LEGE nr.20 din 15 ianuarie 1999
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 12/19 ian. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24 din 30 septembrie 1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.378 din 2 octombrie 1998, cu urmatoarele modificari și completari:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Zonele defavorizate, în intelesul prezentei ordonanțe de urgență, reprezinta arii geografice, strict delimitate teritorial, care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) au structuri productive monoindustriale care, în activitatea zonei, mobilizeaza mai mult de 50% din populatia salariata;
b) sunt zone miniere unde personalul a fost disponibilizat, în proportie de peste 25%, prin concedieri colective;
c) s-au efectuat concedieri colective în urma lichidarii, restructurarii sau privatizarii unor agenti economici, care au afectat mai mult de 25% din numarul angajatilor cu domiciliul în zona respectiva;
d) rata somajului depaseste cu 30% media existenta la nivel national;
e) sunt zone izolate lipsite de mijloace de comunicatii și infrastructura este slab dezvoltata.
(2) O zona defavorizata, delimitata potrivit alin. (1), poate apartine uneia sau mai multor unitati administrativ-teritoriale."
2. La articolul 2 se introduc alineatele (2) și (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) In cazul în care aria geografica a unei zone defavorizate apartine la doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, propunerea de infiintare, documentatiile și avizele se fac de catre organele abilitate, conform alin. (1), din unitatile administrativ-teritoriale respective, sub conducerea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala.
(3) In cazul zonelor defavorizate care apartin la doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, agentii economici respectivi vor transmite datele prevazute la alin. (1) Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala."
3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - Declararea și delimitarea zonelor defavorizate se fac prin hotarare a Guvernului, la propunerea Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala."
4. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1. - Prin hotararea Guvernului de declarare a zonei defavorizate se aproba:
a) perioada pentru care o arie geografica este declarata zona defavorizata, în sensul prezentei ordonanțe de urgență;
b) domeniile de interes pentru realizarea de investitii;
c) finantarile necesare și facilitatile prevazute de lege ce se acorda agentilor economici care efectueaza investitii."
5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - O arie geografica poate fi declarata zona defavorizata pentru o perioada de cel putin 3 ani, dar nu mai mult de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, în conditiile prezentei ordonanțe de urgență."
6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Societatile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice romane, precum și intreprinzatorii particulari sau asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr.54/1990 privind organizarea și desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, care isi au sediul și isi desfasoara activitatea în zona defavorizata, beneficiaza pentru investitiile nou-create de urmatoarele facilitati:
a) scutirea de la plata:
- taxelor vamale și a taxei pe valoarea adaugata pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile care se importa în vederea efectuarii de investitii în zona;
- taxei pe valoarea adaugata pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile produse în tara în vederea efectuarii și derularii de investitii în zona;
b) restituirea taxelor vamale pentru materiile prime, piesele de schimb si/sau componentele importate necesare realizarii producției proprii în zona. Restituirea sumelor se va face pe baza aprobarii de catre agentiile pentru dezvoltare regionala a documentelor care atesta valorificarea producției de catre agentii economici. Sumele necesare restituirii catre agentii economici din zona a taxelor vamale platite de catre acestia vor fi puse la dispozitie Agentiei pentru dezvoltare regionala din Fondul pentru dezvoltare regionala.
In cazul zonelor defavorizate care apartin la doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, sumele necesare restituirii catre agentii economici din zona defavorizata a taxelor vamale platite de acestia vor fi puse la dispozitie de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala din Fondul pentru dezvoltare regionala;
c) scutirea de la plata impozitului pe profit, pe durata de existenta a zonei defavorizate;
d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizarii investitiei;
e) acordarea, cu prioritate, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/1997 privind destinatia sumelor incasate de Fondul Proprietatii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar, a unor sume pentru:
- stimularea activitatii de export al produselor finite si/sau al serviciilor industriale, dupa caz;
- garantarea creditelor externe, în limita unui plafon anual stabilit de Ministerul Finantelor;
- finantarea unor programe speciale, aprobate prin hotarare a Guvernului;
- finantarea proiectelor de investitii ale societatilor comerciale prin coparticiparea statului la capitalul social.
(2) Acordarea facilitatilor și finantarilor prevazute la alin. (1) lit. e) se stabileste prin hotarare a Guvernului."
7. Articolul 8 alineatul (1) devine articolul 5^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 5^1. - In situatia în care o investitie care beneficiaza de prevederile prezentei ordonanțe de urgență este lichidata voluntar intr-o perioada mai mica decat dublul perioadei în care s-a bucurat de facilitatile acordate prin hotararea Guvernului de infiintare a zonei defavorizate, lichidatorul/lichidatorii are/au obligatia ca din sumele rezultate în urma lichidarii sa achite cu prioritate catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale sumele aferente facilitatilor acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență."
8. Articolul 6 se abroga.
9. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Facilitatile prevazute de prezenta ordonanța de urgență se acorda pentru societatile comerciale, persoane juridice romane cu capital majoritar privat, precum și pentru intreprinzatorii particulari sau asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr.54/1990, care au sediul social și isi desfasoara activitatea în aceasta zona, daca prin investitia realizata se creeaza noi locuri de munca pentru forta de munca neocupata sau pentru membrii familiei acestora care domiciliaza în zona defavorizata."
10. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - Societatile comerciale constituite intr-o zona defavorizata isi pot inceta voluntar activitatea în zona respectiva, iar cele care isi deschid filiale cu personalitate juridica intr-o astfel de zona le pot desfiinta sau schimba sediul din zona defavorizata, intr-o perioada mai scurta decat cea prevazuta la art. 5^1 , numai sub sanctiunea achitarii sumelor datorate catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, aferente facilitatilor acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență."
11. La articolul 10 se introduc literele e) și f), cu urmatorul cuprins:
"e) elaboreaza norme și reglementeaza activitatile din interiorul zonei, pe durata de existenta a acesteia;
f) informeaza periodic Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala despre activitatile din zona."
12. La articolul 10 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) In cazul zonelor defavorizate care tin de doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, administrarea specifica a acestora va fi efectuata de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala."
13. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Utilizarea totala sau partiala a sumelor alocate din Fondul pentru dezvoltare regionala pentru proiectele de dezvoltare în cadrul zonelor defavorizate, fara respectarea destinatiei și a termenelor pentru care au fost acordate beneficiarilor, se constata de catre organele de control abilitate, potrivit legii.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se restituie în cuantum dublu, în termen de 60 de zile de la constatarea de catre organele de control a schimbarii destinatiei fondurilor, termen în care se instituie sechestrul asigurator, în regim de urgență, în favoarea agentiei pentru dezvoltare regionala."
14. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, în conditiile prezentei ordonanțe de urgență."

ART. 2
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, astfel cum a fost modificata prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN DUMITRESCU


Sâmbătă, 26 mai 2018, 15:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.