ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.136 din 22 septembrie 1999
pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 461/23 sep. 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. I. - Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.355 din 27 iulie 1999, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezenta lege inspectoratele teritoriale de muncă vor percepe un comision, stabilit după cum urmează:

a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le păstrează și le completează carnetele de muncă;

b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 10, constând în verificarea și certificarea legalității înregistrărilor efectuate de către aceștia.

(2) Pentru păstrarea și completarea carnetelor de muncă ale persoanelor care au încheiat contracte de asigurare, direcțiile generale de muncă și protecție socială vor percepe un comision de 0,75% calculat la venitul asigurat prevăzut în contractul de asigurare.

(3) Plata comisionului se va efectua până la sfârșitul lunii următoare celei pentru care este datorat.

(4) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) și (2) se păstrează la trezoreria statului și sunt purtătoare de dobândă.

(5) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) se gestionează de către Inspecția Muncii în regim extrabugetar, iar cele prevăzute la alin. (2) se gestionează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în regim extrabugetar. Sumele reținute se utilizează potrivit destinațiilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, iar soldul rămas la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație."

2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei următoarele fapte:

a) refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unității a organelor de control prevăzute la art. 13 ori de a pune la dispoziție acestora documentele solicitate;

b) neîntocmirea sau întocmirea defectuoasă a registrelor de evidență a persoanelor care prestează activitatea în baza unei convenții civile de prestări de servicii."

3. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către inspectorii de muncă."

4. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi stabilite, prin hotărâre a Guvernului, condițiile în care, potrivit prevederilor art. 2 și 3, pot presta munca persoane care nu încheie contracte individuale de muncă, precum și modul în care Ministerul Muncii și Protecției Sociale și, respectiv, Inspecția Muncii pot utiliza sumele reprezentând comisionul prevăzut la art. 12."

Art. II. - (1) Denumirea "direcția generală de muncă și protecție socială" prevăzută la art. 4 alin. (3), la art. 8, 9, 10, la art. 13 alin. (1), la art. 18 și 19 din Legea nr. 130/1999 se înlocuiește cu denumirea "inspectoratul teritorial de muncă".

(2) Denumirea "Ministerul Muncii și Protecției Sociale" prevăzută la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 130/1999 se înlocuiește cu denumirea "Inspecția Muncii".

Art. III. - Legea nr. 130/1999, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată, ulterior aprobării ei de către Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul muncii și protecției sociale,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finanțelor,

Decebal Traian Remeș

București, 22 septembrie 1999. Nr. 136.


Marți, 18 ianuarie 2022, 10:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.