ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.158 din 19 octombrie 1999
privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 519/26 oct. 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Sunt supuse regimului de control prevăzut în prezenta ordonanță de urgență următoarele operațiuni cu produse strategice:

a) exportul și importul, inclusiv reexportul și orice alte operațiuni comerciale de transfer, în regim definitiv sau temporar, din sau în afara teritoriului României;
b) operațiunile necomerciale de scoatere sau de introducere, în regim definitiv sau temporar, din sau în afara teritoriului României;
c) operațiunile efectuate cu parteneri străini, care se referă la cumpărări sau vânzări, fără atingerea fizică a teritoriului României;
d) tranzitul internațional prin România;
e) transbordările efectuate pe teritoriul României.

Art. 2. - Se supun controlului, de asemenea, destinația și utilizarea finală a produselor strategice care fac obiectul operațiunilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - (1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor persoanelor care efectuează operațiunile prevăzute la art. 1.

(2) Prin persoană se înțelege orice persoană fizică sau juridică rezidentă în România, inclusiv autoritățile publice.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor fizice române aflate în afara teritoriului național, în conformitate cu dreptul internațional.

Art. 4. - Operațiunile prevăzute la art. 1 se autorizează prin licență sau prin permis, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 5. - (1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență:

a) prin produse strategice se înțelege:

1. articole, tehnologii și servicii din domeniul industrial, care au dublă utilizare (civilă și militară);

2. armamente, muniții și alte produse militare;

3. articole, tehnologii și servicii, inclusiv cele purtătoare de tehnologii informatice și de comunicații, referitoare la armele nucleare, chimice, biologice și la rachetele purtătoare de asemenea arme;

4. tehnologii destinate realizării de produse strategice, transmise pe cale electronică, prin fax, telefon sau prin alte mijloace;

b) prin operațiuni de comerț exterior se înțelege operațiunile cu produse strategice prevăzute la art. 1 lit. a) și c).

(2) În funcție de caracteristicile tehnice și de domeniile de utilizare, anumite produse strategice pot fi sensibile sau foarte sensibile.

Art. 6. - Listele cuprinzând produsele strategice, inclusiv categoriile de produse sensibile și foarte sensibile, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - (1) Sunt supuse controlului, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, și exporturile de alte produse, care nu figurează în listele cuprinzând produsele strategice stabilite prin hotărâri ale Guvernului, în condițiile în care exportatorul este informat de către autoritățile abilitate potrivit legii că produsele respective sunt sau pot fi destinate, în întregime sau în parte, sau să contribuie la:

a) dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, stocarea, detectarea, identificarea sau diseminarea de arme nucleare, chimice sau biologice;
b) dezvoltarea, producerea sau stocarea de rachete capabile să transporte arme de distrugere în masă;
c) dezvoltarea, producerea, comercializarea, stocarea și utilizarea de armamente, muniții și alte produse militare. Aceste produse se stabilesc și se supun regimului de control prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice.

(2) Dacă exportatorul are cunoștință că unele produse sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze autoritățile abilitate potrivit legii, care decid asupra oportunității de a supune autorizării exportul respectiv.

Art. 8. - Regimul de control al exporturilor și importurilor de produse strategice se realizează cu stricta respectare a:

a) orientărilor fundamentale ale politicii externe a României;
b) intereselor economice și de securitate națională;
c) obiectivelor neproliferării armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme și a altor produse strategice utilizate în scopuri militare destabilizatoare;
d) tratatelor și acordurilor internaționale la care România este parte;
e) angajamentelor internaționale asumate de România;
f) principiului cooperării cu statele care promovează o politică asemănătoare de neproliferare în acest domeniu.

Art. 9. - (1) Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice, denumită în continuare agenție, este autoritatea națională în domeniul controlului exporturilor și importurilor de produse strategice și răspunde de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

(2) Agenția exercită atribuțiile de reglementare, autorizare și de control prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și asigură, în domeniul prevăzut la alin. (1), relațiile cu organizațiile și organismele internaționale de control și cu autoritățile similare din alte țări.

(3) Agenția face parte din structura aparatului de lucru al Guvernului și este subordonată direct primului-ministru.

(4) Agenția este condusă de un președinte-secretar de stat, numit de primul-ministru.

(5) Președintele conduce întreaga activitate a agenției și o reprezintă în raporturile cu celelalte autorități publice și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate.

(6) Organizarea și funcționarea agenției, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care îi revin din prevederile prezentei ordonanțe de urgență, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(7) Activitatea agenției se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de lucru al Guvernului, aprobat prin decizie a primului-ministru.

(8) Angajarea, promovarea în funcții, în grade sau trepte profesionale și aplicarea măsurilor disciplinare se fac prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea președintelui agenției.

(9) Cheltuielile privind finanțarea activităților agenției se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(10) Controlul financiar asupra activității agenției se exercită de către Secretariatul General al Guvernului, în calitate de ordonator principal de credite, în condițiile legii.

CAPITOLUL II
Regimul de autorizare

Art. 10. - Persoanele juridice prevăzute la art. 3 pot efectua operațiuni de comerț exterior cu produse strategice numai pe baza autorizației eliberate de către agenție sau de către alte organe abilitate, potrivit legii.

Art. 11. - (1) Pentru fiecare operațiune prevăzută la art. 1 lit. a) și c) persoanele juridice prevăzute la art. 3 sunt obligate să solicite agenției eliberarea de licențe, potrivit prevederilor art. 12.

(2) Pentru fiecare operațiune prevăzută la art. 1 lit. b) persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să solicite agenției eliberarea de permise pentru operațiuni necomerciale.

(3) Operațiunile prevăzute la art. 1 lit. d) și e) se autorizează prin permise de tranzit, respectiv permise de transbordare, eliberate de către agenție.

Art. 12. - (1) Exportul și importul de produse strategice, precum și operațiunile prevăzute la art. 1 lit. c) se efectuează pe bază de licențe de export, respectiv de import, după caz, eliberate de agenție, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii:

a) licența individuală - se acordă unui exportator sau importator specific, pentru exportul sau importul unuia sau mai multor produse către sau de la un singur partener extern;
b) licența globală - se acordă unui exportator sau importator specific, pentru unul sau mai multe produse și poate fi valabilă pentru exporturile sau importurile către sau dinspre una sau mai multe țări determinate;
c) licența generală - se acordă tuturor exportatorilor pentru exporturile unuia sau mai multor produse către una sau mai multe țări determinate.

(2) Exportul de produse strategice cu dublă utilizare se efectuează pe bază de licențe individuale. În anumite cazuri, pentru produse și destinații determinate se pot elibera licențe globale sau generale.

(3) Exportul și importul de produse strategice cu dublă utilizare sensibile și foarte sensibile se efectuează pe bază de licențe individuale. În anumite cazuri, pentru produse și destinații determinate se pot elibera licențe globale.

(4) Exportul și importul de armamente, muniții și de alte produse militare se efectuează pe bază de licențe individuale. În anumite cazuri, pentru produse și destinații determinate se pot acorda licențe globale.

(5) Fac excepție de la prevederile alin. (1) importurile de produse strategice cu dublă utilizare, altele decât cele sensibile și foarte sensibile.

Art. 13. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația să solicite agenției autorizație, licență de export, licență de import sau permis, după caz, în nume propriu.

(2) Condițiile care trebuie îndeplinite în vederea eliberării autorizației, licenței sau a permisului, după caz, se stabilesc prin norme metodologice de aplicare, elaborate conform prevederilor art. 42.

(3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația să declare agenției destinația produselor strategice, precum și destinatarul sau utilizatorul final al acestora.

(4) Cererile de autorizație se soluționează în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentației în vederea autorizării.

(5) Cererile de licență sau de permis, cu excepția celor prevăzute la alin. (6), se soluționează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației necesare. În situații deosebite, acest termen poate fi prelungit cu 15 zile.

(6) Cererile de permis de tranzit sau de permis de transbordare se soluționează în termen de maximum 5 zile de la data depunerii documentației. În situații deosebite, acest termen poate fi prelungit cu două zile.

(7) Cererile de autorizație, de licență sau de permis, împreună cu datele și informațiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operațiunile cu produse strategice vor fi făcute de către persoanele fizice sau, după caz, de către conducătorii persoanelor juridice interesate.

(8) Răspunderea pentru corectitudinea datelor și informațiilor prezentate în sprijinul cererii revine solicitantului.

Art. 14. - Titularii autorizațiilor, ai licențelor sau ai permiselor sunt obligați să declare agenției orice modificări sau diferențe față de datele înscrise în autorizații, licențe, respectiv permise, constatate în documente, precum și la predarea sau preluarea produselor strategice respective. În cazul în care asemenea modificări sau diferențe schimbă condițiile în temeiul cărora a fost emisă autorizația, licența sau permisul, acestea sunt anulate, iar declararea acestor modificări sau diferențe poate fi considerată ca o nouă cerere de autorizație, licență sau permis, după caz.

Art. 15. - (1) Valabilitatea autorizației este de un an de la data emiterii.

(2) Valabilitatea licențelor sau a permiselor, altele decât cele prevăzute la alin. (3), este de maximum 6 luni de la data emiterii. În cazul în care este necesară prelungirea valabilității acestora, documentele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență trebuie reconfirmate de organele care le-au eliberat.

(3) Valabilitatea permiselor de tranzit sau a permiselor de transbordare este de maximum 45 de zile de la data emiterii.

(4) Autorizațiile, licențele și permisele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor și a condițiilor prevăzute în acestea, și nu pot fi cesionate direct sau indirect.

Art. 16. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația de a declara și de a prezenta produsele strategice, pentru vămuire, numai la unitățile vamale stabilite în documentele eliberate de agenție.

(2) Tranzitul și transbordarea de produse strategice pe teritoriul României se efectuează numai prin unitățile vamale stabilite potrivit alin. (1).

CAPITOLUL III
Regimul de control în relațiile cu partenerii externi

Art. 17. - (1) În cazul exporturilor de produse strategice exportatorul este obligat să solicite partenerului extern certificatul internațional de import sau un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatorului, prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finală, declarate, și să nu reexporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităților române abilitate potrivit legii. Certificatul internațional de import sau documentul echivalent, în original, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licență de export.

(2) După ce a avut loc livrarea produselor strategice, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, exportatorul trebuie să obțină de la partenerul extern certificatul de control al livrării sau alt document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatoare, atestând că marfa a ajuns la destinație.

(3) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă agenției, în original, în termenul prevăzut la alin. (2).

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în relațiile cu statele-părți la Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, în cazul exporturilor de produse strategice prevăzute în listele de substanțe chimice nr. 2 și 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea convenției. Pentru clarificarea unor aspecte specifice agenția poate solicita exportatorului alte documente justificative, care să fie anexate la cererea de licență de export.

Art. 18. - (1) În cazul importurilor de produse strategice, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agenției eliberarea certificatului internațional de import sau a documentului echivalent emis sau certificat în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara exportatorului.

(2) După efectuarea importului, dar nu mai târziu de două luni din acest moment, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agenției eliberarea certificatului de control al livrării sau a documentului echivalent emis sau certificat în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara exportatorului.

(3) În cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, Direcția Generală a Vămilor va elibera o asemenea confirmare.

(4) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică în relațiile cu statele-părți la Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, în cazul importurilor de produse strategice prevăzute în listele de substanțe chimice nr. 2 și 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea convenției. Pentru clarificarea unor aspecte specifice agenția poate solicita importatorului alte documente justificative.

Art. 19. - În cazul operațiunilor necomerciale de scoatere, în regim definitiv sau temporar, din teritoriul României a produselor strategice, solicitantul de permis trebuie să obțină de la partenerul extern documente cuprinzând garanțiile acestuia din care să rezulte că produsele transferate nu vor fi folosite în scopuri care să prejudicieze obligațiile sau angajamentele internaționale asumate de România. Aceste documente se anexează la cererea de permis pentru operațiuni necomerciale.

Art. 20. - În cazul operațiunilor necomerciale de introducere, în regim definitiv sau temporar, în teritoriul României a produselor strategice, solicitantul de permis trebuie să obțină de la agenție documentele cerute de partenerul extern, potrivit reglementărilor din țara acestuia.

CAPITOLUL IV
Organizarea și funcționarea sistemului de control

Art. 21. - (1) În aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonanță de urgență agenția coordonează activitatea sistemului național de control al exporturilor și importurilor de produse strategice, compus din:

a) Consiliul interministerial prevăzut la art. 23;
b) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare;
c) structurile specializate ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Industriei și Comerțului;
d) alte instituții și organe care, potrivit legii, au atribuții și responsabilități în domeniu.

(2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile structurilor specializate prevăzute la alin. (1) lit. c) se stabilesc prin ordine ale miniștrilor de resort.

(3) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate agenția are următoarele atribuții principale:

a) inițiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii și comune cu alte autorități abilitate în domeniu, potrivit legii, și colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;
b) autorizează persoanele prevăzute la art. 3 să efectueze operațiuni de comerț exterior cu acele produse strategice care nu sunt prevăzute la art. 25 și la art. 26 alin. (1);
c) verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operațiunilor prevăzute la art. 1 având ca obiect produse strategice, precum și respectarea destinației și utilizării finale ale acestora;
d) verifică conformitatea și exactitatea declarațiilor persoanelor care desfășoară operațiunile prevăzute la art. 1;
e) evaluează și acceptă, după caz, certificatul internațional de import sau documentele echivalente emise sau certificate de autoritățile competente din țările partenerilor importatori, în vederea eliberării licențelor de export de produse strategice;
f) eliberează certificatul internațional de import sau alt document echivalent, precum și certificatul de control al livrării pentru importurile de produse strategice;
g) examinează și aprobă, cu avizul Consiliului interministerial, cererile de licență privind exportul sau importul de produse strategice;
h) eliberează licențele de export sau de import de produse strategice;
i) examinează și aprobă cererile de permis pentru operațiuni necomerciale, de tranzit internațional și de transbordare pe teritoriul României;
j) eliberează permise pentru operațiuni necomerciale, permise de tranzit internațional, permise de transbordare pe teritoriul României, precum și documentele solicitate de partenerii externi pentru operațiuni necomerciale de transfer în teritoriul României;
k) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, oprirea sau interzicerea derulării operațiunilor de export, import, tranzit, transbordare sau alte transferuri de produse strategice, precum și sancționarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări;
l) informează anual Guvernul asupra operațiunilor cu produse strategice care sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență;
m) organizează, cu sprijinul ministerelor și instituțiilor implicate, programe de informare a agenților economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele și procedurile privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice;
n) acordă, la cerere, gratuit, consultanță de specialitate agenților economici și altor persoane interesate în efectuarea operațiunilor de export, import sau a altor operațiuni cu produse strategice, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanță de urgență;
o) controlează modul de îndeplinire a obligațiilor și a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile și aranjamentele internaționale în domeniu;
p) împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, reprezintă România în cadrul activităților desfășurate de organizațiile și organismele internaționale cu responsabilități în domeniul controlului exporturilor și importurilor de produse strategice;
q) cooperează cu autoritățile similare din alte state, în scopul:
- informării reciproce și consultării în cazul cererilor de licență sau al permisului pentru produse strategice, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;
- actualizării și aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listelor de produse strategice;
- sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancționării acestora de către organele competente din fiecare țară;
r) inițiază, împreună cu instituțiile competente, actualizarea listelor de produse strategice supuse regimului de control, în conformitate cu obligațiile și angajamentele internaționale asumate de România;
s) inițiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și cu alte instituții interesate, acțiuni de promovare a intereselor specifice României în relațiile cu organizațiile și organismele internaționale de control al exporturilor și importurilor de produse strategice;
ș) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege în domeniul reglementării, autorizării și controlului exporturilor și importurilor de produse strategice.

Art. 22. - (1) Agenția își exercită atribuțiile de control prin corpul de control, format din specialiști proprii și din alți experți, în calitate de colaboratori externi, atestați de aceasta.

(2) Cheltuielile de expertizare tehnică a produselor strategice, efectuată la solicitarea agenției în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituții specializate în domeniu, se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(3) Corpul de control al agenției, în exercitarea atribuțiilor sale de control, are acces neîngrădit, în condițiile legii, la documente, date și informații necesare, oricare ar fi deținătorii acestora.

(4) Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să transmită, la cererea agenției, documentele, datele și informațiile solicitate, la termenele stabilite, și să asigure, în condițiile legii, accesul neîngrădit al corpului de control al acesteia în sediile lor și în orice spații care le aparțin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operațiunilor prevăzute la art. 1, precum și a celor privind destinația și utilizarea finală ale produselor strategice.

(5) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 și autoritățile publice cu atribuții în domeniu au obligația de a păstra timp de 15 ani documentele privind operațiunile efectuate cu produse strategice supuse controlului.

(6) Persoanele implicate în aplicarea regimului de control al produselor strategice, care iau cunoștință de informații ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate să respecte caracterul lor și să le facă cunoscute numai autorităților îndreptățite, în condițiile legii.

Art. 23. - (1) În cadrul sistemului de control al exporturilor și importurilor de produse strategice se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanți, cel puțin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Finanțelor, Ministerului Industriei și Comerțului, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Departamentului pentru Integrare Europeană, Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare și ai agenției.

(2) Președinția Consiliului interministerial este asigurată de agenție prin președintele acesteia.

(3) Activitatea de secretariat pentru Consiliul interministerial este asigurată de agenție.

(4) Consiliul interministerial examinează și avizează cererile de licență de:

a) export pentru toate produsele strategice;
b) import de armamente, muniții și alte produse militare;
c) import de produse cu dublă utilizare sensibile și foarte sensibile;
d) operațiuni efectuate cu parteneri străini, care se referă la cumpărări sau la vânzări de produse strategice, fără atingerea fizică a teritoriului României.

Art. 24. - Cererile de autorizație, de licență și de permis pentru operațiunile cu produse strategice se aprobă prin ordin al președintelui agenției.

Art. 25. - Rezolvarea cererilor de licență pentru exportul sau importul de produse nucleare este condiționată și de prezentarea de către solicitantul de licență a autorizației de export sau de import, emisă de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

Art. 26. - (1) Rezolvarea cererilor de licență ale agenților economici din structura sau din subordinea organelor sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru exportul sau importul de armamente, muniții și de alte produse militare, este condiționată și de prezentarea de către solicitantul de licență a autorizației de export sau de import emise de Ministerul Apărării Naționale.

(2) Rezolvarea cererilor de licență ale altor persoane decât cele prevăzute la alin. (1), pentru exportul sau importul de armamente, muniții și alte produse militare, este condiționată și de prezentarea de către solicitantul de licență a autorizației de export sau de import emise de agenție, cu avizul Ministerului Apărării Naționale.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2), privind obligativitatea obținerii avizului, agenții economici producători înființați prin hotărâre a Guvernului, prin care aceștia pot comercializa la extern produsele și serviciile de tehnică militară aflate în obiectul lor de activitate.

Art. 27. - Rezolvarea cererilor de licență pentru exportul sau importul de produse strategice, altele decât cele prevăzute la art. 25 și 26, este condiționată și de prezentarea de către solicitantul de licență a autorizației de a efectua operațiuni de comerț exterior, eliberată de către agenție.

Art. 28. - Rezolvarea cererilor de permis este condiționată și de prezentarea, după caz, a altor avize sau acte de autorizare, eliberate, potrivit legii, de autoritățile publice abilitate.

Art. 29. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență agenția este beneficiar autorizat și valorificator de informații specifice, inclusiv pentru cele deținute de organele de stat abilitate, potrivit legii, să desfășoare activități informative.

(2) Agenția are acces neîngrădit, în condițiile legii, la toate informațiile care privesc operațiuni cu produse strategice, precum și la informațiile necesare evaluării oricăror forme de activități cu asemenea produse.

(3) Autoritățile publice abilitate, potrivit legii, să desfășoare activități informative sunt obligate să transmită agenției datele obținute, referitoare la încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(4) La solicitarea agenției, Ministerul de Interne sau alte instituții abilitate efectuează verificări specifice și o informează în vederea luării măsurilor legale.

(5) Ministerul Industriei și Comerțului - Centrul Român de Comerț Exterior și Ministerul Finanțelor - Direcția Generală a Vămilor vor pune la dispoziție agenției, lunar și ori de câte ori se solicită, toate datele necesare referitoare la exportul și importul de produse strategice.

CAPITOLUL V
Sancțiuni

Art. 30. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență referitoare la operațiunile cu produse strategice, precum și a celor privind sinceritatea declarațiilor, care constituie infracțiuni potrivit legii, se pedepsește conform prevederilor Codului penal.

Art. 31. - Eliberarea autorizațiilor, licențelor de export sau de import de produse strategice, precum și a permiselor, fără respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă sau penală, potrivit legii.

Art. 32. - Nerespectarea destinației și utilizării finale a produselor strategice, înscrise în documente în baza declarației prevăzute la art. 13 alin. (3), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10 milioane lei la 50 milioane lei.

Art. 33. - (1) Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 17 alin. (2) și (3) și ale art. 22 alin. (5) și (6), în măsura în care faptele nu sunt considerate, potrivit legii, infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10 milioane lei la 25 milioane lei.

(2) Încălcarea prevederilor art. 14 și art. 22 alin. (4), în măsura în care faptele nu sunt considerate, potrivit legii, infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10 milioane lei la 50 milioane lei.

Art. 34. - (1) Contravențiile se constată și amenda se aplică de corpul de control al agenției, precum și de alte organe abilitate, potrivit legii.

(2) Corpul de control al agenției sesizează organele de urmărire penală în cazul în care faptele constatate sunt considerate, potrivit legii, infracțiuni.

Art. 35. - Sancțiunile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se aplică și persoanelor juridice.

Art. 36. - Aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se prescrie în termen de un an de la data săvârșirii faptei.

Art. 37. - Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 25-27.

Art. 38. - Dacă încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este de natură să producă consecințe grave regimului exporturilor și importurilor de produse strategice și îndeplinirii obligațiilor și angajamentelor internaționale asumate de România în acest domeniu, agenția poate suspenda sau retrage autorizațiile, licențele sau permisele pe care le-a eliberat sau poate solicita organelor competente suspendarea ori retragerea actelor de autorizare eliberate de acestea, conform legii.

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale

Art. 39. - Agenția face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor organismelor create la nivel național, care desfășoară activități ce au legătură cu regimul produselor strategice.

Art. 40. - (1) Agenția este reprezentată, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate, pe lângă organismele internaționale de control al exporturilor de produse strategice, al interzicerii armelor chimice, precum și în țările cu care România desfășoară curent operațiuni comerciale cu asemenea produse, prin personal detașat în Ministerul Afacerilor Externe.

(2) Numărul persoanelor detașate și atribuțiile acestora se stabilesc împreună cu Ministerul Afacerilor Externe.

(3) Lista cuprinzând organismele și țările prevăzute la alin. (1), numărul posturilor alocate în acest scop din organigrama Ministerului Afacerilor Externe, precum și nivelul acreditărilor diplomatice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Cheltuielile aferente activităților desfășurate de personalul prevăzut la alin. (1) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 41. - Formularele de autorizație, licență, permis și alte documente prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilesc prin ordin al președintelui agenției și se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 42. - (1) Agenția elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în termen de 15 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al președintelui agenției și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 43. - (1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr.31/1994 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.218 din 16 august 1994 și aprobată prin Legea nr. 93/1994, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

București, 19 octombrie 1999.
Nr. 158.


Luni, 17 ianuarie 2022, 01:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.