ORDONANȚĂ nr.115 din 31 august 2000
privind parteneriatul social în educație și formare profesională inițială
Textul actului publicat în M.Of. nr. 432/2 sep. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. I, pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Parteneriatul social în educație și formare profesională inițială contribuie la dezvoltarea resurselor umane ca resursă strategică a dezvoltării economice, la asigurarea coeziunii sociale prin combaterea formelor de excludere socială prin educație și facilitează interacțiunea dintre mediul educațional și cel cultural, social și economic, prin formularea explicită a răspunderilor sociale ale școlii și partenerilor acesteia.

Art. 2. - (1) Parteneriatul social în educație și formare profesională inițială presupune o relație de colaborare între instituțiile sistemului educațional - unitate de învățământ, inspectorat școlar, Ministerul Educației Naționale și alte instituții subordonate acestora și:

a) agenți economici și instituții reprezentând alte autorități publice cointeresate;
b) universități, instituții de cercetare și dezvoltare, centre de expertiză, alte instituții care pot furniza date și informații relevante pentru dezvoltarea educației;
c) alte categorii de beneficiari, precum părinți, elevi, comunitatea de afaceri, grupuri și asociații profesionale, sindicate, organizații neguvernamentale, comunitatea locală;
d) mass-media ca formă principală de transfer al informației privind răspunderea socială a educației.

(2) Partenerii sociali pot fi persoane fizice sau juridice, române sau străine.

Art. 3. - În condițiile descentralizării și consolidării autonomiei instituționale în cadrul învățământului preuniversitar, realizarea parteneriatului social urmărește următoarele obiective;

a) să asigure coerența politicilor și a strategiilor naționale în care educația și învățământul reprezintă o prioritate;
b) să consolideze cadrul instituțional și legislativ al dezvoltării umane;
c) să asigure instrumente și practici de asistare a unităților de învățământ în dezvoltarea programelor specifice;
d) să implice comunitățile locale, autoritățile administrației publice locale și alți parteneri în formele de asigurare a calității educației;
e) să asigure colaborarea școlii cu beneficiarii în acordarea șanselor egale de cuprindere și participare echitabilă a tuturor membrilor societății la procesul educațional;
f) să elaboreze programe comune ale școlii și ale partenerilor ei în vederea integrării socio-profesionale a absolvenților și a facilitării tranziției de la școală la locul de muncă;
g) să dezvolte programe compensatorii de "a doua șansă" pentru populația defavorizată;
h) să întărească rolul unităților de învățământ ca centre de dezvoltare a resurselor umane la nivelul comunității locale;
i) să asigure articularea programelor europene și internaționale care determină măsuri de inovare și de dezvoltare la nivel local, județean și regional;
j) să asigure prin colaborarea cu mass-media informarea completă și sistematică a publicului beneficiar, precum și a publicului larg în ceea ce privește impactul social al programelor și măsurilor din domeniul educației.

Art. 4. - Formele de parteneriat social pot fi instituționalizate prin contract, convenție, protocol de colaborare, alte forme, încheiate între instituțiile sistemului de învățământ și partenerii prevăzuți la art. 3.

Art. 5. - (1) Structurile parteneriale pot fi bi-, tri- sau pluripartite, cum ar fi: Consiliul Național pentru Reforma Învățământului, Consiliul Național pentru Formare și Educație Continuă, consiliul de administrație al inspectoratului școlar, consiliul consultativ al inspectoratului școlar, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Învățământul Profesional și Tehnic, consiliul de administrație al unității de învățământ, consiliul școlar al unei unități sau al unor grupuri de unități de învățământ.

(2) În afara structurilor menționate la alin. (1) Ministerul Educației Naționale poate înființa și alte structuri cu atribuții în domeniu prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 6. - Politicile de dezvoltare partenerială sunt elaborate prin acord între parteneri, prin programe strategice, iar practicile de implementare sunt reglementate prin structuri parteneriale specifice.

Art. 7. - Activitățile desfășurate de partenerii sociali pot fi derulate în următoarele domenii:

a) dezvoltarea bazei de cunoaștere și a capacităților de inovare/schimbare;
b) dezvoltarea resurselor umane proprii sistemului educațional;
c) dezvoltarea capacității instituționale;
d) planificarea educațională și a formării profesionale inițiale (hartă școlară, plan de școlarizare);
e) consilierea și orientarea profesională;
f) dezvoltarea componentelor opționale și facultative ale curriculumului național;
g) stabilirea calificărilor profesionale pentru care formarea se realizează prin sistemul educațional și elaborarea standardelor de pregătire profesională;
h) formarea inițială și certificarea profesională;
i) asigurarea coerenței formării profesionale inițiale cu formarea profesională continuă;
j) protecția și susținerea educațională a colectivităților vulnerabile - copiilor instituționalizați, copiilor străzii, persoanelor cu deficiențe, copiilor sau tinerilor necuprinși într-o formă de învățământ sau în piața muncii, grupurilor minoritare;
k) educația comunitară și interculturală;
l) finanțarea educației și a formării profesionale inițiale de la bugetul de stat și bugetele locale;
m) diversificarea și creșterea surselor de venituri ale unităților de învățământ;
n) diversificarea ofertei de servicii dezvoltată de școală pentru comunitate;
o) promovarea unor măsuri, programe, reglementări și legi favorabile dezvoltării educației și formării profesionale inițiale;
p) comunicarea publică;
q) alte domenii de interes comun.

Art. 8. - Evaluarea activităților parteneriale se realizează prin instrumente și programe de expertiză elaborate de instituțiile partenere sau de terți în raport cu obiectivele strategice ale programului partenerial, în condițiile creșterii răspunderii publice a managementului fiecărei instituții din sistemul educațional.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul educației naționale,
Andrei Marga

Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 31 august 2000.
Nr. 115.


Duminică, 03 iulie 2022, 17:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.