ORDONANȚĂ nr.109 din 31 august 2000
privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistența medicală balneară și de recuperare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 426/2 sep. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. P pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) În înțelesul prezentei ordonanțe:

a) prin stațiune balneară se înțelege localitatea sau/și arealul care dispune de resurse de substanțe minerale, științific dovedite și tradițional recunoscute ca eficiente terapeutic, de instalații specifice pentru cură și care are o organizare ce permite acordarea asistenței medicale balneare în condiții corespunzătoare;
b) prin stațiune climatică se înțelege localitatea sau/și arealul situat în zone cu factori climatici benefici și care are condiții pentru asigurarea menținerii și ameliorării sănătății și/sau a capacității de muncă, precum și a odihnei și reconfortării;
c) prin stațiune balneoclimatică se înțelege localitatea sau/și arealul care îndeplinește condițiile prevăzute la lit. a) și b);
d) prin areal se înțelege o zonă delimitată topo-geo-climatic din localitate sau din afara acesteia care are factori naturali de cură;
e) prin factori naturali se înțelege ansamblul elementelor fizice/chimice terapeutice, sanogene naturale. Sunt considerați factori naturali: apele minerale terapeutice, lacurile și nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice/climatice ale litoralului marin și factorii sanogeni ai principalelor tipuri de bioclimă a României, inclusiv de la nivelul grotelor și salinelor.

(2) Localitățile sau/și arealele stabilite ca fiind stațiuni balneare, climatice sau balneoclimatice sunt delimitate prin planuri de urbanism și de amenajare a teritoriului.

(3) Tipul predominant de factori naturali determină specificul stațiunii respective și profilul de cură.

Art. 2. - (1) Statutul de stațiune balneară, climatică sau balneoclimatică se acordă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea, după caz, a populației implicate, pe baza normelor tehnice unitare, elaborate, în condițiile legii, de Ministerul Sănătății, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerul Industriei și Comerțului, cu avizul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

(2) Autorizația de funcționare, din punct de vedere medico-balnear și al valorificării terapeutice a factorilor sanogeni naturali, a unităților medico-balneare și de recuperare din localitățile cu statut de stațiune balneară, climatică sau balneoclimatică este obligatorie și se eliberează la cerere, pe o durată de 10 ani, de către Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe.

(3) Autorizația de funcționare se prelungește, la cerere, la expirare sau ori de câte ori se schimbă calitatea factorilor naturali, constatată de organele de specialitate ale ministerelor și ale celorlalte autorități publice, abilitate de lege, prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - Pentru acordarea statutului de stațiune balneară, climatică sau balneoclimatică sunt necesare:

a) studii complexe de analiză a factorilor naturali din arealul respectiv, efectuate de instituții de specialitate;
b) stabilirea de către Ministerul Sănătății, prin instituția sa specializată - Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie -, a perimetrelor de protecție sanitară și prevederea acestora în planurile de urbanism și amenajare a teritoriului;
c) instalații pentru valorificarea factorilor naturali;
d) unități sanitare, inclusiv baze de tratament, cu personal medico-sanitar corespunzător și acreditat în condițiile legii, adecvate acordării asistenței medicale balneare și de recuperare;
e) căi de acces, infrastructuri urban-edilitare, telecomunicații;
f) amenajări pentru odihnă și relaxare.

CAPITOLUL II
Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie

Art. 4. - (1) Se înființează Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, instituție publică, organ de specialitate în subordinea Ministerului Sănătății, denumit în continuare institut, cu sediul în municipiul București, prin reorganizarea Institutului de Medicină Fizică, Balneoclimatologie și Recuperare Medicală București care se desființează.

(2) Institutul are personalitate juridică, având în subordine, respectiv în structură, atât unități sanitare cu personalitate juridică, cât și unități sanitare fără personalitate juridică.

(3) În cadrul institutului vor funcționa structuri care asigură inspecția activității medico-balneare și de recuperare la nivelul tuturor unităților de recuperare, medicină fizică și balneologie, indiferent de statutul lor juridic și patrimonial și de subordonarea acestora.

Art. 5. - (1) Bunurile aflate în administrarea Institutului de Medicină Fizică, Balneoclimatologie și Recuperare Medicală București trec în administrarea Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, pe bază de protocol, de la data reorganizării acestuia.

(2) Personalul Institutului de Medicină Fizică, Balneoclimatologie și Recuperare Medicală București se preia de institut și se consideră transferat de la data reorganizării acestuia.

Art. 6. - Principalele obiective de activitate ale institutului sunt următoarele:

a) organizarea, coordonarea, îndrumarea tehnico-metodologică și controlul întregii activități de recuperare, medicină fizică și balneoclimatologie din unitățile de profil ale Ministerului Sănătății;
b) organizarea, coordonarea, după caz, desfășurarea și îndrumarea tehnico-metodologică a activității de cercetare medico-balneară, protecție sanitară și valorificare terapeutică, profilactică și recuperatorie a surselor de factori naturali din întreaga țară, precum și de dezvoltare în domeniul medico-balnear și de recuperare;
c) participarea la organizarea și coordonarea activității de învățământ în domeniul medico-balnear și de recuperare;
d) organizarea, coordonarea, îndrumarea tehnico-metodologică și, după caz, desfășurarea activității promoționale din domeniul medico-balnear și de recuperare;
e) delimitarea perimetrelor de protecție sanitară la nivelul stațiunilor balneare, climatice și balneoclimatice și asigurarea respectării acestora;
f) asigurarea legalității funcționării stațiunilor balneare, climatice și balneoclimatice și a unităților balneare, indiferent de statutul lor juridic, patrimonial și de subordonare, cu respectarea legislației în vigoare și a normelor privind asistența medico-balneară, stabilite prin ordin al ministrului sănătății;
g) asigurarea cu cadre de specialitate, în condițiile legii, în funcție de necesitățile și de solicitările din teritoriu, precum și de disponibilitățile de personal existente, a tuturor unităților medico-balneare și de recuperare.

Art. 7. - (1) Institutul este condus de un consiliu de administrație, de un director general, care are și calitatea de președinte al consiliului de administrație, și de un director general adjunct, care are și calitatea de vicepreședinte al consiliului. Președintele consiliului de administrație directorul general și vicepreședintele consiliului de administrație - directorul general adjunct sunt numiți, în condițiile legii, prin ordin al ministrului sănătății.

(2) Președintele consiliului de administrație - directorul general al institutului numește sau, după caz, revocă, prin decizie, în condițiile legii, conducerea unităților sanitare publice cu personalitate juridică, cu profil de recuperare, medicină fizică și balneoclimatologie, din rețeaua Ministerului Sănătății.

Art. 8. - Angajarea, salarizarea și promovarea personalului institutului se fac potrivit legii.

Art. 9. - (1) Sediul, atribuțiile, organizarea și funcționarea, structura organizatorică, componența organelor de conducere și numărul maxim de posturi ale institutului se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a institutului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Sănătății va supune Guvernului spre adoptare Regulamentul de organizare și funcționare a institutului.

Art. 10. - (1) Cheltuielile de funcționare și de capital ale institutului se finanțează integral din venituri extrabugetare.

(2) Institutul poate beneficia de transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor naționale de sănătate de profil, pentru unele lucrări de construcții, reabilitări sau modernizări de infrastructură, precum și pentru dotarea cu aparatură medicală, în condițiile legii.

(3) Veniturile extrabugetare ale institutului se constituie din:

a) sumele realizate pe baza contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
b) venituri obținute de la persoane fizice sau juridice, inclusiv din asocieri investiționale în profil medical sau medico-social, în condițiile legii;
c) sumele obținute în urma eliberării autorizațiilor/avizelor de funcționare;
d) sumele obținute în urma desfășurării activității prevăzute la art. 6 lit. e);
e) sumele provenind din încasările unităților medico-balneare, destinate stimulării personalului superior, mediu și auxiliar care lucrează în unitățile respective;
f) alte surse, în condițiile legii.

CAPITOLUL III
Prospectarea, exploatarea, valorificarea, protecția
și conservarea factorilor naturali

Art. 11. - Activitatea de cercetare-prospectare, de exploatare și de conservare a factorilor naturali se desfășoară în condițiile prevăzute de Legea minelor nr. 61/1998.

Art. 12. - Coordonarea și, după caz, asigurarea organizării și funcționării corespunzătoare a stațiunilor balneare, climatice și balneoclimatice, precum și a întregii activități privind factorii naturali se fac de Ministerul Sănătății, reprezentat de institut, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și de Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în colaborare cu consiliile locale ale localităților care funcționează ca stațiuni balneare, climatice sau balneoclimatice, prin:

a) executarea, periodic, de studii și documentații tehnice complexe ale stațiunilor balneare, climatice și balneoclimatice, cu analiza factorilor naturali din fiecare areal, în conformitate cu normele și standardele interne și internaționale în vigoare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe;
b) avizarea amplasării de construcții tehnice necesare pentru exploatarea factorilor naturali în perimetrele de protecție sanitară ale stațiunilor balneare, climatice și balneoclimatice și executarea pe teritoriul acestora a oricăror elemente de infrastructură;
c) elaborarea de norme tehnice unitare de sistematizare funcțională, de organizare a activității specifice stațiunilor balneare, climatice și balneoclimatice, de utilizare a bazelor de tratament medico-balnear și recuperator și a unităților de cazare și alimentație aferente, cu excepția celor autorizate de Autoritatea Națională pentru Turism prin Oficiul de Autorizare și Control în Turism, de protecție sanitară a factorilor naturali, de protecție fonică și, respectiv, a aerului, apei, solului și vegetației și de eliminare a deșeurilor sanitare, care pot fi un vector de transmitere a bolilor;
d) stabilirea de indicații, limite și contraindicații în consumul alimentar al apelor minerale îmbuteliate;
e) asigurarea controlului respectării normelor tehnice unitare prevăzute la lit. c).

Art. 13. - (1) Activitatea de utilizare a factorilor naturali în scop terapeutic, inclusiv funcționarea, din acest punct de vedere, a unităților medico-balneare și de recuperare, indiferent de statutul lor juridic și de subordonarea acestora, utilizarea în consumul alimentar a apelor minerale și instituirea perimetrelor de protecție sanitară se desfășoară pe baza autorizației emise de institut, eliberată pe baza unei documentații complexe de specialitate.

(2) Unitățile medico-balneare și de recuperare care se privatizează funcționează pe baza autorizației prevăzute la alin. (1), eliberată cu respectarea următoarelor obligații prevăzute în contractul de privatizare, și anume:

a) menținerea destinației spațiului ocupat de unitatea de asistență medico-balneară și de recuperare. În cazul unităților de tratament balnear, care în momentul privatizării sunt într-o stare de degradare avansată și nefuncționale, proprietarul poate opta pentru dezafectare sau reabilitare, cu aprobarea Ministerului Sănătății, pe baza avizului tehnic emis de institut, în condițiile legii;
b) angajarea personalului medico-sanitar de specialitate corespunzător, acreditat în condițiile legii.

(3) Documentațiile complexe de specialitate, cu avizele sau autorizațiile necesare, se efectuează contra cost, la solicitarea stațiunilor balneare, climatice și balneoclimatice și/sau a unităților care exploatează factori naturali. Tarifele pentru executarea documentațiilor complexe, pentru emiterea de avize sau/și autorizații de funcționare, solicitate, se aprobă, la propunerea institutului, prin ordin al ministrului sănătății.

(4) Actualizarea documentațiilor complexe, a avizelor și/sau a autorizațiilor de funcționare, prevăzute la art. 2 alin. (2) și la art. 13 alin. (1), se face în mod obligatoriu la fiecare 10 ani sau ori de câte ori este nevoie, cu respectarea legislației în vigoare.

(5) Stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice sau unitățile de profil, care nu au întocmit documentația complexă privind activitatea cu factori naturali și funcționarea acestora, vor îndeplini condițiile prevăzute de prezentul articol în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

CAPITOLUL IV
Asistența medicală balneară și de recuperare

Art. 14. - (1) Prin asistență medicală balneară se înțelege totalitatea serviciilor medico-sanitare efectuate sub formă de cură în stațiunile balneare, climatice sau balneoclimatice, prin utilizarea unuia sau a mai multor factori naturali și a unor factori fizici, terapeutici produși artificial, conform unor proceduri definite metodologic, precum și prin dietă, medicație, psihoterapie și educație sanitară.

(2) Asistența de recuperare, medicină fizică și balneoclimatologie se desfășoară numai în spitale de recuperare, sanatorii balneare și de recuperare, secții de profil din spitale, centre medicale balneare și de recuperare, unități ambulatorii de recuperare-reabilitare din stațiunile balneoclimatice, precum și în cabinete medicale de specialitate, în condițiile legii.

Art. 15. - Asistența medicală balneară și de recuperare se acordă numai de către personalul medico-sanitar de specialitate, acreditat conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 16. - (1) Asistența medicală balneară și de recuperare se acordă, în stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice, sub formă de:

a) cure profilactice și/sau de recuperare a capacității de muncă, inclusiv antistres și/sau antisurmenaj;
b) cure terapeutice;
c) cure de recuperare pe grupe de afecțiuni cronice și/sau la bolnavi cu diverse deficite funcționale sau/și cu diferite grade de invaliditate.

(2) Durata diferitelor tipuri de cură prevăzute la alin. (1) se stabilește de către institut, cu avizul comisiei de specialitate - Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie a Ministerului Sănătății.

(3) Institutul stabilește, pentru fiecare stațiune balneară, climatică și balneoclimatică, în funcție de proprietățile terapeutice ale factorilor naturali din arealul respectiv, profilul de tratament, tipurile de cură, categoriile de afecțiuni indicate, afecțiunile contraindicate, precum și condițiile minimale de dotare a bazelor de tratament balneofizical și recuperator.

(4) Modificarea categoriilor de afecțiuni asistate și a tipurilor de cură se face de către institut, cu acordul Ministerului Sănătății, la propunerea unităților medico-balneare și de recuperare din stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice.

Art. 17. - Normele privind activitatea personalului medico-sanitar angajat în unitățile de asistență medico-balneară și de recuperare, indiferent de forma lor de organizare, de subordonare și de situația juridică sau patrimonială a acestora, sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

CAPITOLUL V
Sancțiuni

Art. 18. - (1) Nerespectarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) și (3), ale art. 13 alin. (1), (4) și (5) și ale art. 20 alin. (2), referitoare la obținerea, prelungirea, respectiv actualizarea autorizațiilor de funcționare, a avizelor și/sau a documentațiilor complexe de specialitate constituie contravenție, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune.

(2) Contravenția prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3) Cuantumul amenzii se actualizează periodic, în funcție de rata inflației, prin hotărâre a Guvernului.

(4) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea amenzii persoanelor vinovate se fac de către persoane împuternicite din cadrul structurilor de inspecție medico-balneară ale institutului, precum și din cadrul autorităților publice prevăzute la art. 12.

(5) Prevederile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare.

Art. 19. - (1) În cazul în care, după aplicarea sancțiunii, stațiunea balneară, climatică sau balneoclimatică ori unitatea medico-balneară și de recuperare, publică sau privată, nu respectă obligațiile prevăzute în prezenta ordonanță, institutul, cu avizul Ministerului Sănătății, poate dispune retragerea temporară sau definitivă a autorizației de funcționare și de valorificare terapeutică a factorilor naturali.

(2) Nerespectarea clauzelor contractuale obligatorii stipulate la art. 13 alin. (2) atrage nulitatea de drept a contractului de privatizare.

CAPITOLUL VI
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 20. - (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Sănătății, reprezentat de institut, împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și Ministerul Industriei și Comerțului, cu avizul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, elaborează și propune Guvernului spre adoptare normele tehnice unitare pentru realizarea documentațiilor complexe de atestare a funcționării stațiunilor balneare, climatice și balneoclimatice și de organizare a întregii activități de utilizare a factorilor naturali, potrivit art. 12 lit. c).

(2) Toate unitățile medico-balneare și de recuperare din stațiuni balneare, climatice și balneoclimatice, indiferent de forma de organizare, de statutul lor juridic și de subordonare, sunt obligate să obțină:

a) autorizația sanitară de funcționare, eliberată de direcțiile de sănătate publică județene sau, după caz, a municipiului București, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe;
b) autorizația de utilizare terapeutică de factori naturali, inclusiv de funcționare a unităților medico-balneare și de recuperare, eliberată de institut, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 21. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă art. 138-155 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătății populației, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum și orice alte dispoziții contrare.

(2) Poziția nr. 16 din anexa nr. 12 "Lista cuprinzând unitățile subordonate Ministerului Sănătății" la Hotărârea Guvernului nr.244/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.110 din 3 iunie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"16. Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie."

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul sănătății,
Hajdu Gabor

Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu

Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu

Președintele Autorității Naționale pentru Turism,
Dumitru Moinescu

Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianăș

Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Nicolae Noica

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 31 august 2000.
Nr. 109.


Marți, 28 iunie 2022, 14:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.