ORDONANȚĂ nr.120 din 31 august 1999
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 431/31 aug. 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. D pct. 22 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 128/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul 1, după liniuța a 3-a se introduce o liniuță cu următorul cuprins:

"- emiterea certificatelor de trezorerie către populație, răscumpărarea acestora la scadență și transformarea certificatelor de trezorerie în certificate de depozit;"

2. La articolul 2, după alineatul 3 se introduc șapte alineate cu următorul cuprins:

"Operațiunile de plăți se efectuează prin virare în limita creditelor bugetare deschise și repartizate sau a disponibilităților, după caz, și evidențiate în conturile deschise distinct la trezoreria statului pe bugete, fonduri speciale și mijloace extrabugetare, cu desfășurarea pe instituții publice.

Instituțiile publice pot ridica din conturile de cheltuieli sau de disponibil, după caz, deschise la trezoreria statului, sume pentru efectuarea de plăți în numerar, reprezentând drepturi de personal, precum și pentru alte cheltuieli care nu se justifică a fi efectuate prin decontări.

Instituțiile publice au obligația să își organizeze activitatea de casierie, astfel încât încasările și plățile în numerar să fie efectuate în condiții de siguranță, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și în limita plafonului de casă stabilit de către trezoreria statului pentru fiecare instituție publică.

Transferurile și subvențiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și fondurile speciale de către ordonatorii principali de credite regiilor autonome și societăților comerciale, după caz, vor fi utilizate potrivit destinațiilor aprobate prin lege, prin conturi deschise la trezoreria statului pe seama unităților respective.

Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, au obligația să vireze sumele reprezentând contravaloarea mărfurilor, prestărilor de servicii sau lucrărilor executate în conturile furnizorilor, deschise la trezoreria statului.

Agenții economici care au de încasat sume de la instituțiile publice, inclusiv transferuri și subvenții, își vor deschide conturile de disponibil la trezoreria statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală, după caz. Din sumele colectate agenții economici își vor achita obligațiile către bugetul de stat, iar disponibilitățile rămase vor putea fi folosite pentru lichidarea obligațiilor către alte bugete sau, după caz, pentru alte scopuri.

Pentru sumele păstrate în conturi deschise la trezoreria statului agenții economici și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii vor beneficia de dobândă la vedere sau pentru depozit, după caz, potrivit convențiilor încheiate cu trezoreria statului."

3. La articolul 3, după alineatul 4 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

"Este interzisă preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor din cadrul Ministerului Finanțelor autorizate să administreze acest cont. Sumele preluate din cont fără acordul persoanelor autorizate se recuperează potrivit dispozițiilor legale privind executarea silită a creanțelor bugetare, împreună cu majorările aferente."

4. La articolul 3, după alineatul 6 se introduc două alineate cu următorul cuprins:

"Golurile temporare de casă, înregistrate în cursul execuției în contul curent general al trezoreriei statului, pot fi acoperite prin depozite atrase pe termen scurt de la bănci, instituții financiare și alte persoane juridice. Constituirea și nivelul dobânzilor se stabilesc prin convenții încheiate între Ministerul Finanțelor și titularii depozitelor, iar dobânzile se suportă din bugetul trezoreriei statului.

Dobânzile se negociază de către Ministerul Finanțelor cu titularii depozitelor - persoane juridice -, în condițiile cererii și ofertei pieței financiare, și se prevăd în convențiile încheiate. Pentru sumele atrase efectiv în contul general al trezoreriei statului, necesare pentru asigurarea activității financiare a sectorului public în condiții de echilibru, dobânzile convenite rămân definitive și se cuprind în execuția bugetului trezoreriei statului."

5. La articolul 5, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"Ministerul Finanțelor poate angaja disponibilitățile existente în contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea la scadență sau înainte de scadență, după caz, a titlurilor de stat emise pentru finanțarea sau refinanțarea deficitului bugetului de stat, cu asigurarea disponibilităților necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate în condițiile legii."

6. La articolul 5, după alineatul 3 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

"Dobânda aferentă echivalentului în lei al împrumuturilor guvernamentale externe, înregistrat în contul general al trezoreriei statului și folosit la finanțarea deficitului bugetului de stat, se calculează în continuare potrivit metodologiei în vigoare la data prezentei ordonanțe."

7. La articolul 7, după alineatul 1 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

"În cazuri justificate, prin ordin al ministrului finanțelor se pot stabili și alte categorii de conturi de disponibilități ale persoanelor juridice la care să se acorde dobândă la vedere sau de depozit care se stabilește prin convenții."

8. La articolul 10, alineatele 3-5 vor avea următorul cuprins:

"În bugetul trezoreriei statului se prevăd următoarele cheltuieli legate de buna desfășurare a activității trezoreriei statului:

a) comisioane și taxe poștale și telefon, plata transportului numerarului, cheltuieli materiale și prestări de servicii pentru funcționarea bazei tehnice și informaționale, pază, sedii, întreținerea și funcționarea mijloacelor de transport al numerarului și valorilor, comisione plătite băncilor și Casei de Economii și Consemnațiuni pentru serviciile prestate în contul trezoreriei statului;
b) cheltuieli de capital pentru dotări specifice, lucrări de construcții-montaj și amenajarea spațiilor necesare activității trezoreriei statului;
c) cheltuieli cu privire la stimularea și consolidarea personalului în activitatea specifică a trezoreriei statului, care se stabilesc într-o cotă de 10% din economiile înregistrate la dobânzile aplicate pentru finanțarea deficitului bugetului de stat din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului, comparativ cu dobânzile aferente împrumuturilor contractate în același scop de pe piața bancară.

Condițiile de acordare a stimulentelor se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor."

9. La articolul 10, după alineatul 10 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

"Ministerul Finanțelor va propune Guvernului măsuri pentru stabilirea și corelarea salariilor personalului trezoreriei statului cu activitatea similară din bănci, în raport cu performanțele și răspunderea în gestionarea banului public."

10. La articolul 12, primul alineat se modifică și va avea următorul cuprins:

"Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, următoarele fapte:

a) efectuarea de către instituțiile publice de încasări și plăți în conturi deschise în afara contului curent general al trezoreriei statului ori în alte conturi decât cele stabilite prin prezenta ordonanță se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei;
b) preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor autorizate din Ministerul Finanțelor să administreze acest cont se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei."

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.243 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 128/1994 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.141 din 8 aprilie 1998, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.97/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.321 din 28 august 1998, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 31 august 1999.
Nr. 120.


Marți, 22 mai 2018, 12:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.