inchiderii operationale toate activele pentru care din procesul de exploatare și valorificare a produselor și serviciilor pe care le realizeaza nu se pot recupera cel putin cheltuielile aferente, cu exceptia celor a caror exploatare nu poate fi oprita în temeiul unor dispozitii legale ori care sunt integrate intr-un proces tehnologic complex, daca pe ansamblul exploatarii acestuia se realizeaza profit. In acest scop este interzisa compensarea pierderilor dintr-un sector de activitate al societatii comerciale cu veniturile obtinute din alt sector. Nu se considera compensare cota-parte cu care sectorul care are pierderi a contribuit la realizarea acestor venituri.

ART. 32^6. - (1) Activele inchise operational sunt supuse în mod obligatoriu vanzarii, iar salariatii vor fi disponibilizati, cu acordarea drepturilor compensatorii prevazute de lege.
(2) Consiliul de administratie are obligatia de a publica anuntul de vanzare și data tinerii licitatiei pentru vanzarea activului, în termen de cel mult 60 de zile de la data luarii deciziei de inchidere operationala, sub sanctiunea raspunderii pentru daunele aduse societatii comerciale.

ART. 32^7. - (1) Vanzarea activului se face pe baza de licitatie publica cu strigare, potrivit prevederilor normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Daca activul nu poate fi vandut, acesta va fi dezmembrat si/sau casat.
(3) Sumele rezultate din vanzarea activului la licitatie sau din valorificarea în urma dezmembrarii si/sau casarii se utilizeaza potrivit art. 26 alin. (2) și (3).

Sectiunea a II-a
Dispozitii comune privind fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea

ART. 32^8. - In scopul accelerarii procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel putin 50% +1 din capitalul social, fuziunea, divizarea, dizolvarea voluntara și lichidarea sunt supuse dispozitiilor prevazute în prezentul capitol.

ART. 32^9. - (1) Reprezentantii institutiilor publice implicate în adunarea generala a actionarilor din societatile comerciale prevazute la art. 32^8 vor solicita consiliului de administratie sa pregateasca și sa supuna adunarii generale o evaluare a posibilitatilor și a consecintelor economice ale fuziunii, divizarii sau dizolvarii și lichidarii societatii comerciale, precum și proiectul hotararii de fuziune, divizare sau dizolvare.
(2) Consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care se va intruni în termen de maximum 60 de zile de la data solicitarii prevazute la alin. (1) pentru a decide asupra fuziunii sau divizarii ori în termen de cel mult 30 zile de la aceeasi data pentru a hotari asupra dizolvarii și lichidarii, precum și pentru a aproba, în fiecare caz în parte, proiectele actelor aditionale ori constitutive necesare.
(3) Convocarea va fi publicată intr-un cotidian national de larga difuzare și intr-unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea în care se afla sediul societatii comerciale, cu cel putin 15 zile inainte de data intrunirii adunarii generale.
(4) In cazul în care pe ordinea de zi figureaza dizolvarea și lichidarea societatii comerciale, consiliul de administratie este obligat sa pregateasca și sa puna la dispozitie actionarilor, la sediul societatii, cu cel putin 3 zile inainte de data tinerii adunarii generale, situatia detaliata a tuturor debitelor societatii, cu indicarea creditorilor și a termenului la care creantele acestora au devenit sau vor deveni scadente.
(5) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile se iau cu majoritatea absoluta a voturilor.
(6) In termen de doua zile de la data adoptarii sale, hotararea adunarii generale a actionarilor se depune la registrul comertului și se publica intr-un cotidian national de larga difuzare si, dupa caz, intr-un cotidian internațional, precum și prin mijloace electronice.

ART. 32^10. - (1) Societatile comerciale prevazute la art. 32^8 se dizolva de drept în cazul în care au datorii neonorate în termen de 60 de zile de la scadenta - cu exceptia celor din salarii - și care, insumate, depasesc 50% din activ.
(2) Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent, pana la data de 1 ianuarie 2000 dispozitiile acestui articol se aplica numai societatilor comerciale care au datorii neonorate în termen de 60 de zile de la scadenta - cu exceptia celor din salarii - și care, insumate, depasesc 120% din activ, iar în perioada 1 ianuarie-1 august 2000, numai societatilor comerciale ale caror datorii sus-mentionate depasesc 85% din activ.
(3) In termen de 10 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, respectiv de la data de 1 ianuarie 2000 ori 1 august 2000, conform distinctiilor stabilite la alin. (2), reprezentantii institutiilor publice implicate în adunarea generala a actionarilor vor solicita comisiei de cenzori sa intocmeasca și sa prezinte consiliului de administratie al societatii comerciale, în termen de 30 de zile, un raport privind situatia datoriilor restante ale acesteia.
(4) In termen de 20 de zile de la primirea raportului comisiei de cenzori consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor în vederea constatarii dizolvarii de drept a societatii comerciale și inceperii procedurii de lichidare. Prevederile art. 32^9 alin. (3)-(6) se aplica în mod corespunzator.
(5) In cazul societatilor comerciale de interes strategic sau al celor aflate intr-un stadiu avansat al procesului de privatizare, Guvernul va putea decide, la propunerea institutiei publice implicate, continuarea activitatii societatii comerciale pana la o data ulterioara.

ART. 32^11. - In termen de 30 de zile de la data la care adunarea generala a aprobat fuziunea sau divizarea ori dizolvarea voluntara sau a constatat intervenita dizolvarea de drept a societatii, consiliul de administratie va definitiva documentele necesare. Hotararea consiliului de administratie emisă în acest scop va mentiona și termenul prevazut la art. 32^29, în care actionarii minoritari si/sau creditorii comerciali pot formula cerere în anulare sau, dupa caz, opozitie.

ART. 32^12. - (1) Hotararea consiliului de administratie prevazuta la art. 32^11 si, dupa caz, actele aditionale sau constitutive, semnate de presedintele consiliului, se depun la registrul comertului, impreuna cu celelalte documente necesare, în vederea inregistrarii, intr-o singura etapa, a mentiunilor privind fuziunea sau divizarea, respectiv a mentiunii privind dizolvarea societatii.
(2) Hotararea prevazuta la alin. (1) se publica potrivit art. 32^9 alin. (6), care se aplica în mod corespunzator.

Sectiunea a III-a
Lichidarea

ART. 32^13. - (1) In termen de 5 zile de la publicarea hotararii de dizolvare și lichidare, prevazuta la art. 32^9 alin. (6) ori, dupa caz, la art. 32^10 alin. (4), consiliul de administratie este obligat sa o notifice, prin curier postal rapid, cu confirmare de primire, creditorilor cunoscuti ai societatii și sa publice doua anunturi consecutive intr-un cotidian national de larga difuzare si, dupa caz, intr-un cotidian internațional, precum și prin mijloace electronice. In notificare și în anunturi se precizeaza valoarea totala a datoriilor societatii, astfel cum rezulta din evidentele sale financiar-contabile, creantele care se compenseaza total sau partial cu debite ale creditorului fata de societate, ordinea de preferinta a creantelor stabilita conform art. 32^21 alin. (1), precum și termenul limita în care creditorii isi pot manifesta intentia valorificarii creantelor potrivit prevederilor prezentului capitol, prin depunerea unei declaratii de creante, chiar mai inainte de a ajunge la scadenta. Acest termen nu va putea fi mai mic de 15 zile și nu va putea depasi 20 de zile de la data publicarii ultimului anunt.
(2) Creditorii care depun declaratii de creante alcatuiesc asociatia creditorilor, în cadrul careia hotararile se adopta cu majoritate absoluta de voturi. Votul fiecarui creditor este proportional cu ponderea creantei sale în totalitatea creantelor apartinand creditorilor asociati. Asociatia creditorilor nu constituie persoana juridica. Organizarea și functionarea asociatiei creditorilor vor fi reglementate prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Dreptul de a contesta existenta sau intinderea unei creante ori rangul acesteia în ordinea de preferinta se stinge în termen de 20 de zile de la publicarea ultimului anunt.

ART. 32^14. - (1) Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica și societatilor prevazute la art. 20 din Legea nr. 64/1995, cu exceptia cazului în care tribunalul admite în principiu lichidarea societatii și repartizarea activului în conditiile Legii nr. 64/1995, la cererea creditorilor care, impreuna sau separat, detin creante reprezentand cel putin 51% din totalul datoriilor evidentiate în situatiile financiar-contabile ale societatii și care au depus declaratii de creante. Cererea se introduce în termen de 20 de zile de la data publicarii ultimului anunt prevazut la art. 32^13 alin. (1), sub sanctiunea decaderii. In astfel de situatii dispozitiile privitoare la reorganizarea societatii insolvabile nu se aplica.
(2) In ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la alineatul precedent societatea supusa lichidarii va depune la tribunalul în a carui circumscriptie teritoriala isi are sediul situatia la zi a tuturor debitelor inregistrate în evidentele sale financiar-contabile, indiferent de data scadentei acestora, precum și situatia centralizata a tuturor declaratiilor de creante, depuse în conformitate cu prevederile art. 32^13 alin. (1).
(3) In termen de 15 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1) presedintele tribunalului sau, dupa caz, judecatorul desemnat în acest scop va hotari în camera de consiliu, fara citarea partilor, asupra admisibilitatii în principiu a cererii creditorilor. Hotararea se motiveaza în toate cazurile și poate fi atacata cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

ART. 32^15. - (1) Nici o dobanda, penalitate, majorare de intarziere sau cheltuiala similara nu va putea fi adaugata creantelor negarantate sau partilor negarantate din creantele garantate, incepand cu data depunerii hotararii de dizolvare la registrul comertului.
(2) Pe aceeasi data se suspenda judecata tuturor actiunilor în pretentii, judiciare sau extrajudiciare, indreptate impotriva societatii, termenele de prescriptie a actiunilor de realizare a creantelor apartinand creditorilor acesteia, precum și orice procedura de executare silita pornita impotriva ei, acestea urmand a fi reluate în cazul în care adunarea generala a actionarilor revine asupra hotararii de lichidare. Adunarea generala nu va putea reveni asupra măsurii de lichidare, daca a hotarat inchiderea operationala totala a societatii sau daca societatea s-a dizolvat de drept, potrivit art. 32^10.

ART. 32^16. - (1) Lichidatorul se numeste de catre institutia publica implicata, pe baza de licitatie, în termen de 60 de zile de la data depunerii hotararii de dizolvare la registrului comertului.
(2) Agentul de privatizare care exercita atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2) cu privire la societatea comerciala supusa lichidarii poate indeplini functia de lichidator, potrivit mandatului acordat sau pe baza unei solicitari adresate institutiei publice implicate, fara a mai fi necesara organizarea unei licitatii.
(3) Contractul de angajare a lichidatorului va fi semnat și va intra în vigoare în termen de doua zile de la adjudecarea licitatiei, sub sanctiunea nulitatii.
(4) Lichidatorul va intra în functie dupa depunerea semnaturii la registrul comertului și a specimenului de semnatura în banca, în ziua urmatoare semnarii contractului sau de angajare.
(5) In termen de 30 de zile de la data intrarii în functie a lichidatorului se va efectua predarea-preluarea patrimoniului și a documentelor societatii, potrivit prevederilor art. 247 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, care va fi certificata de catre cenzori. La data indeplinirii acestei formalitati functia administratorilor inceteaza.
(6) In cazul admiterii în principiu a cererii formulate de creditori în temeiul art. 32^14 alin. (1), numirea lichidatorului potrivit prezentului articol va fi supusa validarii de catre judecatorul-sindic.

ART. 32^17. - Lichidatorul are obligatia ca, în cel mult 15 zile de la data intrarii în functie, sa intocmeasca tabelul de creante ce se depune la sediul societatii pentru a putea fi consultat de catre creditori.

ART. 32^18. - (1) In cazul în care intervine o cauza de incetare a contractului de angajare a lichidatorului, acesta ori, dupa caz, succesorul sau în drepturi este obligat sa notifice de indata situatia aparuta institutiei publice implicate, cu exceptia cazului în care aceasta i-a notificat cauza de incetare a contractului.
(2) In cazul societatilor dizolvate de drept potrivit art. 32^10, institutia publica implicata va putea cere rezilierea contractului de angajare a lichidatorului și la solicitarea temeinic justificata a asociatiei creditorilor.
(3) In situatia incetarii contractului de angajare a lichidatorului, institutia publica implicata va proceda fie la numirea în calitate de lichidator a urmatorului clasat în urma licitatiei organizate potrivit prevederilor art. 32^16, fie la numirea unui mandatar special care sa administreze patrimoniul societatii pana la numirea unui nou lichidator în conformitate cu dispozitiile art. 32^16 , dar nu mai mult de 60 de zile de la data incetarii functiei lichidatorului al carui mandat a incetat.
(4) Dispozitiile art. 32^16 alin. (4), (5) și (6) se aplica în mod corespunzator în situatiile prevazute la alin. (3).
(5) Lichidatorul al carui contract a incetat, pana la predarea patrimoniului catre mandatarul special sau catre noul lichidator, ori mandatarul special, pe timpul indeplinirii functiei sale, nu poate efectua nici un act de lichidare și nici o operatiune asupra patrimoniului societatii, cu exceptia actelor de conservare și administrare.

ART. 32^19. - (1) Vanzarea bunurilor se face pe baza de licitatie deschisa cu strigare, în conditiile prevazute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Bunurile se adjudeca la cel mai mare pret oferit.
(3) Contractul de vanzare a bunului adjudecat se incheie, sub sanctiunea nulitatii, în termen de 5 zile de la data adjudecarii licitatiei. Lichidatorul poate prelungi acest termen cu cel mult 5 zile.
(4) Contractul va putea prevedea plata pretului bunurilor în rate, cu conditia ca plata ratelor sa fie asigurata în conditiile prevazute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(5) Prevederile art. 32^7 alin. (2) se aplica în mod corespunzator.

ART. 32^20. - (1) Creditorii, cu exceptia actionarilor, isi pot depune creanta drept pret, în conditiile prevazute de normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Bunurile sau activele asupra carora poarta un privilegiu, un drept de gaj sau de ipoteca pot fi adjudecate numai în contul creantei privilegiate sau garantate prin gaj sau ipoteca, în afara de cazul în care creditorul avand rang util și necontestat renunta în scris la dreptul sau.
(3) Prin adjudecarea bunurilor în contul creantelor nu se poate aduce atingere ordinii de preferinta prevazute în prezenta ordonanța de urgență.

ART. 32^21. - (1) Pentru acoperirea pasivului social lichidatorul va efectua plati în contul creantelor creditorilor, indiferent daca acestea sunt sau nu ajunse la scadenta, din sumele obtinute în urma vanzarii bunurilor mobile și imobile ale societatii și a valorificarii creantelor fata de terti, în urmatoarea ordine de preferinta:
a) pentru acoperirea cheltuielilor aferente vanzarii sau indeplinirii procedurii de lichidare;
b) pentru achitarea salariilor;
c) pentru realizarea creantelor creditorilor în favoarea carora societatea a constituit un drept de gaj sau de ipoteca asupra bunurilor sale mobile sau imobile, din sumele obtinute prin vanzarea acestor bunuri; aceste prevederi se aplica și în ceea ce priveste privilegiile speciale;
d) în contul creantelor statului sau ale autoritatilor administratiei publice locale, provenite din impozite, taxe și alte obligatii fiscale stabilite conform legii, din contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat, precum și la fondurile speciale;
e) în contul creantelor statului, provenite din sumele platite de catre Ministerul Finantelor pentru garantiile la credite interne și externe executate, precum și pentru credite externe contractate direct de stat, din care s-au facut subimprumuturi;
f) în contul creantelor rezultand din imprumuturi acordate de stat, inclusiv în contul creantelor rezultate din imprumuturile acordate pentru plata gazelor și a energiei electrice, conform reglementarilor în vigoare la data acordarii imprumutului;
g) în contul creditorilor chirografari;
h) în contul actionarilor.
(2) Creantele rezultate din contractele de vanzare de bunuri ale societatii cu plata în rate și garantiile ce le insotesc se pot cesiona creditorilor în contul sumelor cuvenite acestora; creditorii vor notifica cumparatorului și garantului preluarea contractului și a garantiei.
(3) Repartizarea catre creditorii prevazuti la lit. a)-g) a sumelor rezultate din vanzare se efectueaza la fiecare 3 luni, iar catre creditorii mentionati la lit. h), numai dupa satisfacerea integrala a tuturor celorlalte creante.
(4) Nici o distribuire de sume catre creditori nu se va putea face mai inainte de ramanerea definitiva a hotararilor prin care s-au solutionat cererile formulate în conformitate cu art. 32^13 alin. (3) ori de la solutionarea recursului prevazut la art. 32^14 alin. (3).

ART. 32^22. - Lichidatorul este imputernicit sa efectueze cheltuieli și sa disponibilizeze personal în limitele necesare pentru functionarea societatii și sa urmareasca realizarea creantelor acesteia fata de terti. Eventualele disponibilitati existente la finele perioadei de lichidare, care nu rezulta din vanzarea bunurilor la licitatii, se impart în ordinea prevazuta pentru repartizarea sumelor rezultate din licitatii.

ART. 32^23. - (1) Creditorii pot constitui provizioane deductibile fiscal pentru acoperirea pierderilor rezultate din nerealizarea totala sau partiala a creantelor din sumele repartizate în urma lichidarii debitorului. Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza pe baza unor certificate eliberate de lichidator, la inchiderea lichidarii, creditorilor neindestulati, care vor avea inscrisa diferenta de creanta ramasa neacoperita.
(2) Creditorii ale caror creante au fost prezentate dupa expirarea termenului de depunere a declaratiilor de creante, dar nu mai tarziu de inchiderea lichidarii, vor lua parte la distribuire în mod proportional numai din sumele eventual ramase dupa plata creantelor inregistrate în termen. In acest caz prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile.

ART. 32^24. - (1) Dupa distribuirea sumelor rezultate din valorificarea tuturor bunurilor societatii, creditorii ale caror creante nu au fost acoperite integral, lichidatorul sau camera de comert și industrie teritoriala pot sesiza tribunalul competent în vederea anularii unor acte juridice ale societatii sau angajarii raspunderii membrilor organelor de conducere ale acesteia.
(2) Solutionarea acestor actiuni va profita creditorilor prevazuti la art. 32^23.

ART. 32^25. - (1) In termen de 20 de zile de la ultima licitatie cenzorii intocmesc și supun aprobarii institutiei publice implicate un raport cu privire la ansamblul operatiunilor lichidarii. Aprobarea raportului are ca efect liberarea lichidatorului.
(2) Dupa aprobare, lichidatorul va asigura depunerea raportului la sediul societatii pentru informarea actionarilor, iar dupa 15 zile de la depunere, inregistrarea acestuia la registrul comertului, data la care societatea se radiaza de drept fara nici o alta formalitate.

ART. 32^26. - Actele, registrele și stampila societatii se predau de lichidator institutiei publice implicate, care poate continua, pe cont propriu și în interes propriu, urmarirea creantelor societatii fata de terti, ramase neexecutate la data lichidarii.

ART. 32^27. - La data radierii societatii din registrul comertului inceteaza de drept orice actiune indreptata impotriva acesteia.

CAPITOLUL V^3
Solutionarea litigiilor

ART. 32^28. - Termenul de prescriptie pentru introducerea cererii prin care se ataca o operatiune sau un act prevazut în prezenta ordonanța de urgență ori se valorifica un drept conferit de aceasta este de 3 luni de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca existenta operatiunii sau actul atacat ori de la data nasterii dreptului.

ART. 32^29. - Termenul de prescriptie pentru introducerea cererilor în anulare și a opozitiilor impotriva hotararilor prevazute la art. 32^9 este de 10 zile de la data publicarii hotararii consiliului de administratie, adoptată în temeiul acestora. In cazul hotararilor prevazute la art. 32^10, termenul curge de la data publicarii acestora în conformitate cu dispozitiile art. 32^9 alin. (6).

ART. 32^30. - (1) Cererea în anulare și opozitia nu suspenda executarea hotararii atacate. La cerere, pentru motive intemeiate, instanta poate decide suspendarea, daca se depune o cautiune egala cu 1% din valoarea capitalului social al societatii comerciale supuse fuziunii, divizarii sau lichidarii ori, dupa caz, egala cu o patrime din valoarea creantei, dar nu mai mult de 200.000.000 lei. Cautiunea se restituie numai în cazul admiterii actiunii. Plafonul maxim al cautiunii va putea fi reactualizat periodic prin hotarare a Guvernului.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica și cererilor prevazute la art. 32^13 alin. (3). In acest caz cautiunea este de o patrime din valoarea creantei contestate, fara a depasi plafonul maxim prevazut la alin. (1).

ART. 32^31. - (1) Cererile prevazute la art. 32^13 alin. (3), la art. 32^28 și la art. 32^29 sunt de competenta curtii de apel și se judeca de urgență și cu precadere.
(2) Daca sunt motive intemeiate pentru care partile nu sunt în masura sa isi prezinte apararile în mod complet, instanta va putea, în mod exceptional, sa acorde un termen în cunostinta de cel mult 7 zile.
(3) Instanta este obligata sa pronunte hotararea în termen de 5 zile de la inchiderea dezbaterilor și sa comunice partilor hotararea motivata în cel mult 10 zile de la pronuntare.
(4) Hotararea instantei poate fi atacata numai cu recurs."

44. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33. - (1) Constituie contraventii la normele din prezenta ordonanța de urgență urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni:
a) nerespectarea regulilor de publicitate pentru vanzarea actiunilor și a activelor;
b) neintocmirea bilantului de mediu în termenul prevazut de lege;
c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul unei societati comerciale în oferta de vanzare și în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vanzare și în raportul de evaluare, cu scopul vadit de a influenta pretul de oferta;
d) neinregistrarea majorarii de capital în termenul prevazut de lege;
e) atribuirea unui pachet de actiuni unei persoane în dauna altor persoane care au formulat o oferta mai avantajoasa, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vanzare;
f) divulgarea de informatii confidentiale unor terti cu privire la intentia de vanzare a unui portofoliu de actiuni, în scopul influentarii pretului de oferta sau pentru a favoriza un cumparator potential în dauna altor persoane;
g) nerespectarea termenelor și a procedurii de intocmire și eliberare a certificatului de sarcini fiscale;
h) neindeplinirea obligatiei de a notifica actele și faptele prevazute la art. 14 alin. (10);
i) nerespectarea termenului prevazut la art. 32^6 alin. (2) pentru publicarea anuntului de vanzare a activelor nerentabile;
j) omisiunea de a convoca adunarea generala a actionarilor în termenul prevazut la art. 32^9 alin. (2) sau la art. 32^10 alin. (4);
k) nerespectarea termenului prevazut la art. 32^10 alin. (3) pentru solicitarea raportului comisiei de cenzori ori a termenului prevazut la art. 32^9 alin. (4), la art. 32^10 alin. (3) sau la art. 32^14 alin. (2) pentru depunerea situatiei privind debitele societatii;
l) nepublicarea hotararilor adunarii generale a actionarilor ori ale consiliului de administratie potrivit art. 32^9 alin. (6), art. 32^10 alin. (4) sau art. 32^12;
m) nerespectarea termenului prevazut la art. 32^11 pentru definitivarea documentelor necesare fuziunii, divizarii sau dizolvarii societatii;
n) nerespectarea termenului de numire a lichidatorului;
o) nerespectarea termenului de notificare a creditorilor și de publicare a anunturilor în conformitate cu prevederile art. 32^13 alin. (1);
p) nerespectarea de catre lichidator sau, dupa caz, de catre mandatarul special a termenelor prevazute la art. 32^16 alin. (4) și (5) și la art. 32^17.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la lit. a), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
b) cele prevazute la lit. b)-f), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
c) cele prevazute la lit. g)-p), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
(3) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) sanctiunile se aplica individual personalului institutiei publice implicate, evaluatorilor sau personalului autoritatii de mediu competente, al ministerului de resort, al Ministerului Finantelor sau al directiei generale a finantelor publice și controlului financiar de stat competente, administratorilor, cenzorilor, mandatarilor speciali sau lichidatorilor societatilor comerciale.
(4) In cazul societatilor de brokeri și al agentilor de privatizare, amenda va fi de la 1.000.000.000 lei la 2.000.000.000 lei.
(5) Constatarea contraventiilor și aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a)-e) și h)-p) se fac de catre Ministerul Finantelor impreuna cu personalul autoritatii de mediu competente, daca nu s-a intocmit un bilant de mediu, ori, dupa caz, de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pentru contraventia prevazuta la alin. (1) lit. f), sau de catre Departamentul de Control al Guvernului, pentru contraventia prevazuta la alin. (1) lit. g).
(6) Amenzile prevazute la alin. (2) se reactualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului.
(7) Contraventiilor prevazute în prezentul articol li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25, 26 și 27."

45. Titlul capitolului VII va avea urmatorul cuprins:
"Reguli speciale privind privatizarea anumitor societati comerciale"

46. Alineatul (1) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - (1) In cazul privatizarii societatilor comerciale rezultate ca urmare a reorganizarii regiilor autonome și în cazul altor societati comerciale de interes strategic, Guvernul are optiunea de a pastra o actiune nominativa de control al statului, stabilind totodata și cine va exercita drepturile ce decurg din aceasta calitate."

47. Dupa articolul 34 se introduce articolul 34^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 34^1. - (1) Privatizarea bancilor se desfasoara potrivit prevederilor Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar. Vanzarea actiunilor emise de societatile bancare la care statul este actionar se va desfasura conform oricarei metode prevazute de prezenta ordonanța de urgență.
(2) Privatizarea societatilor comerciale din turism se desfasoara potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/1998 privind privatizarea societatilor comerciale din turism."

48. Dupa capitolul VII se introduce capitolul VII^1 cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL VII^1
Agentii de privatizare

ART. 34^2. - (1) In scopul accelerarii procesului de privatizare, institutiile publice implicate pot delega unor agenti de privatizare exercitiul anumitor drepturi, inclusiv orice atributie prevazuta la art. 4^3 alin. (2), cu exceptia incheierii contractului de vanzare de actiuni. Agentii de privatizare vor prezenta, la cererea institutiei publice implicate mandante, rapoarte cu privire la activitatile efectuate și vor exercita în mod exclusiv pe perioada mandatului atributiile delegate. Mandatul se acorda în legatura cu privatizarea unei societati comerciale sau a unui grup de societati comerciale, cuprinse în programe speciale de privatizare prin hotarare a Guvernului ori selectate în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(2) In termen de 15 zile de la primirea propunerii de vanzare de actiuni, formulata de agentul de privatizare, institutia publica implicata mandanta este obligata sa incheie contractul de vanzare de actiuni sau sa comunice motivul refuzului. In cazul nerespectarii acestui termen, propunerea de contract este considerata acceptata și agentul de privatizare este imputernicit sa incheie contractul.
(3) Agentii de privatizare se pot grupa în baza unui contract de asociere temporara pe obiect sau a unui contract de societate cu raspundere limitata ori pe actiuni. In cazul asocierilor temporare pe obiect, asociatii desemneaza asociatul coordonator, imputernicit sa participe la procedura de selectie în vederea acordarii mandatului prevazut în prezentul capitol.

ART. 34^3. - In exercitarea atributiilor ce le revin, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în legatura cu o societate comerciala sau cu un grup de societati comerciale, agentii de privatizare actioneaza în numele și pe seama institutiilor publice implicate și au, potrivit mandatului acordat, toate drepturile aferente actiunilor acestor societati comerciale, inclusiv exercitiul puterilor și beneficiile speciale acordate institutiilor publice implicate prin prezenta ordonanța de urgență și prin normele metodologice emise în aplicarea acesteia, cu exceptia dreptului la dividende și a oricarui drept de preferinta.

ART. 34^4. - (1) Institutia publica implicata va organiza, în conditii de publicitate la nivel national și internațional, selectarea prin licitatie a agentilor de privatizare, cu care se vor incheia contracte de mandat, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Indiferent ca actioneaza individual ori asociati, agentii de privatizare trebuie sa intruneasca anumite cerinte minime de calificare, incluzand experienta în privatizari internaționale si/sau în privatizari sau în alte tranzactii din România, cu luarea în considerare a veniturilor brute sau, în cazul asocierilor, a veniturilor brute consolidate ale membrilor în anul anterior datei emiterii ofertei.
(3) Guvernul va numi o comisie pentru evaluarea tehnica și economica a ofertelor depuse de agentii de privatizare. La evaluarea ofertelor se va avea în vedere, intre altele, și nivelul onorariilor solicitate de agentii de privatizare. Comisia are atributia de a intocmi procesul-verbal de licitatie și hotararea de selectare a ofertei celei mai convenabile.
(4) In cazul societatilor comerciale de interes strategic, elementele esentiale ale contractului de mandat se supun spre aprobare Guvernului.
(5) Institutia publica implicata incheie contractul de mandat în termen de 15 zile de la data hotararii comisiei prevazute la alin. (3).

ART. 34^5. - (1) Onorariul agentilor de privatizare include o componenta fixa și componente variabile în functie de costurile efective și de aducerea la indeplinire a mandatului, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Membrii asociati sunt raspunzatori solidar pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor prevazute în contractul de mandat."

49. Articolul 35 se abroga.

50. Articolul 37 se abroga.

51. Articolul 38 se abroga.

52. Articolul 40 se abroga.

53. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41. - (1) Prevederile cap. IV se aplica și societatilor comerciale cu raspundere limitata la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale sunt asociati, cu exceptia art. 13 alin. (1) lit. a), b), d), e) și f).
(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență privind vanzarea de active ale societatilor comerciale și regiilor autonome se aplica și în cazul vanzarii activelor altor persoane juridice cu capital majoritar de stat, stabilite prin hotarare a Guvernului."

ART. 2
1. Vanzarile de actiuni și vanzarile de active aflate în curs de desfasurare la data intrarii în vigoare a prezentei legi vor continua, potrivit prevederilor acesteia, cu recunoasterea valabilitatii actelor și a etapelor consumate.
2. Privatizarea societatilor comerciale de interes strategic, precum și a societatilor comerciale infiintate conform Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, ale caror actiuni sunt în portofoliul Fondului Proprietatii de Stat la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se va efectua în continuare de catre Fondul Proprietatii de Stat, cu exceptia cazului în care Guvernul decide altfel.
3. In cazul societatilor comerciale rezultate din reorganizarea, pana la data intrarii în vigoare a prezentei legi, a regiilor autonome de interes local, atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2) se vor exercita de catre institutia publica implicata în al carei portofoliu se afla actiunile emise de acestea.
4. Administratorii societatii comerciale careia i s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt obligati sa inregistreze la registrul comertului majorarea de drept a capitalului social potrivit art. 32^2 alin. (1), în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, societatea comerciala fiind scutita de plata taxelor și a oricaror alte obligatii legate de aceasta operatiune.
5. Toate societatile comerciale, indiferent de structura capitalului social, carora nu li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, vor intocmi și vor inainta ministerelor de resort, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, documentatiile necesare în vederea eliberarii certificatului.
6. Ministerele de resort vor elibera societatilor comerciale prevazute la pct. 5 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor și vor transmite Fondului Proprietatii de Stat o copie de pe certificat în termen de 5 zile de la data emiterii acestuia.
7. Prevederile sectiunii a III-a a cap. V^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 se aplica și societatilor la care, la data intrarii în vigoare a prezentei legi, este în curs procedura de lichidare voluntara potrivit Legii nr. 31/1990.
8. Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni:
a) neinregistrarea majorarii capitalului în termenul prevazut la pct. 4;
b) neremiterea documentatiei necesare pentru intocmirea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în termenul prevazut la pct. 5;
c) neintocmirea si/sau necomunicarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în termenul prevazut la pct. 6.
Constatarea și sanctionarea acestor contraventii se efectueaza potrivit art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997.
9. Dispozitiile prezentului titlu nu se aplica pentru terenurile care intra sub incidenta art. 9, art. 22, art. 35 alin. (2), art. 38, art. 39, art. 44 alin. (1), art. 45, art. 46 și art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1 din 5 ianuarie 1998.

ART. 3
1. La data intrarii în vigoare a prezentului titlu se abroga art. 7-9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.10/1997, aprobata și modificata prin Legea nr. 151/1997, precum și orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
2. In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României Guvernul va aproba normele metodologice, regulamentul de organizare și functionare a Fondului Proprietatii de Stat, precum și strategia de privatizare pentru anul 1999.
3. In termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentului titlu Guvernul va aproba lista cuprinzand societatile comerciale de interes strategic.
4. Prezentul titlu intra în vigoare dupa 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, cu exceptia art. III pct. 2 care intra în vigoare la data publicarii legii.
5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.88 din 25 februarie 1998, cu modificarile și completarile ulterioare și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dandu-se textelor o noua numerotare.

TITLUL II
Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operatiunile de leasing și societatile de leasing

ART. 4
Ordonanța Guvernului nr.51/1997 privind operatiunile de leasing și societatile de leasing, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.224 din 30 august 1997, aprobata și modificata prin Legea nr. 90/1998, se modifica și se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanța se aplica operatiunilor de leasing prin care o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti, denumita utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing, locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, daca partile convin astfel și daca utilizatorul achita toate obligatiile asumate prin contract.
(2) Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum și bunuri mobile de folosinta indelungata, aflate în circuitul civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio și video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor și a drepturilor de autor."

2. Dupa articolul 1 se introduc articolele 1^1 și 1^2 cu urmatorul cuprins:
"Art. 1^1. - In intelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) valoare de intrare reprezinta valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie;
b) valoare totala reprezinta valoarea totala a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala;
c) valoare reziduala reprezinta valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator;
d) rata de leasing reprezinta:
- în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului și a dobanzii de leasing. Dobanda de leasing reprezinta rata medie a dobanzii bancare pe piata romaneasca;
- în cazul leasingului operational, cota de amortizare calculata în conformitate cu actele normative în vigoare și un beneficiu stabilit de catre partile contractante;
e) leasing financiar este operatiunea de leasing care indeplineste una sau mai multe dintre urmatoarele conditii:
1. riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing;
2. partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
3. utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piata) pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata;
4. perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acopera cel putin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca, în final, dreptul de proprietate nu este transferat;
f) leasing operational este operatiunea de leasing care nu indeplineste nici una dintre conditiile prevazute la lit. e).

ART. 1^2. - (1) In cadrul unei operatiuni de leasing poate avea calitatea de finantator o societate de leasing, persoana juridica romana sau straina.
(2) Calitatea de utilizator o poate avea orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina."

3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - In cadrul operatiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-si alege, cu acordul societatii de leasing, furnizorul, precum și societatea care va asigura bunul."

4. Dupa articolul 3 se introduce capitolul I^1 "Contractul de leasing", cu articolele 3^1-3^3, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL I^1
Contractul de leasing

ART. 3^1. - (1) Contractul de leasing trebuie sa cuprinda minimum urmatoarele elemente:
a) partile în contractul de leasing:
- locatorul/finantatorul;
- utilizatorul;
b) descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;
c) valoarea totala a contractului de leasing;
d) valoarea ratelor de leasing și termenul de plata a acestora;
e) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;
f) clauza privind obligatia asigurarii bunului.
(2) Contractul de leasing financiar trebuie sa cuprinda, pe langa elementele prevazute la alin. (1), urmatoarele:
a) valoarea initiala a bunului;
b) clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului și la conditiile în care acesta poate fi exercitat.
(3) Partile pot conveni și alte clauze.

ART. 3^2. - Contractul de leasing nu se poate incheia pe un termen mai mic de un an.

ART. 3^3. - Contractele de leasing constituie titlu executoriu, daca utilizatorul nu preda bunul în urmatoarele situatii:
- la sfarsitul perioadei de leasing, daca utilizatorul nu a formulat optiunea cumpararii bunului sau a prelungirii contractului;
- în cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului."

5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Locatorul/finantatorul se obliga:
a) sa respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesitatilor;
b) sa incheie contract de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator, în conditiile expres formulate de catre acesta;
c) sa incheie contract de leasing cu utilizatorul și sa transmita acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivand din contractul de vanzare-cumparare, cu exceptia dreptului de dispozitie;
d) sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului, care consta în posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achizitionarea ori restituirea bunului;
e) sa ii garanteze utilizatorului folosinta linistita a bunului, în conditiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale;
f) sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing."

6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Utilizatorul se obliga:
a) sa efectueze receptia și sa primeasca bunul la termenul stipulat în contractul de leasing;
b) sa exploateze bunul conform instructiunilor elaborate de catre furnizor și sa asigure instruirea personalului desemnat sa il exploateze;
c) sa nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fara acordul finantatorului;
d) sa efectueze platile cu titlu de rata de leasing în cuantumul valoric stabilit și la termenele prevazute în contractul de leasing;
e) sa suporte cheltuielile de intretinere și alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing;
f) sa isi asume pentru intreaga perioada a contractului, în lipsa unei stipulatii contrare, totalitatea obligatiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusii sai, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, și continuitatea platilor cu titlu de rata de leasing pana la achitarea integrala a valorii contractului de leasing;
g) sa permita finantatorului verificarea periodica a starii și a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing;
h) sa il informeze pe finantator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate, venita din partea unui tert;
i) sa nu aduca modificari bunului fara acordul finantatorului;
j) sa restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing."

7. Articolul 6 se abroga.

8. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - In temeiul contractului de leasing utilizatorul are urmatoarele drepturi:
a) de actiune directa asupra furnizorului, în cazul reclamatiilor privind livrarea, calitatea, asistenta tehnica, service-ul necesar în perioada de garantie și postgarantie;
b) de a exercita actiunile posesorii fata de terti."

9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Drepturile reale ale finantatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecatorului-sindic, în situatia în care utilizatorul se afla în reorganizare judiciara si/sau faliment, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 64/1995, cu modificarile ulterioare.
(2) Daca utilizatorul se afla în dizolvare si/sau lichidare, dispozitiile alineatului precedent se aplica și lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată."

10. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) In cazul în care utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat în contractul de leasing sau daca se afla în stare de reorganizare judiciara si/sau faliment, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese.
(2) Finantatorul nu raspunde daca bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului."

11. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - In cazul în care utilizatorul nu executa obligatia de plata a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat sa restituie bunul, sa plateasca ratele scadente, cu daune-interese, daca în contract nu se prevede altfel."

12. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - Daca finantatorul nu respecta dreptul de optiune al utilizatorului, acesta datoreaza daune-interese în cuantum egal cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea sa de circulatie, calculata la data expirarii contractului de leasing."

13. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - Daca în timpul derularii contractului de leasing finantatorul vinde bunul care face obiectul contractului unui alt finantator, noul finantator este legat de aceleasi obligatii contractuale ca și vanzatorul, care ramane garant al indeplinirii obligatiilor fata de utilizator."

14. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - Din momentul incheierii contractului de leasing și pana la expirarea acestuia și reintrarea în posesia bunului finantatorul este exonerat de orice raspundere fata de terti pentru prejudiciile provocate prin folosinta bunului de catre utilizator."

15. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Societatile de leasing, persoane juridice romane, se infiinteaza și functioneaza potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată.
(2) Societatile de leasing sunt societati comerciale care au în obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing și un capital social minim, subscris și varsat integral la infiintare, de 500 milioane lei."

16. Literele a), b) și c) ale articolului 15 vor avea urmatorul cuprins:
"a) valoarea de intrare a bunurilor la momentul incheierii contractului de leasing;
b) suma totala a ratelor de leasing aferente contractului intr-un exercitiu financiar, inclusiv cuantumul lor indexat, daca partile au prevazut în contract actualizarea periodica a ratelor:
- pentru leasingul financiar rata de leasing va fi calculata tinandu-se seama de valoarea de intrare și de dobanda de leasing aferenta, esalonata pe perioada derularii contractului; achizitiile de mijloace fixe sunt tratate ca investitii, fiind supuse amortizarii în conformitate cu actele normative în vigoare;
- pentru leasingul operational rata de leasing va fi calculata tinandu-se seama de valoarea de intrare a bunului, de beneficiul stabilit de parti și de amortizarea unei parti din valoarea de intrare a acestuia; regimul de amortizare va fi stabilit de parti, de comun acord, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificarile ulterioare;
c) calculul și evidentierea amortizarii bunului ce face obiectul contractului se vor efectua, în cazul leasingului operational, de catre finantator, iar în cazul leasingului financiar, de catre utilizator."

17. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul în care intervin schimbari în ceea ce priveste sediul utilizatorului sau al finantatorului ori schimbari cu privire la situatia juridica a bunului, finantatorul și utlizatorul trebuie sa procedeze la rectificare în Cartea funciara și la oficiul registrului comertului."

18. Alineatul (3) al articolului 16 se abroga.

19. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - Societatile de leasing care perfecteaza un contract de leasing avand ca obiect utilizarea unei constructii sau realizarea și utilizarea unei constructii pot dobandi:
a) dreptul de folosinta sau de achizitie a terenului pe care se efectueaza lucrarea de catre antreprenor;
b) dreptul irevocabil de achizitie a constructiei la expirarea contractului de leasing."

20. Dupa articolul 24 se introduc articolele 24^1 și 24^2 cu urmatorul cuprins:
"Art. 24^1. - Veniturile obtinute de nerezidenti sub forma de dobanda sau de redeventa (rata de leasing) stabilita de catre partile contractante, în cazul contractelor de leasing financiar sau operational, se impun în România, prin retinere la sursa, potrivit prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri sau ale legislatiei interne, dupa caz. In cazul contractelor de leasing operational incheiate cu persoane nerezidente, redeventa inseamna beneficiul stabilit de parti sau toata cota de leasing (rata de leasing), daca prin contract nu se identifica partea de beneficiu.

ART. 24^2. - Cheltuielile de asigurare a bunului care face obiectul unui contract de leasing sunt deductibile fiscal de catre partea obligata prin contract sa plateasca primele de asigurare."

21. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - (1) Bunurile mobile care sunt introduse în tara de catre utilizatori, persoane fizice sau juridice romane, în baza unor contracte de leasing incheiate cu societati de leasing, persoane juridice straine, se incadreaza în regimul vamal de admitere temporara, pe toata durata contractului de leasing, cu exonerarea totala de la obligatia de plata a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garantiilor vamale.
(2) Bunurile mobile care sunt introduse în tara de societatile de leasing, persoane juridice romane, în baza unor contracte de leasing incheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice romane, se incadreaza în regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata a sumelor aferente tuturor drepturilor de import.
(3) In cazul în care utilizatorul, din vina societatii de leasing sau a furnizorului, nu si-a exercitat dreptul de optiune prevazut în contract, privind prelungirea termenului de leasing sau achizitia bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat sa plateasca taxele vamale la valoarea reziduala a bunului, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului.
(4) In cazul achizitionarii bunurilor introduse în tara în conditiile alin. (1) și (2), utilizatorul este obligat sa achite taxa vamala calculata la valoarea reziduala a bunului din momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului.
(5) Termenul în cadrul caruia bunurile urmeaza sa fie restituite sau sa primeasca o noua destinatie vamala este cel convenit intre parti prin contractul de leasing, dar nu poate fi mai mare de 7 ani de la data introducerii în tara a bunului.
(6) Subansamblurile și componentele introduse în tara de societatile de leasing în scopul producerii de bunuri care vor face obiectul unor contracte de leasing sunt exceptate de la plata taxelor vamale și a taxei pe valoarea adaugata."

ART. 5
1. Contractele incheiate anterior intrarii în vigoare a prezentei legi isi pastreaza valabilitatea.
2. In termen de 12 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României societatile de leasing au obligatia de a-si majora capitalul social, astfel incat sa aiba un capital minim subscris și varsat de minimum 500 milioane lei.
3. In cazul nerespectarii dispozitiilor prevazute la alin. 2 societatea de leasing responsabila nu va mai avea dreptul sa efectueze operatiuni de leasing.

ART. 6
Ministerul Finantelor va elabora norme metodologice privind contabilitatea operatiunilor de leasing în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

ART. 7
Ordonanța Guvernului nr.51/1997 privind operatiunile de leasing și societatile de leasing, cu modificarile ulterioare și cu cele aduse prin prezentul titlu, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dandu-se textelor o noua numerotare.

TITLUL III
Modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată

ART. 8
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.33 din 29 ianuarie 1998, se modifica și se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Litera i) a articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
"i) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea și controlul gestiunii societatii de catre organele statutare, controlul acesteia de catre actionari, precum și documentele la care acestia vor putea sa aiba acces pentru a se informa și a-si exercita controlul;"

2. Dupa articolul 133 se introduc articolele 133^1 și 133^2 cu urmatorul cuprins:
"Art. 133^1. - (1) Intre sedintele adunarilor generale, cel mult de doua ori în cursul unui exercitiu financiar, actionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societatii, consultand documentele prevazute în actul constitutiv, în conformitate cu art. 8 lit. i). Ei vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea. In urma consultarii actionarii vor putea sesiza, în scris, consiliul de administratie, care va trebui sa le raspunda tot în scris, în termen de 15 zile de la inregistrarea sesizarii.
(2) Daca consiliul de administratie nu va raspunde în termenul stabilit la alin. (1), actionarii se vor putea adresa instantei competente, care va putea obliga societatea la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de intarziere.

ART. 133^2. - (1) Unul sau mai multi actionari, detinand cel putin 10% din actiunile reprezentand capitalul social, vor putea cere - individual sau impreuna - instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii și sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial cenzorilor societatii, spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzatoare.
(2) Onorariile expertilor vor fi suportate de societate, cu exceptia cazurilor în care sesizarea a fost facuta cu rea-credinta."

3. Dupa alineatul (2) al articolului 277 se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
"(2^1) La societatile existente, asociatii pot modifica actul constitutiv, prevazand în el documentele la care acestia urmeaza sa aiba acces, în sensul art. 8 lit. i)."

TITLUL IV
Modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare și a falimentului

ART. 9
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii și lichidarii judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.130 din 29 iunie 1995, modificata și completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.265 din 3 octombrie 1997, se modifica și se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:
"Lege privind procedura reorganizarii judiciare și a falimentului"

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului, în incetare de plati, fie prin reorganizarea intreprinderii și activitatii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui pana la acoperirea pasivului, fie prin faliment."

3. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1. - (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege vor fi suportate din averea debitorului.
(2) Platile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei societati bancare, pe baza de dispozitii emise, în cursul procedurii de reorganizare, de debitor sau de judecatorul-sindic, iar în cursul falimentului, numai de judecatorul-sindic.
(3) In lipsa disponibilitatilor în contul debitorului se va utiliza fondul de lichidare, constituit din taxele platite de persoanele fizice si/sau juridice registrului comertului pentru serviciile prestate de acesta.
(4) Fondul prevazut la alin. (3) va fi constituit prin majorarea cu 10% a taxelor percepute de oficiile registrului comertului.
(5) Acoperirea cheltuielilor de lichidare a societatilor la care statul detine pachetul de control se va face de catre Fondul Proprietatii de Stat din veniturile realizate din privatizare."

4. Articolul 4 se completeaza cu alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) Tribunalul și judecatorul-sindic au indatorirea sa asigure efectuarea cu celeritate a actelor și operatiunilor prevazute de prezenta lege, precum și realizarea în conditiile legii a drepturilor și obligatiilor participantilor la aceste acte și operatiuni."

5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Toate procedurile prevazute de prezenta lege, cu exceptia recursului prevazut la art. 6, sunt de competenta exclusiva a tribunalului în jurisdictia caruia se afla sediul debitorului, care figureaza în registrul comertului, și sunt exercitate de un judecator-sindic desemnat de catre presedintele tribunalului, în conditiile art. 8."

6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Curtea de apel va fi instanta de recurs, pentru hotararile date de judecatorul-sindic, în baza art. 10.
(2) Recursul va fi judecat în termen de 30 de zile de la inregistrarea dosarului la curtea de apel, citarea partilor urmand a fi facuta prin publicitate, în conditiile art. 95 din Codul de procedura civila.
(3) Prin derogare de la art. 300 alin. 3 și 4 din Codul de procedura civila, hotararile judecatorului-sindic, cu exceptia celei de respingere a contestatiei debitorului - facuta în temeiul art. 26 alin. 5 -, nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs."

7. Articolul 7 se abroga.

8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - Judecatorul-sindic este nominalizat, în fiecare caz, de presedintele tribunalului, dintre judecatorii desemnati ca judecatori-sindici, în temeiul art. 12 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca."

9. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - In indeplinirea indatoririlor sale judecatorul-sindic va putea desemna, prin incheiere, persoane de specialitate, stabilindu-le și retributia. Retributiile vor fi platite în conformitate cu art. 3^1."

10. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Principalele atributii ale judecatorului-sindic, în cadrul prezentei legi, sunt:
a) darea hotararii de deschidere a procedurii;
b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii;
c) desemnarea, prin hotarare, a administratorului sau a lichidatorului, stabilirea atributiilor acestora, controlul asupra activitatii lor si, daca este cazul, inlocuirea lor;
d) judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea;
e) judecarea actiunilor introduse de administrator sau de lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare cererii introductive;
f) judecarea contestatiilor debitorului ori ale creditorilor impotriva măsurilor luate de administrator sau de lichidator;
g) confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui de catre creditori;
h) hotararea de a se continua activitatea debitorului, în caz de reorganizare;
i) solutionarea obiectiilor la rapoartele semestriale și la cel final ale administratorului sau ale lichidatorului;
j) darea hotararii de inchidere a procedurii."

11. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive și executorii și vor cuprinde, prin derogare de la art. 261 alin. 4 din Codul de procedura civila, și motivarea. In conditiile legii ele vor putea fi atacate cu recurs."

12. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de catre administrator sau de lichidator ori de cate ori va fi necesar; adunarea creditorilor va fi convocata insa și la cererea creditorilor detinand creante în valoare de cel putin 50% din valoarea totala a acestora. La prima ședința ei vor fi convocati de judecatorul-sindic, în conditiile prevazute la art. 28.
(2) La sedintele adunarii creditorilor vor participa debitorul și 2 delegati ai salariatilor acestuia, votand pentru creantele reprezentand salariile și alte drepturi banesti.
(3) De asemenea, la adunarea creditorilor va putea participa un reprezentant al camerei de comert și industrie teritoriale.
(4) Prima ședința a adunarii creditorilor va fi prezidata de judecatorul-sindic, iar celelalte, de catre administrator sau lichidator."

13. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - (1) In cadrul sedintelor adunarii creditorilor acestia vor avea dreptul sa analizeze situatia debitorului, măsurile luate de administrator sau de lichidator și efectele acestora și sa propuna, motivat, și alte măsuri.
(2) Planul de reorganizare sau de lichidare va fi supus votului adunarii creditorilor, în conditiile stabilite la art. 63 din prezenta lege."

14. Alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - (1) In cadrul primei sedinte adunarea creditorilor va alege, cu majoritate simpla, un comitet format din 3-5 creditori dintre cei cu creante garantate și cei chirografari, care se vor fi oferit voluntar. Daca nu se va obtine aceasta majoritate, comitetul va fi desemnat de judecatorul-sindic."

15. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Comitetul creditorilor face parte dintre cei indreptatiti ca, atunci cand nu a fost propus de debitor sau nu a fost confirmat un plan de reorganizare, sa ceara judecatorului-sindic sa ridice debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea.
(2) Comitetul creditorilor poate fi autorizat de judecatorul-sindic sa introduca actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial - facute de debitor în frauda creditorilor -, atunci cand astfel de actiuni nu au fost introduse de administrator sau de lichidator."

16. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - (1) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide angajarea unui administrator - persoana fizica sau societate comerciala -, stabilindu-i și retributia, indiferent daca, prin hotararea de deschidere a procedurii, judecatorul-sindic a desemnat un administrator.
(2) Creditorii nemultumiti pot contesta aceasta decizie în termen de 5 zile la judecatorul-sindic, care va solutiona, de urgență și deodata, toate contestatiile printr-o sentinta, prin care va desemna administratorul propus de creditori sau, dupa caz, va mentine administratorul desemnat prin hotararea de deschidere a procedurii.
(3) Daca în termenul stabilit la alin. (2) decizia adunarii creditorilor nu este contestata, judecatorul-sindic, printr-o incheiere, va desemna administratorul propus de creditori, dispunand totodata incetarea atributiilor administratorului pe care l-a desemnat prin hotararea de deschidere a procedurii.
(4) Administratorul, persoana fizica, sau delegatul permanent, persoana fizica, al societatii comerciale administratoare va trebui sa fie contabil autorizat, expert contabil, licentiat în studii economice sau în drept ori inginer și sa aiba cel putin 5 ani de activitate practica - economica sau juridica.
(5) Daca creditorii nu decid angajarea unui administrator, judecatorul-sindic poate dispune, în aceeasi zi, printr-o incheiere, desemnarea unui administrator, daca nu fusese desemnat un administrator prin hotararea de deschidere a procedurii."

17. Dupa articolul 17 se introduc articolele 17^1-17^4 cu urmatorul cuprins:
"Art. 17^1. - Principalele atributii ale administratorului, în cadrul prezentei legi, sunt:
a) examinarea activitatii debitorului în raport cu situatia de fapt și intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor și imprejurarilor care au dus la incetarea de plati, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, și supunerea acelui raport judecatorului-sindic în termen de 30 de zile de la desemnarea sa;
b) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
c) conducerea în tot sau în parte a activitatii debitorului;
d) stabilirea datelor sedintelor adunarii creditorilor;
e) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor și a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
f) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor;
g) examinarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectii la acestea;
h) urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor inainte de deschiderea procedurii;
i) cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic, incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale;
j) sesizarea judecatorului-sindic în legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta;
k) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul-sindic, cu exceptia celor prevazute de lege în competenta exclusiva a acestuia.

ART. 17^2. - Debitorul și oricare dintre creditori pot face contestatie impotriva măsurilor luate de administrator. O astfel de contestatie va trebui sa fie inregistrata în termen de 10 zile de la data la care masura a fost luata. Judecatorul-sindic va solutiona contestatia în termen de 30 de zile de la inregistrarea ei, în camera de consiliu, putand, daca va considera necesar, sa citeze contestatorul și administratorul.

ART. 17^3. - In orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice - dol sau culpa grava - și în conditiile stabilite pentru desemnarea administratorului, judecatorul-sindic il poate inlocui prin incheiere.

ART. 17^4. - In vederea indeplinirii atributiilor sale administratorul va putea desemna persoane de specialitate. Numirea și nivelul retributiilor acestor persoane vor fi supuse aprobarii judecatorului-sindic."

18. Se introduce sectiunea a 5-a "Lichidatorul" inaintea articolului 18.

19. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - In cazul admiterii unui plan de lichidare sau al inceperii procedurii falimentului, judecatorul-sindic va desemna un lichidator, aplicandu-se, în mod corespunzator, art. 17, art. 17^2, art. 17^3, art. 17^4 și art. 65 alin. (4). Atributiile administratorului inceteaza la momentul stabilirii atributiilor lichidatorului de catre judecatorul-sindic."

20. Dupa articolul 18 se introduce articolul 18^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 18^1. - Principalele atributii ale lichidatorului, în cadrul prezentei legi, sunt:
a) examinarea activitatii debitorului în raport cu situatia de fapt și cu intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor și imprejurarilor care au dus la incetarea de plati, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, și supunerea acelui raport judecatorului-sindic în termen de 30 de zile de la desemnarea sa;
b) conducerea în tot sau în parte a activitatii debitorului;
c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor și a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor și luarea măsurilor corespunzatoare pentru conservarea lor;
e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor;
f) examinarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea;
g) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuate de acesta inaintea deschiderii procedurii;
h) primirea platilor pe seama debitorului și consemnarea lor în contul averii debitorului;
i) vanzarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu prevederile prezentei legi;
j) incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic;
k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta;
l) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul-sindic."

21. Litera f) a alineatului (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
"f) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de a-si reorganiza activitatea sau de a-si lichida averea, conform unui plan, în vederea achitarii datoriilor sale; daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se va considera ca debitorul este de acord cu inceperea procedurii falimentului."

22. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - Dupa inregistrarea unei cereri introductive presedintele tribunalului va nominaliza de indata judecatorul-sindic, potrivit art. 8."

23. Dupa articolul 25 se introduce urmatorul subtitlu:
"Sectiunea a 2-a
Deschiderea procedurii"

24. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Daca cererea debitorului corespunde conditiilor stabilite la art. 20, 21 și 23, judecatorul-sindic va da o incheiere de deschidere a procedurii, pe care o va notifica în conditiile art. 27. In cazul în care creditorii se opun la aceasta cerere în termen de 15 zile de la emiterea notificarii, judecatorul-sindic ii va cita, impreuna cu debitorul, la o ședința în urma careia va solutiona, deodata, printr-o sentinta, toate opozitiile.
(2) In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorilor/camerei de comert și industrie teritoriale judecatorul-sindic va comunica cererea, în copie, debitorului și va dispune afisarea unei copii la usa instantei.
(3) Daca în termen de 5 zile de la primirea copiei debitorul contesta ca ar fi în incetare de plati, în conditiile stabilite la art. 24, judecatorul-sindic va tine, în termen de 10 zile, o ședința la care vor fi citati creditorii care au introdus cererea, debitorul și camera de comert și industrie teritoriala.
(4) La cererea debitorului judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze, în termen de 5 zile, la o banca comerciala, o cautiune de cel mult 30% din valoarea creantelor. Cautiunea va fi restituita creditorilor, daca cererea lor va fi admisa. Daca cererea va fi respinsa, cautiunea poate fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Daca nu este consemnata în termen cautiunea, cererea introductiva va fi respinsa.
(5) Daca judecatorul sindic stabileste ca debitorul este în incetare de plati, ii va respinge contestatia și va deschide procedura printr-o sentinta.
(6) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este în incetare de plati, respinge cererea creditorilor și dispune ca sentinta sa fie afisata la usa instantei. In cazul respingerii cererii, aceasta va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei.
(7) Daca debitorul nu contesta în termenul prevazut la alin. (3) ca ar fi în incetare de plati, judecatorul-sindic va da o incheiere de deschidere a procedurii.
(8) Prin incheierea sau, dupa caz, sentinta de deschidere a procedurii judecatorul-sindic va desemna, daca este necesar, un administrator, stabilindu-i atributiile, potrivit art. 17^1, precum și retributia.

25. Subtitlul sectiunii a 2-a "Continuarea procedurii" se abroga.

26. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27. - In urma deschiderii procedurii judecatorul-sindic va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati în lista depusa de debitor în conformitate cu art. 21, debitorului și oficiului registrului comertului unde debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii."

27. Alineatul (1) al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28. - (1) Notificarea va cuprinde convocarea sedintei adunarii creditorilor, care va trebui sa aiba loc în cel mult 30 de zile de la deschiderea procedurii, termenul limita pentru inregistrarea creantelor asupra averii debitorului și cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata valabila."

28. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29. - (1) Debitorul va trebui sa depuna la dosarul cauzei actele cerute prin art. 21 alin. (1), în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 26 alin. (5) sau (7).
(2) Nerespectarea fara motive intemeiate a dispozitiei prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda civila de 200.000 lei pe zi de intarziere, amenda care va fi imputata persoanelor care il reprezinta legal pe debitor.
(3) Cuantumul amenzii stabilite la alin. (2) se va modifica periodic, prin hotarare a Guvernului, în functie de indicele inflatiei."

29. Articolul 30 se abroga.

30. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31. - De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale."

31. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32. - Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a actiunilor prevazute la art. 31. Termenele vor reincepe sa curga dupa 30 de zile de la inchiderea procedurii."

32. Dupa articolul 32 se introduc articolele 32^1 și 32^2 cu urmatorul cuprins:
"Art. 32^1. - Nici o dobanda ori cheltuiala nu va putea fi adaugata creantelor negarantate sau partilor negarantate din creantele garantate, de la data deschiderii procedurii, în afara de cazul în care, prin programul de plata a creantelor cuprins în planul de reorganizare, se deroga de la prevederile de mai sus."
"Art. 32^2. - (1) Dupa ce s-a dispus deschiderea procedurii potrivit art. 26, este interzis administratorilor societatii comerciale, sub sanctiunea nulitatii, sa instraineze, fara acordul judecatorului-sindic, actiunile sau partile lor sociale, detinute la debitorul care face obiectul acestei proceduri.
(2) Judecatorul-sindic va dispune indisponibilizarea actiunilor sau a partilor sociale, potrivit alin. (1), în registrele speciale de evidenta sau în conturile inregistrate electronic."

33. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33. - Debitorul are obligatia de a pune la dispozitie judecatorului-sindic și administratorului, în cazul reorganizarii, ori lichidatorului, în cazul lichidarii sau falimentului, toate informatiile cerute de acestia cu privire la activitatea și averea sa, precum și lista cuprinzand platile și transferurile patrimoniale facute de el în cele 90 de zile anterioare deschiderii procedurii."

34. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - In afara de cazurile prevazute de prezenta lege sau de cele autorizate de judecatorul-sindic, orice constituire de garantii personale sau reale, efectuata dupa deschiderea procedurii, va fi nula."

35. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35. - Administratorul sau lichidatorul va intocmi și va supune judecatorului-sindic, în termen de 30 de zile de la desemnarea sa, un raport amanuntit asupra cauzelor și imprejurarilor care au dus la incetarea de plati, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila."

36. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36. - Actiunile introduse de administrator/lichidator în aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni sunt scutite de taxele de timbru."

37. Articolul 37 se abroga.

38. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38. - Masurile prevazute în prezenta sectiune se aplica atat în cazurile de reorganizare sau de lichidare conform unui plan, cat și în cele de faliment."

39. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39. - Administratorul/lichidatorul poate introduce la tribunal actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii."

40. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40. - (1) Administratorul/lichidatorul poate introduce la tribunal actiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale catre terti și pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise și a valorii altor prestatii executate, realizate de debitor prin urmatoarele acte:
a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizarile în scop umanitar;
b) operatiuni comerciale în care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
c) acte incheiate, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia tuturor partilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile;
d) acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina în caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer;
e) constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara, în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.
(2) Urmatoarele operatiuni comerciale, incheiate, în anul anterior deschiderii procedurii, cu persoane aflate în raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, sa fie anulate și prestatiile recuperate, daca sunt în paguba intereselor creditorilor:
a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel putin 20% din capitalul societatii comerciale, atunci cand debitorul este respectiva societate în comandita, respectiv o societate în nume colectiv;
b) cu un actionar detinand cel putin 20% din actiunile debitorului, atunci cand debitorul este respectiva societate pe actiuni;
c) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere ale debitorului societate pe actiuni;
d) cu orice alta persoana fizica ori juridica, detinand o pozitie dominanta asupra debitorului sau activitatii sale;
e) cu un coindivizar asupra unui bun comun."

41. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41. - (1) Actiunea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial, potrivit art. 39 sau 40, poate fi introdusa de administrator/lichidator în termen de un an de la deschiderea procedurii.
(2) Judecatorul-sindic poate autoriza comitetul creditorilor sa introduca o astfel de actiune, daca administratorul/lichidatorul nu o face."

42. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42. - Prin exceptie de la dispozitiile art. 40 nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial, facut de catre debitor în cursul desfasurarii normale a activitatii sale."

43. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44. - Administratorul, lichidatorul sau comitetul creditorilor va putea intenta actiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori valoarea bunului transferat de catre debitor numai daca subdobanditorul nu a platit valoarea corespunzatoare a bunului și stia ca transferul initial este susceptibil de a fi anulat."

44. Alineatele (1), (2), (3), (5) și (6) ale articolului 46 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 46. - (1) In vederea cresterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul/lichidatorul poate sa mentina sau sa denunte orice contract, inchirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atata timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate ori substantial de catre toate partile implicate. Administratorul/lichidatorul trebuie sa raspunda, în termen de 30 de zile, unei notificari a contractantului, prin care i se cere sa opteze pentru mentinerea ori denuntarea contractului; în lipsa unui astfel de raspuns, administratorul/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denuntat.
(2) In cazul denuntarii unui contract, o actiune pentru despagubiri poate fi introdusa de catre cocontractant impotriva debitorului.
(3) Cu acordul creditorilor, administratorul/lichidatorul va putea mentine contractele de credit și va putea modifica clauzele lor, astfel incat acestea sa asigure echivalenta viitoarelor prestatii ale debitorului. Modificarile vor fi supuse aprobarii judecatorului-sindic, care va avea în vedere daca ele sunt atat în folosul averii debitorului, cat și în cel al creditorilor.
.......................................................................
(5) Un contract de munca sau de inchiriere, în calitate de locatar, va putea fi denuntat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz.
(6) Intr-un contract prevazand plati periodice din partea debitorului, mentinerea contractului nu il va obliga pe administrator/lichidator sa faca plati restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Pentru astfel de plati pot fi formulate cereri impotriva debitorului."

45. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47. - Daca un bun mobil, vandut debitorului și neplatit de acesta, era în tranzit la data deschiderii procedurii și bunul nu este inca la dispozitia debitorului și nici alte parti nu au dobandit drepturi asupra lui, atunci vanzatorul isi poate lua inapoi bunul. In acest caz toate cheltuielile vor fi suportate de catre vanzator și el va trebui sa restituie debitorului orice avans din pret. Daca vanzatorul admite ca bunul sa fie livrat, el va putea recupera pretul prin inscrierea creantei sale în tabelul de creante. Daca administratorul/lichidatorul cere ca bunul sa fie livrat, el va trebui sa ia măsuri sa se plateasca din averea debitorului intregul pret datorat în baza contractului."

46. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51. - Faptul ca un proprietar al unui imobil inchiriat este debitor în prezenta procedura nu va desfiinta contractul de inchiriere, în afara de cazul în care va fi fost stipulat astfel. Cu toate acestea, administratorul/lichidatorul poate sa refuze sa asigure prestarea oricaror servicii datorate de proprietar chiriasului pe timpul inchirierii. In acest caz chiriasul poate evacua cladirea și poate introduce o actiune sau poate detine în continuare imobilul, scazand din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. Daca chiriasul alege sa continue a detine imobilul, el nu va fi indreptatit la vreo actiune în despagubiri impotriva debitorului, ci va avea numai dreptul de a scadea din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar."

47. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52. - Administratorul/lichidatorul poate sa denunte un contract prin care debitorul s-a obligat sa efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal, în afara de cazul în care creditorul accepta efectuarea prestatiei de catre o persoana desemnata de administrator/lichidator."

48. Articolul 53 se abroga.

49. Alineatele (2) - (5) ale articolului 55 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Planul va prevedea fie reorganizarea și continuarea activitatii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia.
(3) Declaratia debitorului persoana fizica, facuta în conditiile art. 21 alin. (1) lit. f), cu privire la intentia de a-si reorganiza activitatea, nu va fi acceptata și nici un plan propus de acesta nu va fi admis în conditiile art. 62, daca el a mai fost în ultimii 5 ani debitor intr-o procedura în conformitate cu prezenta lege sau a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, infractiuni impotriva proprietatii publice sau private ori infractiuni incrimitate prin Legea concurentei nr. 21/1996.
(4) Planul va trebui sa fie propus în termen de 30 de zile de la data deschiderii procedurii. Termenul poate fi prelungit de judecatorul-sindic cu cel mult 60 de zile.
(5) Nerespectarea termenelor prevazute la alin. (4) conduce la decaderea partilor din dreptul de a depune un plan de reorganizare sau de lichidare si, ca urmare, la trecerea, din dispozitia tribunalului, la procedura falimentului."

50. Alineatul (2) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Proiectul planului de reorganizare va indica modalitatile de lichidare a pasivului."

51. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 58. - Planul de reorganizare prin continuarea activitatii poate sa prevada și majorarea capitalului social. In acest caz judecatorul sindic va convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor/asociatilor, pentru a decide asupra acestei măsuri."

52. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59. - (1) In cazul în care redresarea debitorului depinde de inlocuirea unuia sau mai multor conducatori ai acestuia, judecatorul-sindic poate dispune aceasta la cererea administratorului, a comitetului creditorilor sau din oficiu.
(2) In acelasi scop și în aceleasi conditii judecatorul sindic poate suspenda dreptul de vot pentru conducatorii debitorului, indiferent daca sunt sau nu sunt retribuiti. In aceste cazuri judecatorul sindic va dispune numirea unui mandatar care sa exercite dreptul de vot."

53. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60. - (1) Orice furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice sau altele asemenea - nu are dreptul, în perioada de reorganizare, sa schimbe, sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu catre debitor sau catre averea debitorului, din cauza deschiderii procedurii sau pentru ca acesta nu a achitat astfel de servicii prestate anterior deschiderii procedurii.
(2) Prin derogare de la alin. (1) judecatorul-sindic poate, la cererea furnizorului, sa dispuna ca debitorul sa depuna la o banca comerciala o cautiune, ca o conditie pentru indatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sale, în timpul desfasurarii procedurii prevazute în prezenta lege. O astfel de cautiune nu va putea depasi 30% din costul serviciilor prestate debitorului și neachitate."

54. Literele c)-e) ale articolului 61 vor avea urmatorul cuprins:
"c) ce despagubiri urmeaza a fi oferite tuturor categoriilor de creditori, în comparatie cu ceea ce ar primi prin distribuire, daca s-ar putea face, în caz de faliment;
d) cum și catre cine va putea fi vanduta - partial sau total, separat sau în bloc - averea debitorului și ce efecte vor putea fi obtinute prin aceasta, mai ales în ceea ce priveste continuarea utilizarii unor parti din intreprinderea debitorului, folosirea salariatilor, satisfacerea creditorilor și proiectele financiare pe care se intemeiaza posibilitatea de realizare a planului;
e) posibilitatea ca, prin derogare de la art. 18, operatiunile de lichidare sa fie efectuate de debitor."

55. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 62. - (1) Dupa depunerea planului de catre cei indreptatiti potrivit art. 55 alin. (1) judecatorul-sindic va dispune convocarea adunarii creditorilor în termen de 30 de zile.
(2) Judecatorul-sindic va dispune, în termen 48 de ore de la inregistrare, publicarea planului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu indicarea celui care l-a propus, a datei cand se va da votul cu privire la plan și a faptului ca este admisibila votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnaturii creditorului de catre notarul public, comunicata prin orice mijloace și inregistrata la tribunal cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru exprimarea votului cu privire la plan. In cazul unui plan care ar depasi 100 de pagini, judecatorul-sindic va putea aproba publicarea unui extras, cu conditia asigurarii de catre debitor a posibilitatii consultarii planului la sediul sau.
(3) Din momentul publicarii toate partile interesate vor fi socotite ca au cunostinta de plan."

56. Alineatele (1), (2), (4), (5) și (6) ale articolului 63 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 63. - (1) In termen de 30 de zile de la publicarea planului potrivit art. 62 alin. (2) judecatorul-sindic va tine o ședința cu creditorii cu garantii, cu creditorii cu creante privilegiate și cu cei chirografari; debitorul și administratorul vor fi citati în scris. Actionarii și asociatii participa la ședința, daca sunt și creditori ai debitorului.
(2) Daca sunt mai multe planuri, toate vor fi supuse votarii în aceeasi ședința.
........................................................................
(4) Urmatoarele categorii de creditori vor vota separat:
a) creditorii avand garantii reale;
b) creditorii mentionati la art. 106 pct. 3 și 6;
c) creditorii chirografari.
(5) La inceputul votarii judecatorul-sindic va informa creditorii prezenti despre voturile valabile primite în scris.
(6) Un plan va fi socotit acceptat de catre o categorie de creditori, daca în fiecare categorie detinatorii unei majoritati prin valoarea creantelor voteaza acceptarea planului."

57. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 64. - (1) Un plan va fi confirmat de judecatorul-sindic, daca cel putin doua dintre categoriile de creditori mentionate la art. 63 alin. (4) accepta planul.
(2) Daca, potrivit alin. (1), pot fi confirmate mai multe planuri, judecatorul-sindic va confirma planul debitorului. Daca planul debitorului nu intruneste conditia prevazuta la alin. (1), judecatorul-sindic va confirma planul votat de creditorii titulari ai celei mai mari parti din valoarea totala a creantelor.
(3) O data cu confirmarea judecatorul-sindic poate impune debitorului unele conditii sau limitari, concordante cu planul confirmat, pentru desfasurarea activitatii."

58. Articolul 65 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 65. - (1) Cand hotararea care confirma un plan intra în vigoare, activitatea debitorului este reorganizata în mod corespunzator; createle și drepturile creditorilor și ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum este prevazut în plan. In cazul unei executari silite, planul confirmat va fi socotit ca o hotarare definitiva impotriva debitorului.
(2) Daca nici un plan nu este confirmat, tribunalul va dispune ca judecatorul-sindic sa inceapa de indata procedura falimentului, în conditiile art. 72 și urmatoarele.
(3) Retributiile persoanelor angajate în temeiul art. 9, al art. 17 alin. (1), al art. 17^4 și al art. 18 și alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevazut, dupa caz, de lege, cu exceptia cazurilor în care partile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plata. Planul trebuie sa precizeze cum va fi asigurata aceasta plata.
(4) Plata va putea fi facuta trimestrial, pe baza de acte legale."

59. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 66. - Debitorul va fi obligat sa indeplineasca fara intarziere, schimbarile de structura prevazute în plan. Judecatorul-sindic va putea dispune ca administratorul sa supravegheze activitatea debitorului pana la indeplinirea unor astfel de măsuri, dar nu mai mult de un an de la confirmarea planului."

60. Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 67. - (1) Daca debitorul isi declara, potrivit art. 21 alin. (1) lit. f), intentia de a-si reorganiza activitatea și apoi planul de reorganizare este confirmat, conform art. 64, de judecatorul-sindic, el va putea sa isi conduca activitatea și sa isi administreze averea, sub supravegherea administratorului, pana cand judecatorul-sindic va dispune, motivat, ca reorganizarea sa inceteze și sa se faca lichidarea averii debitorului, în conditiile art. 72 și urmatoarele.
(2) In cazul reorganizarii unei societati comerciale, aceasta va fi condusa de persoanele legal imputernicite sa o reprezinte, sub supravegherea administratorului. Actionarii și asociatii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni în conducerea activitatii ori în administrarea averii debitorului."

61. In sectiunea a 5-a "Reorganizarea", dupa articolul 67 se introduce articolul 67^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 67^1. - (1) In termen de 30 de zile de la deschiderea procedurii toti creditorii ale caror creante sunt anterioare datei deschiderii procedurii, cu exceptia salariatilor, vor depune declaratia de creante în adunarea creditorilor.
(2) Declararea creantelor trebuie facuta chiar daca acestea nu sunt stabilite printr-un titlu."

62. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 68. - (1) Daca debitorul nu se conformeaza planului, administratorul sau oricare dintre creditori poate cere, în scris, judecatorului-sindic sa aprobe inceperea procedurii falimentului, în conditiile art. 72 și urmatoarele.
(2) Daca judecatorul-sindic aproba o astfel de cerere, modificarile aduse creantelor ori drepturilor partilor interesate, prin planul de reorganizare, raman definitive."

63. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69. - Cu toate acestea, daca se constata o redresare a activitatii și o crestere a cuantumului sumelor care urmeaza a fi distribuite creditorilor, judecatorul-sindic poate dispune, prin incheiere, prelungirea perioadei de reorganizare pentru o durata de cel mult un an, desemnand insa un administrator în conditiile prezentei legi, daca o astfel de desemnare nu fusese deja facuta."

64. Articolul 70 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 70. - (1) Administratorul caruia i s-a incredintat conducerea continuarii activitatii debitorului va trebui sa prezinte, lunar, rapoarte judecatorului-sindic asupra situatiei financiare a averii debitorului.
(2) De asemenea, administratorul va prezenta și situatia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activitatii, în vederea recuperarii acestora, potrivit art. 65 alin. (3). Asupra acestei cereri judecatorul-sindic se va pronunta prin incheiere.
(3) Creditorii vor fi convocati la sfarsitul fiecarui trimestru pentru a asculta raportul și darea de seama contabila."

65. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 71. - In cazul în care judecatorul-sindic a dispus, în conditiile art. 69, continuarea activitatii debitorului, creditorii pot totusi sa se opuna ulterior - nu mai des decat la fiecare 60 de zile - la continuarea activitatii, daca desfasurarea unei astfel de activitati aduce pierderi averii debitorului. Inregistrarea unei astfel de opozitii nu suspenda continuarea activitatii, pana cand judecatorul-sindic hotaraste asupra ei, printr-o sentinta."

66. Titlul sectiunii a 6-a va avea urmatorul cuprins:
"Falimentul"

67. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 72. - In cazurile prevazute la art. 55 alin. (5), art. 65 alin. (2), art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) și la art. 75 alin. (3) se vor aplica dispozitiile prezentei sectiuni."

68. Articolul 73 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 73. - Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de a-si administra bunurile din avere și de a dispune de ele, daca nu si-a declarat, în conditiile art. 21 alin. (1) lit. f), intentia de reorganizare.

69. Articolul 74 se abroga.

70. Articolul 75 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 75. - (1) In lipsa unui plan de reorganizare, confirmat de judecatorul-sindic în conditiile art. 64, debitorul, un creditor, comitetul creditorilor sau camera de comert și industrie teritoriala poate adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de a-si conduce activitatea.
(2) Judecatorul-sindic va examina, în termen de 10 zile, o astfel de cerere, intr-o ședința la care vor fi citati debitorul, creditorii, administratorul, comitetul creditorilor și camera de comert și industrie teritoriala. Cererea va putea fi admisa numai motivat, printre motive figurand pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rational de activitate.
(3) Daca cererea este admisa, judecatorul-sindic va dispune și aplicarea de indata a dispozitiilor prezentei sectiuni."

71. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 76. - (1) Indata ce este posibil, dupa deschiderea procedurii, daca debitorul isi declara intentia de a lichida, judecatorul-sindic va dispune sigilarea bunurilor care fac parte din averea debitorului. Cand debitorul are bunuri și în alte judete, judecatorul-sindic va putea trimite notificari tribunalelor din acele judete, în vederea sigilarii de urgență a bunurilor.
(2) Tribunalele din alte judete pot sigila bunurile unui debitor și din oficiu, dupa ce vor fi aflat ca acesta a inregistrat o cerere prin care si-a declarat intentia de a lichida. Documentele intocmite de alte tribunale, certificand ca sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise judecatorului-sindic."

72. Litera d) a alineatului (2) al articolului 77 va avea urmatorul cuprins:
"d) numerarul pe care lichidatorul il va depune la banca în contul averii debitorului."

73. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 78. - Daca averea debitorului poate fi inventariata complet intr-o singura zi, lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere, fara a aplica sigiliile. In toate celelalte cazuri el va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui sa fie de fata și sa asiste la inventar, daca judecatorul-sindic dispune astfel. Daca debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din inventar."

74. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 79. - (1) Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile debitorului, chiar și pe cele nepuse sub sigiliu, și sa indice valoarea lor aproximativa la data inventarului. La cererea comitetului creditorilor sau a lichidatorului, judecatorul-sindic poate numi un expert, pe cheltuiala averii debitorului, pentru evaluarea bunurilor.
(2) Actul de inventar va fi semnat de lichidator, de debitor și de expert, daca este cazul."

75. Alineatele (1)-(3) ale articolului 80 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 80. - (1) In timpul actiunii de sigilare lichidatorul va lua măsurile necesare pentru conservarea bunurilor.
(2) Lichidatorul poate sa vanda oricand bunurile perisabile sau cele supuse deprecierii iminente. Bunurile care implica cheltuieli de conservare vor putea fi vandute cu aprobarea comitetului creditorilor sau, în cazurile în care acesta nu exista, cu aprobarea adunarii creditorilor.
(3) Judecatorul-sindic va putea dispune vanzarea de bunuri importante din averea debitorului - terenuri, fabrici, instalatii - numai cu acordul prealabil al adunarii creditorilor, dat cu o majoritate de doua treimi din valoarea creantelor verificate."

76. Articolul 81 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 81. - (1) Judecatorul-sindic va trebui sa notifice deschiderea procedurii falimentului, cat mai curand posibil, oficiilor postale, statiilor de cale ferata, antrepozitelor, depozitelor portuare și altor locuri de inmagazinare din circumscriptia în care debitorul are sediul social ori filiale sau sucursale și sa le ceara sa ii fie predata corespondenta debitorului și orice alte comunicari trimise acestuia. Judecatorul-sindic va da dispozitii tuturor bancilor la care debitorul are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al sau sau al lichidatorului.
(2) Daca debitorul are bunuri supuse transcriptiei, inscriptiei sau inregistrarii în registrele de publicitate imobiliara, judecatorul-sindic va trimite instantelor sau autoritatilor care tin aceste registre o copie de pe hotararea de deschidere a procedurii - precizand averea debitorului -, spre a se face mentiune."

77. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 82. - Daca debitorul nu a prezentat informatiile cerute la art. 21 alin. (1) lit. b)-d) sau le-a prezentat în mod necorespunzator, lichidatorul poate, pe cheltuiala averii acestuia, sa angajeze un expert-contabil, care, folosind bilantul, registrele contabile și documentele contabile și extracontabile ale debitorului, sa le intocmeasca sau, dupa caz, sa le corecteze."

78. Articolul 83 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 83. - (1) Lichidatorul va trimite fiecarui creditor o notificare în care va preciza termenul limita pentru inregistrarea creantelor impotriva debitorului și cerintele legale pentru ca ele sa poata fi luate în considerare.
(2) Daca creditorii cu sediul sau cu domiciliul în strainatate au reprezentanti în tara, notificarea va fi trimisa acestora din urma.
(3) Totodata lichidatorul va cere notarului public sau instantei din raza teritoriala a circumscriptiei în care este situata averea imobiliara a debitorului o lista cuprinzand sarcinile care o greveaza."

79. Alineatele (2) și (4) ale articolului 84 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Creantele vor fi prezentate cu o cerere, în termen de 30 de zile de la data trimiterii de catre lichidator creditorilor a notificarii prevazute la art. 83 alin. (1). Creantele vor fi inregistrate intr-un registru care se va tine la grefa tribunalului.
................................................................
(4) Toate creantele inregistrate la grefa tribunalului vor fi socotite valabile și corecte, atata timp cat debitorul, lichidatorul sau un creditor nu le contesta, caz în care judecatorul sindic le va stabili, prin sentinta, valabilitatea, valoarea, prioritatea și garantiile."

80. Alineatul (1) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 86. - (1) Dupa expirarea termenului pentru inregistrarea creantelor lichidatorul va examina cat mai curand posibil toate creantele și actele inregistrate și poate efectua o cercetare corespunzatoare pentru a stabili legitimitatea, valoarea exacta și prioritatea fiecarei creante."

81. Articolul 87 se abroga.

82. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 90. - Creantele constand în obligatii, care nu au fost calculate în valoare monetara sau a caror valoare este supusa modificarii, vor fi calculate de catre lichidator și inscrise în tabelul de creante cu valoarea nominala pe care ele o aveau la data inregistrarii cererii. Judecatorul-sindic va decide, prin sentinta, asupra oricarei contestatii impotriva calculului facut de lichidator pentru astfel de creante."

83. Articolul 93 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 93. - Ca rezultat al verificarilor facute lichidatorul va intocmi și va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate obligatiile debitorului, precizand ca sunt: chirografare, garantate, cu prioritati, sub conditie."

84. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 94. - Tuturor creditorilor ale caror creante vor fi fost contestate de debitor, lichidator sau de un alt creditor li se va comunica, prin notificare, termenul stabilit de judecatorul-sindic pentru ședința în care acesta va solutiona, deodata, printr-o sentinta, toate contestatiile. Termenul nu va putea depasi 20 de zile de la emiterea notificarii."

85. Articolul 97 se abroga.

86. Articolul 98 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 98. - (1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata de lichidator sub controlul judecatorului-sindic.
(2) Ea va incepe de indata dupa afisarea tabelului cuprinzand obligatiile, mentionat la art. 95. Bunurile vor putea fi vandute în bloc - ca un ansamblu în stare de functionare - sau individual.
(3) Lichidatorul poate angaja un expert-contabil pentru a-l asista la stabilirea preturilor bunurilor din averea debitorului."

87. Articolul 99 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 99. - (1) In caz de necesitate sau utilitate invederata a vanzarii în bloc, judecatorul-sindic va desemna, dupa caz, un expert sau o comisie compusa din 3 experti dintre cei figurand pe tabelul tribunalului, care, în termen de cel mult 30 de zile, va depune un raport în care vor fi indicate, descrise și evaluate bunurile ce urmeaza a fi vandute impreuna, precizandu-se și sarcinile de care, eventual, sunt grevate, și vor fi propuse modalitatile de vanzare.
(2) Daca judecatorul-sindic va avea obiectiuni la cuprinsul raportului, il va inapoia comisiei de experti, care va trebui sa il prezinte, refacut, în termen de 15 zile.
(3) Daca judecatorul-sindic va fi de acord cu cuprinsul raportului, il va supune, de indata, votului adunarii creditorilor. Daca adunarea creditorilor il va aviza favorabil, prin votul tuturor creditorilor cu creante garantate și cu majoritatea simpla, ca valoare a creantelor, a creditorilor chirografari -, judecatorul-sindic va da, printr-o incheiere, dispozitie lichidatorului sa efectueze actele și operatiunile de lichidare, în conditiile propuse prin raport."

88. Articolul 100 se abroga.

89. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 101. - (1) Imobilele vor putea fi vandute direct, în urma propunerii lichidatorului, aprobata de judecatorul-sindic.
(2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul prin situatia de pe teren și prin datele din registrele de publicitate imobiliara și sa arate sarcinile de care este grevat. Inainte de a fi supusa judecatorului-sindic, propunerea va fi notificata debitorului și creditorilor cu garantii reale asupra bunului, care isi vor putea formula obiectiunile în termen de 10 zile de la primirea notificarii.
(3) Judecatorul-sindic va analiza, deodata, în termen de 15 zile, obiectiunile intr-o ședința, la care vor fi citati lichidatorul, debitorul și creditorii cu garantii reale asupra bunului, și le va solutiona printr-o sentinta.
(4) Sentinta judecatorului-sindic va fi notificata celor mentionati la alin. (3), daca nu vor fi dat urmare citarii, afisata la imobilul care urmeaza a fi vandut și publicată în doua ziare locale de larga difuzare.
(5) Vanzarea va putea fi facuta, sub sanctiunea nulitatii, numai dupa 20 de zile de la data ultimei publicatii în ziar."

90. Dupa articolul 102 se introduce articolul 102^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 102^1. - Valorile mobiliare vor fi vandute în conditiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori."

91. Articolul 103 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 103. - Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare; sumele realizate din vanzari vor fi depuse în contul prevazut la art. 3^1 alin. (2) și recipisele vor fi predate judecatorului-sindic."

92. Articolul 104 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 104. - (1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului, constituite ca ipoteci sau ca alte garantii reale în favoarea creditorilor, vor fi distribuite în urmatoarea ordine:
1. taxe, timbre și orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea acestor bunuri, precum și plata retributiilor persoanelor angajate în conditiile art. 18;
2. creantele creditorilor garantati, cuprinzand tot capitalul și dobanzile.
(2) In cazul în care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri vor fi insuficiente pentru plata în intregime a respectivelor creante garantate, creditorii vor avea, pentru diferenta, creante chirografare care vor veni în concurs cu cele prevazute la art. 106 pct. 9 și vor fi supuse dispozitiilor art. 32^1. Daca dupa plata sumelor prevazute la alin. (1) rezulta o diferenta în plus, aceasta va fi depusa, prin grija lichidatorului, în contul averii debitorului.
(3) Un creditor cu creanta garantata este indreptatit sa participe la orice distribuire de suma, facuta inaintea vanzarii bunului supus garantiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit sa le primeasca ulterior din pretul obtinut prin vanzarea bunului supus garantiei sale, daca aceasta este necesar pentru a impiedica un astfel de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit daca bunul supus garantiei sale ar fi fost vandut anterior distribuirii."

93. Articolul 105 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 105. - La fiecare 3 luni, calculate de la data inceperii lichidarii, lichidatorul va prezenta judecatorului-sindic un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare și din incasarea de creante și un plan de distribuire intre creditori. Raportul va prevedea și plata retributiei sale și a celorlalte cheltuieli, mentionate la art. 106 pct. 1. Judecatorul-sindic poate prelungi cu cel mult o luna termenul pentru prezentarea raportului și a planului de distribuire. Planul de distribuire va fi inregistrat la grefa tribunalului și lichidatorul va notifica aceasta fiecarui creditor. Cate o copie de pe raport și de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului. Oricare creditor poate formula obiectiuni la raport și la plan în termen de 10 zile de la afisare. Intre 20 și 30 de zile de la adresarea notificarii catre creditori, judecatorul-sindic va tine, cu lichidatorul, debitorul și creditorii, o ședința în care va solutiona, deodata, prin sentinta, toate obiectiunile."

94. Articolul 106 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 106. - Creantele vor fi platite, atat în cazul lichidarii unor bunuri din averea debitorului pe baza de plan, cat și în cazul falimentului, în urmatoarea ordine:
1. taxele, timbrele și orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, precum și plata retributiilor persoanelor angajate în conditiile art. 9, art. 17 alin. (1), art. 17^4 și ale art. 18, sub rezerva celor prevazute la art. 65 alin. (3);
2. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile și cheltuielile aferente, acordate de societatile bancare în perioada de reorganizare, precum și creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului, în conditiile art. 69;
3. creantele izvorate din contracte de munca, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
4. creantele statului provenite din impozite, taxe, amenzi și din alte sume ce reprezinta venituri publice, potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice;
5. în conditiile art. 104 alin. (3), creantele garantate cu garantii reale asupra bunurilor;
6. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti în baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
7. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intretinerea debitorului și a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
8. creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile și dobanzile aferente, a celor rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum și din chirii;
9. alte creante chirografare."

95. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 107. - (1) In cazul în care valoarea bunurilor din averea debitorului este mai mica decat valoarea creantelor prevazute la art. 106 pct. 4, judecatorul-sindic va autoriza statul sa isi exercite drepturile potrivit dispozitiilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata și modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare.
(2) In urma vanzarii bunurilor potrivit dispozitiilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 vor fi platite mai intai sumele de bani prevazute la art. 106 pct. 1, aferente procedurii lichidarii pe baza de plan sau a falimentului."

96. Articolul 108 se abroga.

97. Alineatul (1) al articolului 114 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 114. - (1) Dupa ce bunurile din averea debitorului vor fi fost lichidate și toate contestatiile cu privire la creante vor fi fost solutionate, lichidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final impreuna cu un bilant general; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor și debitorului și vor fi afisate la usa tribunalului. Creditorii pot formula obiectiuni la raportul final în termen de 10 zile de la afisarea lui. Intre 20 și 30 de zile de la comunicarea copiilor catre creditori și debitor, judecatorul-sindic va tine, cu lichidatorul, cu debitorul și cu creditorii, o ședința în care va analiza obiectiunile la raport, în vederea aprobarii lui, printr-o sentinta sau, daca nu vor fi fost obiectiuni, printr-o incheiere."

98. Articolul 115 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 115. - Dupa ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatorului, acesta va trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. Fondurile nereclamate în termen de 90 de zile de catre cei indreptatiti la ele vor fi depuse de catre lichidator la banca, în contul averii debitorului, iar extrasul de cont, la tribunal. Ele vor putea fi folosite în conditiile art. 3^1 alin. (3)."

99. Alineatul (1) al articolului 116 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 116. - (1) O procedura de lichidare judiciara va fi inchisa atunci cand judecatorul-sindic a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului vor fi fost distribuite și cand fondurile nereclamate vor fi fost depuse la banca. In urma unei cereri a lichidatorului, judecatorul-sindic va da o incheiere, inchizand procedura. Incheierea va fi comunicata în scris debitorului, tuturor creditorilor și camerei de comert și industrie teritoriale."

100. Articolul 117 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 117. - In orice stadiu al procedurii judecatorul-sindic poate da o incheiere de inchidere a procedurii, daca constata ca bunurile existente nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative și nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare."

101. Articolul 118 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 118. - Judecatorul-sindic va da o incheiere de inchidere a procedurii chiar inainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost lichidate în intregime, daca creantele vor fi fost complet acoperite prin distribuirile facute."

102. Articolul 119 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 119. - Daca la expirarea termenului pentru inregistrarea cererilor privind creantele judecatorul-sindic constata ca nu s-a depus vreo cerere, va da o incheiere de inchidere a procedurii."

103. Articolul 120 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 120. - Inchiderea procedurii va fi notificata de judecatorul-sindic debitorului, tuturor creditorilor și camerei de comert și industrie teritoriale. In termen de 10 zile de la primirea notificarii cei interesati vor putea formula obiectiuni, pe care judecatorul-sindic le va solutiona, deodata, printr-o sentinta, intr-o ședința tinuta în termen de cel mult 30 de zile de la emiterea notificarii."

104. Articolul 121 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 121. - Prin inchiderea procedurii judecatorul-sindic, administratorul/lichidatorul și toate persoanele care i-au asistat sunt descarcati de orice indatoriri sau responsabilitati cu privire la procedura, debitor și averea lui, creditori, titulari de garantii, actionari sau asociati."

105. Articolul 122 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 122. - (1) Prin inchiderea procedurii debitorul va fi descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de deschiderea ei, insa sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de plati ori transferuri frauduloase; în astfel de situatii el va fi descarcat de obligatii numai în masura în care acestea vor fi fost platite în cadrul procedurii.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica debitorilor care în ultimii 5 ani au fost supusi prezentei proceduri și au beneficiat de dispozitiile acestui alineat. Fata de acesti debitori fiecare creditor isi va pastra dreptul la plata restului creantelor sale, potrivit dreptului comun."

106. Articolul 127 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 127. - Dispozitiile prezentei legi se completeaza, în masura compatibilitatii lor, cu cele ale Codului de procedura civila și ale Codului comercial roman."

ART. 10
(1) Prezenta lege intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României.
(2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii și lichidarii judiciare.

ART. 11
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii și lichidarii judiciare, cu modificarile și completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dandu-se textelor o noua numerotare.

TITLUL V
Modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și functionarea Curtii de Conturi

ART. 12
Legea nr. 94/1992 privind organizarea și functionarea Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.224 din 9 septembrie 1992, se modifica și se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Curtea de Conturi este autoritatea administrativa autonoma de control financiar care exercita și atributii jurisdictionale asupra modului de formare, de administrare și de intrebuintare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public."

2. Dupa alineatul (1) al articolului 1 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Curtea de Conturi functioneaza pe langa Parlamentul României și isi desfasoara activitatea în mod independent, în conformitate cu dispozitiile prevazute în Constitutie și în legile tarii."

3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Curtea de Conturi se compune din: Sectia de control ulterior, Sectia jurisdictionala, Colegiul jurisdictional al Curtii, camerele de conturi judetene și Secretariatul general."

4. Alineatul (2) al articolului 11 se abroga.

5. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin controlul sau Curtea de Conturi urmareste respectarea legii în gestionarea mijloacelor materiale și banesti".

6. Litera e) a articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
"e) constituirea, administrarea și utilizarea fondurilor publice de catre autoritatile administrative autonome și de catre institutiile publice infiintate prin lege, precum și de organismele autonome de asigurari sociale ale statului."

7. Litera f) a articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
"f) situatia, evolutia și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unitatilor administrativ-teritoriale de catre institutiile publice, regiile autonome, companiile și societatile nationale, precum și concesionarea sau inchirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publica."

8. Literele c) și d) ale articolului 19 se abroga.

9. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Controlul executiei bugetelor Presedintiei, Guvernului, Curtii Supreme de Justitie și Curtii Constitutionale se exercita exclusiv de catre Curtea de Conturi.
(2) Curtea de Conturi controleaza executia bugetelor Camerei Deputaților și Senatului numai la cererea Biroului permanent al fiecarei Camere. Rezultatul controlului se prezinta Biroului permanent pentru a decide.
(3) Controlul bugetului Curtii de Conturi se exercita de catre o comisie instituita în acest scop de cele doua Camere ale Parlamentului.
(4) Curtea de Conturi supune Parlamentului, spre aprobare, executia bugetului propus în prima sesiune a fiecarui an, cu avizul comisiei prevazute la alin. (3)."

10. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - Controlul exercitat de Curtea de Conturi este ulterior și priveste respectarea dispozitiilor legale privind gestionarea și folosirea fondurilor publice."

11. Articolele 22-26 cuprinse în sectiunea a 2-a "Controlul preventiv" din cadrul capitolului III "Atributii de control" se abroga.

12. Litera a) a articolului 31 va avea urmatorul cuprins:
"a) legalitatea concesionarii sau inchirierii de bunuri proprietate publica;"

13. Articolul 49 se abroga.

14. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50. - Colegiul jurisdictional al camerei de conturi judetene și a municipiului Bucuresti judeca cauzele care fac obiectul art. 45-48 privind unitatile administrativ-teritoriale și institutiile publice, regiile autonome de interes local, precum și sucursalele sau filialele regiilor autonome de interes national care isi au sediul pe teritoriul judetului în care functioneaza camera de conturi judeteana."

15. Alineatul (2) al articolului 54 va avea urmatorul cuprins:
"(2) De asemenea, Sectia jurisdictionala judeca, în ultima instanta, recursurile în interesul legii, declarate impotriva hotararilor definitive ale colegiilor jurisdictionale, date în cauzele prevazute la art. 48."

16. Alineatul (1) al articolului 57 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57. - (1) Colegiul jurisdictional se investeste prin incheierea de sesizare a completului constituit potrivit art. 36 alin. (1), prin actul de sesizare al procurorului financiar, prin contestatia introdusa de persoana obligata la plata impotriva actului de imputatie și prin intampinarea introdusa impotriva deciziei emise, potrivit art. 94 alin. (1), de sefii compartimentelor de control ale camerelor de conturi judetene."

17. Capitolul IV "Atributii jurisdictionale" se completeaza, dupa sectiunea a 5-a, cu sectiunea 5^1 "Cai de atac la instantele judecatoresti".

18. Dupa articolul 84 se introduc articolele 84^1-84^5 cu urmatorul cuprins:
"Art. 84^1. - (1) Impotriva hotararilor pronuntate în prima și ultima instanta de colegiile de jurisdictie ale camerelor de conturi judetene și a municipiului Bucuresti, precum și a incheierilor prevazute la art. 67 alin. (3), se poate face recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel în a carei circumscriptie isi au sediul camerele de conturi și a municipiului Bucuresti.
(2) Impotriva hotararilor pronuntate în prima și ultima instanta de Colegiul jurisdictional a Curtii de Conturi se poate face recurs la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti.

ART. 84^2. - Impotriva hotararilor pronuntate în ultima instanta de Sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi se poate face recurs la Sectia de contencios administrativ a Curtii Supreme de Justitie. La aceeasi sectie a Curtii Supreme de Justitie se poate face recurs și impotriva hotararilor pronuntate de Curtea de Conturi, în completul de cinci consilieri de conturi.

ART. 84^3. - Recursurile prevazute la art. 84^1 și 84^2 se formuleaza în termen de 15 zile de la comunicarea hotararii pronuntate de instantele de jurisdictie sus-mentionate.

ART. 84^4. - (1) Solutionand recursurile formulate, sectiile de contencios administrativ competente le pot admite sau respinge.
(2) In cazul admiterii recursului, sectiile de contencios administrativ competente pot retine cauzele pentru judecarea în fond sau le pot trimite pentru solutionare, din nou, instantei de jurisdictie din sistemul Curtii de Conturi care a pronuntat hotararile impotriva carora s-au formulat recursurile la instantele de contencios administrativ.

ART. 84^5. - Hotararile irevocabile ale instantelor de contencios administrativ se transmit instantelor jurisdictionale de executare din sistemul Curtii de Conturi."

19. Alineatul (2) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pe baza hotararilor definitive ale organelor de jurisdictie din sistemul Curtii de Conturi sau, dupa caz, pe baza hotararilor irevocabile pronuntate de instantele de contencios administrativ instanta de executare comunica de indata organelor competente teritorial ale Ministerului Finantelor sau, dupa caz, persoanei juridice creditoare un ordin de executare a despagubirilor civile și a dobanzilor sau a altor sume datorate statului, unitatilor administrativ-teritoriale sau institutiilor publice și a cheltuielilor de judecata, acest ordin constituind titlu executoriu."

20. Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 87. - Pe toata durata executarii silite, în baza titlului executoriu prevazut la art. 86, persoanele interesate pot face contestatie la executare potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila."

21. Texa a doua din articolul 89 "operatiunile nevizate preventiv de Curte și executate în baza hotararilor Guvernului" se elimina.

22. Prima fraza a articolului 92 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 92. - Curtea de Conturi, ca organ de control financiar, în indeplinirea atributiilor pe care i le confera legea, mai are competenta:"

23. Litera b) a articolului 92 se abroga.

24. Litera g) a articolului 121 va avea urmatorul cuprins:
"g) sa emita instructiuni cu caracter obligatoriu pentru organele de control financiar ale Curtii de Conturi, necesare pentru exercitarea în bune conditii a competentei acesteia."

25. Articolul 131 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 131. - Prin acte de imputatie, în intelesul prezentei legi, se intelege deciziile de imputare și angajamentele de plata luate în scris ca urmare a actelor de control intocmite de membrii Curtii de Conturi."

ART. 13
Cauzele privind plangerile introduse impotriva proceselor-verbale de constatare și sanctionare a contraventiilor, incheiate de organele de control ale Curtii de Conturi, aflate la data intrarii în vigoare a prezentei legi la colegiile jurisdictionale, vor fi transmise spre solutionare judecatoriilor competente.

ART. 14
Notiunea recurs din cuprinsul legii se inlocuieste cu notiunea recurs jurisdictional, iar notiunea recurs în interesul legii se inlocuieste cu notiunea recurs în anulare jurisdictional.

ART. 15
Dispozitiile cuprinse la art. I pct. 3, 4, 10, 11 și 21 devin aplicabile la data intrarii în vigoare a legii privind controlul financiar intern al institutiilor publice și al utilizarii fondurilor publice.

ART. 16
Legea nr. 94/1992 privind organizarea și functionarea Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.224 din 9 septembrie 1992, astfel cum a fost modificata și completata prin Legea nr. 59/1993, precum și cu modificarile și completarile din prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.

TITLUL VI
Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezentul titlu reglementeaza regimul juridic al garantiilor reale mobiliare, destinate sa asigure indeplinirea unei obligatii civile sau comerciale nascute din orice contract incheiat intre persoane fizice sau juridice.

ART. 2
De asemenea, sunt supuse prevederilor prezentului titlu, în ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea și executarea, urmatoarele acte juridice:
a) toate cesiunile drepturilor de creanta, chiar daca cesiunea nu are drept scop garantarea indeplinirii unei obligatii;
b) vanzarile conditionate, precum și orice alte acte juridice, indiferent de forma sau de denumirea lor, destinate sa garanteze indeplinirea unei obligatii cu un bun, asa cum este definit la art. 6 din prezentul titlu;
c) toate formele de inchiriere, inclusiv orice leasing, pe termen mai mare de un an, avand ca obiect bunurile prevazute la art. 6 din prezentul titlu, chiar daca aceste acte juridice nu au drept scop garantarea indeplinirii unei obligatii;
d) contractele de consignatie care au ca obiect bunuri prevazute la art. 6 din prezentul titlu, daca valoarea bunului care urmeaza a fi vandut, stabilita în contractul de consignatie, este mai mare decat echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro;
e) warantele și recipisele de depozit.

ART. 3
Dispozitiile prezentului titlu referitoare la ordinea de prioritate și la publicitatea garantiilor reale mobiliare sunt aplicabile și amanetului, astfel cum este reglementat în art. 1685-1696 din Codul civil.

ART. 4
(1) In cuprinsul prezentului titlu urmatorii termeni au sensurile mentionate mai jos:
a) debitor - persoana obligata sa aduca la indeplinire obligatia garantata printr-o garantie reala mobiliara. In cuprinsul prezentului titlu referirile la calitatea de "debitor" includ, de asemenea, locatarul unui contract de inchiriere sau utilizatorul unui contract de leasing, incheiate pentru o perioada mai mare de un an, cedentul unui drept de creanta, consignatarul unor bunuri și debitorul din cadrul actelor juridice prevazute la art. 2 lit. b). Daca legea sau contractul nu dispune altfel, prin debitor, în sensul prezentului titlu, se intelege și proprietarul bunului cu care s-a garantat indeplinirea unei obligatii, atunci cand proprietarul nu este tinut sa aduca la indeplinire obligatia garantata;
b) creditor - persoana în favoarea careia s-a constituit garantia reala. In cuprinsul acestui titlu, referirile la calitatea de creditor includ, de asemenea, și locatorul dintr-un contract de inchiriere sau locatorul ori finantatorul unui contract de leasing incheiat pentru o perioada mai mare de un an, cesionarul unui drept de creanta, consignantul și cel în favoarea caruia a fost constituita o garantie printr-un act juridic mentionat la art. 2 lit. b);
c) cont de depozit - depozit pe termen, depozit de economii, la vedere, carnete de economii și alte conturi similare deschise la o banca;
d) inchirierea, inclusiv orice leasing, pentru un termen mai mare de un an include:
- inchirierea, inclusiv orice leasing, pe o perioada nedeterminata;
- inchirierea de bunuri, inclusiv orice forma de leasing, pe o durata initiala de un an sau mai putin, daca locatarul sau utilizatorul, cu acordul locatorului sau al finantatorului, detine bunul în mod continuu pe o durata mai mare de un an, calculata de la predarea bunului. Totusi contractul de inchiriere nu se considera mai mare de un an decat la implinirea acestei durate;
- inchirierea de bunuri, inclusiv orice forma de leasing, pentru o perioada de un an sau mai scurta, pentru care contractul prevede ca poate fi reinnoit pentru una sau mai multe perioade.
(2) Cu toate acestea, dispozitiile alin. (1) lit. d) nu se aplica inchirierii de bunuri de catre locatorul sau finantatorul care nu are ca obiect de activitate inchirierea de bunuri sau darea de bunuri în leasing, precum și inchirierii de bunuri mobile accesorii unui imobil, necesare pentru buna folosire a acestuia.

ART. 5
Aplicarea dispozitiilor prezentului titlu nu este afectata de faptul ca creanta cu care se garanteaza este ea insasi garantata printr-un act juridic care nu cade sub incidenta acestui titlu.

ART. 6
(1) Se considera cuprinse în domeniul de aplicare al prezentului titlu toate bunurile mobile, corporale sau necorporale.
(2) De asemenea, cade sub incidenta prezentului titlu orice bun mobil corporal sau bun mobil care este accesoriu al altui bun imobil, dar care poate fi inlaturat sau extras din acesta, cu exceptia cladirilor și a materialelor de constructii, chiar daca partile au denumit contractul respectiv ipoteca.
(3) Prin cladiri se intelege inaltarea unei structuri, deschiderea unei mine sau inceperea unei lucrari executate la suprafata sau în subteran. Expresia materiale de constructii inseamna acele materiale care se incorporeaza intr-o cladire și include bunurile atasate unei cladiri în asa fel incat sa nu poata fi desprinse decat numai prin producerea unor daune cu o valoare mai mare decat a materialelor obtinute prin inlaturare.
(4) Prezentul titlu se aplica și bunurilor prevazute la art. 467 și 468 din Codul civil.
(5) Intra sub incidenta prezentului titlu urmatoarele bunuri:
a) stocul de bunuri fungibile și nefungibile;
b) soldurile creditoare ale conturilor de depozit, depunerile de economii ori depozitele la termen deschise la institutii bancare sau financiare;
c) certificatele de depozit, conosamentele și altele similare;
d) actiunile și partile sociale din societatile pe actiuni și cu raspundere limitata;
e) drepturile de exploatare ale resurselor naturale și de operare de servicii publice, în conditiile prevazute de lege;
f) drepturile rezultand din inventii, marci de fabrica și alte drepturi de proprietate intelectuala, industriala sau comerciala;
g) drepturile de creanta, garantate sau negarantate;
h) instrumentele negociabile, inclusiv cele garantate printr-o ipoteca;
i) universalitatea bunurilor mobile ale debitorului, care poate ingloba inventarul bunurilor circulante și bunurile viitoare;
j) padurea, recolta agricola, mineralele și hidrocarburile ce urmeaza a fi extrase sau care au fost extrase;
k) polite de asigurare;
l) dreptul obtinut din inchirierea sau arendarea unor bunuri imobiliare;
m) echipamentele, instalatiile, masinile agricole sau altele asemenea;
n) drepturi societare;
o) orice drept, exclusiv sau nu, de a tranzactiona cu bunuri mobile sau de a asigura servicii, care poate fi cedat de catre titular, indiferent daca cedarea este supusa unor restrictii sau daca necesita consimtamantul constituitorului sau autorizarea altei persoane;
p) bunurile mobile inchiriate sau care fac obiectul unei operatiuni de leasing, pe o durata mai mare de un an;
q) orice alte asemenea bunuri.

ART. 7
In sensul prezentului titlu, prin bun afectat garantiei se intelege toate bunurile prevazute la art. 6, precum și produsele acestora, potrivit art. 12.

ART. 8
Acest titlu nu se va aplica:
a) cesiunii drepturilor succesorale și cesiunii drepturilor de proprietate intelectuala și industriala;
b) privilegiilor, dreptului de retentie, cu exceptia gradului lor de prioritate fata de o garantie reala, potrivit dispozitiilor prevazute la cap. III și IV.

ART. 9
(1) Garantia reala care se reglementeaza prin acest titlu constituie un drept real care are ca finalitate garantarea indeplinirii oricarei obligatii.
(2) Garantia reala acorda creditorului garantat dreptul de a-si satisface creanta cu bunul afectat garantiei inaintea oricarui creditor negarantat și inaintea altor creditori ale caror garantii reale sau drepturi asupra bunului afectat garantiei au un grad de prioritate inferior, potrivit dispozitiilor cuprinse în cap. III.
(3) Garantia reala reglementata prin prezentul titlu se poate constitui cu sau fara deposedarea celui ce constituie garantia de bunul afectat garantiei.

ART. 10
(1) Orice tip de obligatie de a da, a face sau a nu face este susceptibila sa fie garantata cu garantia reala reglementata prin acest titlu, inclusiv obligatii prezente sau viitoare, sub conditie sau nu, divizibile sau indivizibile, determinata sau determinabila, exprimata în moneda nationala sau straina.
(2) Garantia reala acopera în toata intinderea sa obligatia garantata. Daca partile nu decid altfel, obligatia garantata include dobanzile acumulate și neplatite privind obligatia principala și cheltuielile suportate de creditor cu luarea în posesie și vanzarea bunului afectat garantiei dupa neindeplinirea obligatiei de catre debitor. De asemenea, daca partile nu decid altfel, iar bunul afectat garantiei se afla în posesia partii garantate, cheltuielile rezonabile, inclusiv costul asigurarii și plata oricaror alte taxe suportate pentru obtinerea și mentinerea posesiei bunului afectat garantiei și pastrarea acestuia în bune conditii, cad în sarcina debitorului, fiind, de asemenea, garantate prin bunul afectat garantiei.
(3) Garantia reala poate sa aiba ca obiect un bun mobil individualizat sau determinat generic ori o universalitate de bunuri mobile. In cazul în care bunul afectat garantiei consta intr-o universalitate de bunuri mobile, inclusiv un fond de comert, continutul și caracteristicile acestuia vor fi determinate de parti pana la data constituirii garantiei reale. In acest caz nu este necesar ca partile care compun bunurile afectate garantiei sa se afle intr-o stare de interdependenta functionala.

ART. 11
(1) Daca debitorul nu isi indeplineste obligatia, garantia reala ii da creditorului garantat dreptul de a intra în posesie sau de a retine bunul afectat garantiei și dreptul de a-l vinde pentru a-si obtine plata obligatiei garantate.
(2) Garantia reala acorda creditorului garantat și urmatoarele drepturi:
a) dreptul de a inspecta bunul afectat garantiei în timpul programului de lucru al debitorului, astfel incat sa nu afecteze activitatea acestuia;
b) dreptul de a considera ca obligatia garantata a devenit exigibila și de a trece la urmarirea silita, în conditiile prezentului titlu, în cazul în care constata lipsa unei intretineri corespunzatoare a bunului afectat garantiei sau alte fapte de natura sa ingreuneze sau sa faca imposibila urmarirea silita, astfel cum sunt determinate prin contractul de garantie. Creditorul isi poate exercita acest drept numai daca are temeiuri comercial rezonabile de a crede ca bunul afectat garantiei a fost sau este pe cale de a fi pus în pericol sau exista posibilitatea ca plata sa fie pe cale de a fi impiedicata.

ART. 12
(1) Potrivit prevederilor prezentului titlu, prin produsele obtinute în urma valorificarii bunului afectat garantiei se intelege orice bun primit de debitor în urma vanzarii, schimbului, fructele și productele, precum și sumele incasate din asigurare sau alta forma de administrare ori dispunere de acestea, inclusiv sumele obtinute din orice alte operatiuni ulterioare.
(2) Valoarea indemnizatiei de asigurare asupra bunului afectat garantiei reprezinta rezultatul valorificarii bunului afectat garantiei atata timp cat suma ce trebuie platita este datorata oricarei parti din contractul de garantie sau imputernicitului acesteia.

CAPITOLUL 2
Constituirea de garantii reale mobiliare

ART. 13
(1) Garantia reala mobiliara se constituie numai pe baza unui contract de garantie.
(2) Garantia reala asupra valorilor mobiliare se va constitui, de asemenea, prin indisponibilizarea acestor valori conform regulilor pietei pe care sunt tranzactionate sau în baza conventiei partilor în ceea ce priveste valorile mobiliare necotate pe o piata autorizata.
(3) Garantia reala asupra valorilor mobiliare poate fi constituita, dupa caz, și prin andosarea valorilor respective potrivit regulilor care le reglementeaza.

ART. 14
(1) Contractul de garantie reala este contractul în baza caruia se constituie o garantie reala în bunuri sau drepturi în beneficiul unui anumit creditor.
(2) Contractul de garantie se incheie în forma autentica sau prin inscris sub semnatura privata și trebuie semnat de catre debitor. Prin inscris sub semnatura privata se intelege orice mod de comunicare care pastreaza inregistrata informatia pe care o contine și care poate fi reprodusa intr-o forma tangibila și care nu poate fi schimbata în mod unilateral.

ART. 15
Contractul de garantie reala va putea sa indice sau nu suma maxima a obligatiei garantate.

ART. 16
(1) Contractul de garantie reala trebuie sa contina o descriere a bunului afectat garantiei. Cu toate acestea, bunul afectat garantiei poate fi descris prin gen, obiect cu obiect sau prin formula generica "toate bunurile mobile prezente și viitoare". Toate bunurile mobile reprezinta o descriere suficienta. Daca insa bunul afectat garantiei consta intr-o suma de bani depusa intr-un cont bancar, respectivul cont trebuie individualizat în mod distinct.
(2) De asemenea, contractul de garantie poate sa prevada dreptul creditorului de a culege, în contul creantei, fructele si/sau produsele bunului afectat garantiei, fiind, în acest caz, obligatorie stipularea conditiilor și a proportiei în care urmeaza a se reduce obligatia garantata.
(3) Contractul de garantie reala poate sa prevada garantarea efectuarii de plati în avans. Avans inseamna acordarea unor sume, credite sau alte valori, care include și obligatia debitorului de a plati dobanzi, costurile ocazionate de obtinerea creditului, precum și alte taxe platibile de catre debitor în legatura cu avansul sau cu executarea silita a garantiei reale cu care s-a garantat avansul. Avans viitor inseamna o plata care decurge sau nu dintr-o obligatie și include avansurile și cheltuielile rezonabile ocazionate de acestea, precum și cheltuielile facute pentru protectia, intretinerea, pastrarea sau repararea bunului afectat garantiei.

ART. 17
Contractul de garantie reala este titlu executoriu.

ART. 18
(1) Contractul de garantie se poate referi la o garantie reala asupra unor bunuri viitoare. O astfel de garantie reala produce efecte în momentul cand debitorul obtine proprietatea asupra bunurilor care raspund descrierii stabilite în contract.
(2) Gradul de prioritate asupra bunurilor viitoare fata de terti se stabileste din momentul indeplinirii formalitatilor de publicitate privind garantia reala în cauza, potrivit regulilor cerute pentru stabilirea prioritatilor, prevazute la cap. III, chiar daca acest moment ar putea aparea inainte ca debitorul sa obtina un drept asupra bunului afectat garantiei.

ART. 19
In sensul prezentului titlu, orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, poate fi parte în contractul de garantie a unei obligatii pentru orice fel de tranzactie.

ART. 20
(1) Contractul de garantie poate sa prevada ca bunul sa garanteze indeplinirea unor obligatii viitoare. O astfel de garantie reala se naste atunci cand partea garantata transfera fondurile care dau nastere datoriei, indeplinind astfel conditia ceruta pentru existenta obligatiei garantate principale.
(2) Fata de terti prioritatea garantiei reale care garanteaza obligatii viitoare incepe din momentul indeplinirii formalitatilor de publicitate a garantiei reale, potrivit cerintelor prevazute la cap. III. Aceasta ordine de prioritate se pastreaza chiar daca ea se stabileste inainte ca transferul fondurilor sau alte obligatii cerute de existenta obligatiei garantate principale sa fi fost realizate.

ART. 21
(1) Pe durata contractului de garantie debitorul poate administra sau dispune în orice mod de bunul afectat garantiei și de produsele acestuia, inclusiv prin inchiriere, constituirea altei garantii sau vanzare.
(2) De asemenea, bunul afectat garantiei poate fi pus sub sechestru în favoarea unui creditor, în temeiul procedurii de executare judecatoreasca.
(3) Actele de dispozitie asupra bunului afectat garantiei sunt valabile chiar daca cel care a dobandit bunul are cunostinta de prevederea contractuala din contractul de garantie care interzice transferul sau care declara transferul ca fiind echivalent cu neindeplinirea obligatiei.

ART. 22
(1) Clauzele unei garantii reale nu pot impune obligatii de plata anticipata și imediata la cerere, partiala sau totala, a acelei obligatii principale garantate, nici sa reclame prin acestea orice altfel de plata sau datorie debitorului, în cazul în care debitorul constituie o a doua garantie reala pe acelasi bun; astfel de clauze vor fi nule de drept, în afara cazului în care creditorul are motive obiective sa creada ca bunul afectat garantiei a fost sau este pe cale de a fi pus în pericol ori perspectiva platii a fost sau este pe cale de a fi impiedicata.
(2) Orice intelegere care interzice cesiunea de creante sau o conditioneaza numai de acordul debitorului cedat ori o considera ca neindeplinire a obligatiei este lovita de nulitate.

ART. 23
(1) Potrivit prezentului titlu, garantia reala isi mentine existenta și validitatea pe bunul sau dreptul afectat garantiei potrivit art. 38, cu exceptia cazului în care creditorul, expres sau implicit, consimte sa urmareasca numai produsele bunului initial.
(2) Daca debitorul nu isi indeplineste obligatia și dispune de bunul sau de dreptul afectat garantiei, creditorul are posibilitatea de a-si exercita dreptul asupra bunului afectat garantiei, care se gaseste în posesia unui tert, sau asupra produselor rezultate din acesta ori asupra ambelor.
(3) Cand un creditor executa o garantie reala atat asupra bunului afectat garantiei, cat și asupra produselor acestuia, suma garantata prin bunul originar și produsele acestuia se limiteaza la valoarea de piata pe care bunul afectat garantiei o are în momentul executarii.

ART. 24
(1) Orice bun care inlocuieste bunul constituit ca garantie sau bunul în care a trecut valoarea bunului afectat garantiei se presupune a fi produs al bunului initial, cu exceptia cazului în care debitorul nu face proba contrarie.
(2) Bunul constituit ca garantie mobiliara va continua sa fie considerat ca atare, chiar daca a devenit accesoriu al unui bun imobil conform art. 6. In acelasi mod aceasta dispozitie se va aplica produselor bunului cu care s-a garantat.

ART. 25
Bunurile reprezentate printr-un titlu, inclusiv certificatele de depozit sau conosamentele, pot face obiectul unei garantii reale numai prin constituirea acesteia asupra titlului care le reprezinta, potrivit dispozitiilor acestui titlu.

ART. 26
(1) Cand contractul de garantie nu specifica valoarea maxima a obligatiei garantate, cum ar fi garantarea unei linii de credit, sau cand garantia reala acopera toate bunurile debitorului sau numai bunurile de un anumit tip ale acestuia, debitorul poate cere în orice moment o declaratie cu privire la valoarea obligatiei care a ramas a fi garantata sau o lista detaliata cuprinzand bunurile afectate garantiei. Pentru aceasta debitorul va da creditorului o lista cuprinzand evaluarea aproximativa a bunurilor afectate garantiei spre a fi certificate de catre creditor.
(2) In termen de 30 de zile creditorul va trebui sa raspunda debitorului. In caz contrar, se va considera ca a consimtit tacit, devenind valida declaratia estimativa a debitorului.

ART. 27
(1) Garantia reala inceteaza o data cu indeplinirea obligatiei garantate, în afara de cazul în care partile au cazut de acord, prin contract, ca garantia reala acopera și obligatii viitoare, precum și în alte cazuri prevazute de lege.
(2) De asemenea, garantia reala poate inceta:
a) printr-un act liberator din partea creditorului, care sa specifice incetarea în tot sau în parte a obligatiei garantate;
b) prin hotarare judecatoreasca.
(3) In termen de 40 de zile de la stingerea garantiei reale creditorul trebuie sa inscrie o notificare la arhiva privind stingerea garantiei reale. Arhiva va introduce în rubrica corespunzatoare o mentiune privind stingerea obligatiei garantate. Regulamentul de aplicare a prezentului titlu va trebui sa prevada forma și continutul acestei notificari, precum și modul de inscriere a acesteia la arhiva.
(4) Dupa indeplinirea obligatiei garantate creditorul garantat va trebui, la cererea debitorului, sa restituie imediat posesia bunului afectat garantiei în cazul în care anterior intrase în posesia acestuia.
(5) Nerespectarea prevederilor stabilite la alin. (3) și (4) poate atrage obligarea creditorului la plata catre debitor a unor despagubiri în cuantum reprezentand cel putin echivalentul în lei al sumei de 200 euro.

CAPITOLUL 3
Publicitatea și ordinea de preferinta a garantiilor reale

ART. 28
Fata de terti, inclusiv fata de stat, o garantie reala și celelalte sarcini reale asupra bunurilor care cad sub incidenta prezentului titlu au un grad de prioritate care se stabileste de la momentul în care garantia reala sau sarcinile reale au fost facute publice prin una din metodele prevazute la acest articol.

ART. 29
(1) Garantiile reale și sarcinile constituite pe bunuri mobile, care cad sub incidenta prezentului titlu, indeplinesc conditia de publicitate din momentul inscrierii avizului de garantie reala la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, denumita în continuare arhiva.
(2) Inscrierea la arhiva nu confera validitate unei garantii reale lovite de nulitate.
(3) Prin inscrierea garantiei reale creditorii pentru care se inscrie ulterior o garantie reala asupra aceluiasi bun sunt prezumati ca au cunostinta despre existenta garantiei reale, proba contrarie nefiind admisibila.

ART. 30
(1) Fac exceptie de la prevederile art. 29 urmatoarele:
a) garantia reala, daca obligatia garantata în momentul incheierii contractului de garantie asupra unor bunuri mobile corporale nu depaseste echivalentul în lei al sumei de 300 euro, a carei publicitate se poate face fie prin luarea în posesie a bunului afectat garantiei, fie prin inscrierea unui aviz de garantie la arhiva;
b) garantia reala sau sarcina constituita pe sume de bani, valori mobiliare sau titluri reprezentand bunuri, inclusiv certificate de depozit și conosamente negociabile, precum și cecuri și bilete la ordin, a carei publicitate se poate face numai prin posesia asupra instrumentului sau prin andosarea acestuia, daca transferul instrumentului în cauza necesita posesia sau andosarea. Inscrierea la arhiva nu este o metoda valida de publicitate în aceste cazuri;
c) garantia reala sau sarcina reala pe valori mobiliare care, potrivit regulilor pietei de valori mobiliare, pot fi transferate prin simpla inregistrare în registrele care deservesc piata pe care sunt vandute va fi considerata ca fiind facuta publica din acest moment; inscrierea la arhiva nu este o metoda valida de publicitate în aceste cazuri;
d) garantia reala sau sarcina constituita asupra vapoarelor sau avioanelor trebuie facuta publica prin inregistrarea unui formular de aviz de garantie reala în registrul în care se afla inregistrat titlul de proprietate asupra acestora. Registrul va trebui sa evidentieze garantia reala la rubrica în care se afla inscris titlul de proprietate asupra bunului.
(2) Posesia bunului afectat garantiei prevazute la alin. (1) lit. a) și b) trebuie sa fie publica. Posesia este publica daca poate fi usor cunoscuta de catre terti. Daca bunul afectat garantiei se afla în posesia legitima și sub controlul creditorului sau al reprezentantului sau, dar fata de terti se creeaza aparenta ca posesia apartine debitorului, posesia creditorului nu constituie posesie publica.

ART. 31
In cazul bunurilor date în consignatie, care cad sub incidenta prezentului titlu, consignatarul este responsabil pentru inscrierea la arhiva a unui formular de aviz de garantie reala privind bunurile în cauza. In cazul în care consignatarul nu isi indeplineste aceasta obligatie, iar consignantului i se produc daune din aceasta cauza, consignatarul ramane raspunzator pentru plata unor despagubiri în cuantum reprezentand cel putin echivalentul în lei al sumei de 200 euro.

ART. 32
Intre o garantie reala asupra stocurilor de marfuri, inclusiv asupra stocurilor viitoare, și o garantie asupra unor bunuri ale inventarului în cauza, individualizate generic, are prioritate garantia care a fost inscrisa prima.

ART. 33
Fac exceptie de la regula generala de stabilire a ordinii de prioritate prevazute la art. 28 urmatoarele:
a) garantia reala constituita în favoarea vanzatorului bunului sau a creditorului al carui imprumut a facut posibila cumpararea bunului. Aceasta are prioritate asupra unei garantii reale anterioare sau asupra altei sarcini, daca, inainte ca debitorul sa obtina posesia bunului afectat garantiei, s-a inscris avizul de garantie reala la arhiva, iar vanzatorul sau creditorul il instiinteaza pe creditorul garantat anterior despre vanzare și despre inscrierea garantiei;
b) garantia reala asupra recoltei sau asupra produselor ce se vor obtine din valorificarea acesteia, constituita în scopul obtinerii de catre debitor a fondurilor necesare pentru a o produce sau constituita în perioada de crestere a plantelor ori în cursul unei perioade de 6 luni inainte de recoltare. Aceasta are prioritate asupra oricarei alte garantii reale sau sarcini din momentul inscrierii la arhiva;
c) garantia reala constituita pe pasari, bovine, cabaline, ovine, porcine și peste sau pe produsele lor, constituita în scopul asigurarii fondurilor care sa ii permita debitorului sa achizitioneze nutreturi, medicamente sau hormoni, necesare pentru hrana sau tratarea animalelor ori a pestelui. Aceasta are prioritate asupra oricarei alte garantii reale sau sarcini constituite pe acelasi bun ori pe utilitatile lui, alta decat garantia reala data vanzatorului de nutreturi, medicamente sau hormoni.

ART. 34
In cazurile în care rezulta produse, iar descrierea bunului inscris initial la arhiva nu este suficient de cuprinzatoare pentru a acoperi tipul de produse rezultate, gradul de prioritate stabilit prin inscrierea la arhiva se intinde asupra tuturor produselor, daca în termen de 15 zile de la obtinerea acestora creditorul isi manifesta interesul fata de ele prin modificarea formularului de aviz de garantie care sa le descrie. Cerinta modificarii formularului de aviz și a reinscrierii lui nu opereaza în situatiile în care produsele constau în sume de bani, cecuri sau conturi de depozit la o banca ori la o alta institutie similara.

ART. 35
(1) Cand arhiva inscrie o garantie reala mobiliara pe bunuri atasate unui teren, avizul de garantie reala va trebui sa mentioneze descrierea, adresa și inregistrarea în documentele de publicitate imobiliara.
(2) Ipoteca ce se intinde asupra tuturor amelioratiunilor ulterioare constituirii ei, potrivit art. 1777 din Codul civil, va asigura preferinta fata de creditorii care au constituit o garantie mobiliara asupra acestor amelioratiuni, numai daca ipoteca asupra amelioratiunilor a fost inscrisa la arhiva, chiar daca ipoteca a fost inregistrata în registrele de publicitate imobiliara.

ART. 36
(1) Orice creditor care, fara a fi parte intr-un contract de garantie, are un privilegiu prin simplul efect al legii, inclusiv privilegiul statului pentru taxele ce ii sunt datorate, are prioritate asupra garantiei reale a creditorului asupra bunului în cauza numai în momentul în care privilegiul indeplineste conditia de publicitate prin inscrierea acestuia la arhiva sau prin posesia bunului.
(2) Cu toate acestea privilegiul depozitarului pentru cheltuielile efectuate cu depozitarea bunului are prioritate fata de garantia reala asupra aceluiasi bun din momentul în care privilegiul a fost inscris la arhiva. Avizul pentru inscrierea acestui privilegiu trebuie sa indice certificatul de depozit care reprezinta bunurile. Prin regulamentul de aplicare a prezentului titlu se vor prevedea tipul de formular și modul de completare a acestuia.

ART. 37
Creditorul care a obtinut prin hotarare judecatoreasca dreptul de executare silita asupra unui bun mobil are prioritate fata de creditorii care detin garantii reale asupra acelui bun numai din momentul în care acesta a indeplinit formalitatile de publicitate prevazute la art. 28.

ART. 38
(1) In cazul în care pretul de achizitie al unui bun nu depaseste echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro, garantia reala nu este opozabila celui care a cumparat bunul afectat garantiei în cadrul unei vanzari publice, chiar daca garantia reala este inscrisa, iar cumparatorul are cunostinta de existenta acesteia.
(2) Orice garantie reala inscrisa anterior la arhiva va fi opozabila cumparatorului, daca pretul de achizitie al bunului depaseste echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro. Debitorul este obligat sa transmita cumparatorului un inscris eliberat de arhiva prin care se atesta existenta tuturor garantiilor reale ori a sarcinilor asupra bunului sau un alt inscris de la fiecare detinator de garantii reale sau sarcini care sa declare ca bunurile sunt libere de orice sarcina.
(3) Neindeplinirea de catre debitor a obligatiei prevazute la alin. (2) atrage raspunderea acestuia pentru orice dauna cauzata creditorului garantat, în cuantum reprezentand cel putin echivalentul în lei al sumei de 500 euro.

ART. 39
(1) Daca bunul afectat garantiei se gaseste în posesiunea creditorului sau a unui tert care il reprezinta, acestia au drepturile și obligatiile prevazute de Codul civil privind depozitul voluntar.
(2) Creditorul va percepe fructele sau dobanzile bunului afectat garantiei în contul debitorului.
(3) In lipsa unei stipulatii contrare, fructele și dobanzile percepute se imputa mai intai asupra cheltuielilor normale de conservare a bunului, apoi asupra dobanzilor si, în final, asupra cuantumului obligatiei garantate, pentru a reduce nivelul acesteia.

ART. 40
Creditorul sau reprezentantul sau, care a intrat în posesia bunului afectat garantiei, este obligat sa il restituie proprietarului în momentul în care obligatia garantata a fost executata. Acesta raspunde pentru orice paguba datorata pierderii, deteriorarii, intarzierii nejustificate în restituirea bunului sau refuzului nejustificat de acceptare a platii obligatiei garantate.

ART. 41
Daca debitorul are posesia bunului afectat garantiei, instrainarea acestuia, distrugerea sau degradarea datorate neglijentei ori deprecierea bunului datorata lipsei de diligenta, daca s-au cauzat daune creditorului, vor atrage raspunderea debitorului, urmand a plati despagubiri în cuantum reprezentand cel putin echivalentul în lei al sumei de 500 euro.

ART. 42
In afara drepturilor și obligatiilor stabilite prin contractul de garantie, posesorul bunului afectat garantiei are urmatoarele obligatii:
a) de a intretine bunul afectat garantiei și de a-l folosi ca un bun proprietar;
b) de a tine, daca este cazul, o evidenta contabila clara a bunului afectat garantiei si, dupa caz, a produselor acestuia, în conformitate cu legislatia în vigoare.

ART. 43
Orice garantie reala este transmisibila prin cesiune. Dovada cesiunii se poate face chiar printr-un inscris sub semnatura privata.

ART. 44
Inscrierea unui aviz de garantie reala este valabila pentru o perioada de 5 ani. Creditorul poate reinnoi inscrierea inainte de expirarea acesteia, pentru o perioada de inca 5 ani sau pentru o alta perioada. Daca inscrierea nu este reinnoita, arhiva poate sterge orice inscriere din baza sa de date.

CAPITOLUL 4
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

ART. 46
(1) Inregistrarea operatiunilor privind garantiile reale mobiliare se efectueaza în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, denumita în cuprinsul prezentului titlu arhiva.
(2) Arhiva este un sistem de evidenta a prioritatii garantiilor reale mobiliare, structurata pe persoane și bunuri.
(3) Guvernul, prin Autoritatea de Supraveghere, va concesiona, prin licitatie publica, dreptul de exploatare a arhivei catre orice persoane fizice sau juridice care intrunesc cerintele stabilite prin regulament. Persoanele autorizate formeaza corpul operatorilor arhivei, denumit în continuare corpul operatorilor. Acestia se pot constitui, potrivit legii, intr-o asociatie.

ART. 46
(1) Persoanele juridice autorizate sa opereze arhiva vor desemna cate un director de arhiva, denumit în continuare director, care va trebui sa fie o persoana de inalta moralitate și cu o situatie materiala suficient de buna pentru a putea suporta eventualele daune. Persoanele juridice autorizate raspund de actiunile celui pe care l-au desemnat director.
(2) Operatorii sunt abilitati, în conditiile regulamentului, sa autorizeze alte persoane care vor avea competenta sa inregistreze direct în arhiva formularele de aviz de garantii reale mobiliare, denumite în continuare agenti autorizati.

ART. 47
(1) Guvernul va desemna institutia guvernamentala, denumita în continuare Autoritatea de Supraveghere, care va supraveghea corpul operatorilor și agentii autorizati pentru a asigura respectarea dispozitiilor prezentului titlu.
(2) Ori de cate ori considera necesar, Autoritatea de Supraveghere va inspecta modul de functionare a arhivei, pentru a verifica respectarea dispozitiilor legale.
(3) Autoritatea de Supraveghere poate retrage imediat autorizatia data unui operator sau agent autorizat, atunci cand aceasta ia cunostinta de faptul ca operatorul sau agentul autorizat nu a respectat dispozitiile prezentului titlu sau regulamentul elaborat în aplicarea acestuia.

ART. 48
(1) Autoritatea de Supraveghere trebuie sa investigheze orice plangere privind nerespectarea dispozitiilor prezentului titlu și a celorlalte reglementari de catre operatori, agentii autorizati sau directorul arhivei.
(2) Autoritatea de Supraveghere va trebui sa comunice corpului de operatori concluziile sale și sa hotarasca asupra celor mai potrivite măsuri.
(3) Autoritatea de Supraveghere are competenta de a ridica toate inregistrarile arhivei, de a prelua controlul și de a efectua verificarea financiar-contabila a serviciului în cauza în cazul în care constata incalcari grave și repetate ale legii în functionarea serviciului respectiv.

ART. 49
(1) Arhiva va fi organizata intr-o baza de date unica, usor accesibila.
(2) Arhiva va inscrie avizele de garantii reale și alte mentiuni, fara a exercita controlul de legalitate sau de alta natura asupra acestora. Inscrierea avizelor de garantii reale este o obligatie, iar personalul arhivei nu are dreptul și nici nu poate fi tinut sa ia măsuri cu privire la corectitudinea informatiilor introduse în arhiva.
(3) Baza de date va reflecta corect numai informatiile introduse, pe care trebuie sa le tina la zi.
(4) Avizele de garantii reale vor fi indexate alfabetic, iar inscrierile vor putea fi cautate dupa numele debitorului și dupa numarul de serie în cazul autovehiculelor.

ART. 50
Inscrierea unui aviz de garantie reala la arhiva nu va fi conditionata de prezentarea documentelor care sa ateste plata de impozite pe bunul grevat, pe imprumut acordat, ori a altor impozite de orice fel. De asemenea, arhivarea nu va fi conditionata nici de verificarea posesiunii bunurilor afectate garantiei.

ART. 51
(1) Nivelul tarifului de inregistrare a unei garantii reale va fi determinat pe baza liberei concurente dintre operatorii din corpul operatorilor și agentii autorizati.
(2) Autoritatea de Supraveghere va asigura desfasurarea corecta a concurentei.
(3) Autoritatea de Supraveghere va trebui sa interzica publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor și orice măsuri al caror scop este sa limiteze reclama privind nivelul tarifelor incasate de operatori și agenti autorizati pentru serviciile de inregistrare sau pentru autorizarea de catre operatori a unor noi agenti autorizati.

ART. 52
(1) Operatorii au dreptul de a stabili tarife de acces la baza de date, al caror nivel trebuie sa fie suficient pentru a acoperi costul operarii acesteia.
(2) Situatia financiara a operatorilor privind cheltuielile efectuate în legatura cu operarea bazei de date va fi verificata financiar-contabil de catre o firma aleasa de operatori dintr-o lista acceptata de catre Autoritatea de Supraveghere.
(3) Autoritatea de Supraveghere va hotari daca fondurile prevazute pentru functionarea bazei de date sunt suficiente și are dreptul sa dispuna măsurile corespunzatoare pentru largirea concurentei, în cazul în care constata ca incasarile au avut drept rezultat castiguri excesive pentru corpul operatorilor.

ART. 53
(1) Daca operatorul foloseste mai mult de un calculator ori daca agentii autorizati folosesc calculatoare separate pentru introducerea inscrierilor, diferitele baze de date care contin inscrieri vor fi conectate intr-o retea, astfel incat arhiva sa functioneze ca un sistem unic.
(2) Arhiva va folosi baze de date interconectate de un tip care sa permita oricarei persoane sa caute și sa inregistreze electronic din orice punct conectat la retea. In acest caz directorul arhivei va gestiona aceasta retea largita.

ART. 54
(1) Arhiva va fi publica și va putea fi consultata pe durata orarului de functionare stabilit de Autoritatea de Supraveghere.
(2) Consultatiile vor fi gratuite - în cazul accesului nemijlocit -, nelimitate și neconditionate. Arhiva poate asigura accesul publicului pentru a obtine și copia informatiile din arhive. Va putea fi permis și accesul de la distanta prin telefon, acces la Internet și prin alte metode prevazute de regulament, chiar în afara orarului de functionare.

ART. 55
(1) Introducerea datelor în arhiva trebuie facuta pe formulare speciale, potrivit acestui titlu și regulamentului dat în aplicarea acestuia, care vor constitui documentul corespunzator pentru efectuarea inscrierilor la arhiva și care vor produce efecte fata de terti.
(2) Regulamentul elaborat pentru aplicarea prezentului titlu va stabili folosirea unor standarde tehnice de uz universal pentru programul bazei de date a arhivei.

ART. 56
(1) Solicitantul care doreste sa inscrie un document pentru a-si face publica intentia de constituire a unei garantii reale va trebui sa prezinte sau sa trimita arhivei, prin orice mijloc, un formular de aviz de garantie reala completat potrivit cerintelor prevazute de regulament. Acest formular nu necesita certificari sau autentificari ale semnaturii, nici plata vreunei taxe.
(2) Inscrierea intentiei de a constitui garantia isi pierde efectul prin trecerea unui termen de doua luni de la data inregistrarii.
(3) Daca se constituie garantia, aceasta va avea rangul de la data inscrierii intentiei.

ART. 57
(1) Atunci cand orice persoana autorizata sa opereze arhiva primeste un formular, aceasta va trebui sa introduca în baza de date informatia din formular fie prin mijloace manuale, fie electronice.
(2) Baza de date va trebui sa contina mai presus de orice indoiala, în mod concludent, momentul inregistrarii avizului, data, ora, minutul și secunda inscrierii.

ART. 58
In cel mult 24 de ore de la inscrierea avizului de garantie reala, fiecare creditor este obligat sa trimita o copie de pe acesta debitorului.

ART. 59
(1) Avizul de garantie reala cuprinde: numele, domiciliul sau reședința ori domiciliul ales al debitorului, numele, domiciliul sau reședința ori domiciliul ales al creditorului, bunurile sau drepturile afectate garantiei, numarul/seria de inscriere a titlului privind bunul afectat garantiei, date despre imobilul principal, daca bunurile afectate garantiei sunt accesorii ale acestuia și daca obligatia garantata este conditionata, limita de timp pentru expirarea inscrierii - potrivit contractului de garantie - si, optional, valoarea maxima a obligatiei garantate.
(2) In caz de neconcordanta intre datele cuprinse în formularul de aviz de garantie reala și cele cuprinse în contractul de garantie, în raporturile dintre terti și în cele dintre parti și terti vor prevala cele prevazute în formularul de aviz de garantie reala.

ART. 60
(1) In realizarea drepturilor și obligatiilor partilor fata de terti se considera ca acestea au ca domiciliu ales pe cel indicat în avizul de garantie reala. Toate notificarile trimise potrivit contractului de garantie la adresa mentionata în formularul de aviz de garantie vor fi valide și vor produce efecte.
(2) Oricare parte va putea modifica domiciliul, anuntand-o în mod concludent pe cealalta, dirijand modificarea catre domiciliul ales, indicat în formular, și prin instiintarea arhivei.

ART. 61
(1) Creditorii garantati vor cere operatorului sa se faca mentiune despre stingerea garantiei în arhiva în termen de cel mult 40 de zile de la data incetarii obligatiei garantate. Creditorul garantat care nu isi indeplineste aceasta obligatie ramane raspunzator de plata daunelor directe sau indirecte produse debitorului. In acest caz valoarea daunelor ce urmeaza a fi platite nu poate fi mai mica decat echivalentul în lei al sumei de 500 euro.
(2) Prin regulamentul arhivei se vor stabili metodele de verificare care sa ateste ca mentiunea a fost solicitata intr-adevar de catre creditorul garantat, precum și pentru stergerea garantiei din baza de date.

CAPITOLUL 5
Executarea garantiilor reale

ART. 62
(1) In cazul neindeplinirii obligatiei garantate, creditorul va putea sa aleaga intre a initia procedura de executare prevazuta de Codul de procedura civila sau a executa garantia reala potrivit prevederilor prezentului capitol.
(2) Daca nu se prevede altfel, dispozitiile prezentului capitol se aplica numai garantiilor reale asupra bunurilor cu care se garanteaza indeplinirea unei obligatii care cade sub incidenta prezentului titlu. Obligatia trebuie sa fie certa și exigibila.

ART. 63
(1) In cazul în care debitorul nu isi indeplineste obligatia, creditorul are dreptul de a-si satisface creanta cu bunul afectat garantiei. In acest scop, creditorul are dreptul sa ia în posesie, în mod pasnic, bunul afectat garantiei sau produsele rezultate din valorificarea acestuia, precum și titlurile și inscrisurile care constata dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului, fara a fi necesara vreo autorizatie sau notificare prealabila și fara a plati taxe sau vreun tarif.
(2) In exercitarea dreptului de a lua în posesie bunul creditorul nu poate tulbura ordinea publica, nici nu poate face uz de forta fizica sau de orice alt tip de intimidare asupra persoanei debitorului ori sa recurga la orice alt mijloc de a-l constrange pe debitor în momentul luarii în posesie.
(3) In timpul intrarii pasnice în posesia bunului, în nici un moment creditorul nu poate fi insotit de un functionar public sau politienesc.
(4) Pentru a putea lua în posesie bunul potrivit alin. (1)-(3), contractul de garantie trebuie sa includa urmatoarea formula, redactata cu caractere majuscule, avand dimensiunea de cel putin 12 puncte (0,5 cm): "IN CAZ DE NEEXECUTARE CREDITORUL POATE FOLOSI MIJLOACELE PROPRII PENTRU LUAREA IN POSESIE A BUNULUI AFECTAT GARANTIEI".

ART. 64
(1) Orice persoana care are posesia bunului afectat garantiei trebuie sa il predea, la solicitarea creditorului a carui obligatie a ajuns la scadenta și a carui garantie reala are un grad de prioritate mai mare potrivit prezentului titlu, astfel incat garantia sa poata fi executata potrivit procedurii stabilite prin prezentul titlu.
(2) Cu exceptia situatiei de mai sus, în timpul perioadei de executare a garantiei reale nici un alt creditor nu poate solicita luarea în posesie a bunului în cauza.

ART. 65
Creditorul poate vinde orice bun afectat garantiei, chiar în cazul în care se afla în posesia debitorului. In astfel de situatie cumparatorul bunului are acelasi drept de a intra în posesie ca și creditorul garantat, în conditiile prezentului titlu.

ART. 66
In orice moment, pana la vanzarea bunului de catre creditor, debitorul poate plati creditorului totalitatea sumei datorate, cu cheltuielile rezonabile facute pentru luarea în posesie și vanzarea bunului, stingand astfel datoria. Creditorul este obligat sa accepte plata, sa inceteze imediat orice masura de executare silita și sa restituie bunul catre debitor.

ART. 67
Daca nu este posibila luarea în posesie a unui bun afectat garantiei în forma pasnica, creditorul garantat poate, prin intermediul executorului judecatoresc sau, dupa caz, al executorului bancar ori cu sprijinul oricarui alt organ de executare, sa intre în posesia bunului.
Cererea creditorului va fi insotita de o copie certificata de pe inscriere la arhiva, o copie de pe contractul de garantie și de o descriere a bunului ce urmeaza a fi luat în posesie. La solicitarea organului de executare organele de politie sunt obligate sa acorde tot sprijinul pentru luarea în posesie a bunului.

ART. 68
(1) In termen de 48 de ore de la primirea cererii organul de executare se va deplasa la locul unde se afla bunul afectat garantiei, va intra în posesia acestuia și il va preda imediat creditorului. Organul de executare va intocmi un proces-verbal, în doua exemplare, din care unul se va pastra la dosarul de executare, iar celalalt va fi inmanat debitorului, care va semna de primire. In cazul în care este necesara folosirea fortei, organul de executare este obligat sa revina în cursul aceleiasi zile, insotit de politie, pentru a intra în posesia bunului afectat garantiei.
(2) Creditorul va suporta cheltuielile și riscurile legate de transportarea și depozitarea bunurilor în cauza.

ART. 69
(1) Partile pot cadea de acord, prin contractul de garantie, asupra modului de vanzare a bunurilor grevate, ca urmare a neindeplinirii obligatiei.
(2) In lipsa unui asemenea acord, creditorul trebuie sa vanda bunul afectat garantiei intr-o maniera comerciala rezonabila care sa asigure obtinerea celui mai bun pret. Metoda, maniera, locul și momentul vanzarii trebuie sa urmeze regulile comerciale adecvate, folosite de persoanele care vand bunuri similare în mod obisnuit pe piata respectiva.
(3) Regulile comerciale adecvate pot fi: vanzarea directa catre un tert, vanzarea prin licitatie facuta publica în ziar, vanzarea pe piete publice sau prin orice alt mod de vanzare rezonabil comercial pentru tipul de bunuri supuse vanzarii. Dintre diferitele metode de vanzare rezonabile comercial creditorul o va alege pe aceea care sa asigure obtinerea celui mai bun pret.

ART. 70
(1) Cumparatorul ia în proprietate bunul afectat garantiei, liber de orice garantie reala existenta sau de sarcini asupra acestui bun.
(2) Titlurile sau inscrisurile care constata dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului și contractul de garantie reala mobiliara, impreuna cu mentiunea stingerii garantiei la arhiva fac dovada dreptului de proprietate al cumparatorului sau, dupa caz, al creditorului care si-a adjudecat bunul.

ART. 71
(1) Inainte de vanzare, sub sanctiunea nulitatii și a raspunderii pentru pagubele cauzate, creditorul trebuie sa faca o notificare a vanzarii catre debitor și catre ceilalti creditori care si-au inscris un aviz de garantie reala fata de acelasi debitor și cu privire la acelasi bun, precum și proprietarului bunului afectat garantiei, daca debitorul nu este proprietarul acestuia.
(2) Notificarea va fi comunicata persoanelor mentionate la alin. (1) la domiciliul lor, astfel incat sa fie primita cu cel putin 5 zile libere inainte de vanzare, și va indica locul, ziua și ora la care va avea loc vanzarea, precum și conditiile de vanzare.
(3) Notificarea se va face prin orice mod care asigura dovada primirii ei si, daca este cazul, trebuie inmanata de catre o persoana majora.
(4) Creditorul poate vinde bunul chiar inainte de notificare, în cazul bunurilor perisabile.

ART. 72
Creditorul trebuie sa inceapa și sa incheie procedura de executare a garantiei intr-un interval de timp rezonabil, în functie de tipul de bunuri și de regulile obisnuite practicate pe piata care asigura vanzarea la cel mai bun pret.

ART. 73
Creditorul nu isi poate adjudeca bunul afectat garantiei în cadrul vanzarii initiate de el fara ca în prealabil sa fi dat posibilitatea tertilor de a participa la vanzare, în afara cazului în care partile au convenit altfel. Bunul adjudecat de catre creditor va fi liber de orice sarcini, cu exceptia celor inregistrate anterior inscrierii garantiei sale.

ART. 74
In cazul în care rezultatele obtinute din valorificarea bunului ca urmare a executarii sunt insuficiente pentru a acoperi în intregime plata obligatiei garantate, debitorul ramane obligat pentru diferenta de plata. In acest caz creditorul isi va putea satisface diferenta de creanta ca simplu creditor chirografar.

ART. 75
(1) In termen de 5 zile libere de la primirea notificarii, debitorul, creditorul sau proprietarul bunului, daca are un interes, poate face opozitie la vanzarea bunului.
(2) Instanta va solutiona opozitia în termen de 3 zile libere. Hotararea instantei poate fi atacata cu recurs în termen de 3 zile libere de la comunicarea hotararii. Recursul nu suspenda executarea acestei hotarari.
(3) Instanta poate dispune incetarea executarii pornite de creditor, daca debitorul a platit potrivit art. 66, precum și restituirea bunului de catre debitor. Daca instanta constata ca vanzarea ar urma sa se faca cu incalcarea dispozitiilor art. 69 alin. (2) și (3), va stabili conditiile și regulile corespunzatoare și va incuviinta vanzarea.

ART. 76
(1) Cand creditorul are cunostinta de faptul ca debitorul nu este proprietarul bunului afectat garantiei, acesta trebuie sa remita proprietarului bunului afectat garantiei ceea ce mai ramane din bun în urma vanzarii.
(2) In cazul în care creditorul nu cunoaste aceasta imprejurare, acesta este exonerat de orice raspundere, daca a restituit debitorului ceea ce ramane din vanzarea bunului.

ART. 77
(1) Partile pot conveni ca vanzarea bunului afectat garantiei sa aiba loc fara ca partea garantata sa ia bunul în posesie.
(2) In cadrul unei astfel de vanzari partile pot conveni ca debitorul sa ramana în posesia bunurilor în calitate de locatar. Dreptul debitorului va fi opozabil oricarui tert dobanditor al bunului.

ART. 78
(1) Daca bunul afectat garantiei este vandut, creditorul va distribui rezultatele vanzarii în urmatoarea ordine:
a) plata cheltuielilor rezultate din mentinerea, conservarea, luarea în posesie și vanzarea bunului;
b) plata dobanzilor și a creantei garantate care are primul rang de prioritate, chiar daca aceasta nu a devenit exigibila.
(2) Orice suma ramasa dupa satisfacerea creditorului cu gradul de prioritate cel mai inalt va fi distribuita celorlalti creditori în ordinea de prioritate a fiecaruia, stabilita potrivit prevederilor cap. III, chiar daca creantele acestora nu au devenit exigibile. Numai dupa plata integrala a unui creditor se poate proceda la plata urmatorului.
(3) In termen de 3 zile de la primirea rezultatelor vanzarii bunului afectat garantiei creditorul care l-a vandut va preda orice surplus debitorului sau reprezentantului sau. Daca plata surplusului nu poate avea loc, suma respectiva va fi depusa intr-un cont bancar, urmand ca debitorul sa fie instiintat despre aceasta de catre creditor.
(4) Orice intelegere dintre creditor și debitor prin care s-ar stabili o alta destinatie a sumelor va fi nula de drept.

ART. 79
Creditorii și debitorii nu pot interveni pentru a schimba ordinea de prioritate stabilita prin prezentul titlu.

ART. 80
(1) Daca obligatia garantata nu a fost platita, iar bunul afectat garantiei sau produsele obtinute din vanzarea lui reprezinta sume depuse intr-un cont la o banca, creditorul o va notifica în legatura cu intentia sa de a-si satisface creanta din sumele depuse în acel cont.
(2) Creditorul va anexa la notificare o copie de pe contractul de garantie și va furniza bancii toate informatiile privind suma ce urmeaza a fi retinuta.

ART. 81
(1) In ziua primirii notificarii banca este obligata sa verifice daca contractul de garantie a fost inscris la arhiva, gradul de prioritate al acestuia și conformitatea semnaturii debitorului de pe contractul de garantie cu cea aflata în evidentele sale.
(2) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), banca va putea continua sa accepte depuneri în contul debitorului, dar nu va mai onora nici un ordin de plata primit dupa notificare.

ART. 82
(1) Dupa blocarea contului, potrivit art. 81 alin. (2), banca va plati creanta debitorului garantat din sumele acestui cont, potrivit celor solicitate de creditor.
(2) Daca, potrivit ordinii de prioritate reglementate prin prezentul titlu, un alt creditor are un rang de prioritate mai mare asupra contului de depozit, banca trebuie sa plateasca mai intai creditorul cu gradul de prioritate cel mai inalt, chiar daca creanta acestuia nu a devenit exigibila.
(3) Banca nu raspunde pentru platile astfel efectuate atat timp cat respecta cu strictete dispozitiile prezentului titlu și instructiunile primite de la creditor o data cu notificarea.
(4) Banca este obligata sa instiinteze debitorul, în termen de 24 de ore, despre fiecare actiune intreprinsa în legatura cu contul sau și va proceda la deblocarea conturilor acestuia imediat ce vor fi platite sumele pretinse de creditor.

ART. 83
(1) Cand garantia reala este reprezentata prin titluri care atesta drepturi reale asupra unor bunuri mobile, inclusiv recipise de depozit și warant, creditorul poate sa vanda bunurile și sa distribuie pretul, potrivit prevederilor prezentului capitol.
(2) In caz de neplata, creditorul garantat cu o garantie asupra unor titluri de valoare negociabile are dreptul de a executa garantia impotriva girantilor și avalistilor.

ART. 84
Creditorul garantat cu o garantie reala asupra unor drepturi de creanta poate exercita urmatoarele drepturi, la alegerea sa:
a) sa intre în mod pasnic în posesia documentelor care constata drepturile de creanta. In acest scop creditorul poate folosi mijloace pasnice pentru incasarea sumelor din creantele constituite ca garantie pana la concurenta sumei datorate, potrivit dispozitiilor prezentului capitol;
b) sa preia sau sa cedeze altei persoane drepturile de creanta asupra carora s-a constituit garantia reala, pana la concurenta creantei garantate, restul urmand a fi transmis celorlalti creditori ori debitorului, potrivit regulilor de distribuire a sumelor rezultate din vanzare, stabilite în prezentul capitol.

ART. 85
(1) Cand bunul afectat garantiei, constand intr-o creanta baneasca, este cesionat, cesionarul trebuie sa notifice cesiunea, în scris, debitorului cedat. Notificarea se poate face fie prin act sub semnatura privata, fie prin intermediul instantei sau printr-un act autentificat de notarul public. Notificarea trebuie sa faca mentiune despre creanta cedata, suma de plata, numele sau, modul și locul platii.
(2) Din momentul în care debitorul primeste notificarea, acesta se poate elibera de obligatie numai prin efectuarea platii catre cesionar în modul indicat în notificare.
(3) Cu toate acestea, daca debitorul cere ca cesionarul sa prezinte dovada cesiunii, iar acesta nu o face în termen de 15 zile de la data cererii, debitorul poate sa continue efectuarea platilor catre cedent.
(4) Dovada cesiunii se poate face prin copia certificata de pe contractul de cesiune sau de pe contractul de garantie ori prin copia de pe inregistrarea cesiunii la arhiva.

ART. 86
(1) Masurile intreprinse de creditor în vederea executarii garantiilor reale mobiliare, potrivit prevederilor prezentului titlu, nu se suspenda ca urmare a declansarii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului.
(2) In vederea executarii garantiei sale creditorul care a indeplinit formalitatile de publicitate prevazute de prezentul titlu pentru opozabilitate fata de terti poate solicita judecatorului-sindic luarea în posesie. Judecatorul-sindic va dispune ca administratorul sau, dupa caz, lichidatorul sa predea creditorului bunul afectat garantiei.
(3) Dupa luarea bunului în posesie creditorul isi poate exercita dreptul de a-si satisface creanta cu bunul afectat garantiei, potrivit dispozitiilor prezentului titlu, fara a fi necesara interventia judecatorului-sindic, a lichidatorului sau, dupa caz, a administratorului.
(4) Dupa vanzarea bunului afectat garantiei creditorul este obligat sa transfere surplusul, prin intermediul administratorului sau al lichidatorului, în contul averii debitorului.
(5) Orice constituire de garantii reale mobiliare dupa deschiderea procedurii de reorganizare sau de faliment al debitorului este nula, cu exceptia cazului în care a fost incuviintata de judecatorul-sindic ori a altor cazuri prevazute de lege.

ART. 87
Creditorul care intra în posesia bunului afectat garantiei cu incalcarea prevederilor prezentului capitol va plati debitorului o suma echivalenta cu 30% din valoarea obligatiei garantate, va restitui bunul sau dreptul, daca este posibil, și va despagubi debitorul pentru orice pagube rezultand din luarea în posesie cu rea-credinta.

ART. 88
(1) Daca creditorul vinde bunul afectat garantiei cu incalcarea prevederilor prezentului capitol va plati debitorului o suma echivalenta cu 30% din valoarea obligatiei garantate existente la momentul vanzarii sau diferenta dintre pretul pietei și pretul de vanzare, în functie de care dintre ele este mai ridicat, si, în plus, va despagubi debitorul pentru orice daune rezultand din vanzarea cu rea-credinta.
(2) Creditorul poate retine rezultatele obtinute ca urmare a unei astfel de vanzari, dupa ce isi va plati debitorului sumele cuvenite potrivit alin. (1).
(3) Cu toate acestea, creditorul nu va mai avea dreptul sa pretinda restul de plata din obligatia garantata.

ART. 89
Pentru a determina valoarea de piata a bunului în vederea stabilirii despagubirilor cuvenite debitorului, creditorul garantat și debitorul trebuie sa isi numeasca fiecare cate un expert. Daca diferenta dintre valorile de apreciere a ambelor expertize este mai mica de 20%, valoarea de piata va fi considerata ca fiind media aritmetica a celor doua aprecieri. Daca diferenta valorilor celor doua expertize este mai mare de 20%, expertii vor numi un al treilea expert pentru aprecierea bunului. Valoarea estimata de piata va fi considerata media aritmetica dintre cele mai apropiate doua estimari din cele trei.

CAPITOLUL 6
Operatiuni internaționale

ART. 90
(1) Conditiile de validitate a unei garantii reale asupra unui bun mobil corporal sau asupra unui titlu de valoare negociabil, care se afla în posesia creditorului, sunt supuse legii locului unde era situat bunul sau titlul de valoare la data incheierii contractului de garantie reala.
(2) Regulile referitoare la opozabilitatea și la ordinea de preferinta a garantiei reale prevazute la alin. (1) sunt stabilite de legea locului unde era situat bunul la data constituirii garantiei reale.

ART. 91
(1) Garantia reala asupra unui bun mobil corporal care este opozabila potrivit legii locului unde se afla bunul la data constituirii sale isi continua rangul de prioritate în România, daca s-a facut inregistrarea la arhiva:
a) în termen de cel mult 60 de zile de la data la care bunul a fost adus în România;
b) în termen de cel mult 15 zile de la data la care creditorul a cunoscut ca bunul a fost adus în România;
c) inainte sa inceteze rangul de prioritate dobandit potrivit legii locului unde se afla bunul cand s-a constituit garantia.
(2) Cu toate acestea, garantia reala nu va fi opozabila, daca bunul a fost vandut, inchiriat sau dat în leasing unui tert care l-a dobandit fara sa fi cunoscut existenta garantiei și mai inainte de a fi devenit opozabila în orice mod, potrivit prezentului titlu.

ART. 92
(1) Garantia locatorului sau a finantatorului, care este opozabila indiferent de existenta unor formalitati de publicitate potrivit legii locului unde se afla bunul la data incheierii contractului de inchiriere sau de leasing, conserva rangul de prioritate, daca s-a facut inregistrarea la arhiva potrivit prezentului titlu:
a) în termen de cel mult 60 de zile de la data la care bunul a fost adus în România;
b) în termen de cel mult 15 zile de la data la care locatorul sau finantatorul a cunoscut ca bunul a fost adus în România; sau
c) inainte sa inceteze rangul de prioritate dobandit potrivit legii locului unde se afla bunul atunci cand s-a incheiat contractul de inchiriere sau de leasing.
(2) Cu toate acestea, garantia nu este opozabila daca, mai inainte sa fi fost inregistrata potrivit prezentului titlu, bunul a fost vandut, inchiriat sau dat în leasing unui tert care nu a cunoscut existenta acesteia.
(3) Garantia locatorului sau a finantatorului, care nu este opozabila potrivit legii locului unde era situat bunul la data incheierii contractului, se poate inregistra la arhiva potrivit prezentului titlu.

ART. 93
(1) Regulile privind conditiile de validitate, publicitatea și rangul de prioritate ale garantiei reale sunt supuse legii locului unde se afla debitorul la data constituirii acesteia, în cazul:
a) bunurilor mobile incorporale sau al bunurilor mobile corporale care, potrivit destinatiei lor, sunt deplasate în alt stat;
b) titlurilor de valoare negociabile care nu sunt în posesia debitorului.
(2) Conditiile de validitate, publicitatea și rangul de prioritate ale garantiei locatorului sau finantatorului asupra bunurilor mobile corporale inchiriate sau date în leasing, prevazute la alin. (1) lit. a), sunt supuse legii locului unde se afla locatorul sau finantatorul la data incheierii contractului.
(3) In sensul prezentului titlu, prin locul unde se afla locatorul sau finantatorul se intelege sediul profesional, domiciliul sau reședința persoanei fizice ori sediul social al persoanei juridice.

ART. 94
In cazul în care debitorul, locatarul sau utilizatorul isi schimba domiciliul sau sediul, astfel cum acestea sunt definite la art. 93 alin. (3), sau în cazul în care debitorul constituie o garantie în favoarea unei persoane aflate intr-un alt stat, inchirierea, leasingul sau garantia reala care a dobandit un rang de prioritate potrivit prezentului titlu isi conserva rangul din România, daca garantia reala sau leasingul este inregistrat în strainatate:
a) în termen de 60 de zile de la data la care debitorul, locatarul sau utilizatorul se stabileste în strainatate sau de la data la care debitorul constituie garantia în favoarea unei persoane aflate în strainatate;
b) în termen de cel mult 15 zile de la data la care creditorul a luat cunostinta ca debitorul, locatarul sau utilizatorul s-a stabilit în strainatate ori ca a constituit garantia în favoarea unei persoane aflate în strainatate;
c) inainte de data la care, potrivit prezentului titlu, garantia reala sau inregistrarea locatorului sau a finantatorului isi pierde rangul de prioritate.

ART. 95
(1) Daca legea care reglementeaza rangul garantiei reale mentionate la art. 94 nu prevede formalitati de publicitate și bunul nu este în posesia creditorului, garantia reala are rang inferior:
a) garantiei asupra unui cont debitor platibil în România;
b) garantiei asupra unui bun mobil corporal sau asupra unui titlu negociabil, care a fost constituita atunci cand bunul se afla în România.
(2) Cu toate acestea, garantia isi conserva rangul de prioritate, daca este inregistrata, potrivit prezentului titlu, inaintea constituirii garantiei mentionate la alin. (1) lit. a) sau b).

ART. 96
Conditiile de validitate, opozabilitatea și rangul de prioritate ale garantiei reale asupra resurselor minerale, petrolului sau gazelor ori asupra unui cont rezultat din vanzarea acestora la sursa, care se naste de la data extragerii bunurilor sau de la data la care sumele obtinute din vanzare sunt virate în cont, sunt supuse legii locului unde se afla exploatarea.

CAPITOLUL 7
Dispozitii finale și tranzitorii

ART. 97
(1) Bunurile imobile prin destinatie se pot ipoteca în conformitate cu prevederile Codului civil.
(2) Daca bunurile imobile prin destinatie cad sub incidenta prevederilor art. 6, rangul de preferinta al garantiilor reale asupra acestor bunuri se determina potrivit dispozitiilor cuprinse în cap. III din prezentul titlu.

ART. 98
(1) Creditorul fara garantii reale mobiliare sau imobiliare, inclusiv statul, poate avea prioritate fata de un creditor cu garantie reala, numai daca si-a inscris creanta la arhiva sau, dupa caz, în documentele de publicitate imobiliara inaintea inscrierii unei astfel de garantii de catre creditorul garantat.
(2) In cadrul executarii silite a creantelor bugetare, daca statul nu si-a inregistrat creanta potrivit alin. (1), creditorii cu garantii reale mobiliare sau imobiliare au dreptul de a fi platiti din pretul obtinut din vanzarea bunului afectat garantiei, dupa plata creantelor reprezentand cheltuielile de orice fel facute cu urmarirea și conservarea bunurilor al caror pret se distribuie, chiar daca restul bunurilor și veniturilor urmaribile ale debitorului nu asigura plata tuturor celorlalte creante.

ART. 99
(1) Intre cesiunea notificata debitorului sau acceptata de catre acesta și cesiunea inscrisa la arhiva, potrivit prezentului titlu, va avea prioritate cesiunea inscrisa.
(2) In cazul unor cesiuni succesive va avea rang de prioritate fata de terti cesionarul care si-a inscris primul cesiunea la arhiva, indiferent daca are sau nu cunostinta de existenta altor cesiuni.

ART. 100
In sensul prezentului titlu, orice persoana, daca nu primeste depozite, poate vinde pe credit sau poate acorda imprumuturi, fara a fi aplicabile dispozitiile Legii bancare nr. 58/1998.

ART. 101
In sensul prezentului titlu, echivalentul în lei al sumelor exprimate în euro se calculeaza prin raportare la cursul de referinta al Bancii Nationale a României de la data platii sau, dupa caz, de la data prevazuta de prezentul titlu.

ART. 102
(1) Amanetul sau ipoteca asupra bunurilor care intra sub incidenta prezentului titlu, constituite și inregistrate inainte de data intrarii în vigoare a prezentului titlu, raman supuse dispozitiilor legale existente la data constituirii lor.
(2) Judecatoriile vor transmite arhivei registrele, documentele și bazele de date privind inregistrarile efectuate potrivit alin. (1), în termen de cel mult 120 de zile de la data la care aceasta isi incepe activitatea.
(3) In termen de 120 de zile de la infiintarea arhivei creditorii care si-au constituit garantii reale, potrivit legii în vigoare la data constituirii, vor inscrie un aviz de garantie reala la arhiva, impreuna cu un certificat de inregistrare care sa contina data și ora privind prioritatea inscrierii în acel registru.
(4) Garantiile și sarcinile reale create potrivit legii în vigoare la data constituirii lor vor produce efecte în ceea ce priveste ordinea de preferinta, dreptul de a urmari bunul afectat garantiei în mana tertilor, opozabilitatea fata de terti, executarea judecatoreasca, precum și exercitiul altor drepturi.

ART. 103
(1) Prezentul titlu intra în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României.
(2) In termenul prevazut la alin. (1) Guvernul va adopta, prin hotarare, Regulamentul pentru organizarea și functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare.
(3) Regulamentul adoptat potrivit alin. (2) va cuprinde dispozitii cu privire la sistemele și procedurile de inscriere a avizelor de garantii reale în baza de date centralizata sau în retea în toata tara, la sistemele și procedurile de informare a utilizatorilor acestor servicii și a autoritatilor competente, la faptele ce constituie contraventii și sanctiunile ce se vor aplica, precum și orice alte prevederi necesare pentru aplicarea prezentului titlu.

ART. 104
(1) Urmatoarele dispozitii legale nu vor fi aplicabile pentru garantiile reale prevazute în prezentul titlu:
a) Legea nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare, publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificarile ulterioare;
b) Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii în carti de publicitate funciara, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificarile ulterioare;
c) art. 710-720, Cartea a VI-a, cap. XIII "Transcrierea actelor de stramutare și urmarirea proprietatii și despre inscriptia privilegiilor, ipotecilor și amanetelor" din Codul de procedura civila;
d) cap. IV "Executarea silita asupra bunurilor nemiscatoare" din Codul de procedura civila.

ART. 105
La data intrarii în vigoare a prezentului titlu se abroga:
- art. 478-489 din Codul comercial, titlul XIV "Despre gaj";
- art. 710 și 713 din Codul de procedura civila, în ceea ce priveste publicitatea amanetului;
- orice alte dispozitii contrare prezentului titlu.

Aceasta lege a fost adoptată în conditiile art. 113 din Constituția României, în urma angajarii, în ședința comuna din 20 mai 1999, a raspunderii Guvernului în fata Camerei Deputaților și a Senatului.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION DIACONESCU

PREȘEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN


Miercuri, 22 septembrie 2021, 15:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.