LEGE nr.199 din 13 noiembrie 2000
privind utilizarea eficientă a energiei
Textul actului publicat în M.Of. nr. 577/17 noi. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea și aplicarea unei politici naționale de utilizare eficientă a energiei, în conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, ale Protocolului Cartei energiei privind eficiența energetică și aspectele legate de mediu și cu principiile care stau la baza dezvoltării durabile.

(2) Prin prezenta lege se instituie obligații și se stabilesc stimulente pentru producătorii și consumatorii de energie, în vederea utilizării eficiente a acesteia.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, utilizarea eficientă a energiei înseamnă a acționa pentru realizarea unei unități de produs, bun sau serviciu fără scăderea calității sau performanțelor acestuia, concomitent cu reducerea cantității de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu.

CAPITOLUL II

Politica națională de utilizare eficientă a energiei

Art. 3. - (1) Politica națională de utilizare eficientă a energiei este parte integrantă a politicii energetice a statului și se bazează pe următoarele principii:
a) funcționarea normală a mecanismelor de piață în domeniul energiei, inclusiv formarea prețurilor după criterii concurențiale și o mai bună reflectare a costurilor și beneficiilor legate de mediu;
b) reducerea barierelor în calea promovării eficienței energetice, stimulându-se astfel investițiile;
c) promovarea unor mecanisme de finanțare a inițiativelor în domeniul eficienței energetice;
d) educarea și conștientizarea utilizatorilor diferitelor forme de energie privind necesitatea reducerii consumurilor energetice pe unitatea de produs;
e) cooperarea dintre consumatori, producători, furnizori de energie și autoritățile publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica națională de utilizare eficientă a energiei;
f) sprijinirea cercetării fundamentale și aplicative în domeniul utilizării eficiente a energiei;
g) promovarea inițiativei private și dezvoltarea serviciilor energetice;
h) cooperarea cu alte țări în domeniul eficienței energetice și respectarea convențiilor internaționale la care România este parte.

(2) Obiectivul principal al politicii naționale de utilizare eficientă a energiei este obținerea beneficiului maxim în întregul lanț energetic care cuprinde producerea, conversia, stocarea, transportul, distribuția și consumul diferitelor forme de energie.

(3) Politica națională de utilizare eficientă a energiei definește atât obiectivele privind utilizarea eficientă a energiei, cât și căile pentru atingerea acestor obiective, cu referiri speciale privind:
a) reducerea consumului de energie al României pe unitatea de produs intern brut;
b) creșterea eficienței energetice în toate sectoarele de activitate ale economiei naționale;
c) introducerea tehnologiilor noi cu eficiență energetică ridicată;
d) promovarea surselor noi de energie;
e) reducerea impactului negativ asupra mediului al activităților de producere, transport, distribuție și consum al tuturor formelor de energie.

Art. 4. - Politica națională de utilizare eficientă a energiei se elaborează de Agenția Română pentru Conservarea Energiei împreună cu Ministerul Industriei și Comerțului și se supune spre aprobare Guvernului o dată cu politica energetică națională, ca parte a acesteia.

CAPITOLUL III

Programe de eficiență energetică

Art. 5. - (1) În scopul realizării politicii formulate conform art. 4 agenții economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligația să întocmească programe proprii de eficiență energetică, în care vor include:
a) măsuri pe termen scurt, de tipul fără cost sau cu cost minim, care nu implică investiții majore;
b) măsuri pe termen lung, de 3 până la 6 ani, vizând un program de investiții pentru care se vor întocmi studiile de fezabilitate.

(2) Agenția Română pentru Conservarea Energiei, prin filialele sale teritoriale, și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului acordă consultanță gratuită pentru întocmirea programelor, în acest sens putând, pe termen limitat, să angajeze experți asociați pentru întocmirea studiilor de strategie sau a celor de fezabilitate.

Art. 6. - Programale proprii de eficiență energetică vor include acțiuni în următoarele direcții principale:
a) realizarea scenariilor pe termen mediu și lung privind cererea și oferta de energie, care să ghideze procesul decizional;
b) aplicarea reglementărilor tehnice și a standardelor naționale de eficiență energetică, care au ca scop creșterea eficienței echipamentelor producătoare și consumatoare de energie, inclusiv a celor din domeniul construcțiilor și al transportului;
c) promovarea utilizării celor mai eficiente tehnologii energetice care să fie viabile din punct de vedere economic și nepoluante;
d) încurajarea finanțării investițiilor în domeniul eficienței energetice, prin participarea statului sau a sectorului privat;
e) elaborarea balanțelor energetice și formarea unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-ofertă în domeniul energiei, inclusiv pentru calculul indicatorilor de eficiență energetică;
f) promovarea cogenerării de mică și medie putere și a măsurilor necesare pentru creșterea eficienței sistemelor de producere, transport și de distribuție a căldurii la consumatori;
g) înființarea de compartimente specializate în domeniul eficienței energetice la nivelurile corespunzătoare, care să aibă personal capabil să elaboreze, să implementeze și să monitorizeze programe de eficiență energetică;
h) evaluarea impactului negativ asupra mediului.

Art. 7. - (1) Programele proprii de eficiență energetică vor fi avizate de Agenția Română pentru Conservarea Energiei și, după caz, de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

(2) Sinteza programelor de eficiență energetică pe ansamblul economiei naționale se aprobă anual de Guvern, la propunerea Ministerului Industriei și Comerțului.

CAPITOLUL IV

Standarde de eficiență energetică

Art. 8. - (1) La propunerea Agenției Române pentru Conservarea Energiei, a ministerelor de resort și a Asociației de Standardizare din România se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, reglementări tehnice și standarde naționale de eficiență energetică pentru aparate, echipamente, utilaje și tehnologii cu consum mare de energie, pentru clădiri, precum și pentru alte domenii de activitate.

(2) Prin standardele naționale de eficiență energetică se stabilesc limite minime sau maxime pentru performanțele energetice ale aparatelor, echipamentelor, utilajelor și tehnologiilor utilizate.

Art. 9. - Producătorii și importatorii de aparate, utilaje, echipamente și tehnologii pentru care au fost elaborate standarde naționale de eficiență energetică nu pot vinde, închiria sau pune în circulație sub orice altă formă pe piața românească respectivele produse decât cu condiția respectării standardelor naționale de eficiență energetică și a certificatului de atestare eliberat conform prevederilor art. 10.

Art. 10. - (1) Producătorii și importatorii de aparate, utilaje, echipamente și tehnologii, pentru care au fost elaborate standarde naționale de eficiență energetică, au obligația de a solicita efectuarea încercărilor și măsurătorilor stabilite prin actele normative în vigoare pentru certificarea conformității.

(2) Încercările și măsurătorile vor fi efectuate de instituțiile acreditate în acest sens de Agenția Română pentru Conservarea Energiei. După efectuarea încercărilor și măsurătorilor instituția acreditată eliberează certificate producătorilor și importatorilor ale căror produse satisfac standardele naționale obligatorii de eficiență energetică.

(3) Procedura de certificare și de atestare se aprobă prin același act normativ prin care se aprobă standardul.

Art. 11. - Standardele naționale de eficiență energetică pentru aparate, utilaje, echipamente și tehnologii, standardele pentru clădiri, precum și cele pentru alte domenii de activitate intră în vigoare și devin obligatorii la un an de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - Eliberarea autorizației de construcție pentru toate clădirile noi și pentru consolidarea celor existente se va face și cu respectarea standardelor naționale de eficiență energetică.

CAPITOLUL V

Atribuții și răspunderi

Art. 13. - (1) Agenția Română pentru Conservarea Energiei este organul de specialitate al administrației publice centrale în domeniul eficienței energetice, cu personalitate juridică, autonomie funcțională, organizatorică și financiară, aflat în subordinea Guvernului, cu finanțare de la bugetul de stat și extrabugetară, inclusiv externă.

(2) Modul de organizare și funcționare a Agenției Române pentru Conservarea Energiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, avându-se în vedere următoarele atribuții și răspunderi principale:
a) elaborarea, implementarea și monitorizarea politicii naționale și a programelor de utilizare eficientă a energiei;
b) cooperarea cu instituțiile și organismele interne și internaționale în vederea utilizării eficiente a energiei și reducerii impactului negativ asupra mediului;
c) elaborarea de standarde, norme și reglementări tehnice în scopul creșterii eficienței energetice pentru aparate, echipamente, utilaje și tehnologii de producere, transport, distribuție și consum de energie, pentru clădiri, precum și pentru alte domenii de activitate;
d) acreditarea instituțiilor care efectuează încercările și măsurătorile pentru certificarea respectării standardelor naționale de eficiență energetică;
e) atestarea persoanelor fizice și juridice care au dreptul de a realiza bilanțuri energetice;
f) coordonarea programelor de eficiență energetică finanțate de instituții sau organizații internaționale în baza unor acorduri guvernamentale;
g) evaluarea tehnică și avizarea proiectelor de investiții în domeniul eficienței energetice, pentru care se cere finanțare din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic și din alte surse interne și externe;
h) cooperarea cu instituțiile abilitate, în vederea realizării balanțelor energetice și formării unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-ofertă în domeniul energiei, a realizării unor scenarii pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția acestui raport, inclusiv a calculului indicatorilor de eficiență energetică;
i) acordarea de consultanță gratuită autorităților administrației publice locale în elaborarea și aplicarea proiectelor de creștere a eficienței energetice, administratorilor clădirilor publice, ai celor cu destinația de locuință și agenților comerciali;
j) elaborarea și coordonarea programelor de pregătire și instruire, precum și atestarea personalului cu atribuții în domeniul gestiunii energiei;
k) avizarea programelor proprii de eficiență energetică, întocmite de consumatori.

Art. 14. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului coordonează activitatea de stabilire și elaborare a standardelor naționale de eficiență energetică pentru clădiri și stabilește criteriile, procedurile și condițiile pentru calculul coeficientului de transfer de căldură al materialelor de construcții și al coeficientului de transfer global al clădirilor.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, în cooperare cu Agenția Română pentru Standardizare, cu consultarea Agenției Române pentru Conservarea Energiei, emite reglementări tehnice și standarde naționale de eficiență energetică pentru acordarea certificatului energetic pentru clădiri.

Art. 15. - Oficiul pentru Protecția Consumatorilor, în cooperare cu Agenția Română pentru Conservarea Energiei, controlează comercializarea aparatelor, utilajelor și echipamentelor energetice destinate consumatorilor casnici și informează Guvernul despre respectarea legislației în vigoare.

CAPITOLUL VI

Obligațiile consumatorilor de energie

Art. 16. - Consumatorii de energie sunt obligați:
a) să respecte reglementările tehnice și standardele naționale în vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, întreținerea, repararea instalațiilor proprii și a receptoarelor de energie, precum și dotarea acestora cu aparate de măsură și control;
b) să dispună de un sistem propriu de evidență și monitorizare a consumurilor energetice și să pună la dispoziție instituțiilor abilitate informații privind consumurile energetice și indicatorii de eficiență energetică.

Art. 17. - (1) Consumatorii care folosesc mai mult de 200 tone echivalent petrol pe an sunt obligați să întocmească, la fiecare 2 ani, un bilanț energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată.

(2) Consumatorii care folosesc mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an sunt obligați:
a) să numească un responsabil pentru energie;
b) să efectueze anual un bilanț energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată;
c) să elaboreze programe de măsuri pentru reducerea consumurilor energetice, potrivit art. 5 alin. (1), incluzând investițiile pentru care se întocmesc studii de fezabilitate.

(3) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori au obligația să întocmească programe proprii de eficiență energetică, conform prevederilor art. 5 alin. (1).

Art. 18. - (1) Agenții economici cu activitate de producere, transport sau distribuție a combustibililor și energiei sunt obligați să ia măsuri pentru:
a) reducerea consumului propriu de combustibili și energie;
b) promovarea energiei solare, eoliene, geotermale, a biomasei, a biogazului și a energiei produse din deșeuri menajere;
c) organizarea de acțiuni demonstrative și promoționale în domeniul utilizării eficiente a combustibililor și a diferitelor forme de energie.

(2) Societățile de transport, precum și alte societăți care dețin mai mult de 10 autovehicule au obligația să dezvolte programe de monitorizare și gestiune a consumului de energie pentru grupul de vehicule deținut.

Art. 19. - Administratorii clădirilor aflate în proprietate publică au obligația să ia măsuri pentru:
a) utilizarea eficientă a sistemului de încălzire și climatizare;
b) utilizarea materialelor de construcție eficiente energetic;
c) utilizarea rațională a iluminatului interior;
d) utilizarea aparatelor de măsură și reglare a consumului de energie;
e) realizarea unui bilanț energetic pentru clădirile cu suprafață desfășurată mai mare de 1.500 m 2 , o dată la 5 ani, bilanț întocmit de o persoană fizică sau juridică autorizată în acest sens;
f) creșterea eficienței energetice potrivit reglementărilor emise în baza prezentei legi.

CAPITOLUL VII

Stimulente fiscale și financiare pentru activități care conduc la creșterea eficienței energetice

Art. 20. - Agenții economici și unitățile din subordinea autorităților administrației publice locale pot finanța lucrări pentru creșterea eficienței energetice din surse proprii, din surse constituite din cote din profit destinate special pentru aceste investiții, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit prin Legea nr. 136/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările ulterioare, din ajutoare de stat conform legii, din investiții realizate de terți sau prin cofinanțare, precum și prin credite.

Art. 21. - (1) Pentru realizarea obiectivelor propuse de prezenta lege și pentru facilitarea investițiilor care au ca scop principal creșterea eficienței energetice consumatorii de energie pot beneficia de sprijin financiar din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, instituit conform Legii nr. 136/1994, dar nu mai mult de 50% din acest fond.

(2) Finanțarea proiectelor de eficiență energetică din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se aprobă de Guvern, la propunerea Agenției Române pentru Conservarea Energiei, o dată cu aprobarea sintezei programelor de eficiență energetică conform art. 7 alin. (2).

Art. 22. - (1) Pentru cotele din profit alocate investițiilor destinate creșterii eficienței energetice se acordă scutire la plata impozitului pe profit.

(2) Creditele pentru lucrări de creștere a eficienței energetice se acordă cu o dobândă de maximum 75% din cea stabilită de bănci, diferența urmând să fie asigurată prin alocații anuale de la bugetul de stat.

(3) Importurile de aparate, utilaje, echipamente și tehnologii destinate realizării proiectelor de creștere a eficienței energetice beneficiază de scutire de taxe vamale, cu condiția obținerii avizului favorabil al Agenției Române pentru Conservarea Energiei. (4) Societățile comerciale de management și servicii energetice, a căror activitate se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) lit. g), pot beneficia de o reducere de 50% a impozitului pe profit pe o perioadă de 5 ani de la data înființării, iar pentru cele existente, de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Atribuțiile, structura și criteriile de eligibilitate ale acestor societăți comerciale vor fi stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 23. - Cuantumul și procedura de acordare a stimulentelor fiscale și financiare prevăzute la art. 20-22 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Române pentru Conservarea Energiei.

CAPITOLUL VIII

Sancțiuni

Art. 24. - Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să poată fi considerate infracțiuni, următoarele fapte:
a) nerespectarea de către managerii societăților, de către autoritățile administrației publice locale și de către administratorii clădirilor publice a prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6, 16, 17, ale art. 18 alin. (2) și ale art. 19 lit. e);
b) nerespectarea standardelor naționale de eficiență energetică potrivit art. 10;
c) nerespectarea prevederilor art. 9.

Art. 25. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 24 se sancționează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a);
b) cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la lit. b);
c) cu amendă de la 8.000.000 lei la 15.000.000 lei și cu confiscarea bunurilor respective, cele prevăzute la lit. c).

(2) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

Art. 26. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, inclusiv măsura confiscării, se fac de personalul împuternicit de Agenția Română pentru Conservarea Energiei.

Art. 27. - Prevederile art. 24 și 25 se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 25-27.

CAPITOLUL IX

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 28. - Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 29. - În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi Agenția Română pentru Conservarea Energiei, cu avizul Ministerului Finanțelor, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 9 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

București, 13 noiembrie 2000.
Nr. 199.


Sâmbătă, 02 iulie 2022, 07:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.