LEGE nr.146 din 27 iulie 1999
privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 370/3 aug. 1999Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
Spitalul este unitatea sanitara cu paturi, publica sau privata, cu personalitate juridica, care asigura servicii medicale de specialitate.

ART. 2
Spitalul trebuie sa indeplineasca conditiile de autorizare sanitara, de functionare si de competenta prevazute de lege.

ART. 3
(1) In raport cu gradul de specializare a personalului medico-sanitar si cu dotarea cu mijloace de investigatii si tratament, spitalele publice asigura pregatirea studentilor si elevilor din invatamantul superior medico-farmaceutic si mediu sanitar, specializarea si formarea continua a personalului medico-sanitar, precum si desfasurarea unor activitati de cercetare stiintifica medicala. Spitalele private pot desfasura astfel de activitati, in conditiile mai sus mentionate, in mod optional.
(2) Pregatirea studentilor si a elevilor in spitale este admisa atat pentru cei din invatamantul de stat, cat si pentru cei din invatamantul privat, autorizat provizoriu sau acreditat, potrivit legii.
(3) Aceste activitati se desfasoara conform contractului, pe perioada determinata, incheiat de spital cu unitatile de invatamant respective, pe baza metodologiei elaborate de catre Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei Nationale si de Colegiul Medicilor din Romania.

ART. 4
Spitalul raspunde, potrivit legii, pentru prejudicii cauzate pacientilor, inclusiv din culpa medicala, stabilite de catre organele competente.

CAP. 2
Organizarea spitalelor

ART. 5
(1) Spitalele pot fi organizate, in raport cu specificul patologiei, in spitale generale sau spitale de specialitate si pot avea in structura lor sectii distincte pentru tratamentul si ingrijirea bolnavilor cu afectiuni acute si afectiuni cronice.
(2) Sectiile pentru cazurile de bolnavi acuti sau pentru cazurile de bolnavi cronici pot functiona in regim de spitalizare continua sau discontinua.

ART. 6
Spitalele pot avea in componenta lor structuri care acorda servicii ambulatorii de specialitate.

ART. 7
(1) Dupa autorizarea sanitara de functionare a spitalelor acestea intra, in mod obligatoriu, in procesul de acreditare, care se va derula pana la o data limita stabilita de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor.
(2) Acreditarea garanteaza functionarea spitalelor la un standard corespunzator complexitatii serviciilor medicale, certificand calitatea serviciilor.
(3) Acreditarea se acorda de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor pe baza criteriilor de evaluare aprobate prin hotarare a Guvernului.
(4) Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor este alcatuita din reprezentanti desemnati, dupa cum urmeaza: 2 reprezentanti din partea Ministerului Sanatatii, 2 reprezentanti din partea Colegiului Medicilor din Romania, 2 reprezentanti ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si un reprezentant al Asociatiei Spitalelor din Romania.
(5) In cazul in care un spital nu mai intruneste criteriile prevazute la alin. (3), acreditarea se retrage de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor.

ART. 8
Spitalele se ierarhizeaza, cu prilejul acreditarii, in raport cu competenta profesionala a personalului, cu gradul de dotare si cu alte criterii stabilite de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor.

ART. 9
Infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea spitalelor se face cu avizul Ministerului Sanatatii.

ART. 10
Spitalele se structureaza, functioneaza si se conduc distinct, pe urmatoarele activitati:
a) diagnostic si terapie;
b) ingrijire a bolnavului;
c) management.

ART. 11
(1) Spitalul public este condus de catre un consiliu de administratie alcatuit din 3-7 membri, numit de catre proprietar.
(2) Conducerea executiva a spitalului este alcatuita din:
a) director general;
b) director medical, obligatoriu este medic;
c) director de ingrijiri, asistenta coordonatoare a ingrijirilor din spital;
d) director administrativ, financiar-contabil.
(3) Conducerea executiva a spitalului se face pe baza de contract de administrare pe termen limitat. Functiile directoriale se obtin prin concurs, sustinut in prezenta membrilor consiliului de administratie. Criteriile de eligibilitate, conditiile generale de organizare a concursului, precum si prevederile-cadru ale contractului de administrare se elaboreaza de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor.
(4) In unitatile spitalicesti care au si structuri organizatorice de cercetare stiintifica, precum si atributii de coordonare a programelor nationale de sanatate, structura consiliului de administratie si, respectiv, a conducerii executive se adapteaza corespunzator specificului fiecarei unitati.

ART. 12
Spitalul are obligatia sa inregistreze, sa stocheze, sa prelucreze si sa transmita informatiile legate de activitatea de ingrijire, conform normelor elaborate de catre Ministerul Sanatatii.

CAP. 3
Finantarea spitalelor

ART. 13
Spitalele publice si private functioneaza pe principiul autonomiei financiare, elaboreaza si executa bugete proprii de venituri si cheltuieli.

ART. 14
(1) Finantarea spitalelor publice si private se asigura din veniturile realizate in raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate, de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din asocieri investitionale in profil medical sau medico-social, din donatii si sponsorizari, precum si din veniturile obtinute de la persoanele fizice si juridice, in conditiile legii.
(2) De la bugetul de stat se asigura finantarea unor programe nationale de sanatate, realizarea de constructii noi, efectuarea unor reparatii capitale, precum si dotarea cu echipamente medicale de inalta performanta.

ART. 15
Conditiile de contractare a serviciilor medicale furnizate de spital si tarifele acestora se stabilesc in contractul-cadru, potrivit legii.

ART. 16
(1) Serviciile medicale furnizate de catre spital se stabilesc prin contractul care se incheie intre spital si casa de asigurari de sanatate sau alti contractanti.
(2) Pentru spitalele care lucreaza in sistemul de asigurari de sanatate, contractul-cadru pentru serviciile medicale furnizate de catre acestea se elaboreaza de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si de Colegiul Medicilor din Romania, cu avizul Ministerului Sanatatii, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

ART. 17
(1) Personalul incadrat in unitatile sanitare va fi platit dupa cum urmeaza:
a) valoarea corespunzatoare salariului minim pe economie, din bugetul de stat;
b) la salariul minim se adauga veniturile realizate din contractele incheiate cu casa de asigurari de sanatate.
(2) Salarizarea personalului din spitalele private se stabileste prin negociere intre parti.

CAP. 4
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 18
Ministerul Sanatatii va lua masuri pentru reorganizarea spitalelor publice existente, in conformitate cu prevederile prezentei legi, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a acesteia.

ART. 19
(1) Imobilele aflate in administrarea unor spitale publice, care se reorganizeaza si devin disponibile, pot fi vandute, inchiriate sau concesionate, dupa caz, in conditiile legii, unor persoane fizice sau juridice, in scopul organizarii si functionarii unor spitale private sau pentru alte forme de asistenta medicala. Criteriile pe baza carora vor putea fi vandute, inchiriate sau concesionate imobilele disponibile se stabilesc de catre Comisia nationala paritara, formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si ai Colegiului Medicilor din Romania.
(2) De acelasi regim beneficiaza si bunurile mobile aflate in proprietatea spitalului public.
(3) Sumele obtinute in urma inchirierii, vanzarii sau concesionarii imobilelor si a aparaturii medicale existente constituie venit care se include in bugetele locale si se pune in intregime la dispozitie directiilor judetene de sanatate publica, respectiv a municipiului Bucuresti, numai in scopul achizitionarii de aparatura medicala pentru spitalele publice reorganizate.

ART. 20
Prevederile prezentei legi se aplica si spitalelor care apartin ministerelor cu retele sanitare proprii.

ART. 21
(1) Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe aceeasi data se abroga art. 25-30 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sanatatii populatiei, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU


Miercuri, 23 mai 2018, 11:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.