ORDONANȚĂ nr.136 din 31 august 2000
privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 431/2 sep. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. E pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Prezenta ordonanță stabilește cadrul juridic referitor la măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii în România a organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanțe, termenii folosiți au următorul înțeles:

a) articol reglementat - orice spațiu de depozitare, mijloc de transport, container sau orice alt obiect ori material susceptibil de a purta sau de a răspândi organisme de carantină, în special unde este implicat transportul internațional;
b) carantină fitosanitară - ansamblu de măsuri care vizează prevenirea introducerii și/sau răspândirii organismelor de carantină sau combaterea acestora;
c) certificat fitosanitar - document oficial, conform modelului prezentat în Convenția internațională pentru protecția plantelor;
d) control fitosanitar - control oficial al plantelor, produselor vegetale și al articolelor reglementate pentru a se determina prezența sau absența organismelor dăunătoare și/sau pentru a asigura respectarea reglementărilor fitosanitare;
e) organe de carantină fitosanitară - instituțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2) din prezenta ordonanță;
f) organism de carantină - organism dăunător cu importanță economică potențială pentru o zonă amenințată, care nu este prezent în acea zonă sau care este prezent cu o distribuție limitată și care face obiectul combaterii oficiale;
g) organism dăunător - orice specie, sursă sau biotip de origine vegetală ori animală sau orice agent patogen dăunător vegetalelor și produselor vegetale;
h) pașaport fitosantiar - o etichetă oficială care însoțește plantele și produsele vegetale pe teritoriul României și atestă că reglementările fitosanitare au fost respectate;
i) plante - plantele vii, părțile de plante vii, inclusiv semințele destinate însămânțării; părțile de plante vii cuprind: fructe, în sensul botanic al termenului, care nu au fost conservate prin congelare, legume care nu au fost conservate prin congelare, tuberculi, bulbi, rizomi, cormi, flori tăiate, ramuri cu frunze, pomi tăiați cu frunze, culturi de țesut vegetal;
j) produse vegetale - produse de origine vegetală neprelucrate sau care au suferit o prelucrare simplă, astfel încât nu mai sunt plante;
k) regimul de carantină fitosanitară - un complex de măsuri privind prevenirea introducerii și/sau răspândirii organismelor de carantină, iar în cazul pătrunderii și existenței lor pe teritoriul țării, de localizare și chiar de lichidare;
l) reglementări fitosanitare - ansamblu de reglementări oficiale care vizează prevenirea introducerii și/sau a răspândirii organismelor de carantină, controlând producția și circulația plantelor, a produselor vegetale și a articolelor reglementate;
m) zonă amenințată - zona în care condițiile sunt favorabile stabilirii unui organism de carantină a cărui prezență va atrage pierderi economice importante;
n) zonă protejată - o zonă în care:
- unul sau mai multe organisme de carantină care sunt stabilite în alte zone nu sunt endemice sau stabilite, deși condițiile sunt favorabile pentru stabilirea acestora;
- există un pericol de stabilire a anumitor organisme de carantină pentru anumite culturi existente datorită condițiilor favorabile, deși aceste organisme nu sunt endemice sau stabilite în țară.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii și Alimentației, prin Agenția Națională Fitosanitară, reprezintă autoritatea centrală în domeniul organizării și funcționării carantinei fitosanitare.

(2) Agenția Națională Fitosanitară coordonează din punct de vedere tehnic:

a) Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară;
b) direcțiile fitosanitare județene, respectiv a municipiului București.

(3) Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară este organul tehnic de carantină fitosanitară autorizat pentru diagnoza, prognoza și avertizarea organismelor dăunătoare, care organizează și conduce controlul fitosanitar vamal.

(4) Direcțiile fitosanitare județene, respectiv a municipiului București, sunt unități cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice care exercită un drept cu privire la plante, produse vegetale sau articole reglementate, purtătoare de organisme de carantină sunt obligate să informeze imediat organele de carantină fitosanitară și să ia măsuri de combatere, sub controlul direcțiilor fitosanitare județene, respectiv a municipiului București.

Art. 5. - Pentru a preveni răspândirea organismelor de carantină, Ministerul Agriculturii și Alimentației stabilește măsuri privind circulația plantelor, a produselor vegetale sau a articolelor reglementate, care provin din zone contaminate, precum și pentru combaterea organismelor respective.

Art. 6. - Organele de carantină fitosanitară efectuează controale privind respectarea regimului de carantină fitosanitară, fără nici o discriminare în ceea ce privește originea plantelor, produselor vegetale sau a articolelor reglementate.

Art. 7. - Agenția Națională Fitosanitară, prin direcțiile fitosanitare județene, respectiv a municipiului București, instituie regimul de carantină fitosanitară sau îl ridică, după caz.

Art. 8. - În activitatea de supraveghere și control privind respectarea regimului de carantină fitosanitară inspectorii fitosanitari au următoarele competențe:

a) accesul, cu respectarea dispozițiilor legale, pe teritoriul porturilor și al debarcaderelor fluviale și maritime, al aeroporturilor aviației civile, al stațiilor de cale ferată, pe vasele flotei comerciale, în avioanele aviației civile, în vagoanele de marfă și de persoane, în automobile, pe culturile tuturor producătorilor agricoli, în pepiniere, livezi și vii, în depozitele de produse vegetale, pe teritoriul institutelor de cercetări științifice, precum și în alte locuri unde se impune efectuarea controlului fitosanitar;
b) prelevarea, cu ocazia controlului fitosanitar, de probe din plante, produse vegetale și articole reglementate supuse regimului de carantină fitosanitară pentru analize și expertize de laborator, în prezența factorilor direct implicați;
c) solicitarea de informații de la administrația vămilor porturilor, aeroporturilor, stațiilor de cale ferată și oficiilor poștale asupra mărfurilor sosite, aflate în păstrare sau expediate, și controlul documentelor fitosanitare care însoțesc mărfurile;
d) propunerea de instituire a regimului de carantină fitosanitară sau ridicarea acestuia, după caz;
e) stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii și de combatere a organismelor de carantină, precum și controlul privind efectuarea acestora.

Art. 9. - (1) Producătorii și importatorii de plante, produse vegetale sau articole reglementate, prevăzute în reglementările fitosanitare, se înregistrează la direcția fitosanitară județeană, respectiv a municipiului București, potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

(2) Înregistrarea nu este obligatorie pentru micii producători sau prelucrători de plante, produse vegetale sau articole reglementate a căror producție și/sau vânzare sunt destinate autoconsumului sau pieței locale, pentru utilizare de către persoane care nu sunt implicate profesional în producerea de semințe și material săditor, destinate multiplicării, cu excepția situațiilor în care există pericolul răspândirii organismelor de carantină.

Art. 10. - (1) Direcțiile fitosanitare județene, respectiv a municipiului București eliberează un pașaport fitosanitar valabil pe tot teritoriul țării, pentru un anumit teritoriu sau pentru o zonă protejată, după caz, în situația în care în urma controlului fitosantiar efectuat se constată că plantele, produsele vegetale sau articolele reglementate sunt libere de organisme de carantină.

(2) Pașaportul fitosanitar poate fi înlocuit ulterior cu un pașaport fitosanitar de înlocuire în cazul divizării loturilor, a reunirii mai multor loturi sau părți din acestea, în cazul schimbării stării fitosanitare a lotului sau în alte cazuri stabilite de Agenția Națională Fitosanitară, și se eliberează de direcțiile fitosanitare județene, respectiv a municipiului București.

(3) Procedura de eliberare a pașaportului fitosanitar și a pașaportului fitosanitar de înlocuire se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 11. - Importul plantelor, produselor vegetale sau al articolelor reglementate se face numai dacă acestea sunt însoțite de certificat fitosanitar și dacă în urma controlului fitosanitar au fost găsite libere de organisme de carantină.

Art. 12. - Inspectorii de carantină fitosanitară, împuterniciți prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației, eliberează certificate fitosanitare pentru plantele, produsele vegetale sau articolele reglementate destinate exportului în situația în care țările importatoare impun exigențe specifice.

Art. 13. - (1) Importul, exportul și tranzitul de plante, produse vegetale sau articole reglementate se fac numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României în care este organizat controlul fitosanitar.

(2) Condițiile minime necesare pentru efectuarea controlului fitosanitar vamal se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 14. - Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor, prin Direcția Generală a Vămilor, sunt obligate să sprijine autoritățile de carantină fitosanitară în exercitarea atribuțiilor și sarcinilor ce le revin.

Art. 15. - (1) Faptele prevăzute la art. 16-20 din prezenta ordonanță constituie contravenții la normele privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor, produselor vegetale și a articolelor reglementate în România, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 25-27.

Art. 16. - Se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei efectuarea operațiunilor de import, export, transport și comercializare a plantelor, produselor vegetale și articolelor reglementate, fără documente fitosanitare.

Art. 17. - Se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei introducerea în țară a plantelor, a produselor vegetale sau a articolelor reglementate a căror introducere este interzisă conform reglementărilor fitosanitare.

Art. 18. - Se sancționează cu amendă de la 15.000.000 lei la 35.000.000 lei obstrucționarea organelor de carantină fitosanitară în exercitarea atribuțiilor lor privind controlul respectării reglementărilor fitosanitare de către importatorii, exportatorii, comercianții, producătorii, depozitele, centrele de expediere sau oricare altă persoană implicată în producerea sau circulația plantelor, produselor vegetale sau articolelor reglementate.

Art. 19. - Se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei nefurnizarea informațiilor solicitate, în scris, de către organele de carantină fitosanitară în termenul stabilit de acestea.

Art. 20. - Se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei refuzul de a permite accesul inspectorilor fitosanitari în locurile prevăzute la art. 8 lit. a).

Art. 21. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de inspectori ai poliției fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

(2) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației.

(3) Sancțiunile prevăzute se aplică și persoanelor juridice.

Art. 22. - Ministerul Agriculturii și Alimentației, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.

Art. 23. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă capitolul IV "Carantina fitosanitară" din Legea nr. 5/1982 privind protecția plantelor cultivate și a pădurilor și regimul pesticidelor, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 24. - Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Avram Mureșan

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu

Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu

București, 31 august 2000.
Nr. 136.


Marți, 28 iunie 2022, 02:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.