DECIZIE nr.654 din 16 decembrie 1997
referitoare la exceptia de neconstituționalitate a art. 330 și art. 330^1, art. 330^2, art. 330^3 și art. 330^4 din Codul de procedură civilă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 33/29 ian. 1998

Ioan Muraru - președinte
Costică Bulai - judecător
Viorel Mihai Ciobanu - judecător
Mihai Constantinescu - judecător
Lucian Stângu - judecător
Paula C. Pantea - procuror
Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol, pronunțarea asupra recursului declarat de Uță I. Mihail, Uță Vasile, Boscor Elena, Uță Ion, Dumitrașcu Maria, Uță Florica, Negrilă Zoe, Drăgoi Georgeta și Popa Teodora împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 130 din 22 mai 1997.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 9 decembrie 1997 și au fost consemnate în încheierea din aceeași dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunțarea pentru data de 16 decembrie 1997.

C U R T E A ,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Curtea Supremă de Justiție - Secția civilă, prin Încheierea din 12 februarie 1997, pronunțată în Dosarul nr. 2.331/1996, a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a art. 330, art. 330 1 , art. 330 2 , art. 330 3 , art. 330 4 din Codul de procedură civilă, ridicată de Uță I. Mihail, Uță Vasile, Boscor Elena, Uță Ion, Dumitrașcu Maria, Uță Florica, Negrilă Zoe, Drăgoi Georgeta și Popa Teodora.

Prin Decizia nr.130 din 22 mai 1997, Curtea Constituțională a respins ca vădit nefondată excepția de neconstituționalitate, ținând seama de practica sa jurisdicțională.

Împotriva deciziei sus-menționate, intimații-reclamanți au declarat recurs, în termen legal, deoarece consideră că aceasta este pronunțată împotriva legii și solicită ca, prin admiterea recursului, să se constate neconstituționalitatea textelor atacate.

Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât excepția a fost respinsă ca vădit nefondată, s-au solicitat puncte de vedere celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că excepția invocată este nefondată, iar recursul este neîntemeiat.

Camera Deputaților și Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A ,

având în vedere decizia atacată, motivele de recurs invocate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, prevederile art. 330, art. 330 1 , art. 330 2 , art. 330 3 și ale art. 330 4 din Codul de procedură civilă, raportate la dispozițiile Constituției și ale Legii nr. 47/1992, constată următoarele:

Decizia ce face obiectul recursului consacră, în raport cu fiecare dintre textele a căror constituționalitate a fost contestată, soluții ce reprezintă o practică jurisdicțională constantă a Curții Constituționale. Nu au intervenit nici un fel de elemente noi care să determine schimbarea acestei practici ai Curții, iar în motivarea recursului nu au fost aduse nici un fel de argumente care ar pune în discuție, sub alte aspecte, respectarea prevederilor constituționale și a dispozițiilor legale în judecarea cauzei și în pronunțarea deciziei ce face obiectul recursului.

Pentru motivele arătate, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2) din Constituție, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 25 și al art. 26 din Legea nr. 47/1992,

C U R T E A

În numele legii D E C I D E :

Respinge recursul declarat de Uță I. Mihail, Uță Vasile, Boscor Elena, Uță Ion, Dumitrașcu Maria, Uță Florica, Negrilă Zoe, Drăgoi Georgeta și Popa Teodora împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 130 din 22 mai 1997.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din 16 decembrie 1997.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN MURARU

Magistrat-asistent,

Doina Suliman


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 20:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.