LEGE nr.142 din 27 iulie 1999
privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 361/29 iul. 1999


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
(1) Statul roman sprijina cultele religioase, recunoscute potrivit legii, pentru salarizarea clerului de la bugetul de stat, la cererea acestora.
(2) Personalul clerical care beneficiaza de prevederile prezentei legi isi pastreaza statutul de angajat al cultului religios recunoscut.
(3) Numarul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijina salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat, pentru fiecare cult religios, se aproba anual de Secretariatul de Stat pentru Culte, pe baza propunerilor conducerii cultelor religioase recunoscute, tinand seama de numarul de adepti ai fiecarui cult, precum si de fondul alocat in acest scop.

ART. 2
(1) Salarizarea de la bugetul de stat a personalului clerical care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor religioase din Romania, recunoscute potrivit legii, se stabileste dupa cum urmeaza:
a) personalul din conducerea cultelor religioase, asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica, beneficiaza de o indemnizatie lunara, stabilita pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referinta sectoriala, prevazute in anexa nr. 1A. Indemnizatia lunara este unica forma de remunerare pentru personalul respectiv si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor, care se determina in raport cu venitul salarial;
b) personalul din conducerea cultelor religioase, altul decat cel prevazut la lit. a), beneficiaza de salariul de baza lunar, stabilit pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referinta sectoriala, prevazute in anexa nr. 1B;
c) personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult beneficiaza de salariile de baza lunare stabilite pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referinta sectoriala, prevazute in anexa nr. 2.
(2) Indemnizatiile si salariile de baza lunare, calculate potrivit alin. (1), sunt in suma bruta si sunt impozabile, potrivit legii.

ART. 3
Criteriile de stabilire a salariilor de baza intre limite si conditiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aproba de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea conducerii cultelor religioase.

ART. 4
De la bugetul de stat se asigura, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite in conditiile prevederilor art. 2, inclusiv contributia la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate si, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.

ART. 5
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor, in vederea mentinerii identitatii lor culturale, lingvistice si religioase, se aloca de la bugetul de stat, pentru personalul clerical de cetatenie romana, o suma reprezentand echivalentul in lei al drepturilor in valuta, stabilite in cuantum net, prin asimilare, prevazuta prin hotarare a Guvernului, cu functiile pe care este incadrat personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate la misiunile diplomatice, oficiile consulare si la alte reprezentante ale Romaniei in strainatate.
(2) Fondul de la bugetul de stat, aferent sumelor prevazute la alin. (1), inclusiv fondurile pentru plata contributiei la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate si, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, se asigura prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pentru un numar de 52 de posturi.

ART. 6
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi personalul clerical prevazut la art. 2 si 5 nu mai beneficiaza de alte contributii de la bugetul de stat, acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contributii de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului unitatilor de cult din tara si a personalului deservent al cultului ortodox care isi desfasoara activitatea in strainatate, aprobata prin Legea nr. 88/1994, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri si acordarea de indemnizatii unor ierarhi si cadre din conducerea cultelor, aprobata prin Legea nr. 130/1994, cu modificarile ulterioare.

ART. 7
Personalul clerical incadrat in unitatile bugetare nu beneficiaza de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat in conformitate cu dispozitiile legale care reglementeaza salarizarea personalului incadrat in aceste unitati.

ART. 8
Drepturile stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare se acorda in continuare personalului angajat in cadrul cultelor religioase din Romania, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

ART. 9
Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului de Stat pentru Culte si al altor organe abilitate de lege.

ART. 10
Anexele nr. 1A, 1B si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

ART. 11
Guvernul va elabora norme metodologice de aplicare a dispozitiilor prezentei legi, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte, in urma consultarii acestuia cu cultele religioase.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU


ANEXA 1A


  -----------------------------------------
  |  Valoarea de referinta sectoriala   |
  | la nivelul lunii mai 1999 = 685.872 lei |
  -----------------------------------------

FUNCTIILE SI COEFICIENTII DE MULTIPLICARE
pentru stabilirea indemnizatiilor personalului din conducerea cultelor religioase si ale unitatilor de cult recunoscute in Romania, asimilate functiilor de demnitate publica

-----------------------------------------------------------------------------
Nr.                         Numarul   Coeficientul
crt.      Functia                maxim     de
                          de posturi*) multiplicare
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Patriarh                      1      20,300
 2. Mitropolit, arhiepiscop, sef rabin, muftiu,
  episcop-sef de cult                22      17,600
 3. Episcop, presedinte uniune, prim-delegat,
  episcop vicar patriarhal             29      15,400
 4. Episcop vicar, episcop coajutor, episcop 
  auxiliar, arhiereu-vicar             21      13,000
-----------------------------------------------------------------------------

*) Numarul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare in vederea sprijinirii de catre stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborarii legii bugetului de stat.

ANEXA 1B

  -----------------------------------------
 |  Valoarea de referinta sectoriala   |
 | la nivelul lunii mai 1999 = 685.872 lei |
  -----------------------------------------

FUNCTIILE SI COEFICIENTII DE MULTIPLICARE
pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului din conducerea cultelor religioase si ale unitatilor de cult recunoscute in Romania

-----------------------------------------------------------------------------
Nr.                           Numarul Coeficientul
crt.    Functia                   maxim    de
                          de posturi* ) multiplicare
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Vicepresedinte uniune, delegat, vicar independent,
  vicar administrativ patriarhal, vicar general,    37    6,000
  secretar general, consilier patriarhal
 2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc,
  vicar administrativ eparhial             28    5,200
 3. Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector
  eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria  531    3,600
  Sfantului Sinod
 4. Staret, superioara, egumen              365    2,700
-----------------------------------------------------------------------------

*) Numarul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare in vederea sprijinirii de catre stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborarii legii bugetului de stat.

ANEXA 2

 ------------------------------------------------
 | Valoarea de referinta sectoriala = 685.872 lei |
 ------------------------------------------------

PERSONALUL CLERICAL
angajat in unitatile care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania
Functiile si coeficientii de multiplicare


-----------------------------------------------------------------------------
                          Numarul   Coeficientul
      Functia                  maxim      de
                            de    multiplicare
                          posturi*) ----------------
                                minim  maxim
-----------------------------------------------------------------------------
 Preot, diacon, pastor, vestitor, imam
 1. Cu studii superioare:              9.887
  - gradul I                    1.495   1,755  2,310
  - gradul II                   3.845   1,470  1,950
  - definitiv                   2.096   1,370  1,855
  - debutant                    2.451   1,350   -
 2. Cu studii medii:                 3.603
  - gradul I                     295   1,370  1,855
  - gradul II                    762   1,275  1,635
  - definitiv                   1.435   1,260  1,540
  - debutant                    1.111   1,250   -
-----------------------------------------------------------------------------

*) Numarul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare in vederea sprijinirii de catre stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborarii legii bugetului de stat.


Joi, 29 septembrie 2022, 02:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.