ORDONANȚĂ nr.51 din 28 august 1997
privind operatiunile de leasing și societatile de leasing
Textul actului publicat în M.Of. nr. 224/30 aug. 1997

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta ordonanță se aplică operațiunilor de leasing în care o parte, denumită locator, se angajează la indicația unei alte părți, denumită utilizator, să cumpere de la un terț și să confere folosința și posesia unui bun mobil sau imobil, în scopul exploatării sale comerciale sau pentru consumul final.

Operațiunile de leasing au ca obiect:

a) utilizarea echipamentului industrial;
b) utilizarea bunurilor imobile cu destinație comercială sau industrială, achiziționate sau construite de o societate de leasing, denumită în continuare societate imobiliară pentru comerț și industrie - SICOMI;
c) utilizarea fondului de comerț sau a unuia din elementele sale necorporale;
d) utilizarea bunurilor de folosință îndelungată și a imobilelor cu destinație de locuință, pentru persoanele fizice, cu respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorului.

Nu pot fi utilizate în sistem de leasing:

a) bunurile ce fac obiectul unei concesiuni;
b) înregistrările pe bandă audio și video, piesele de teatru, manuscrisele și brevetele.

Art. 2. - Pentru efectuarea unei operațiuni de leasing, orice persoană fizică sau juridică poate formula unei societăți de leasing o ofertă fermă, însoțită de lista de bunuri pe care intenționează să le utilizeze, precum și de acte din care să rezulte situația sa financiară.

Art. 3. - În scopul finalizării unei operațiuni de leasing, utilizatorul are dreptul de a-și alege furnizorul, cu excepția cazului în care societatea de leasing are și calitatea de furnizor, precum și societatea care va asigura bunul, cu acordul societății de leasing.

CAPITOLUL II
Obligațiile părților în cadrul unei operațiuni de leasing

Art. 4. - Societatea de leasing, în calitate de locator, este obligată:

a) să asigure utilizatorului posibilitatea de a negocia cu un furnizor de bunuri contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect bunul care urmează a fi utilizat, afară de cazul în care societatea de leasing are și calitatea de furnizor;
b) să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator, în condițiile expres formulate de către acesta;
c) să încheie un contract de leasing cu utilizatorul și să confere acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpărare, cu excepția dreptului de dispoziție;
d) să confere utilizatorului un drept de folosință asupra bunului achiziționat;
e) să respecte, la expirarea contractului de leasing, dreptul de opțiune al utilizatorului, ce constă în posibilitatea de a solicita achiziționarea bunului, restituirea acestuia sau prelungirea contractului de leasing;
f) să garanteze pe utilizator de evicțiune din partea oricărei persoane fizice sau juridice, care ar pretinde un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului utilizat în sistem de leasing.

Art. 5. - Utilizatorul se obligă:

a) să primească bunul la termenul stipulat în contractul de vânzare-cumpărare și în contractul de leasing;
b) să nu încheie un contract de sublocație privind bunul care i-a fost încredințat, fără acordul societății de leasing;
c) să efectueze plățile cu titlu de redevență, în cuantumul valoric stabilit și la datele fixate în contractul de leasing; redevența plătită va fi calculată ținând seama de o marjă de profit și de amortizarea integrală a bunului sau cel puțin a unei părți din valoarea de intrare a acestuia; în acest caz, regimul de amortizare va fi stabilit de părți de comun acord, în funcție de natura bunului și valoarea sa de intrare, în conformitate cu Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările ulterioare;
d) să suporte cheltuielile de întreținere și să plătească primele de asigurare în legătură cu bunul utilizat;
e) să își asume toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a bunului utilizat, prin fapta proprie sau a prepușilor săi, ori din cauze fortuite, și să continue plățile cu titlu de redevență până la achitarea integrală a valorii contractului de leasing;
f) să apere în raporturile cu terțe persoane dreptul de proprietate al societății de leasing asupra bunului ce face obiectul utilizării, în baza unui mandat conferit prin contractul de leasing.

Art. 6. - În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul își exprimă intenția de a cumpăra bunul, societatea de leasing trebuie să aibă în vedere vărsămintele efectuate anterior cu titlu de redevență, precum și valoarea reziduală a bunului, dacă în contract s-a prevăzut un termen de utilizare ce corespunde amortizării integrale.

Art. 7. - Dreptul de opțiune constând în achiziția bunului, conform art. 4 lit. e) din prezenta ordonanță, se poate exercita și până la expirarea contractului de leasing, dacă utilizatorul formulează o ofertă fermă și irevocabilă de cumpărare.

Art. 8. - Drepturile reale ale locatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului sindic, în situația în care utilizatorul se află în reorganizare sau lichidare judiciară, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare.

Dispozițiile alineatului precedent se aplică și lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, dacă utilizatorul se află în dizolvare și lichidare.

CAPITOLUL III
Răspunderea părților

Art. 9. - În cazul în care utilizatorul refuză să primească bunul la termenul stipulat în contractul de vânzarecumpărare sau în situația în care se află în stare de lichidare judiciară, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese.

Societatea de leasing nu răspunde pentru cazul în care bunul ce face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului.

Art. 10. - Cu excepția unei prevederi contrare, în cazul în care utilizatorul nu își execută obligația de plată a redevenței, societatea de leasing are dreptul de a rezilia contractul de leasing, cu obligația utilizatorului la restituirea bunului și la plata ratelor scadente și nerambursate, cu daune-interese. Daunele-interese cuprind cuantumul valoric al redevenței care a rămas de plătit până la expirarea contractului de leasing.

Art. 11. - Nerespectarea dreptului de opțiune al utilizatorului obligă societatea de leasing la plata de daune, care vor fi egale cu valoarea reziduală a bunului, dacă a fost amortizat integral, sau cu valoarea sa de circulație, calculată la data expirării contractului de leasing.

Art. 12. - În cazul vânzării bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing, până la expirarea termenului contractual, cumpărătorul este legat de aceleași obligații ca și vânzătorul, ce rămâne garant al îndeplinirii acestor obligații față de utilizator.

Art. 13. - Din momentul încheierii contractului de leasing și până la expirarea acestuia și reintrarea în posesie, societatea de leasing, în calitate de locator, este exonerată de orice răspundere față de terți, pentru prejudiciile provocate de bunurile ce fac obiectul folosinței și posesiei la utilizator.

CAPITOLUL IV
Societăți de leasing

Art. 14. - Activitatea de leasing este autorizată de către Ministerul Finanțelor pentru societăți comerciale înființate potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

Sunt autorizate să efectueze operațiuni de leasing:

a) societățile comerciale care au ca obiect de activitate leasing-ul echipamentului industrial, al bunurilor de folosință îndelungată și al imobilelor cu destinație comercială sau industrială, al imobilelor cu destinație de locuință ori leasing-ul fondului de comerț sau al unuia dintre elementele sale corporale, denumite societăți de leasing generale;
b) societățile comerciale înființate de către societăți producătoare de echipament industrial sau bunuri industriale cu destinație finală, fără a consuma substanța lor, denumite societăți integrate;
c) societățile comerciale care au ca obiect de activitate achiziția sau construcția de imobile cu destinație comercială sau industrială, cu scopul utilizării sau vânzării lor, denumite societăți imobiliare pentru comerț și industrie SICOMI.

Art. 15. - În cadrul Ministerului Finanțelor se înființează Oficiul pentru operațiuni de leasing, la care societățile de leasing sunt obligate să se înregistreze în termen de 15 zile de la data la care au obținut certificatul de înmatriculare.

Art. 16. - Societățile de leasing vor transmite anual Oficiului pentru operațiuni de leasing o copie a bilanțului financiar-contabil și a contului de profit și pierderi.

Art. 17. - La sfârșitul fiecărui an financiar-contabil societățile de leasing vor fi obligate să constituie din beneficiile realizate un fond de rezervă care să reprezinte cel puțin 10% din capitalul lor social.

CAPITOLUL V
Contravenții și sancțiuni

Art. 18. - În cazul nerespectării dispozițiilor prevăzute la art. 14, societatea de leasing responsabilă nu va mai avea dreptul să efectueze operațiuni de leasing până la obținerea avizului Ministerului Finanțelor și va fi obligată la plata unei amenzi reprezentând cel puțin 10% din valoarea contractelor perfectate.

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alineatul precedent se fac de către organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Împotriva procesului-verbal de constatare, societatea de leasing afectată se poate adresa cu plângere la instanța în raza căreia s-a săvârșit contravenția, conform legii.

CAPITOLUL VI
Publicitatea operațiunilor de leasing în materie mobiliară și imobiliară

Art. 19. - Contractele de leasing care au ca obiect utilizarea bunurilor imobile, vor fi înscrise în Carte funciară partea a III-a, din registrul cadastral de publicitate imobiliară de la biroul judecătoriei în a cărei rază teritorială de activitate este situat bunul respectiv.

În cazul în care intervin schimbări în ceea ce privește sediul utilizatorului sau al locatorului, ori schimbări cu privire la situația juridică reală a bunului, societatea de leasing și utilizatorul trebuie să procedeze la rectificare în Cartea funciară și la Oficiul Registrului comerțului.

Dacă formalitățile de publicitate prevăzute la alin. 1 și 2 nu au fost îndeplinite, societatea de leasing nu poate opune creditorilor săi contractul încheiat cu utilizatorul.

Art. 20. - Dispozițiile prevăzute la art. 19 se aplică în mod corespunzător și contractelor de leasing care au ca obiect bunuri mobile. În acest caz, la judecătoria în raza căreia își are sediul principal (real) societatea de leasing, se va deschide un registru special pentru înscrierea contractelor de leasing având ca obiect bunuri mobile. De asemenea, utilizatorul are obligația de a inscripționa bunul, în care va include elementele de identificare ale societății de leasing, inclusiv dreptul de proprietate.

CAPITOLUL VII
Dispoziții speciale

Art. 21. - Societățile comerciale care efectuează operațiuni de leasing, precum și societățile comerciale care utilizează bunuri mobile sau imobile în sistem de leasing sunt obligate să înscrie în evidențele lor contabile următoarele date:

a) valoarea bunurilor la momentul semnării contractului;
b) suma totală a ratelor aferente contractului într-un an fiscal, inclusiv cuantumul lor indexat, dacă părțile au prevăzut în contract reevaluarea periodică a ratelor;
c) plata amortismentelor; plata acestora se înscrie numai la utilizator;
d) evaluarea la data închiderii bilanțului contabil a ratelor rămase de rambursat.

Operațiunile vor fi evidențiate în mod distinct, după natura bunului închiriat.

CAPITOLUL VIII
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 22. - Dispozițiile prezentei ordonanțe se aplică și în situația în care o persoană juridică își vinde echipamentul industrial unei societăți de leasing, pentru a-l utiliza în sistem de leasing, cu obligația de răscumpărare.

Art. 23. - Echipamentul industrial sau construcțiile pot fi utilizate în sistem de leasing de către mai multe societăți comerciale, dacă între acestea s-a încheiat un contract în scopul realizării unei investiții sau al folosinței lor comune.

Art. 24. - Societățile imobiliare pentru comerț și industrie - SICOMI - care perfectează un contract de leasing având ca obiect utilizarea unei construcții sau realizarea și utilizarea unei construcții, pot conveni următoarele:

a) acordarea dreptului de folosință sau achiziția terenului pe care se efectuează lucrarea de către antreprenor;
b) achiziția irevocabilă a construcției de către utilizator la expirarea contractului de leasing.

Art. 25. - Bunurile mobile care sunt importate în scopul utilizării în sistem de leasing se încadrează în regimul bunurilor admise temporar la import, fără plata taxelor vamale.

În cazul achiziționării bunurilor importate în sistem de leasing, conform termenului convenit de părți, în baza contractului de leasing, cumpărătorul este obligat să achite taxa vamală calculată la valoarea bunului din momentul vânzării, în baza declarației vamale de import definitiv.

În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul nu și-a exercitat dreptul de opțiune privind prelungirea contractului sau achiziția bunului, iar bunul nu a fost restituit, autoritățile vamale vor încasa taxele vamale aferente valorii inițiale a bunului în valută, transformată în lei, la cursul de schimb în vigoare la data constatării.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul reformei,
Ulm Spineanu

Președintele Agenției Naționale pentru Privatizare,
Valentin M. Ionescu

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 28 august 1997.
Nr. 51.


Vineri, 17 septembrie 2021, 21:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.