LEGE nr.115 din 28 iunie 1999
privind responsabilitatea ministerială
Textul actului publicat în M.Of. nr. 300/28 iun. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

ART. 1
Guvernul, în intregul sau, și fiecare dintre membrii acestuia sunt obligati sa isi indeplineasca mandatul cu respectarea Constitutiei și a legilor tarii, precum și a programului de guvernare acceptat de Parlament.

ART. 2
(1) Guvernul raspunde politic numai în fata Parlamentului, ca urmare a votului de incredere acordat de catre acesta cu prilejul investiturii.
(2) Fiecare membru al Guvernului raspunde politic în mod solidar cu ceilalti membri pentru activitatea Guvernului și pentru actele acestuia.

ART. 3
(1) Raspunderea politica a Guvernului consta în demiterea sa, ca urmare a retragerii increderii acordate de catre Parlament, prin adoptarea unei motiuni de cenzura, în conditiile prevederilor art. 112 și 113 din Constitutie.
(2) Guvernul și fiecare dintre membrii sai sunt obligati sa raspunda la intrebarile sau la interpelarile formulate de deputati sau de senatori, în termen de cel mult 15 zile de la primirea lor.
(3) Informatiile și documentele cerute în conditiile art. 110 alin. (1) din Constitutie vor fi puse la dispozitie de Guvern și de celelalte organe ale administratiei publice, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea solicitarii.

ART. 4
Pe langa raspunderea politica, membrii Guvernului pot raspunde și civil, contraventional, disciplinar sau penal, dupa caz, potrivit dreptului comun din aceste materii, în masura în care prezenta lege nu cuprinde dispozitii derogatorii.

ART. 5
In intelesul prezentei legi, sunt membri ai Guvernului primul-ministru, ministrii și alti membri stabiliti prin lege organica, numiti de Presedintele României pe baza votului de incredere acordat de Parlament.

CAPITOLUL 2
Raspunderea penala

ART. 6
(1) Intra sub incidenta prezentei legi faptele savarsite de membrii Guvernului în exercitiul functiei lor și care, potrivit legii penale, constituie infractiuni.
(2) Pentru savarsirea altor infractiuni, în afara exercitiului functiei lor, membrii Guvernului raspund potrivit dreptului comun.
(3) Persoanele prevazute la art. 5 raspund penal pentru faptele savarsite în exercitiul functiei lor, potrivit normelor de procedura stabilite prin prezenta lege.

ART. 7
Raspunderea penala este personala și ea priveste pe fiecare membru al Guvernului în parte, pentru faptele comise în exercitarea functiei sale.

ART. 8
Membrii Guvernului raspund penal pentru faptele savarsite în exercitiul functiei lor, de la data depunerii juramantului și pana la incetarea functiei, în conditiile prevazute de Constitutie.

CAPITOLUL 3
Procedura de urmarire penala și de judecare

ART. 9
Numai Camera Deputaților, Senatul și Presedintele României au dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite în exercitiul functiei lor.

ART. 10
(1) Dezbaterea propunerii de incepere a urmaririi penale în Camera Deputaților sau în Senat se face pe baza raportului intocmit de o comisie permanenta care, în cadrul competentei sale, a efectuat o ancheta privitoare la activitatea desfasurata de Guvern sau de un minister ori de o comisie speciala de ancheta constituita în acest scop.
(2) Raportul prevazut la alin. (1) se inscrie cu prioritate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților sau a Senatului, dupa caz.
(3) Dupa inceperea urmaririi penale membrul Guvernului care este și deputat sau senator poate fi retinut, arestat, perchezitionat sau trimis în judecata numai cu incuviintarea Camerei din care face parte, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (1) din Constitutie și a regulilor de procedura cuprinse în regulamentele celor doua Camere ale Parlamentului.

ART. 11
(1) La dezbaterile din cele doua Camere ale Parlamentului prezenta celui în cauza este obligatorie. Lipsa nejustificata a membrului Guvernului nu impiedica desfasurarea lucrarilor.
(2) In situatia în care cel în cauza se afla în imposibilitate obiectiva de a se prezenta, Camera Deputaților sau Senatul, cu prilejul dezbaterilor, va fixa un nou termen.
(3) Cel în cauza are dreptul sa isi expuna punctul de vedere cu privire la fapta ce constituie obiectul cererii de a fi urmarit penal, precum și asupra cererii de ridicare a imunitatii parlamentare, atunci cand este cazul.

ART. 12
Cererea de urmarire penala a membrilor Guvernului si, dupa caz, de ridicare a imunitatii parlamentare se adopta cu respectarea prevederilor art. 64 și ale art. 74 alin. (2) din Constitutie. Votul este secret și se exprima prin bile.

ART. 13
(1) In exercitarea dreptului de a cere urmarirea penala a unui membru al Guvernului, Presedintele României, la propunerea comisiei speciale instituite pentru analiza sesizarilor cu privire la savarsirea unei infractiuni în exercitiul functiei de catre membrii Guvernului, adreseaza ministrului justitiei o cerere în acest scop, pentru a proceda potrivit legii.
(2) Comisia speciala prevazuta la alin. (1) este formata din 5 membri, iar componenta acesteia se aproba prin decret al Presedintelui României, la propunerea ministrului justitiei și a ministrului de interne, în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României.
(3) Pe baza analizei sesizarii, a probelor depuse în sustinerea acesteia, a declaratiilor și a probelor invocate de membrul Guvernului fata de care se solicita urmarirea penala, comisia speciala prevazuta la alin. (1) va prezenta Presedintelui României un raport cu propuneri privind urmarirea penala sau clasarea sesizarii.
(4) Daca membrul Guvernului pentru care Presedintele României a cerut urmarirea penala este și deputat sau senator, ministrul justitiei sau, dupa caz, primul-ministru va solicita Camerei competente sa declanseze procedura de adoptare a cererii de incepere a urmaririi penale. Dispozitiile art. 10-12 se aplica în mod corespunzator.
(5) In situatia în care cel în cauza este ministrul justitiei, cererea se adreseaza primului-ministru.

ART. 14
Daca una dintre cele doua Camere ale Parlamentului sau Presedintele României a cerut urmarirea penala, dosarul cauzei se trimite, de indata, ministrului justitiei sau, dupa caz, primului-ministru, pentru a proceda potrivit legii.

ART. 15
Pana la inceperea urmaririi penale Camera Deputaților, Senatul sau Presedintele României poate sa retraga, motivat, cererea prin care a solicitat urmarirea penala impotriva membrilor Guvernului.

ART. 16
Urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite în exercitiul functiei lor se efectueaza de catre Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, iar judecarea acestora, de catre Curtea Suprema de Justitie, potrivit legii.

ART. 17
In cazul în care s-a cerut urmarirea penala impotriva unui membru al Guvernului, Presedintele României poate dispune suspendarea acestuia din functie.

ART. 18
In cazul în care s-a dispus trimiterea în judecata a unui membru al Guvernului, ministrul justitiei sau, dupa caz, primul-ministru comunica Presedintelui României data la care a fost sesizata Curtea Suprema de Justitie, în vederea suspendarii din functie a acestuia.

ART. 19
(1) In caz de infractiuni flagrante, persoanele prevazute la art. 5 pot fi retinute și perchezitionate. Ministrul justitiei il va informa neintarziat pe presedintele Camerei din care face parte membrul Guvernului sau, dupa caz, pe Presedintele României.
(2) In situatia în care cel în cauza este ministrul justitiei, sesizarea prevazuta la alin. (1) se face de catre primul-ministru.

CAPITOLUL 4
Dispozitii finale

ART. 20
(1) Regulile de procedura prevazute în prezenta lege se completeaza cu cele cuprinse în regulamentele celor doua Camere ale Parlamentului și în Codul de procedura penala, în masura în care prezenta lege nu dispune altfel.
(2) Punerea sub urmarire penala a fostilor membri ai Guvernului pentru infractiunile savarsite în exercitiul functiei lor se face potrivit normelor de procedura din prezenta lege.

ART. 21
(1) Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare, persoanele prevazute la art. 5 sunt considerate nevinovate.
(2) Hotararea definitiva de condamnare a unui membru al Guvernului se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 22
(1) Prezenta lege intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga orice dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

DORU IOAN TARACILĂ

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PAULA IVĂNESCU


Sâmbătă, 27 februarie 2021, 12:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.