LEGE nr.73 din 4 mai 2000
privind Fondul pentru mediu
Textul actului publicat în M.Of. nr. 207/11 mai. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Se instituie Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării obiectivelor prioritare, de interes public major, din Planul național de acțiune pentru protecția mediului, în conformitate cu normele și standardele de mediu naționale și internaționale.

Art. 2. - Fondul pentru mediu este un fond special, extrabugetar, care se constituie, se gestionează și se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale altor dispoziții legale.

CAPITOLUL II
Administrarea Fondului pentru mediu

Art. 3. - (1) Unitatea care răspunde de gestionarea generală a Fondului pentru mediu este Administrația Fondului pentru Mediu, numită în cele ce urmează Administrația Fondului, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea autorității centrale pentru protecția mediului, având sediul în municipiul București.

(2) Administrația Fondului are personal propriu care asigură funcțiile de conducere, de execuție și de control, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului, aprobat în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (1).

(3) În îndeplinirea funcțiilor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare Administrația Fondului are următoarele organe de lucru:
a) Comitetul de avizare;
b) Consiliul directorilor;
c) Secretariatul executiv.

Art. 4. - (1) Comitetul de avizare are următoarea componență:
a) reprezentanți, la nivel de secretar de stat, ai Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerului Finanțelor, Ministerului Industriei și Comerțului, Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerului Sănătății, Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului Transporturilor și ai Ministerului Apărării Naționale;
b) câte un reprezentant al comisiilor permanente ale Parlamentului României, în a căror competență intră problematica mediului;
c) un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale de mediu, desemnat prin vot de acestea;
d) președintele sau vicepreședintele Consiliului Concurenței.

(2) Președinte al Comitetului de avizare este secretarul de stat al autorității centrale pentru protecția mediului, iar vicepreședinți sunt împuterniciții din partea Ministerului Sănătății, Ministerului Finanțelor, Ministerului Industriei și Comerțului și Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului. Președintele Comitetului de avizare convoacă membrii acestuia și conduce ședința de avizare.

(3) Comitetul de avizare analizează și aprobă lista cuprinzând prioritățile de utilizare a Fondului pentru mediu, stabilită de Consiliul directorilor.

Art. 5. - (1) Consiliul directorilor se compune din directorul general și directorii de compartimente ai Administrației Fondului.

(2) Directorul general al Administrației Fondului este asimilat cu funcția de director general în minister.

(3) Consiliul directorilor:
a) conduce operativ fiecare compartiment al Administrației Fondului, prin membrii săi;
b) hotărăște asupra oportunității utilizării Fondului pentru mediu, precum și asupra evaluării proiectelor de către experți, pe care le supune avizării Comitetului de avizare.

Art. 6. - Secretariatul executiv al Administrației Fondului are următoarele atribuții:
a) elaborează criteriile de eligibilitate și metodologiile de selectare, aprobare și promovare a proiectelor;
b) organizează rundele de competiție pentru proiecte. În acest scop poate angaja experți independenți pentru evaluarea proiectelor propuse;
c) ține evidența proiectelor înaintate, pentru obținerea de sprijin din partea Administrației Fondului, întocmește lista cuprinzând proiectele evaluate și le înaintează Consiliului directorilor;
d) urmărește respectarea prevederilor legale privind alimentarea, gestionarea Fondului pentru mediu, precum și managementul proiectelor aprobate pentru a fi susținute de acest fond;
e) întocmește periodic rapoarte privind destinația și utilizarea Fondului pentru mediu și le face publice.

Art. 7. - (1) Organizarea, funcționarea și competențele Comitetului de avizare, ale Consiliului directorilor și ale Secretariatului executiv se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Fondului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității centrale pentru protecția mediului.

(2) Cheltuielile de personal și materiale ale Administrației Fondului se asigură din fondurile bugetare alocate Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului pentru înființarea și dotarea acesteia și, ulterior, din resursele Fondului pentru mediu, în limita a cel mult 5% în primii 2 ani de la constituire și a cel mult 2% în anii următori.

Art. 8. - Operațiunile financiare ale Fondului pentru mediu, care privesc constituirea, gestionarea și utilizarea resurselor financiare, se vor derula printr-o instituție bancară selectată de Administrația Fondului, pe bază de licitație, cu respectarea dispozițiilor legale.

CAPITOLUL III
Sursele de constituire a Fondului pentru mediu

Art. 9. - (1) Sursele de constituire a Fondului pentru mediu sunt:
a) sumele încasate cu titlu de taxe de autoritatea centrală și de autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, pentru emiterea acordurilor și autorizațiilor de mediu;
b) sumele încasate cu titlu de taxe pentru exploatarea resurselor naturale, altele decât cele care se percep pentru a alimenta fondurile speciale existente legal;
c) sumele încasate din următoarele taxe de poluare a atmosferei, a apelor de suprafață și subterane, a solului și a vegetației, potrivit principiului "Poluatorul plătește":
- taxe pentru utilizarea unor combustibili cu conținut ridicat de elemente nocive;
- taxe pentru comercializarea pe piața internă a substanțelor și preparatelor periculoase și a produselor cu potențial toxicologic ridicat asupra sănătății populației și mediului, indiferent de proveniența acestora;
- taxe pentru nerecuperarea de către comercianții de produse a ambalajelor recuperabile;
- taxe pentru ocuparea cu deșeuri a terenurilor;
- taxe pentru nerecuperarea uleiurilor minerale uzate;
- taxe pentru comercializarea produselor finite cu ciclu scurt de viață;
- taxe pentru neasigurarea de către furnizor a pieselor de schimb pentru funcționarea unor produse în conformitate cu durata normată de funcționare;
- taxe pentru activități generatoare de poluare sonoră;
d) sumele încasate cu titlu de taxe pentru comercializarea pe piața internă sau la export a unor resurse naturale, biologice sau minerale, incluzând bunurile provenite din flora și fauna sălbatică, terestră și acvatică;
e) sumele încasate la manifestările organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;
f) alocații de la bugetul de stat și, după caz, de la bugetele locale, vărsăminte, donații, asistențe financiare făcute de instituții și organizații publice sau private, de persoane particulare sau de organizații și organisme internaționale, precum și de guverne și agenții guvernamentale;
g) sponsorizări, precum și alte surse, care se pot stabili de Guvern, la propunerea autorității centrale pentru protecția mediului, în condițiile legii.

(2) Regimul de taxare și de tarifare, cuantumul tarifelor și modalitățile de colectare a acestora, conform dispozițiilor alin. (1), vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea autorității centrale pentru protecția mediului.

CAPITOLUL IV
Destinația Fondului pentru mediu

Art. 10. - (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susținerea și realizarea obiectivelor prioritare, de interes public major, din Planul național de acțiune pentru protecția mediului, care vizează:
a) sprijinirea și încurajarea măsurilor concertate pentru reducerea sau eliminarea deșeurilor și surselor majore de poluare de pe teritoriul țării;
b) realizarea proiectelor de refacere ecologică a zonelor deteriorate, a măsurilor destinate conservării diversității biologice, salvării unor specii amenințate cu dispariția și buna administrare a zonelor naturale cu regim de protecție sau cu valoare peisagistică deosebită, în conformitate cu dispozițiile legii;
c) alte activități ale căror efecte directe contribuie la ameliorarea calității mediului și a vieții în zonele locuite.

(2) Modalitățile prin care Fondul pentru mediu sprijină activitățile prevăzute la alin. (1) sunt:
a) subvenționarea unor dobânzi la creditele acordate de bănci;
b) garantarea unor credite pentru lucrări publice la care Guvernul este angajat;
c) garantarea unor credite contractate de firme românești și credite pentru transfer de tehnologii curate;
d) premieri stimulative pentru realizările deosebite ale unor întreprinderi/organizații.

Art. 11. - Administrația Fondului nu sprijină pe cei care nu și-au achitat taxele sau penalitățile aplicate anterior, în conformitate cu dispozițiile legii, sau pe cei care sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.

CAPITOLUL V
Sancțiuni

Art. 12. - (1) Nerespectarea prevederilor legale privind constituirea și utilizarea Fondului pentru mediu atrage răspunderea civilă, contravențională, materială sau penală, după caz, în condițiile legislației privind combaterea evaziunii fiscale.

(2) Totodată neplata la termen a obligațiilor către Fondul pentru mediu atrage și anularea dreptului de a obține orice formă de susținere prevăzută la art. 10.

CAPITOLUL VI
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 13. - Constatarea și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 12 se fac de personalul serviciilor descentralizate ale Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și, după caz, ale Ministerului Finanțelor.

Art. 14. - Proiectul de hotărâre a Guvernului privind administrarea Fondului pentru mediu va fi elaborat de autoritatea centrală pentru protecția mediului, cu consultarea celorlalte ministere interesate, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
MIRON TUDOR MITREA

București, 4 mai 2000.
Nr. 73.


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 04:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.