ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.132 din 16 septembrie 1999
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 455/20 sep. 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Articol unic. - Ordonanța Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.47 din 30 ianuarie 1999, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"Ordonanță privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea, din producția internă, de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații pentru irigat, animale de prăsilă, precum și pentru construirea și amenajarea de spații pentru cazarea și creșterea animalelor, sere, solarii, înființări de plantații viticole nobile, pomicole, arbuști fructiferi"

2. Articolul 1 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alineatul precedent beneficiază de credite cu dobândă subvenționată, acordată de băncile comerciale în condițiile prezentei ordonanțe și pentru cumpărarea de animale de prăsilă din producția internă, precum și pentru construirea și amenajarea de spații pentru cazarea și creșterea animalelor, sere, solarii, înființări de plantații viticole nobile, pomicole, de arbuști fructiferi."

3. La articolul 3, partea introductivă, precum și literele a) și c) vor avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Băncile comerciale vor acorda din surse proprii credite la dobânda zilei pentru achiziționarea, din producția internă, de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații pentru irigat, animale de prăsilă, pentru construirea și amenajarea de spații pentru cazarea și creșterea animalelor, sere, solarii și înființări de plantații viticole nobile, pomicole, arbuști fructiferi, pe o perioadă de 5 ani, cu respectarea următoarelor condiții:

a) să reprezinte cel mult 85% din prețul tractoarelor, combinelor, mașinilor și utilajelor agricole, instalațiilor pentru irigat, al animalelor de prăsilă cumpărate, precum și al spațiilor construite sau amenajate pentru cazarea și creșterea animalelor, sere, solarii, înființări de plantații viticole nobile, pomicole, arbuști fructiferi, diferența urmând a fi achitată din fonduri proprii de către beneficiari;

..............................................................................................

c) creditele se vor acorda cu o perioadă de grație de:

1. un an pentru tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații pentru irigat, precum și pentru construirea de sere, solarii, amenajarea de spații pentru cazarea și creșterea animalelor;

2. un an pentru cumpărarea animalelor de prăsilă din speciile porcine, ovine, caprine, păsări, animale pentru blană, albine și pești;

3. 2 ani pentru cumpărarea animalelor de prăsilă din speciile bovine, bubaline și ecvine;

4. 3 ani pentru înființarea de plantații viticole nobile, pomicole, în funcție de perioada de intrare pe rod;

5. un an pentru înființarea de plantații de arbuști fructiferi;"

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Înstrăinarea tractoarelor, combinelor, mașinilor și utilajelor agricole, instalațiilor pentru irigat, animalelor pentru prăsilă, precum și a adăposturilor construite sau amenajate ca spații pentru cazarea și creșterea animalelor, sere, solarii, înființări de plantații viticole nobile, pomicole, arbuști fructiferi, dobândite în condițiile prezentei ordonanțe, înainte de achitarea integrală a creditului, este interzisă și atrage restituirea creditului acordat plus bonificația de dobândă de către beneficiarul creditului, inclusiv plata de penalități la bugetul de stat, potrivit legii."

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Modul de acordare, utilizare și controlul utilizării subvențiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii a 70% din volumul dobânzii datorate de împrumutat, aferentă creditelor bancare acordate de băncile comerciale în vederea achiziționării, din producția internă, de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații pentru irigat, animale de prăsilă, precum și pentru construirea și amenajarea de spații pentru cazarea și creșterea animalelor, sere, solarii, înființări de plantații viticole nobile, pomicole, arbuști fructiferi, se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu avizul Ministerului Finanțelor, care vor fi supuse aprobării Guvernului."

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației,

Ioan Avram Mureșan

Ministrul finanțelor,

Decebal Traian Remeș

p.Ministrul industriei și comerțului,

Nicolae Stăiculescu, secretar de stat

București, 16 septembrie 1999. Nr. 132.


Vineri, 19 august 2022, 18:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.