ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.94 din 29 iunie 2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 308/4 iul. 2000

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - (1) Se retrocedează foștilor proprietari, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, imobile care au aparținut cultelor religioase din România și care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, existente în natură și deținute de statul român sau de unitățile administrativ-teritoriale la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, altele decât lăcașele de cult, compuse din construcții împreună cu terenul aferent.

(2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, construcțiile împreună cu anexele acestora și terenurile aferente lor, cu oricare dintre destinațiile avute la data preluării în mod abuziv, precum și bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în aceste construcții.

(3) Prin centru de cult se înțelege instituția, cu sediul în România, care coordonează toate unitățile locale ale unui cult religios. Prin centru eparhial se înțelege instituția care are jurisdicție asupra unui număr de unități locale de cult situate într-o anumită zonă geografică a țării.

(4) Numărul maxim de imobile care vor fi retrocedate fiecărui centru eparhial sau centru de cult în baza prezentei ordonanțe de urgență nu poate fi mai mare de zece.

Art. 2. - (1) În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 se va constitui, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, o Comisie specială de retrocedare, care va fi formată din:

a) un reprezentant din partea Secretariatului de Stat pentru Culte;
b) un reprezentant din partea Ministerului Justiției;
c) un reprezentant din partea Ministerului Funcției Publice;
d) un reprezentant din partea Ministerului Finanțelor;
e) un reprezentant din partea Ministerului Culturii;
f) un reprezentant din partea Ministerului Educației Naționale;
g) un reprezentant din partea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

(2) Membrii Comisiei speciale de retrocedare vor fi nominalizați de conducătorul autorității din care aceștia fac parte. La lucrările Comisiei speciale de retrocedare va lua parte, cu statut de invitat, și un reprezentant din partea cultului religios solicitant, pentru a susține cererea.

(3) Atribuțiile și regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei speciale de retrocedare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Secretariatul de Stat pentru Culte.

(5) Comisia specială de retrocedare va analiza documentația prezentată de solicitanți pentru fiecare imobil și va dispune, prin decizie motivată, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele religioase sau, după caz, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază că aceasta nu este întemeiată.

(6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestație la instanța de contencios administrativ în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronunțată de instanța de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit dreptului comun.

Art. 3. - (1) Fiecare centru eparhial sau, după caz, centru de cult va putea înainta o singură cerere de retrocedare a celor zece imobile Comisiei speciale de retrocedare.

(2) Pentru fiecare imobil solicitantul va pune la dispoziție Comisiei speciale de retrocedare, în vederea stabilirii dreptului de proprietate asupra imobilelor, actele sau orice alte dovezi necesare pentru stabilirea calității de fost proprietar, în condițiile ce se vor stabili prin regulamentul prevăzut la art. 2 alin. (3).

Art. 4. - (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobândește pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau a hotărârii judecătorești rămase definitive, după caz.

(2) Dispozițiile legale privind protecția chiriașilor se aplică în mod corespunzător. Termenul contractelor de concesiune, locație de gestiune sau al unor operațiuni de leasing care au ca obiect imobile ce vor fi retrocedate conform prezentei ordonanțe de urgență nu va putea depăși termenul prevăzut la art. 5 alin. (2).

(3) Pentru imobilele care au destinație de școli, spitale, grădinițe, centre de plasament, aziluri de bătrâni se vor încheia contracte de închiriere pe termen de 3 ani între noii proprietari și deținătorii acestora în momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Litigiile legate de eventualele îmbunătățiri aduse imobilelor, care se retrocedează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către foștii deținători vor fi soluționate între proprietari și chirași, în condițiile legii.

(5) Retrocedarea bunurilor imobile care au aparținut cultelor religioase se va face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Art. 5. - (1) Proprietarii care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor în temeiul prezentei ordonanțe de urgență vor încheia cu deținătorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare.

(2) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile solicitate în termen de cel mult 3 ani de la redobândirea dreptului de proprietate, în condițiile stabilite de protocolul prevăzut la alin. (1).

Art. 6. - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. PRIM-MINISTRU,
MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Culte
Nicolae I. Brânzea,
secretar de stat

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

p. Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Laszlo Borbely,
secretar de stat

Ministru de stat, ministrul sănătății,
Hajdu Gabor

Ministrul culturii,
Ion Caramitru

Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu

p. Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru minorități naționale,
Klaus Fabrițius

p. Ministrul educației naționale,
Mircea Fronescu,
secretar de stat

p. Ministrul funcției publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat

Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Avram Mureșan

Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu

București, 29 iunie 2000.
Nr. 94.


Marți, 09 august 2022, 02:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.