ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.30 din 14 aprilie 2000
pentru modificarea și completarea art. 166 din Legea învățământului nr.84/1995
Textul actului publicat în M.Of. nr. 160/17 apr. 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. I. - Articolul 166 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.606 din 10 decembrie 1999, se modifică și se completează astfel:

1. Alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Baza materială a instituțiilor de învățământ superior de stat este de drept proprietatea acestora.”

2. După alineatul (4) se introduc alineatele (41)-(44) cu următorul cuprins:

„(41) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar - grădinițe, școli generale (primare și gimnaziale), licee, grupuri școlare, seminarii teologice, școli profesionale și școli postliceale fac parte din domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, în a căror rază își desfășoară activitatea.

(42) Baza materială a unităților de învățământ special și a celorlalte unități de învățământ din subordinea Ministerului Educației Naționale, ale căror cheltuieli de întreținere, funcționare și dezvoltare se finanțează de la bugetul de stat, face parte din domeniul public al statului și se află în administrarea inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București.

(43) Construcțiile destinate învățământului, realizate din fondurile alocate de la bugetele locale, vor face parte din domeniul public al unității administrative care a alocat fondurile.

(44) Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul ministrului educației naționale.”

Art. II. - Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, anexă la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.448 din 24 noiembrie 1998, se completează la pct. I și III conform prevederilor art. I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul educației naționale,
Jozsef Koto ,
secretar de stat

Ministrul funcției publice,
Vlad Roșca

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

p. Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Laszlo Borbely,
secretar de stat

București, 14 aprilie 2000.
Nr. 30.


Duminică, 02 octombrie 2022, 00:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.