HOTĂRÂRE nr.843 din 14 octombrie 1999
privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 510/21 oct. 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) și (2) din Constituția României,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Unitățile de alimentație publică, altele decât cele definite de Ordonanța Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, denumite în continuare unități independente, se definesc ca tipuri de unități de alimentație publică conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Încadrarea pe tipuri a unităților independente se realizează de către agenții economici, în baza unei declarații pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) În cazul unităților nou-înființate declarația se depune la primăria locală o dată cu cererea pentru obținerea autorizației de funcționare. Aceeași procedură se utilizează și în cazul schimbării agentului economic care administrează unitatea independentă.

(2) Atunci când survin modificări privind tipul unității independente, în termen de maximum 10 zile agentul economic va întocmi o nouă declarație, pe care o va depune la primăria locală.

Art. 4. - Un exemplar al declarației agentului economic, confirmat de primire, se va păstra în permanență la sediul unității independente, pentru a fi prezentat organelor de control abilitate, la solicitarea acestora.

Art. 5. - La darea în folosință a unității independente agentul economic este obligat să înscrie vizibil pe firmă tipul unității.

Art. 6. - Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) nerespectarea prevederilor art. 3;
b) nerespectarea prevederilor art. 5;
c) nerespectarea reglementărilor legale în vigoare privind condițiile igienico-sanitare și sanitar-veterinare.

Art. 7. - Contravențiile prevăzute la art. 6 se sancționează după cum urmează:

a) faptele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 500.0000 lei la 1.000.000 lei;
b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 300.000 lei la 500.000 lei;
c) faptele prevăzute la lit. c), conform legislației sanitare și sanitar-veterinare în vigoare.

Art. 8.- Contravențiile prevăzute la art. 6 lit. a) și b) se constată și amenzile se aplică de către organele de control abilitate ale administrației publice locale, iar pentru cele prevăzute la art. 6 lit. c), de către organele abilitate ale Ministerului Sănătății și ale Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Art. 9. - Contravențiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare.

Art. 10. - La solicitarea agenților economici care doresc să ofere servicii pentru turismul organizat prin intermediul agențiilor de turism, unitățile independente vor fi clasificate pe categorii după aceleași reguli ca și structurile de primire turistice, de către Oficiul de Autorizare și Control în Turism.

Art. 11. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - Încadrarea pe tipuri a unităților independente, efectuată în baza Hotărârii Guvernului nr.233/1992, rămâne valabilă în condițiile în care unitățile nu au suportat modificări care au influențat tipologia acestora.

Art. 13. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.233/1992 privind clasificarea pe categorii de încadrare a unităților de cazare și de alimentație publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.105 din 25 mai 1992, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei și comerțului,
Nicolae Stăiculescu,
secretar de stat

p. Președintele Autorității Naționale pentru Turism,
Dorin Anton

Secretar de stat, șeful Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,
Vlad Roșca

București, 14 octombrie 1999.
Nr. 843.


ANEXA Nr. 1

CARACTERIZAREA
tipurilor de unități de alimentație publică

Ca regulă generală, unitatea de alimentație publică reprezintă localul public în care se servesc preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie, băuturi, caracterizându-se prin aceea că în cadrul lui se îmbină activitatea de pregătire/preparare cu activitatea de comercializare, însoțită de servicii specifice care asigură consumul acestora pe loc.

1. Restaurant clasic - unitate de alimentație publică în care consumatorii sunt serviți cu un variat sortiment de preparate culinare de cofetărie-patiserie, cafea, băuturi etc. Pentru crearea unei atmosfere recreative se pot oferi programe artistice sau alte mijloace de distracție. Personalul de producție și de servire are o calificare de profil.

2. Restaurant cu specific - unitate de alimentație publică care prin amenajări, dotări, ținuta lucrătorilor și preparatele culinare oferite corespunde unui specific local, regional, național (restaurant "românesc", "moldovenesc", "dobrogean", "bănățean" etc.) sau reprezintă unități tradiționale - han, cramă, colibă, șură etc.

3. Restaurant specializat - unitate de alimentație publică în care consumatorilor li se oferă, în principal, un sortiment specializat de preparate culinare și băuturi, aflat în permanență în lista-meniu a unității, în condițiile unor amenajări și dotări clasice sau adecvate structurii sortimentale (vânătoresc, pescăresc etc.) care formează obiectul specializării.

3.1. Restaurant-zahana - unitate de alimentație publică în care se servesc, în special la comandă, în tot timpul zilei, produse și subproduse din carne neporționate (organe), pregătite la grătar și alese de consumatori din vitrinele de expunere sau de pe platou, o dată cu luarea comenzii. Sortimentul oferit mai poate cuprinde: ciorbe, borșuri, tuslama, tochitură, salate, dulciuri de bucătărie și băuturi.

3.2. Restaurant lacto-vegetarian, dietetic - unitate de alimenta ție publică în care se desfac în exclusivitate sortimente de preparate culinare pe bază de lapte și derivate din lapte, ouă, carne de pasăre sau de vacă, paste făinoase, orez, salate din legume, precum și dulciuri de bucătărie, înghețată și băuturi nealcoolice.

3.3. Restaurant-pensiune - unitate de alimentație publică care oferă mai multe variante de meniuri complete cu baremuri fixe. Băuturile cuprinse în meniu sunt limitate la sortimentele de răcoritoare și ape minerale. Poate funcționa și pe bază de abonament.

În aceste unități se pot oferi suplimentar diferite sortimente de preparate și băuturi, inclusiv alcoolice, altele decât cele cuprinse în cadrul meniurilor zilnice.

4. Braserie - unitate de alimentație publică care asigură în tot cursul zilei servirea consumatorilor cu un sortiment mai restrâns de preparate culinare (preparate reci, minuturi, 1-2 feluri de mâncare), produse de cofetărie-patiserie și băuturi.

5. Pizzerie - unitate specializată care oferă, cu preponderență, sortimente de pizza și de paste făinoase.

Suplimentar se pot oferi gustări, salate, produse de patiserie și sortiment variat de băuturi, cu preponderență slab alcoolizate.

6. Berărie - unitate de alimentație publică caracterizată prin vânzarea cu preponderență a berii de diverse sortimente, oferită consumatorilor în recipiente specifice (țap, halbă, cană, sonde) de diferite capacități, alături de produse și preparate care se asociază în consum cu aceasta, precum: gustări calde și reci, minuturi (din ouă, legume etc.), specialități de zahana (1-2 preparate). Se mai poate oferi un sortiment restrâns de băuturi alcoolice, precum și băuturi nealcoolice.

7. Bar - unitate de alimentație publică cu program de zi sau de noapte în care se desfac băuturi alcoolice și nealcoolice, un sortiment restrâns de produse culinare.

Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audiții muzicale, jocuri electronice și video.

7.1. Bar de zi - unitate care poate funcționa ca subunitate distinctă în cadrul restaurantelor, precum și ca unitate independentă. Oferă consumatorilor o gamă variată de băuturi alcoolice și nealcoolice, simple sau în amestec, cafea, gustări în sortiment restrâns, specialități de cofetărie.

7.2. Bar de noapte - unitate de alimentație publică cu caracter distractiv, având orar de funcționare pe timpul nopții. Prezintă un program variat de divertisment, de music-hall și dans, iar consumatorilor li se oferă o gamă variată de băuturi, mai ales de cocteiluri, gustări, sortiment restrâns de preparate la grătar, specialități de cofetărie-patiserie.

7.3. Cafe-bar, cafenea - unități specifice desfacerii, cu prioritate, a sortimentelor variate de cafea și derivate din ciocolată, cacao, ceai, băuturi alcoolice fine la pahar, băuturi răcoritoare, sandvișuri, produse de cofetărie-patiserie. În dotarea unităților un rol important revine utilajelor pentru pregătirea cafelei și, în primul rând, a cafelei expresso.

7.4. Disco-bar, Video-bar, Discotecă - unități cu profil de divertisment pentru tineret, divertismentul fiind realizat prin intermediul muzicii și al dansului, în acest sens unitatea fiind dotată și amenajată corespunzător. Sortimentele oferite sunt asemănătoare celor din baruri, cu deosebirea că băuturile vor fi prioritar nealcoolice sau slab alcoolizate, având în vedere că majoritatea clientelei o reprezintă tineretul.

7.5. Bar biliard - unitate cu profil preponderent recreativ, realizat prin posibilitatea practicării biliardului, unde se servesc băuturi și un sortiment restrâns de sandvișuri, produse de patiserie-cofetărie.

7.6. Snack-bar - unitate de alimentație publică care asigură clienților o servire rapidă pe tot parcursul zilei, cu sortiment restrâns de minuturi, preparate la grătar, produse de cofetărie-patiserie, băuturi nealcoolice, ceaiuri, cafele și un sortiment restrâns de băuturi alcoolice. Specific acestui tip de unitate este prezența unei tejghele-bar, în spatele căreia preparatele se pregătesc la vederea clienților, cu un front de desfacere care să permită și servirea directă a consumatorilor.

8. Fast-Food - unitate care propune clientelei sale, în principal tineri, o servire rapidă de produse, la prețuri unitare. Oferta de produse se reduce la un sortiment limitat și standardizat, de regulă bazat pe un singur produs de bază, și este prezentată de obicei pe panouri luminoase. Preparatele sunt preluate de clienți la casă în momentul plății și consumate pe loc sau în afara unității. Produsele sunt oferite în inventar de servire de unică folosință.

9. Unități tip bufet, bodegă, birt, rotiserie

9.1. Bufet - unitate de alimentație publică care funcționează de obicei independent sau în incinta unor instituții. Se oferă, în general, un sortiment restrâns de preparate culinare, calde și reci, pregătite în bucătăria proprie sau aduse din afară, și de băuturi.

9.2. Bodegă - unitate de alimentație publică cu spațiu restrâns de servire, de largă accesibilitate, care oferă un sortiment restrâns de gustări și preparate la grătar, băuturi alcoolice, servite de regulă la pahar, și nealcoolice, cafea. Servirea se face de regulă la tejghea-bar.

9.3. Birt - unitate de alimentație publică asemănătoare cu bodega, amplasată de regulă în piețe, gări, autogări.

9.4. Rotiserie - unitate de alimentație publică cu spațiu restrâns de servire, care oferă clienților, în principal, produse preparate la rotisor, salate, sortiment restrâns de băuturi alcoolice, produse de patiserie-cofetărie, cafea. Mobilierul caracteristic îl constituie rotisorul amplasat în interiorul spațiului de servire și vitrina frigorifică în care sunt expuși pui și alte specialități din carne pentru preparat în prezența clienților.

10. Unități tip pub și bistro Sunt unități de alimentație publică de influență englezească, respectiv franțuzească, care oferă sortimente de băuturi și preparate culinare specifice zonelor de influență.

11. Cabaret - unitate de alimentație publică cu caracter de recreere și divertisment în care se desfășoară spectacole complexe cu valoare artistică deosebită. Se oferă cosumatorilor preparate culinare de cofetărie-patiserie, diverse băuturi alcoolice și nealcoolice. De obicei, suprafața de servire este realizată în amfiteatru, pentru ca programul artistic muzical să poată fi vizionat de la toate mesele.

12. Unități tip cofetărie, patiserie

Sunt unități de alimentație publică care oferă consumatorilor preparate de cofetărie-patiserie produse în laboratoarele proprii sau în laboratoarele altor unități de profil, biscuiți și produse zaharoase ale producătorilor specializați, băuturi nealcoolice, cafea, ceai, fructe, produse specifice micului dejun, precum și diferite sortimente de băuturi fine pentru consum la domiciliu. Majoritatea unităților de acest tip, pe lângă asigurarea condițiilor pentru consumul pe loc, vinde și produse pentru consum la domiciliu. În această tipologie se încadrează:

12.1. Cofetăriile și bomboneriile - unități specializate în vânzarea de produse de cofetărie-patiserie, sortimente de bomboane.

12.2. Patiserie-plăcintărie - unități care vând, în general, produse de patiserie în stare caldă, în acest scop fiind preferabil ca produsele să fie realizate în laboratoarele proprii. La vânzarea acestor produse se poate oferi și bere.

12.3. Simigerie-covrigărie-gogoșerie - unități cu spațiu restrâns de servire sau chioșc, amplasate în zone de trafic pietonal intens, care se pot organiza fie ca spații ce reunesc cele trei specialități, fie ca unități profilate pe o singură specialitate. Produsele acestor unități se vând, de regulă, în stare caldă.

13. Ceainărie - unitate de alimentație publică, specializată în pregătirea și servirea unei game largi de ceaiuri, alături de care se oferă sandvișuri și produse de cofetăriepatiserie.

14. Restaurantele cu caracter social Aceste unități sunt restaurante pentru colectivități și sunt amplasate în incinta instituțiilor sau se pot organiza ca unități independente care livrează, pe baze contractuale, preparate culinare la sediul/domiciliul persoanelor juridice/fizice.

Principalele tipuri de restaurante pentru colectivități sunt:

14.1. Cantină-restaurant - unitate de alimentație publică în care mesele sunt servite în general pe bază de abonamente pentru meniuri unice; dotarea acestor unități se face cu mobilier și inventar simplu.

14.2. Restaurant cu autoservire (self-service) - unitate de alimentație publică cu desfacere rapidă, în care consumatorii își aleg și se servesc singuri cu preparate culinare, de cofetărie-patiserie, cu băuturi, expuse în linii de autoservire cu flux dirijat. Consumul produselor are loc la mese.

15. Terasă/grădină de vară - funcționează în sezonul cald fie în structura unei unități de alimentație publică, fie ca unitate independentă, de sine stătătoare, oferind un sortiment de băuturi și/sau de preparate specific tipologiei anterior prezentate.

În cazul în care terasa/grădina de vară funcționează ca unitate de sine stătătoare, agentul economic este obligat să înscrie pe firmă denumirea "TERASĂ", urmată de tipul unității respective (Terasă-bar, terasă-bufet, terasă-restaurant etc.).

*
* *

Pentru unitățile de alimentație publică cu activitate complexă, care cumulează caracteristici specifice mai multor tipuri, tipul unității va fi declarat în funcție de activitatea predominantă.


ANEXA Nr. 2

DECLARAȚIE

  Subsemnatul ....................................., cu domiciliul în ............................,
str. ........................... nr. ....., județul/sectorul ........, în calitate de*) ............
la Societatea Comercială .........................., înregistrată la registrul comerțului sub nr. de
înmatriculare ........../...../....., cu sediul social în ............județul/sectorul ............,
str. ............................ nr. ....., declar pe propria răspundere că unitatea de alimentație
publică situată în .................................................................................
                    (sediul unității)
este de tipul ......., având următoarele caracteristici funcționale:
  1. Total suprafață (m2) ...................................................., din care:
  - de servire ..................................................................;
  - de pregătire/predare ........................................................;
  - de depozitare ...............................................................;
  - anexe-utilități .............................................................;
            (birouri, grupuri sanitare, vestiare etc)
  2. Numărul locurilor pentru consumatori:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total,      din care saloane:        Terasă            Grădină de vară 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Data ...........................            Semnătura agentului economic
                               și ștampila societății comerciale
                              .........................................
______________________________
*) Patron, director, administrator.


Luni, 20 septembrie 2021, 12:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.