LEGE nr.159 din 3 octombrie 2000
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
Textul actului publicat în M.Of. nr. 486/5 oct. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.89 din 30 august 1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, adoptată în temeiul art. 1 lit. L pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.423 din 31 august 1999, cu următoarele modificări:

1. La articolul 3, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"b) importul și exportul din/către țările care nu sunt parte la Protocolul de la Montreal al echipamentelor care conțin substanțele chimice menționate la pct. 1 lit. a)-h) din anexă, al tehnologiilor care nu pot funcționa continuu fără aport de substanțe chimice prevăzute la pct. 1 și 4 din anexă, precum și al produselor obținute cu ajutorul acestor substanțe, indiferent dacă ele mai conțin sau nu astfel de substanțe;"

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Se interzice producerea pe teritoriul României, inclusiv în zonele libere, a substanțelor chimice prevăzute la pct. 4 din anexă."

3. La articolul 12, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"(5) Acordul de mediu se eliberează agenților economici, persoane juridice, abilitați pentru activitatea de import al deșeurilor și reziduurilor de orice natură, precum și al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediu."

4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - La cererea autorității publice centrale pentru protecția mediului sau a personalului administrației publice locale cu atribuții de control în domeniu, importatorii, exportatorii și persoanele care comercializează substanțele prevăzute în anexă și echipamente sau produse care conțin substanțele menționate la pct. 1 lit. a)-h) și pct. 4 din anexă sunt obligați să prezinte pentru inspecție factura sau declarația vamală, precum și acordul de mediu în baza căruia s-a efectuat operațiunea."

5. La articolul 17, litera d) a punctului 2) va avea următorul cuprins:

"d) nerespectarea dispozițiilor art. 3 alin. (1), ale art. 12 alin. (1) și ale art. 14, precum și depășirea cantităților stabilite la art. 3 alin. (3)."

6. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 3 octombrie 2000.
Nr. 159.


Marți, 30 noiembrie 2021, 08:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.