ORDONANȚĂ nr.36 din 30 ianuarie 2000
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc
Textul actului publicat în M.Of. nr. 39/31 ian. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituție, precum și ale art. 1 lit. B pct. 19 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.515 din 30 decembrie 1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 166/1999, se modifică și se completează astfel:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Licența pentru exploatarea jocurilor de noroc se emite cu perceperea de taxe care sunt stabilite în lei. Taxele sunt anuale, iar nivelul și termenele de plată ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1. Termenul de valabilitate a licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc este de 12 luni de la data eliberării acesteia.

La eliberarea licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc se prezintă, în copie, documentele care atestă plata taxelor de autorizare datorate bugetului de stat înainte de eliberarea licenței, plus rata aferentă primei luni. Aceste documente - vizate de organul fiscal teritorial în raza căruia își are sediul social agentul economic, organizator al jocurilor de noroc, în cauză - rămân la Ministerul Finanțelor - direcția emitentă a licenței. Neprezentarea acestor documente în termen de 30 de zile de la data aprobării cererii de autorizare a agentului economic organizator de jocuri de noroc atrage anularea aprobării."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Neplata unei rate lunare, reprezentând taxa de autorizare, la termenul prevăzut în anexa nr. 1, atrage suspendarea licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc. Neplata ratelor lunare pe o perioadă de mai mult de două luni conduce la anularea licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Neplata sau plata cu o întârziere de mai mult de 31 de zile lucrătoare a oricăror obligații fiscale datorate la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și la bugetele locale, de către agenții economici organizatori de jocuri de noroc, atrage anularea licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Ridicarea sancțiunii de suspendare a licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc se face pe baza certificării de către organul fiscal teritorial a plății ratelor lunare restante, precum și a majorărilor de întârziere aferente. După suspendarea sau după anularea licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc, precum și după încetarea activității de jocuri de noroc, sub orice formă, agenții economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligați în continuare la plata ratelor lunare aferente diferenței dintre taxa de autorizare anuală și ratele deja plătite, la termenele prevăzute în anexa nr. 1, până la expirarea perioadei pentru care au fost autorizați.

Trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului, agenții economici organizatori de jocuri de noroc de orice fel au obligația transmiterii situației privind principalii indicatori economico-financiari realizați, cumulat de la începutul anului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, la Ministerul Finanțelor - direcția emitentă a licenței."

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Nivelul taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activităților de jocuri de noroc poate fi actualizat semestrial, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor, în funcție de evoluția cursului de schimb al leului față de euro, comunicat de Banca Națională a României."

4. La articolul 6 sintagma «Regia Autonomă "Loteria Națională"» se va înlocui cu «Compania Națională "Loteria Română" - S.A.».

5. La articolul 7 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Controlul tehnic al mașinilor, instalațiilor, dispozitivelor și meselor de jocuri de noroc se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală, în baza prevederilor unor norme tehnice de verificare. Costul activităților de control tehnic va fi suportat de agenții economici organizatori de jocuri de noroc, beneficiari."

6. La articolul 9 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. 5 se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei."

7. Anexa "Taxele anuale de autorizare care se percep pentru jocurile de noroc" se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanță.

Art. II. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. III. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 166/1999, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prezentei ordonanțe de către Parlament.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 30 ianuarie 2000.
Nr. 36.


ANEXA Nr. 1

TAXELE ANUALE DE AUTORIZARE
pentru obținerea licenței de exploatare a jocurilor de noroc

1. Pentru fiecare mașină mecanică sau electronică cu câștiguri:

- 14.800.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care: - 4.840.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferența de
- 9.960.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.

2. Pentru fiecare masă de joc de noroc din cazinou:

a) în municipiul București:
- masă tip ruletă
- 878.750.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:
- 50.750.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferența de
- 828.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;
- masă de joc cu cărți sau zaruri
- 592.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:
- 40.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferența de
- 552.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;
b) în provincie:
- masă tip ruletă
- 471.750.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:
- 27.750.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferența de
- 444.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;
- masă de joc cu cărți sau zaruri
- 296.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:
- 18.500.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferența de
- 277.500.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.

3. Pentru o sală de joc de tip "bingo", "keno" și altele asemenea:

- 185.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, care se achită anticipat, înainte de eliberarea documentelor de autorizare, și
- 7% din valoarea nominală a cartoanelor achiziționate de la Regia Autonomă "Imprimeria Națională", care se plătește în avans la trezoreria statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor.

4. Pentru alte tipuri de jocuri:

- 5% din încasările estimate, dar nu mai puțin de 92.500.000 lei, pe baza documentației tehnico-economice de eficiență prezentate de agentul economic, pentru pariuri sportive;
- 15% din încasările anuale estimate la data avizării, dar nu mai puțin de 296.000.000 lei, pe baza documentației tehnico-economice de eficiență prezentate de agentul economic pentru: pronosticuri, loterii, tombole, jocuri interactive (partea de joc de noroc), jocuri-concurs cu câștiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de comunicație, precum și alte tipuri de jocuri de noroc stabilite prin hotărâre a Guvernului;
- 18% din încasările anuale estimate la data avizării, dar nu mai puțin de 471.750.000 lei, pe baza documentației tehnico-economice de eficiență prezentate de agentul economic organizator de jocuri de noroc transmise prin rețelele de televiziune sau prin alte mijloace de transmisie asimilate.

În cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate pe baza documentației prevăzute la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale stabilite asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare, pentru tipurile de jocuri de noroc definite în alineatele precedente. Recalcularea se va efectua lunar începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea încasărilor estimate. Diferența dintre taxa datorată pentru încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va vira până la data de 25 a lunii următoare.


ANEXA Nr. 2

Societatea comercială....................................
Numărul de înmatriculare la oficiului registrului
comerțului.......................................................
Codul fiscal....................................................
Sediul.............................................................


SITUAȚIA principalilor indicatori economico-financiari aferenți activității de jocuri de noroc
pe perioada.................__________________________________________________________________________________________________________________________ Nr. Mașini Bingo Bingo Altele (pariuri crt. Indicatori electronice în sală televizat Cazinouri sportive, tombole etc.) trimestrial cumulat trimestrial cumulat trimestrial cumulat trimestrial cumulat trimestrial cumulat __________________________________________________________________________________________________________________________ I. Încasări totale II. Cheltuieli totale, din care:

1. Cheltuieli cu premii

2. Costul biletelor

3. Taxa de autorizare

4. Cheltuieli cu spațiul de joc

5. Cheltuieli pentru difuzare

6. Alte cheltuieli III. Profit brut IV. Impozit pe profit V. Profitul net VI. Nr. de mașini sau posturi de ruletă/săli bingo/mese cazinou etc.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Datele corespund cu cele înscrise în balanța de verificare. Director general,

.............................
I. Încasări totale - rulajul contului de venituri din activitatea de jocuri de noroc. II. Cheltuieli totale - cheltuielile înregistrate aferente jocului de noroc.

1. Cheltuieli cu premiile - cheltuielile cu premiile acordate jucătorilor la jocurile de noroc la care se înregistrează aceste cheltuieli în contabilitate.

2. Costul biletelor - cheltuielile înregistrate cu valoarea biletelor achiziționate.

3. Taxa de autorizare - cheltuielile înregistrate aferente taxelor de autorizare plătite bugetului de stat.

4. Cheltuieli cu spațiul de joc - cheltuielile înregistrate pentru sălile în care se desfășoară activitățile de jocuri de noroc.

5. Cheltuieli pentru difuzare - cheltuielile înregistrate pentru difuzarea prin televiziune sau prin alte mijloace de telecomunicație a jocurilor de noroc.

6. Alte cheltuieli - cheltuieli înregistrate, aferente desfășurării jocurilor - detaliere pe elemente de cheltuială. III. Profit brut - profitul aferent activității de jocuri de noroc.


Joi, 20 ianuarie 2022, 13:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.