LEGE nr.144 din 27 iulie 1999
pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 361/29 iul. 1999


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Institutiile de invatamant superior functioneaza pe principiul nonprofit, in conformitate cu criteriile si standardele de evaluare academica si acreditare prevazute prin lege.
(2) Institutiile de invatamant superior sunt, in conditiile legii, universitati, institute, academii de studii si altele similare."
2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Procesul de acreditare a institutiilor de invatamant superior cuprinde doua faze:
a) autorizarea de functionare provizorie, care acorda dreptul de organizare a admiterii si de desfasurare a procesului de invatamant;
b) acreditarea, care acorda si dreptul de a organiza examen de licenta, de diploma sau, dupa caz, de absolvire si de a emite diplome recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale.
(2) Asigurarea calitatii procesului de invatamant se face prin evaluare periodica.
(3) Evaluarea se face la nivelul specializarilor universitare si/sau la nivelul structurilor institutionale. Evaluarea la nivelul structurilor institutionale se face pentru departamente, colegii, facultati si/sau institutii de invatamant superior.
(4) Procesul de evaluare academica se realizeaza prin evaluare interna, in cadrul institutiei respective, si prin evaluare externa realizata de catre Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare, potrivit legii."
3. La articolul 4, alineatele (1), (3) si (7) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) In vederea evaluarii si acreditarii institutiilor de invatamant superior, pentru asigurarea calitatii procesului de invatamant, se infiinteaza Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare, sub control parlamentar. Consiliul are in subordine comisii de evaluare pe domenii, profiluri si/sau specializari." .............................................................................
"(3) Lista cuprinzand candidatii pentru Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare este alcatuita de catre Ministerul Educatiei Nationale pe baza propunerilor senatelor institutiilor acreditate si se face publica. Contestatiile la aceasta lista se depun la Ministerul Educatiei Nationale in termen de 15 zile de la publicare. Dupa rezolvarea contestatiilor Ministerul Educatiei Nationale definitiveaza lista cuprinzand candidatii si o inainteaza Guvernului." .............................................................................
(7) Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare stabileste comisiile de evaluare si numeste membrii acestora din randul specialistilor propusi de consiliile facultatilor din institutiile de invatamant superior acreditate."
4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Procedura de autorizare pentru functionarea provizorie cuprinde urmatoarele operatiuni:
a) institutia interesata in organizarea si desfasurarea unor activitati de invatamant superior elaboreaza un raport de autoevaluare pentru fiecare specializare, pe baza criteriilor generale cuprinse in prezenta lege; raportul de autoevaluare se anexeaza la cererea inaintata Ministerului Educatiei Nationale, care verifica legalitatea cererii; acesta transmite de indata raportul de autoevaluare Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare;
b) comisiile de evaluare prevazute la art. 4 alin. (7) intocmesc rapoarte de evaluare pe baza analizei raportului de autoevaluare si a verificarii indeplinirii standardelor corespunzatoare criteriilor generale cuprinse in lege, precum si prin vizite la institutia solicitanta;
c) Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare elaboreaza propriul sau raport, pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor din subordine si a constatarilor proprii, in care propune acordarea sau, dupa caz, neacordarea autorizatiei de functionare provizorie pentru fiecare facultate, colegiu sau specializare in parte; raportul Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare se transmite Ministerului Educatiei Nationale si institutiei solicitante;
d) in baza raportului Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare si a avizului ministrului, Ministerul Educatiei Nationale elaboreaza proiectul de hotarare a Guvernului, iar Guvernul acorda institutiei solicitante autorizatia de functionare provizorie pentru facultatile, colegiile si specializarile care indeplinesc standardele prevazute in prezenta lege.
(2) Infiintarea unei institutii de invatamant superior prin divizare se face prin lege, la propunerea senatului universitar al institutiei respective, dupa parcurgerea procedurilor de evaluare si acreditare.
(3) Infiintarea unei institutii de invatamant superior prin reunire de institutii si/sau facultati se face prin lege, la propunerea senatelor universitare ale institutiilor implicate, dupa parcurgerea procedurilor de evaluare si acreditare.
(4) Institutia de invatamant superior infiintata potrivit alin. (2) sau (3) trebuie sa aiba cel putin o facultate acreditata cu predare in limba romana, la declansarea procedurii de infiintare."
5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Procedura de acreditare se declanseaza la cererea institutiei de invatamant superior interesate, pentru facultatile, colegiile si specializarile care indeplinesc conditiile si standardele prevazute de lege.
(2) Termenul de depunere a cererii nu poate depasi 2 ani de la data absolvirii celei de-a treia promotii, dupa obtinerea autorizatiei de functionare provizorie, sub sanctiunea ridicarii autorizatiei de functionare provizorie.
(3) Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare, impreuna cu comisiile din subordine, intocmeste un raport de evaluare, in baza caruia Guvernul initiaza proiectul de lege privind infiintarea institutiei de invatamant superior cu facultatile, colegiile si specializarile propuse spre acreditare."
6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) In cazul unor rapoarte de evaluare negative pentru toate facultatile, colegiile si specializarile, prin hotarare a Guvernului se retrage autorizatia de functionare provizorie institutiei respective, aceasta intrand in procesul de lichidare, incepand cu anul I.
(2) In cazul unor rapoarte de evaluare negative numai pentru o parte dintre facultatile, colegiile si specializarile institutiei, prin hotarare a Guvernului se retrage autorizatia de functionare provizorie pentru acestea, care intra in procesul de lichidare, incepand cu anul I."
7. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Facultatile, colegiile si specializarile institutiei de invatamant superior se supun periodic, din 5 in 5 ani, evaluarii academice de catre Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare. In situatia unui raport nefavorabil al acestuia, Ministerul Educatiei Nationale avertizeaza institutia de invatamant superior cu privire la facultatea, colegiul sau specializarea in cauza si, dupa un an, in baza unei noi evaluari cu rezultat negativ, prin ordin al ministrului educatiei nationale, se dispune incetarea scolarizarii in facultatea, colegiul sau specializarea in cauza, incepand cu anul I.
(2) Specializarile acreditate pentru care nu sunt depuse rapoarte in vederea evaluarii periodice intr-un termen de maximum un ciclu de scolarizare de la data intrarii in vigoare a prezentei legi intra in lichidare. Ministerul Educatiei Nationale este obligat sa avertizeze institutia de invatamant superior cu cel putin 6 luni inainte de expirarea termenului pentru depunerea rapoartelor respective.
(3) In primii 5 ani dupa obtinerea acreditarii, institutiile de invatamant superior nou-infiintate se supun, dupa caz, controalelor anuale ale Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare, care monitorizeaza indeplinirea standardelor de acreditare. Pentru aceste controale nu se percep taxe."
8. La articolul 10, dupa alineatul (2), se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
"(3) Actul oficial privind desfiintarea unei institutii de invatamant superior trebuie sa reglementeze, in conditiile legii, situatia studentilor si baza materiala."
9. Articolul 11 se abroga.
10. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - Facultatile, colegiile si specializarile din institutiile de invatamant superior in functiune la data de 22 decembrie 1989 sunt supuse numai procedurii de evaluare academica periodica, in conformitate cu prevederile art. 9."
11. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare, ale comisiilor din subordine, precum si ale expertilor utilizati sunt prevazute in bugetul propriu.
(2) Institutiile interesate in organizarea si desfasurarea unei activitati de invatamant superior achita la data depunerii cererii o taxa pentru fiecare faza a procedurii de acreditare pentru fiecare facultate, colegiu si specializare, in cuantumul a zece salarii lunare brute de profesor universitar din invatamantul de stat, cu vechime maxima.
(3) Pentru evaluarea academica periodica, prevazuta la art. 9 alin. (1), taxa este de trei salarii lunare brute de profesor universitar din invatamantul de stat cu vechime maxima, pentru fiecare facultate, colegiu ori specializare.
(4) Pentru evaluarea programelor de studii aprofundate sau master, taxa este de un salariu lunar brut de profesor universitar cu vechime maxima.
(5) Taxa se depune in contul Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare."
12. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - Examenul de licenta sau de diploma ori, dupa caz, de absolvire, sustinut la institutiile, facultatile, colegiile si specializarile acreditate, se desfasoara potrivit criteriilor generale aprobate de Ministerul Educatiei Nationale si criteriilor specifice aprobate de senatul universitar."
13. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Diplomele eliberate de institutiile de invatamant superior pentru absolventii facultatilor, colegiilor sau specializarilor acreditate sunt recunoscute de drept de catre Ministerul Educatiei Nationale."
14. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - Au dreptul de organizare a invatamantului postuniversitar, inclusiv a doctoratului, numai institutiile de invatamant superior acreditate care indeplinesc conditiile stabilite prin lege."
15. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - Rapoartele Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare, precum si avizul ministrului educatiei nationale se aduc la cunostinta si institutiilor care solicita organizarea si desfasurarea unei activitati de invatamant superior. Avizul ministrului educatiei nationale se comunica si Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare."
16. La articolul 19, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Criteriile se refera la domeniile fundamentale de organizare si functionare specifice institutiilor de invatamant superior: personal didactic, continutul invatamantului, baza materiala, activitate de cercetare si activitate financiara, structuri institutionale, administrative si manageriale, conform legii."
17. La articolul 20, alineatele (3)-(5) vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare provizorie institutia trebuie sa aiba la fiecare specializare cel putin 70% din posturi, constituite conform normativelor legale, acoperite cu cadre didactice titularizate in invatamantul superior dupa normele legale si cel putin 20% cadre didactice cu titlu de profesor universitar si conferentiar universitar, angajate cu norma de baza sau cu statut de cadru didactic asociat.
(4) Pentru obtinerea acreditarii institutia de invatamant superior trebuie sa aiba, la fiecare facultate, colegiu si specializare, cel putin 50% din totalul posturilor cadre didactice cu norma de baza sau cu post rezervat, titularizate in invatamantul superior dupa normele legale, iar dintre acestea, cel putin 20% sa fie profesori universitari si conferentiari universitari.
(5) Pentru obtinerea acreditarii personalul de conducere al institutiei de invatamant superior (rector, prorector, decan, prodecan), precum si sefii de catedra trebuie sa fie cadre didactice cu norma de baza in institutie si sa aiba gradul de profesor universitar sau conferentiar universitar titular."
18. La articolul 21, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare provizorie si pentru acreditare, planurile de invatamant trebuie sa cuprinda discipline obligatorii, optionale si facultative, corespunzator standardelor stabilite pe plan national de catre Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare."
19. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - Organizarea formatiunilor de studiu (serii, grupe, subgrupe) se face cu respectarea normelor legale."
20. La articolul 24, alineatele (4)-(6) vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Pentru acreditare, pe langa indeplinirea celorlalte conditii prevazute de lege, este necesar ca cel putin 51% din totalul primelor trei serii de absolventi sa promoveze examenul de licenta sau de diploma ori, dupa caz, de absolvire, pana la termenul prevazut la art. 6 alin. (2). Pentru fiecare serie de absolventi promovabilitatea in interiorul termenului prevazut la art. 6 alin. (2) trebuie sa fie de cel putin 40% .
(5) In cazul in care conditiile prevazute la alin. (4) nu sunt indeplinite, facultatea, colegiul sau specializarea intra in procesul de lichidare incepand cu anul I.
(6) In perioada de functionare provizorie institutia de invatamant superior este obligata sa respecte standardele care au stat la baza acordarii autorizatiei. Structurile institutionale de invatamant superior si conditiile de functionare a specializarilor pentru care au fost date autorizatii de functionare provizorie pot fi modificate numai in conditiile reluarii procedurilor de evaluare. Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare, precum si alte autoritati publice abilitate prin lege efectueaza controale ori de cate ori se considera necesar, fara percepere de taxe. In situatia in care se constata neindeplinirea conditiilor prevazute in prezenta lege se aplica dispozitiile alin. (5)."
21. La articolul 26, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) In vederea obtinerii autorizatiei de functionare provizorie sau acreditarii, institutia de invatamant superior trebuie sa faca dovada ca dispune de structuri de management academic si administrativ, adecvate fiecarei etape."
22. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27. - La evaluarea academica periodica a facultatilor, colegiilor si specializarilor, dupa caz, acestea trebuie sa indeplineasca standardele stabilite pentru procesul de acreditare si celelalte prevederi legale."
23. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29. - Prin acreditare se recunoaste valabilitatea intregii activitati desfasurate de institutiile de invatamant superior pana la data acordarii acesteia."
24. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31. - (1) Pot desfasura activitati de invatamant superior si pot utiliza denumirile universitate, institut, academie de studii sau altele similare numai institutiile de invatamant superior autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate.
(2) Desfasurarea de activitati de invatamant superior de catre unitati neautorizate, precum si asumarea denumirii universitate, in sensul de institutie de invatamant superior, sau asumarea de calitati si atributii academice se pedepsesc conform legii penale.
(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica, treptat, si institutiilor cu activitati de invatamant superior, aflate in lichidare, carora li s-a retras dreptul de scolarizare incepand cu anul I, in conditiile legii.
(4) Institutiile care desfasoara activitate de invatamant superior sunt obligate sa afiseze, la loc vizibil, actele prin care au fost autorizate provizoriu sau acreditate, dupa caz.
(5) Sesizarea organelor de urmarire penala se face de catre Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare sau de catre orice alta persoana fizica sau juridica care se considera lezata in drepturile sale prin functionarea institutiei in cauza."
25. La articolul 32, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32. - (1) Cadrul didactic cu functia de baza la o institutie de invatamant de stat sau particular poate efectua activitati didactice prin asociere, indiferent de forma de angajare, la alte institutii de invatamant superior, in conformitate cu prevederile legale si cu Carta Universitara."
26. La articolul 34, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - (1) Desfasurarea de activitati de invatamant superior si eliberarea de acte de studii, in alte conditii decat cele prevazute prin prezenta lege, atrag raspunderea civila sau penala, dupa caz, a celor vinovati."
27. La articolul 34, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
"(3) Perceperea de taxe scolare si eliberarea de acte de studii, in cadrul unei activitati desfasurate in alte conditii decat cele prevazute de prezenta lege, atrag raspunderea civila sau penala, dupa caz, a celor vinovati."
28. Dupa articolul 34 se introduce articolul 34^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 34^1 . - (1) Se considera desfiintata o specializare pentru care, din diferite motive, institutia nu a mai scolarizat, incepand cu anul I, o perioada minima egala cu un ciclu de scolarizare. Reluarea activitatii la aceste specializari presupune o noua autorizare de functionare.
(2) Desfiintarea institutiei de invatamant superior se face in momentul incetarii totale a activitatii acesteia din diferite motive sau in cazul in care se constata ca institutia desfasoara activitati ostile statului roman sau in contradictie cu legile si cu Constitutia Romaniei."

ART. 2
Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor, cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 1 iulie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN


Marți, 28 iunie 2022, 17:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.