LEGE nr.130 din 20 iulie 1999
privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 355/27 iul. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Incadrarea în munca a unei persoane se realizeaza prin incheierea unui contract individual de munca intre persoana care presteaza munca și persoana fizica sau juridica în beneficiul careia este prestata munca, denumita angajator.
(2) Contractele individuale de munca se incheie în forma scrisa. Obligatia de a incheia contractul de munca în forma scrisa revine angajatorului.
(3) Persoana incadrata în munca în conditiile prevazute la alin. (1) dobandeste calitatea de salariat și are drepturile și obligatiile prevazute de legislatia muncii, de contractele colective de munca și de contractul individual de munca.

ART. 2
Prevederile art. 1 nu se aplica:
a) în cazul în care, potrivit legii, munca este prestata în temeiul unei conventii civile de prestari de servicii;
b) în cazul membrilor consiliilor de administratie, cenzorilor, consilierilor locali și judeteni, expertilor, arbitrilor, mediatorilor și al altor persoane care presteaza diferite servicii în baza unor legi speciale, ei fiind platiti în temeiul acestora;
c) în cazul persoanelor care executa lucrari pentru care primesc drepturi de autor.

ART. 3
Munca poate fi prestata prin incheierea unor conventii civile de prestari de servicii, în urmatoarele situatii:
a) pentru desfasurarea, cu regularitate, a unor activitati care nu depasesc, în medie, 3 ore pe zi în raport cu programul lunar de lucru;
b) activitatea este prestata în folosul asociatiilor de proprietari sau, dupa caz, de locatari, cu exceptia cazurilor pentru care se incheie contracte de munca.

ART. 4
(1) Persoanele juridice care folosesc personal incadrat cu conventie civila de prestari de servicii au obligatia sa intocmeasca aceste conventii în forma scrisa și sa le inregistreze intr-un registru special.
(2) In cazul societatilor comerciale și al regiilor autonome, activitatile pentru care se foloseste personal incadrat cu conventie civila de prestari de servicii se stabilesc de consiliile de administratie.
(3) Angajatorii prevazuti la alin. (1) au obligatia sa inregistreze conventiile civile de prestari de servicii la directiile generale de munca și protecție socială, în termen de 20 de zile de la incheierea acestora.

CAPITOLUL 2
Masuri de protecție a persoanelor incadrate în munca

ART. 5
(1) Persoanele care presteaza munca în baza unei conventii civile de prestari de servicii pot incheia cu directiile generale de munca și protecție socială contracte de asigurari sociale.
(2) Prin contractele de asigurari sociale prevazute la alin. (1) persoanele asigurate se obliga sa plateasca contributia la fondul de asigurari sociale, beneficiind de indemnizatiile și de pensiile de invaliditate sau, dupa caz, pentru limita de varsta, prevazute de lege pentru salariati.
(3) Persoana fizica sau juridica la care asiguratul presteaza munca se poate obliga sa suporte în total sau în parte contributia la fondul de asigurari sociale.
(4) Baza de calcul al drepturilor și obligatiilor de asigurari sociale se stabileste prin contractul de asigurari sociale, neputand fi mai mica decat salariul minim brut pe tara.

ART. 6
(1) Persoanele care presteaza munca în baza unei conventii civile de prestari de servicii nu beneficiaza, la incetarea activitatii, de drepturile prevazute pentru someri.
(2) Persoanele care presteaza munca în baza unei conventii civile de prestari de servicii, precum și angajatorii acestora nu au obligatia de a contribui la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, în raport cu sumele reprezentand plata muncii depuse.
(3) Drepturile banesti acordate persoanelor pentru munca prestata în baza unor conventii civile de prestari de servicii se platesc din fondul de salarii.

ART. 7
Prestarea muncii în alte conditii decat cele limitativ prevazute la art. 2 și 3 ori pentru care nu au fost intocmite formele prevazute la art. 4 se considera realizata în baza unui contract individual de munca, angajatorii avand obligatia de a intocmi și inregistra astfel de acte și de a achita contributia la fondul de asigurari sociale și la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.

ART. 8
Contractele individuale de munca incheiate de urmatoarele categorii de angajatori vor fi inregistrate, în termen de 20 de zile de la data incheierii lor, la directiile generale de munca și protecție socială:
a) persoanele fizice;
b) societatile comerciale cu capital privat;
c) asociatiile cooperatiste;
d) asociatiile familiale;
e) asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale și patronale;
f) orice alte organizatii care sunt constituite și functioneaza potrivit legislatiei romane.

ART. 9
(1) Carnetele de munca ale salariatilor incadrati la angajatorii prevazuti la art. 8 se pastreaza și se completeaza de catre directiile generale de munca și protecție socială.
(2) Angajatorii sunt obligati sa depuna la directiile generale de munca și protecție socială:
a) actele privind incheierea, executarea, modificarea și incetarea contractelor individuale de munca, în termen de 5 zile de la perfectarea acestora;
b) trimestrial, dovezile de plata a salariilor, insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, a contributiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentara, precum și a contributiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pana la data de 15 a primei luni din trimestrul urmator.

ART. 10
(1) La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a pastra și completa carnetele de munca ale salariatilor, directiile generale de munca și protecție socială pot aproba ca aceste operatiuni sa fie efectuate de catre acestia sau de catre societati comerciale specializate, acreditate în conditiile legii.
(2) Angajatorii prevazuti la alin. (1) au urmatoarele obligatii:
a) sa prezinte lunar la directiile generale de munca și protecție socială dovezile din care sa rezulte plata salariilor, a contributiei la fondul de asigurari sociale și la constituirea Fondului pentru pensia suplimentara, precum și a contributiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
b) sa prezinte carnetele de munca ale salariatilor la directiile generale de munca și protecție socială, la incetarea contractelor individuale de munca ale acestora, în vederea certificarii inscrierilor efectuate.

ART. 11
(1) Contractele individuale de munca, incheiate de cetatenii romani cu misiunile diplomatice și cu oficiile consulare straine cu sediul în România, precum și cu reprezentantele din România ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul în strainatate, se inregistreaza la Oficiul muncii, care functioneaza în subordinea Ministerului Muncii și Protectiei Sociale.
(2) Salariatii persoanelor juridice prevazute la alin. (1) vor beneficia de drepturile de asigurari sociale, cu conditia achitarii contributiei la fondul de asigurari sociale prevazute de lege.
(3) Carnetele de munca se pastreaza și se completeaza de Oficiul muncii.

ART. 12
(1) Pentru prestarea serviciilor prevazute în prezenta lege directiile generale de munca și protecție socială vor percepe un comision, stabilit dupa cum urmeaza:
a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le pastreaza și le completeaza carnetele de munca;
b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le presteaza serviciile prevazute la art. 10, constand în verificarea și certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre acestia.
(2) Plata comisionului se va efectua pana la sfarsitul lunii urmatoare celei pentru care este datorata.
(3) Sumele reprezentand comisionul prevazut la alin. (1) se pastreaza la trezoreria statului și sunt purtatoare de dobanzi.
(4) Sumele reprezentand comisionul prevazut la alin. (1) se retin și se gestioneaza de catre Ministerul Muncii și Protectiei Sociale, în regim extrabugetar. Sumele retinute se utilizeaza potrivit destinatiilor stabilite prin hotarare a Guvernului, iar soldul ramas la finele anului se reporteaza în anul urmator, cu aceeasi destinatie.

ART. 13
(1) Ministerul Muncii și Protectiei Sociale și directiile generale de munca și protecție socială exercita controlul asupra modului în care sunt aplicate prevederile prezentei legi.
(2) Angajatorii au obligatia de a permite efectuarea controlului și de a pune la dispozitie organelor abilitate toate documentele și actele solicitate.

CAPITOLUL 3
Raspunderea juridica

ART. 14
Nerespectarea de catre angajator a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (3), art. 8, art. 9 și ale art. 10 alin. (2) din prezenta lege constituie contraventie și se sanctioneaza cu amenda de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei.

ART. 15
Fapta angajatorului de a primi la munca o persoana pentru care nu au fost intocmite contracte individuale de munca sau, dupa caz, conventii civile de prestari de servicii constituie contraventie și se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

ART. 16
Constituie contraventii și se sanctioneaza cu amenda de la 4.000.000 lei la 8.000.000 lei urmatoarele fapte:
a) refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unitatii a organelor de control prevazute la art. 13 ori de a pune la dispozitie acestora documentele solicitate;
b) neintocmirea sau intocmirea defectuoasa a registrului de evidenta a persoanelor care presteaza munca în baza unei conventii civile de prestari de servicii.

ART. 17
(1) Constatarea și sanctionarea contraventiilor prevazute de prezenta lege se fac de catre personalul Ministerului Muncii și Protectiei Sociale și al directiilor generale de munca și protecție socială, imputernicit prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.
(2) Prevederile prezentei legi, referitoare la contraventii, se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sanctionarea contraventiilor, cu modificarile și completarile ulterioare.

ART. 18
In cazul savarsirii repetate de catre angajatori a contraventiilor prevazute la art. 15 și 16 din prezenta lege, directiile generale de munca și protecție socială vor solicita, potrivit legii, radierea persoanei juridice din registrul comertului.

ART. 19
Incalcarea repetata de catre angajator a prevederilor prezentei legi, constand în neindeplinirea obligatiilor referitoare la incadrarea în munca a persoanelor, precum și la transmiterea obligatorie a unor date catre directiile generale de munca și protecție socială, prin care s-a urmarit acordarea unor venituri sub nivelul salariului minim garantat pe tara, precum și sustragerea de la plata obligatiilor privind plata contributiilor la fondul de asigurari sociale sau la Fondul pentru plata ajutorului de somaj constituie infractiune și se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.

ART. 20
Incasarea de catre angajator de la salariati a contributiei datorate, potrivit legii, pentru pensia suplimentara, a contributiei de 1% datorate Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum și a contributiei datorate pentru asigurarile sociale de sanatate și nedepunerea acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite potrivit reglementarilor în vigoare constituie infractiune și se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda.

ART. 21
Sanctiunile prevazute la art. 14-16, art. 19 și 20 din prezenta lege se aplica persoanelor care se fac vinovate de incalcarea prevederilor respective.

ART. 22
Neplata la termenul stabilit a comisionului prevazut la art. 12 atrage obligatia debitorului la plata unor majorari de intarziere, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare.

CAPITOLUL 4
Dispozitii finale

ART. 23
In termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi vor fi stabilite, prin hotarare a Guvernului, conditiile în care, potrivit prevederilor art. 2 și 3, pot presta munca persoane care nu incheie contracte individuale de munca, precum și modul în care Ministerul Muncii și Protectiei Sociale si, respectiv, directiile generale de munca și protecție socială pot utiliza sumele reprezentand comisionul prevazut la art. 12.

ART. 24
La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecție a persoanelor incadrate în munca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.166 din 31 iulie 1995.

ART. 25
Prezenta lege intra în vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

DORU IOAN TARACILĂ

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 22 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PAULA IVĂNESCU


Marți, 16 august 2022, 11:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.