ORDONANȚĂ nr.116 din 27 august 1998
privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional
Textul actului publicat în M.Of. nr. 326/29 aug. 1998

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 pct. 12 lit. f) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - În scopul asigurării condițiilor de redresare, modernizare, înnoire și dezvoltare a flotei maritime comerciale românești, al creșterii prestigiului pavilionului românesc pe piața internațională a transportului maritim și al atragerii de noi surse la bugetul de stat, precum și al asigurării liberei circulații a forței de muncă angajate în transportul maritim internațional, se instituie regimul special pentru activitatea de transport maritim internațional, denumit în continuare regimul special maritim.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanțe, prin transport maritim internațional se înțelege transportul efectuat cu nave maritime între un port românesc și un port situat într-o altă țară sau între două porturi situate în țări diferite. Platformele marine de foraj și/sau de extracție românești amplasate în apele teritoriale ale României sau în zona economică exclusivă vor avea regimul juridic similar cu cel aplicabil porturilor românești.

CAPITOLUL II
Regimul special maritim

Art. 3. - (1) Regimul special maritim instituit prin prezenta ordonanță se aplică pentru activitatea de transport maritim internațional de mărfuri și de persoane, efectuată cu nave maritime autopropulsate.

(2) Activitatea de transport maritim internațional poate fi desfășurată numai de companii de navigație care dețin, în totalitate, nave aflate în proprietate sau navlosite ca nave nude (bareboat), pe o perioadă de cel puțin un an, înmatriculate în registrul matricol al căpităniei de port stabilite de Ministerul Transporturilor.

Art. 4. - (1) Prin navlosirea unei nave, ca navă nudă, se înțelege închirierea navei în baza unui contract specific de "bareboat", încheiat între proprietarul navei și un navlositor, denumit în continuare operator, în scopul folosirii navei pentru o perioadă determinată de timp.

(2) În baza contractului de navlosire prevăzut la alin. (1), operatorul primește dreptul de posesie și de folosință completă în exploatarea maritimă comercială a navei, inclusiv dreptul de a angaja comandantul și echipajul navei pe durata contractului.

(3) Pe durata contractului de navlosire sunt în sarcina operatorului, între altele:

a) plata chiriei către proprietar în cuantumul și modalitățile stabilite prin contractul de navlosire;
b) întreținerea navei și efectuarea reparațiilor, cu excepția reparațiilor și înlocuirilor necesare datorate unor vicii ascunse, care vor face obiectul unor înțelegeri între părți;
c) cheltuielile de exploatare a navei;
d) asigurarea navei;
e) recrutarea echipajului, plata salariilor și, după caz, a diurnelor, hrana și condițiile de viață la bord;
f) constituirea de garanții în vederea plății salariilor și a altor drepturi bănești pentru echipaj.

(4) Pe toată durata contractului de navlosire proprietarul își păstrează dreptul de dispoziție asupra navei, are drept de control asupra modului în care se asigură integritatea navei și respectarea de către operator a tuturor clauzelor contractuale.

(5) Creditorii operatorului se vor îndrepta în egală măsură împotriva proprietarului navei pentru datoriile contractate de operator și neonorate de către acesta. Termenul de prescripție pentru creanțele decurgând din activitatea de transport maritim internațional este de 5 ani de la data stabilirii obligației de plată.

Art. 5. - Regimul special maritim reprezintă un ansamblu de facilități acordate companiilor de navigație maritimă, care desfășoară activitate de transport maritim internațional, acționarilor sau deținătorilor de părți sociale la aceste companii, navelor și personalului navigant din cadrul acestor companii.

Art. 6. - Companiile de navigație maritimă care își desfășoară activitatea în regimul special maritim sunt scutite de plata următoarelor impozite și taxe pe toată perioada înregistrării în acest regim:

a) impozitul pe profit;
b) taxa pe valoarea adăugată și taxele vamale pentru bunurile importate utilizate pentru modernizarea, repararea și exploatarea navelor;
c) taxa pe valoarea adăugată și taxele vamale pentru navele importate în întregul lor și pentru echipamentele, subansamblurile și materialele procurate din import pentru construcția de nave noi;
d) accizele pentru produsele utilizate tehnic și consumate pentru exploatarea navelor;
e) taxa asupra mijloacelor de transport, pentru navele care le aparțin.

Art. 7. - Livrările de bunuri din țară destinate utilizării sau încorporării în navele aflate în proprietatea companiilor de navigație sau operate de acestea, livrările de nave, în întregul lor, acestor companii, precum și prestațiile de servicii efectuate acestor nave sunt supuse cotei zero de taxă pe valoarea adăugată.

Art. 8. - Acționarii și asociații, persoane fizice sau juridice, cărora li se cuvin dividende pentru capitalul pe care l-au atribuit spre valorificare companiilor de navigație care funcționează în regim special maritim, sunt exonerați de plata impozitului pe dividendele aferente profitului realizat din activitatea de transport maritim internațional, cu condiția ca, în anul respectiv, compania de navigație să realizeze cheltuieli de investiții sau rambursări de credite contractate în vederea achiziționării de nave maritime de transport și/sau de echipamente/instalații necesare dotării/modernizării acestora, cheltuieli care determină diminuarea profitului cu cel puțin o treime.

Art. 9. - (1) Companiile de navigație care sunt înregistrate în regimul special maritim sunt obligate la plata unei taxe anuale pe tonajul net al fiecărei nave aflate în operarea sa.

(2) În cazul în care o companie de navigație operează o navă navlosită ca navă nudă, proprietate a unei alte companii de navigație înregistrate în regimul special maritim, obligația de plată a taxei anuale pe tonajul net revine companiei care operează nava.

(3) Taxa anuală pe tonajul net al navelor se va face venit la bugetul de stat. Metodologia de calcul al taxei anuale pe tonajul net al navelor și al altor taxe este prevăzută în anexa la prezenta ordonanță.

(4) Taxa anuală pe tonajul net al navelor se poate plăti integral, la începutul anului, sau în cote semestriale, înainte de începerea fiecărui semestru. Pentru navele nou introduse în regimul special maritim, cota semestrială se plătește integral la data înscrierii mențiunii, prevăzută la art. 10 alin. (5), pentru semestrul în curs.

(5) Neplata taxei anuale pe tonajul net la termenul legal atrage perceperea de majorări de întârziere, potrivit legislației fiscale în vigoare.

Art. 10. - (1) Evidența companiilor de navigație care au solicitat funcționarea în regim special maritim și care îndeplinesc condițiile de funcționare în acest regim se face prin înregistrare în registrul de regim special maritim, ținut de Ministerul Transporturilor.

(2) Pentru înregistrarea companiilor de navigație în registrul de regim special maritim, se percepe taxa prevăzută la lit. B din anexa la prezenta ordonanță.

(3) Taxa se plătește anticipat și constituie venit la bugetul de stat.

(4) Neefectuarea operațiunii de înregistrare în registrul de regim special maritim, ulterior perceperii taxei, atrage restituirea acesteia.

(5) Evidența navelor aflate în proprietatea companiilor de navigație prevăzute la alin. (1) sau care sunt operate de acestea se face prin înscrierea mențiunii în registrul matricol al navelor, ținut de căpitănia de port stabilită de Ministerul Transporturilor. Companiile de navigație vor solicita înscrierea acestei mențiuni cu avizul prealabil al Ministerului Transporturilor.

(6) În registrul de regim special maritim se înregistrează denumirea și sediul, capitalul social, numărul de înmatriculare la Oficiul registrului comerțului, codul fiscal, numele, adresa și cetățenia acționarilor principali, ale directorilor și administratorilor companiei de navigație.

CAPITOLUL III
Administrarea regimului special maritim

Art. 11. - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe și administrarea regimului special maritim se vor face de către Ministerul Transporturilor prin Inspectoratul Navigației Civile.

(2) Serviciile prestate de Inspectoratul Navigației Civile sunt considerate servicii publice și se prestează pentru companiile de navigație, la cererea acestora, contra unor taxe și tarife prevăzute în anexa la prezenta ordonanță.

(3) Forma și conținutul documentelor utilizate în cadrul regimului special maritim sunt stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 12. - Certificatele de clasificare ale navei și echipamentelor acesteia, care atestă buna stare de navigabilitate, cerute de acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, se eliberează de către o societate de clasificare agreată de Ministerul Transporturilor.

CAPITOLUL IV
Înregistrarea companiilor de navigație

Art. 13. - (1) Pentru a fi admisă să funcționeze în regimul special maritim, compania de navigație trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie înființată ca persoană juridică română și organizată ca societate comercială;
b) să aibă ca obiect de activitate numai transportul maritim de mărfuri și/sau de persoane;
c) să îndeplinească toate cerințele impuse de acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, aplicabile transportului maritim; dovada conformității se face cu certificate eliberate de către Ministerul Transporturilor.

(2) La înregistrarea în regimul special maritim, companiei de navigație i se eliberează un certificat de funcționare în regimul special maritim, certificat care reprezintă și autorizația de funcționare prevăzută de reglementările privind navigația civilă.

Art. 14. - Companiile de navigație care au obținut certificatul de funcționare în regimul special maritim pot opera navele numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) să fie proprietatea acestora sau să fie navlosite de acestea ca nave nude pe o perioadă de cel puțin un an;
b) tonajul brut al navei, calculat conform Convenției internaționale din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, trebuie să fie mai mare de 500 t;
c) să aibă clasa acordată de o societate de clasificare agreată de Ministerul Transporturilor;
d) să îndeplinească condițiile de înmatriculare și de acordare a dreptului de arborare a pavilionului român, stabilite prin reglementările în vigoare;
e) să aibă contract cu o autoritate de decontare pentru serviciile de radiocomunicații efectuate cu stația de radiocomunicații montată la bordul navei;
f) să aibă înscrisă mențiunea de funcționare în regim special maritim în registrul matricol al căpităniei de port stabilite de Ministerul Transporturilor;
g) să aibă constituită garanția bănească, în scopul acoperirii salariilor și a cheltuielilor cu repatrierea în cazul incapacității de plată a companiei de navigație, pentru fiecare navă aflată în operarea sa.

Art. 15. - (1) Retragerea certificatului de funcționare în regim special maritim și radierea din registrul de regim special al companiilor de navigație se fac în următoarele situații:

a) la cererea companiei de navigație;
b) când nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 13 alin. (1);
c) când numărul rapoartelor, având ca obiect deficiențe majore care au condus la reținerea navelor, rezultate în urma inspecțiilor făcute de autoritățile competente din țară sau din porturile străine, la navele companiei de navigație, primite de către Inspectoratul Navigației Civile, dovedesc nerespectarea sistematică a cerințelor convențiilor internaționale la care România este parte;
d) la sesizarea proprietarului navei asupra nerespectării de către operator a prevederilor art. 4 alin. (3), art. 17 și art. 20 alin. (2) sau când se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 14.
e) când a fost dovedită prin hotărâre definitivă de condamnare săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, prevăzută de Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, prin efectuarea, cu știință, de înregistrări inexacte, precum și omisiunea, cu știință, a înregistrărilor în contabilitate având drept consecință denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare și elementelor patrimoniale care se reflectă în bilanțul contabil al companiei de navigație.

(2) Constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se face de către personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul Ministerului Transporturilor și Inspectoratului Navigației Civile, iar a celor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face de către proprietarul navei, respectiv de către personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanțelor și Inspectoratului Navigației Civile, prin acte de constatare sau de verificare.

Art. 16. - Radierea mențiunii de funcționare în regimul special maritim din registrul matricol al căpităniei de port stabilite de Ministerul Transporturilor se face în următoarele situații:

a) la cererea companiei de navigație, în cazul transferării, dezmembrării sau pierderii totale a navei, în urma unui naufragiu, incendiu sau a unei eșuări;
b) la retragerea certificatului de funcționare în regim special maritim al companiei de navigație care operează nava.

Art. 17. - Companiile de navigație înregistrate în regimul special maritim sunt obligate să prezinte anual Ministerului Transporturilor un raport de auditare efectuat de o societate de audit financiar agreată de Ministerul Transporturilor. Raportul se prezintă după întocmirea bilanțului contabil, înainte de data plății cotei aferente semestrului II a taxelor anuale pe tonajul navelor.

Art. 18. - Recunoașterea organizațiilor pentru clasificarea, emiterea de certificate de conformitate cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte și pentru audit financiar se face pe baza îndeplinirii criteriilor de competență stabilite de Ministerul Transporturilor.

CAPITOLUL V
Dispoziții cu privire la personalul navigant de pe navele
operate de companiile de navigație care funcționează în regimul special maritim

Art. 19. - (1) Comandantul, șeful mecanic și secundul fiecărei nave trebuie să fie cetățeni români care dețin brevete eliberate de Ministerul Transporturilor.

(2) Personalul navigant, în afara personalului prevăzut la alin. (1), trebuie să fie format în proporție de cel puțin 50% din cetățeni români care dețin brevete sau certificate de capacitate eliberate de Ministerul Transporturilor.

(3) Personalul navigant străin trebuie să dețină certificate în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte, eliberate de către autoritățile maritime din țările care au ratificat sau au aderat la acestea.

(4) Personalul navigant străin este îmbarcat la bordul navelor operate în regimul special maritim de către compania de navigație, în baza unei cereri adresate, în timp util, Inspectoratului Navigației Civile, care va emite un document de conformitate. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

a) brevetul sau certificatul de capacitate;
b) contractul de angajare;
c) certificatul de sănătate.

(5) În situații temeinic justificate, Inspectoratul Navigației Civile poate aproba utilizarea de personal străin pentru funcțiile prevăzute la alin. (1) sau peste proporția prevăzută la alin. (2), pentru o perioadă de cel mult 90 de zile.

Art. 20. - (1) Contractele de muncă ale personalului navigant se încheie cu respectarea condițiilor stipulate de legislația română și convențiile internaționale la care România este parte și se înregistrează la instituțiile prevăzute de lege, precum și la căpitănia de port stabilită de Ministerul Transporturilor.

(2) Compania de navigație este obligată să asigure condițiile de viață și de hrană la bordul navelor pe toată durata serviciului, în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte și cu legislația română aplicabilă.

Art. 21. - Companiile care angajează personal navigant român în proporție mai mare decât minimumul stabilit la art. 19 alin. (2) beneficiază de o diminuare a taxei anuale pe tonaj, calculată conform prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 22. - (1) Timpul normal de muncă la bordul navelor nu va fi mai mare de 8 ore pe zi sau 40 de ore pe săptămână.

(2) Timpul suplimentar de muncă trebuie să fie calculat astfel încât numărul total de ore lucrate să nu depășească 14 ore pe zi. Media numărului total de ore lucrate nu trebuie să depășească 56 de ore pe săptămână pe o perioadă de cel mult un an.

(3) Plata pentru orele de muncă suplimentare se va stabili de comun acord de către părți.

Art. 23. - Este interzisă organizarea grevei la bordul navelor înmatriculate în regimul special maritim în situația în care navele se află în afara apelor teritoriale ale României.

CAPITOLUL VI
Încurajarea înnoirii și dezvoltării capacității de transport

Art. 24. - Înnoirea și dezvoltarea capacității de transport maritim sub pavilion român, în cadrul regimului special maritim, sunt încurajate de stat pe baza unor programe de dezvoltare stabilite de Guvern.

Art. 25. - (1) Din Fondul la dispoziția Guvernului, constituit din vărsăminte din privatizare, prin hotărâre a Guvernului, se poate finanța achiziționarea unor nave maritime de transport, cuprinse în programul de dezvoltare prevăzut la art. 24, în limita a 25 % din prețul de achiziție al acestora.

(2) Această finanțare se asigură în completarea surselor constituite de către compania de navigație și este nerambursabilă, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 34.

Art. 26. - (1) În programele de dezvoltare se vor cuprinde achiziționări de nave maritime de transport care pot funcționa în regimul special maritim.

(2) Pentru navele care se vor construi în șantierele navale din țară, documentația tehnică va fi avizată de o societate de clasificare agreată de Ministerul Transporturilor, care va emite certificatul de clasă și certificatele de conformitate prevăzute de convențiile internaționale la care România este parte.

(3) Pentru navele care se vor achiziționa din import documentația va fi avizată de o societate de clasificare agreată de Ministerul Transporturilor, care va emite și certificatul de clasă, iar certificatele de conformitate cu convențiile internaționale aplicabile vor fi emise de Ministerul Transporturilor sau de alte organe ale administrației centrale de stat abilitate prin lege, de Registrul Naval Român sau de o organizație recunoscută de Ministerul Transporturilor.

Art. 27. - Programele de dezvoltare a capacității de transport maritim vor fi elaborate de Ministerul Transporturilor și vor fi aprobate de Guvern în limita sumelor disponibile, până la data de 1 august a fiecărui an, pentru finanțare în anul următor. Ultimul program de dezvoltare se va putea aproba de Guvern în anul 2010.

Art. 28. - Ministerul Transporturilor va putea cuprinde în proiectele programelor de dezvoltare, la solicitarea companiilor de navigație înregistrate în regimul special maritim, acele nave pentru care a fost dovedită, printr-un studiu de fezabilitate, eficiența economică în exploatare pe o relație de transport de interes pentru România sau care valorifică potențialul porturilor maritime românești.

Art. 29. - Companiile de navigație care solicită cuprinderea unor nave în programele de dezvoltare vor depune la Ministerul Transporturilor o cerere însoțită de studiul de fezabilitate al navei și de documentația tehnică preliminară avizată de Registrul Naval Român sau, după caz, de o altă societate de clasificare agreată de Ministerul Transporturilor, precum și dovada constituirii celorlalte sume necesare achiziției navei.

Art. 30. - Ministerul Transporturilor are obligația ca, în termen de 60 de zile, să elibereze companiei de navigație un răspuns din care să rezulte acceptarea, înscrierea preliminară a navei și cuantumul alocației propuse în proiectul programului de dezvoltare al anului în care nava urmează să fie livrată sau, după caz, refuzul motivat.

Art. 31. - După stabilirea de către Guvern a programului de dezvoltare a capacității de transport maritim și aprobarea finanțării acestuia prin legea anuală a bugetului de stat, Ministerul Transporturilor va comunica companiei de navigație beneficiare, în termen de 10 zile, un document în care se menționează cuantumul alocației stabilite pentru fiecare navă și termenul după care se poate elibera aceasta. Pentru alocația stabilită, Ministerul Transporturilor va încheia un contract cu compania de navigație beneficiară.

Art. 32. - (1) Suma alocată pentru fiecare navă, prin programul anual de dezvoltare, se consideră ca plată datorată de către compania de navigație șantierului naval constructor sau furnizorului, înainte de livrarea navei, și se va putea elibera de Ministerul Transporturilor o dată cu înmatricularea navei în registrul matricol al navelor și emiterea certificatului de naționalitate.

(2) Această sumă se va menționa în registrul matricol în care va fi înmatriculată nava și în certificatul de naționalitate al navei sub formă de gaj/ipotecă a statului exigibilă numai în interiorul a 8 ani de la data înscrierii.

(3) La încheierea termenului de 8 ani, dacă nu a intervenit nici una dintre situațiile prevăzute la art. 34, gajul/ipoteca se radiază, alocația fiind considerată stinsă.

Art. 33. - (1) Sumele nefolosite până la data de 31 decembrie a fiecărui an vor fi returnate bugetului de stat, iar compania de navigație va putea beneficia de o nouă alocație numai în baza unui alt program anual de dezvoltare a capacității de transport maritim.

(2) Pentru alocația nefolosită compania de navigație va plăti penalități stabilite prin contractul prevăzut la art. 31.

Art. 34. - (1) Compania de navigație maritimă care a beneficiat de sprijinul statului prin programele de dezvoltare are obligația se păstreze nava înmatriculată în regimul special maritim cel puțin 8 ani și să o asigure corespunzător valorii sale pentru corp și mașini pentru toată această perioadă.

(2) Înstrăinarea sau scoaterea navei din regimul special maritim înainte de termenul de 8 ani va atrage după sine rambursarea către bugetul de stat a sumei primite.

(3) În cazul în care compania de navigație care a beneficiat de sprijinul statului se desființează prin procedura falimentului, înainte de 8 ani de la eliberarea certificatului de naționalitate al navei, statul este îndreptățit să-și recupereze sumele alocate prin programele de dezvoltare, întocmai ca o bancă finanțatoare.

(4) În situația pierderii totale a navei în caz de forță majoră, înainte de termenul de 8 ani, compania de navigație va vărsa la bugetul de stat cota-parte din valoarea recuperată de la asigurător, corespunzătoare părții din prețul navei acoperite de alocația primită prin programul de dezvoltare.

(5) Gajarea/ipotecarea navei, realizată cu sprijinul statului, în interiorul a 8 ani de la data înscrierii alocației ca gaj/ipotecă a statului, se poate face numai cu acordul Ministerului Transporturilor.

CAPITOLUL VII
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 35. - Ministerul Transporturilor și Ministerul Finanțelor exercită controlul asupra modului în care se aplică prevederile prezentei ordonanțe.

Art. 36. - Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 37. - Până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finanțelor, va elabora și va supune spre aprobare Guvernului regulamentul de aplicare a acesteia.

Art. 38. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Ungureanu,
secretar de stat

București, 27 august 1998.
Nr. 116.


ANEXĂ

METODOLOGIA
de calcul al taxei anuale pe tonajul net al navei și al altor taxe

A. Taxa anuală pe tonajul net al navei

Tonajul net al navei se calculează conform Convenției internaționale din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr.23/1976.

Taxa anuală pe tonajul net al navelor se calculează după cum urmează:

Taxa anuală = (taxa de bază + taxa pe creșterea tonajului net) x k1,
în care:

Taxa de bază este 100 $

Taxa pe creșterea tonajului net este:

______________________________________________________________________________________
						Tonaj net 		$
______________________________________________________________________________________
						
pentru fiecare tonă 				sub 1500 		0,4
pentru fiecare tonă adițională între 		1501 -  3500 		0,35
pentru fiecare tonă adițională între 		3501 -  5000 		0,32
pentru fiecare tonă adițională între 		5001 - 10000 		0,3
pentru fiecare tonă adițională între 		10001 - 20000 		0,2
pentru fiecare tonă adițională între 		20001 - 30000 		0,1
pentru fiecare tonă adițională între 		30001 - 40000 		0,07
pentru fiecare tonă adițională între 		40001 - 60000 		0,05
pentru fiecare tonă adițională peste 		60000 			0,03
______________________________________________________________________________________

k1 reprezintă coeficientul de vârstă și are următoarele valori:

____________________________________
vârsta navei 		k1
____________________________________
mai mică de 10 ani 	0,75
între 11 și 20 ani 	1
între 21 și 25 ani	1,1
mai mare de 25 ani 	1,3
____________________________________

Vârsta navei reprezintă perioada de timp calculată de la data terminării construcției și până la data de 1 ianuarie a anului pentru care se plătește taxa.

Taxa se va achita în cote semestriale, înainte de începerea fiecărui semestru, după cum urmează:

- până la data de 31 decembrie se achită 0,5 x taxa anuală, aferentă anului următor;
- până la data de 30 iunie se achită 0,5 x taxa anuală*) - (1-k2) x taxa anuală**), unde:

k2 reprezintă coeficientul de diminuare și se calculează în funcție de gradul de utilizare a personalului navigant român la bordul navei pe perioada anului calendaristic anterior, după cum urmează:

_____________________________________________________________________________________________________________________
		Numărul 	Numărul 	Fondul 		Numărul 	Fondul de timp 	Gradul
		total 		cetățenilor 	de 		cetățenilor 	efectiv aferent de utilizare
Numele navei 	al personalului români 		timp 		români 		(4) 		a personalului
		navigant 	(obligatoriu) 	aferent (2) 	(real) 		[zile] 		român
		utilizat 			[zile] 						= (5)/(3)
_____________________________________________________________________________________________________________________
		    (1)		 (2)		 (3)		 (4)		 (5)		 (6)
_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

k2 = 1,2 - 0,2 x (6)

Fiecare companie de navigație va calcula taxa anuală pe tonajul net al fiecărei nave și o va achita după obținerea avizului din partea direcției de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor. Pentru obținerea avizului, compania de navigație va prezenta următoarele documente justificative pentru modul de calcul al acesteia:

- certificatul de tonaj, eliberat în conformitate cu convenția internațională;
- documentul din care să rezulte vârsta navei;
- documentele din care să rezulte timpul de lucru efectiv la bordul navei pentru personalul navigant angajat.

Taxa anuală pe tonajul net al navei, calculată în dolari S.U.A., va fi achitată în lei la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, în vigoare la data efectuării plății.

B. Taxa pentru înregistrarea companiei - 300 dolari S.U.A. -, achitată în lei la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, în vigoare la data efectuării plății.

C. Pentru operațiunile de înregistrare a navelor, de înregistrare, transfer sau eliberare de ipoteci, de înregistrare provizorie a navelor sau de extindere a înregistrării provizorii, de transfer sau de radiere a navelor din registre sau pentru alte operațiuni în legătură cu aplicarea prezentei ordonanțe se aplică taxele și tarifele prevăzute de lege pentru navele sub pavilion român. D. Pentru serviciile prestate de Registrul Naval Român, de societățile de clasificare/instituții autorizate de Ministerul Transporturilor se aplică tarifele proprii ale acestora.

*) Taxa anuală aferentă anului în curs.

**) Taxa anuală aferentă anului calendaristic anterior.


Sâmbătă, 02 iulie 2022, 04:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.