ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.109 din 29 iunie 2000
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 312/5 iul. 2000

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Ordonanța Guvernului nr.56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 31 ianuarie 2000, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Pentru asigurarea și garantarea integrității cerealelor și/sau a semințelor oleaginoase depozitate se constituie un Fond de garantare pentru certificatele de depozit, în condițiile prevederilor prezentei ordonanțe.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii și Alimentației, denumit în continuare ministerul de resort, reprezintă autoritatea publică responsabilă cu licențierea depozitelor și a gradatorilor, în condițiile prevederilor prezentei ordonanțe.

(2) Agenții economici care administrează legal unul sau mai multe depozite solicită licențierea acestora pe baze strict voluntare.

(3) Comisia de licențiere a depozitelor este formată din reprezentanți ai ministerului de resort, precum și din reprezentanți ai celor care contribuie financiar la constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit.

(4) Ministerul de resort va disponibiliza fonduri din propriul buget pentru a realiza aceste obligații în mod corespunzător.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile menționate mai jos sunt definite astfel:

a) depozitul - o construcție, structură sau un spațiu protejat, inclusiv siloz, administrat legal de un agent economic și utilizat special pentru depozitarea cerealelor și/sau a semințelor oleaginoase destinate comercializării;
b) depozitarul - agentul economic care deține cel puțin un depozit ce este atestat - ca urmare a inspectării și autorizării date, la cererea sa scrisă, de ministerul de resort sau de un inspector autorizat - că îndeplinește condițiile corespunzătoare pentru depozitarea și gradarea cerealelor și/sau a semințelor oleaginoase și că este îndreptățit să emită certificate de depozit;
c) deponentul - orice persoană fizică sau juridică ori reprezentantul autorizat al acesteia, care are în proprietate o anumită cantitate de cereale și/sau de semințe oleaginoase și pe care o predă, în baza unui contract, în vederea depozitării la un depozitar și care primește în schimb unul sau mai multe certificate de depozit;
d) certificatul de depozit - un document care constituie titlu de credit negociabil, reprezentativ, de mărfuri la purtător, emis de către depozitar în schimbul primirii cerealelor și/sau a semințelor oleaginoase de la deponent;
e) deținătorul de certificat de depozit - orice persoană fizică sau juridică care, în calitate de proprietar de bunăcredință al certificatului de depozit, poate pretinde predarea cerealelor și/sau a semințelor oleaginoase depozitate, la prima cerere;
f) licența de depozit - documentul emis de ministerul de resort, care atestă că pe o anumită perioadă determinată, depozitarul îndeplinește condițiile tehnice și financiare pentru depozitare, conform prevederilor prezentei ordonanțe și ale normelor metodologice prevăzute la art. 36;
g) activitatea de gradare - evaluarea calității cerealelor și/sau a semințelor oleaginoase predate la depozit și încadrarea acestora în unul dintre gradele prevăzute în „Manualul operațional de gradare a cerealelor și semințelor oleaginoase.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Licența de depozit are o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii ei pentru fiecare depozit.”

5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - După stabilirea de către ministerul de resort sau, după caz, de către inspectori autorizați de ministerul de resort, a tuturor pierderilor financiare ce decurg din situația prevăzută la art. 34, acestea vor fi acoperite și rambursate deponenților din Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, prevăzut pentru protecția acestor deponenți, conform prezentei ordonanțe și normelor metodologice prevăzute la art. 36.”

6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Fiecare depozitar este obligat să contracteze o asigurare a depozitului aflat în proprietatea sa, precum și a cerealelor și/sau a semințelor oleaginoase depozitate.”

7. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Depozitarul va păstra cerealele și/sau semințele oleaginoase separat, în funcție de calitatea lor înregistrată în fiecare certificat de depozit emis, pentru a se permite astfel în orice moment inspectarea, precum și livrarea lor corespunzător calității.”

8. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Activitatea de gradare a cerealelor și/sau a semințelor oleaginoase, denumită în continuare gradare, se organizează în cadrul unui sistem național de gradare a cerealelor și/sau a semințelor oleaginoase, instituit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea înaintată de ministerul de resort, după consultarea organizațiilor reprezentative în domeniu, din sectorul privat, în termen de 120 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe.

(2) Se înființează Comisia Națională de Gradare a Cerealelor și Semințelor Oleaginoase, cu personalitate juridică, de interes general și de utilitate publică, cu conducere și finanțare proprii, formată din reprezentanți ai ministerului de resort, ai patronatelor, ai altor organizații neguvernamentale reprezentantive și ai agenților economici.

(3) Atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Gradare a Cerealelor și Semințelor Oleaginoase se stabilesc prin hotărâre a Guvernului menționată la alin. (1).”

9. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Gradarea se efectuează la primul punct de recepție a cerealelor și/sau a semințelor oleaginoase, la agenții economici constituiți în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, care prestează servicii de depozitare.

(2) Manualul operațional de gradare a cerealelor și semințelor oleaginoase se aprobă de ministerul de resort, prin ordin al ministrului, la propunerea Comisiei Naționale de Gradare a Cerealelor și Semințelor Oleaginoase.

(3) Manualul operațional de gradare a cerealelor și semințelor oleaginoase va fi reactualizat, dacă este necesar, conform aceleiași proceduri.”

10. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Certificatul de depozit este emis sub forma unui document cu regim special, înseriat de ministerul de resort și pus la dispoziție depozitarilor.”

11. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Certificatul de depozit constituie titlu negociabil la purtător, transmisibil, fără limite sau restricții, în lipsă de stipulație contrară inserată în titlu la cererea deținătorului de certificat de depozit.

(2) Valabilitatea certificatului de depozit este de un an de la data emiterii sale.”

12. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Certificatul de depozit emis în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe trebuie să conțină, sub sancțiunea nulității, următoarele mențiuni:

a) denumirea și sediul depozitarului, numărul licenței de depozit, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, adresa depozitului;
b) numărul și seria certificatului de depozit;
c) numele și semnătura deponentului;
d) data emiterii certificatului de depozit;
e) denumirea cerealelor sau semințelor oleaginoase și cantitatea depozitată;
f) tipul, clasa și gradul cerealelor sau semințelor oleaginoase depozitate;
g) tariful serviciilor de depozitare și, unde este cazul, valoarea serviciilor plătite în avans;
h) semnătura autorizată și ștampila depozitarului;
i) o secțiune afectată pentru modificarea dreptului de proprietate asupra certificatului de depozit, în care se va înscrie în clar numele deponentului care înstrăinează certificatul de depozit și semnătura acestuia. Aceeași secțiune va fi utilizată și în caz de gajare a certificatului de depozit, caz în care se vor înscrie următoarele: data constituirii gajului, valoarea garantată, numele/denumirea și semnătura constituentului gajului și numele/denumirea și semnătura creditorului gajist, precum și data rambursării creditului și semnăturile de certificare a rambursării creditului.”

13. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Ministerul de resort va ține evidența tuturor certificatelor de depozit emise, într-un registru al certificatelor de depozit.”

14. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V
Fondul de garantare pentru certificatele de depozit”

15. Articolele 29-31 se abrogă.

16. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Ministerul de resort este împuternicit să examineze în orice moment registrele, înregistrările, documentele, conturile și informațiile referitoare la depozitar.”

17. Articolul 33 se abrogă.

18. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Depozitarii vor plăti cote determinate de ministerul de resort, într-un fond pentru asigurarea intereselor financiare ale deponenților.

(2) Contribuțiile la acest fond vor avea ca unică utilizare protejarea intereselor financiare ale deponenților, în situația în care un depozitar nu reușește să își îndeplinească sarcinile și obligațiile conform prezentei ordonanțe și normelor metodologice prevăzute la art. 36.

(3) Ministerul de resort va crea un cont purtător de dobânzi la o instituție financiară, în care să fie plasate aceste contribuții. Acest cont va fi denumit Fondul de garantare pentru certificatele de depozit.

(4) În normele metodologice prevăzute la art. 36 se vor stabili o valoare minimă și o valoare maximă a fondului. Când s-a atins valoarea maximă nu se mai percep cotizații. Când se ajunge la valoarea minimă se reîncepe perceperea de cotizații.”

19. După articolul 35 se introduce articolul 351 cu următorul cuprins:

„Art. 351. - (1) Toți agenții economici care prestează servicii de depozitare sunt obligați să accepte în mod nediscriminatoriu cerealele și/sau semințele oleaginoase aduse spre depozitare, până la capacitatea maximă pentru care au fost licențiați sau până la capacitatea maximă disponibilă, în cazul în care nu au calitatea de depozitar.

(2) Ministerul de resort va licenția persoanele fizice care desfășoară activitatea de cântărire în cadrul fiecărui depozit. Va fi verificată cel puțin o dată pe an acuratețea cântarelor de către ministerul de resort sau de un inspector autorizat. Ministerul de resort va disponibiliza fonduri din propriul buget pentru a realiza aceste obligații în mod corespunzător.”

p. PRIM-MINISTRU,
MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Avram Mureșan

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 29 iunie 2000.
Nr. 109.


Vineri, 19 august 2022, 16:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.