ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.244 din 28 noiembrie 2000
privind siguranța barajelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 633/6 dec. 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Dreptul de realizare și de exploatare în siguranță a barajelor, precum și obligațiile corespunzătoare rezultate din actele normative privind protecția mediului vor fi exercitate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, precum și cu prevederile convențiilor internaționale la care România este parte.

(2) Respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța barajelor este obligatorie în toate etapele de realizare și de exploatare a acestora: proiectare, execuție, exploatare în perioada de execuție, exploatare curentă și postutilizare sau abandonare.

(3) Evaluarea stării de siguranță în exploatare și verificarea respectării exigențelor de performanță referitoare la siguranța barajelor se realizează de experți și specialiști atestați de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și certificați/avizați de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin următorii termeni se înțelege:

a) baraj - orice lucrare hidrotehnică având o structură existentă sau propusă, care este capabilă să asigure acumularea, permanentă ori nepermanentă, de apă, de deșeuri industriale lichide sau solide depuse subacvatic (din industria chimică, industria energetică și din iazurile de decantare din industria minieră), a cărei rupere poate produce pierderea necontrolată a conținutului acumulat, cu efecte negative deosebit de importante asupra mediului social, economic și/sau natural. Noțiunea de baraj cuprinde:
a1) totalitatea elementelor constructive realizate, inclusiv construcțiile și instalațiile-anexă aferente acestuia, precum și a celor naturale, terenul de fundație și versanții care asigură acumularea, care reprezintă cuveta lacului de acumulare;
a2) barajele și digurile care realizează retenții permanente sau nepermanente de apă;
a3) lucrările hidrotehnice speciale (centrale hidroelectrice și ecluze din frontul barat, derivații cu nivel liber realizate în rambleu, rezervoare supraterane cu volume de peste 5000 m3 și conducte forțate);
a4) barajele și digurile care realizează depozite de deșeuri industriale.
b) categorie de importanță a barajelor - clasificare bazată pe cuantificarea riscului unui baraj, utilizându-se un sistem de criterii, indici și notări, conform metodologiei de încadrare în categorii de importanță aprobate prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului și al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului.

În funcție de valoarea indicelui de risc asociat barajului, care pentru barajele cu risc acceptabil are o valoare adimensională, mai mică sau egală cu 1, barajele se încadrează în una dintre următoarele categorii de importanță:

- A: baraj de importanță excepțională;
- B: baraj de importanță deosebită;
- C: baraj de importanță normală;
- D: baraj de importanță redusă.

În cazul unei valori a indicelui de risc asociat barajului mai mare de 1, riscul este inacceptabil, iar barajul nu poate fi exploatat;

c) baraj cu risc sporit - baraj care este declarat de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului ca fiind cu potențial crescut privind consecințele produse asupra populației, proprietății și mediului, în cazul cedării.
d) expert certificat/avizat - expert tehnic sau specialist verificator de proiecte, atestat de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului pentru construcții hidrotehnice în domeniile A7 (rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții și amenajări hidrotehnice) și B5 (siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice) și certificat/avizat de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor;
e) CONSIB - Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și Lucrărilor Hidrotehnice, înființată conform legii;
f) deținător de baraj - persoană juridică cu orice titlu, care are în păstrare, proprietate și/sau administrare un baraj.

Art. 3. - (1) Încadrarea în categorii de importanță a barajelor reprezintă o obligație legală a deținătorilor/administratorilor, cu orice titlu, denumiți în continuare deținători de baraje, și este utilizată pentru:

a) stabilirea tipului de urmărire în timp a barajelor specială sau curentă - în conformitate cu rigorile impuse de sistemul calității în construcții;
b) ierarhizarea barajelor în vederea stabilirii programelor de evaluare a stării de sigurață în exploatare a acestora;
c) stabilirea listei cuprinzând barajele cu risc sporit;
d) stabilirea atribuțiilor de verificare și control al barajelor, care revin autorităților publice centrale din domeniul lucrărilor publice și din domeniul gospodăririi apelor;
e) stabilirea obligațiilor ce revin deținătorilor de baraje, precum și altor persoane juridice și fizice privind siguranța în exploatare a acestor tipuri de lucrări și luarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscului.

(2) La stabilirea categoriei de importanță a barajelor deținătorii acestor tipuri de lucrări, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului vor ține seama de:

a) caracteristicile tehnice ale lucrării, furnizate de către deținător;
b) necesitatea protecției populației, a proprietății și a mediului împotriva consecințelor potențiale produse în cazul cedării acestor lucrări;
c) mărimea pagubelor potențiale sau a prejudiciului pe care îl poate aduce un accident la barajul respectiv;
d) costul măsurilor de siguranță impuse și dacă acestea sunt acceptabile sub aspectul eficienței economice;
e) impactul social-economic în cazul ruperii unui baraj;
f) modul în care barajul este proiectat, construit, exploatat, reparat, afectat în timpul exploatării, inspectat periodic, menținut în exploatare, postutilizat sau abandonat;
g) modul în care apa și deșeul industrial lichid ori depus hidraulic sunt acumulate în cuveta lacului de acumulare;
h) persoana care a avut responsabilitatea proiectării, construcției, reparării, exploatării, inspecției, deciziei de postutilizare sau de abandonare a barajului.

(3) În scopul protecției populației, a proprietății și a mediului, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului poate majora categoria de importanță a unui baraj față de cea declarată de deținător și îl poate declara cu risc sporit. Lista cuprinzând barajele cu risc sporit și cele cu categorie de importanță majorată se aprobă prin ordin al conducătorului acestei autorități.

(4) Metodologiile privind stabilirea categoriilor de importanță a barajelor și metodologiile de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor se aprobă prin ordin comun al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului și al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, pe baza avizului tehnic consultativ al CONSIB.

Art. 4. - (1) Stabilirea exigențelor de performanță care definesc sistemul calității în domeniul construcțiilor de baraje, procedurile și reglementările tehnice, precum și controlul respectării acestora sunt asigurate de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

(2) Reglementările și procedurile cu caracter general, aferente sistemului calității în domeniul construcțiilor de baraje, se stabilesc prin ordine comune ale conducătorilor autorităților menționate la alin. (1).

(3) Normele tehnice aferente asigurării calității în construcțiile de baraje se elaborează și se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului.

(4) Normele tehnice referitoare la comportarea în exploatare, expertizarea proiectelor și regimul de exploatare în sigurață a barajelor se aprobă prin ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului. Iazurile de decantare din industria minieră se realizează, se exploatează și se conservă conform normelor specifice întocmite prin grija Ministerului Industriei și Comerțului și aprobate prin ordine comune ale ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului, ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului și ministrului industriei și comerțului.

(5) Aspectele tehnice ale reglementărilor și normelor, precum și prioritățile de întocmire a acestora sunt avizate de CONSIB.

(6) Prevederile alin. (3) se aplică și în cazul iazurilor de decantare miniere care își încetează activitatea la expirarea licenței de concesionare.

(7) Experții certificați/avizați pentru evaluarea stării de sigurață în exploatare a barajelor își desfășoară activitatea în baza regulamentului privind organizarea și certificarea corpului de experți și a procedurii de avizare a specialiștilor pentru evaluarea stării de siguranță a barajelor din categoriile de importanță C și D. Regulamentul și procedura se elaborează de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și se aprobă prin ordin al conducătorului acestuia.

(8) Certificarea personalului de exploatare privind activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor se efectuează în baza regulamentului specific. Regulamentul se elaborează de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și se aprobă prin ordin al conducătorului acestuia.

Art. 5. - (1) Deținătorii cu orice titlu de baraje sunt direct responsabili de realizarea și de menținerea siguranței în exploatare a acestora în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Pentru barajele existente la care nu există sau nu este cunoscut un proprietar ori administrator legal, rolul de deținător revine administrației publice locale - comună, oraș, municipiu, județ - pe teritoriul căreia se găsesc acestea, la cererea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului sau/și a Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

CAPITOLUL II
Regimul de folosire a barajelor

Art. 6. - (1) Pentru barajele noi sau în cazul intervențiilor constructive care modifică parametrii de bază ai barajelor existente deținătorii acestora sunt obligați să obțină de la Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului acordul de funcționare în siguranță.

(2) Prin excepție, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului stabilește prin ordin ca pentru lucrările încadrate în categoriile de importanță C și D acordul de funcționare în siguranță să fie emis de unitățile teritoriale ale Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, pe baza avizului unui expert certificat/avizat.

(3) Acordul de funcționare în siguranță se referă la încadrarea în categorii de importanță a barajului, la adoptarea soluțiilor de proiectare, la condițiile de amplasament și la respectarea normelor și reglementărilor legale, precum și a experienței în domeniu.

(4) Acordul de funcționare în siguranță este obligatoriu pentru obținerea autorizației de construcție.

Art. 7. - (1) Pentru barajele aflate în exploatare sau în fază provizorie de punere în exploatare deținătorul acestora este obligat să obțină o autorizație de funcționare în condiții de siguranță, emisă de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, pe baza recomandărilor din documentația avizată de expertul certificat.

(2) Prin excepție, la recomandarea CONSIB, pentru lucrările încadrate în categoriile de importanță C și D autorizația de funcționare în condiții de siguranță se poate emite de către unitățile teritoriale ale Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, în baza unei documentații privind starea de siguranță avizate de expertul certificat.

(3) Autorizația de funcționare în condiții de siguranță certifică îndeplinirea exigențelor de performanță în perioada de exploatare și este obligatorie pentru obținerea autorizațiilor de gospodărire a apelor și de protecție a mediului.

(4) Autorizația de funcționare în condiții de siguranță se emite pe o durată determinată, stabilită prin autorizație, de maximum 10 ani și se reînnoiește la expirare sau în cazul producerii unor incidente ori accidente în exploatare.

Art. 8. - Procedurile și competențele de emitere a acordului de funcționare în siguranță și a autorizației de funcționare în condiții de siguranță pentru baraje se aprobă prin ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului, în baza avizului tehnic consultativ al CONSIB.

Art. 9. - (1) Exploatarea barajelor, indiferent de destinația acestora, de către deținătorii cu orice titlu fără autorizația de funcționare în condiții de siguranță prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este interzisă.

(2) Îndeplinirea condițiilor de exploatare în condiții de siguranță prevăzute prin expertize avizate de CONSIB sau a condițiilor stabilite prin ordine ale ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului și ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului este obligatorie.

Art. 10 - (1) Deținătorii de baraje sunt obligați să urmărească comportarea în timp a acestor construcții pe baza unor proiecte specializate, elaborate prin grija acestora.

(2) Proiectele de urmărire a comportării în timp a barajelor trebuie să respecte reglementările generale în domeniu, prevăzute de legislația în vigoare și de normativele tehnice specifice, precum și elementele stabilite la proiectare sau prin evaluările periodice ale stării de siguranță.

(3) Activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor se organizează pe 3 niveluri, astfel:

a) nivelul I, cuprinzând inspecțiile vizuale, măsurătorile la aparate de măsură și control și interpretarea primară a rezultatelor - depășirea unor valori de atenție și alarmă realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice, certificat de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului;
b) nivelul II, cuprinzând sinteza periodică a observațiilor, a măsurătorilor și a inspecțiilor tehnice anuale și interpretarea acestora din punct de vedere al siguranței barajului, realizată, prin grija deținătorului, de specialiști care întocmesc rapoarte sintetice anuale;
c) nivelul III, cuprinzând analiza și avizarea rapoartelor de sinteză anuale, realizate de o comisie de urmărire a comportării în timp a barajelor, organizată de către deținător, a cărei componență este avizată de CONSIB și aprobată de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului; în cazul deținătorilor care nu organizează comisii proprii, analiza și avizarea rapoartelor anuale vor fi realizate fie de comisiile aprobate ale altor deținători, fie de grupuri de specialiști aprobați de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, cu avizul tehnic consultativ al CONSIB.

(4) Rapoartele anuale privind comportarea și siguranța în exploatare a barajelor aflate în administrarea unui deținător sunt analizate în cadrul evaluării periodice a siguranței, iar îndeplinirea corectă din punct de vedere legal, tehnic și organizatoric a obligațiilor prevăzute în proiectele de urmărire a comportării în timp a construcțiilor condiționează emiterea autorizației de funcționare în condiții de siguranță sau reînnoirea acesteia.

(5) Nerespectarea proiectului de urmărire a comportării în timp a construcțiilor atrage suspendarea autorizației de funcționare în condiții de siguranță pe o perioadă de 30 de zile, timp în care trebuie realizată conformarea cu proiectul.

Art. 11. - Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului ori unor acțiuni iresponsabile deținătorii de baraje cu risc sporit sunt obligați să organizeze și să realizeze un sistem de securitate și pază a barajelor, aprobat de inspectoratele județene de protecție civilă.

Art. 12. - În scopul asigurării protecției și siguranței barajelor se interzice realizarea unor construcții, depozite, amenajări sau a altor activități în ampriza barajelor ori în zonele de protecție stabilite la aprobarea proiectului sau conform prevederilor legale.

Art. 13. - În cazul trecerii în conservare, al postutilizării sau al abandonării unui baraj, deținătorul acestuia va întocmi o documentație distinctă. Deținătorul va stabili și va asigura, pe cheltuială proprie, lucrările și măsurile de încadrare într-o categorie de folosință posibilă a barajului sau va demola construcția, cu asigurarea corespunzătoare a curgerii apelor, inclusiv a apelor maxime, în secțiunea barată inițial. Procedura de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor se elaborează de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și se aprobă prin ordin.

Art. 14. - Deținătorii cu orice titlu de baraje au obligația de a declara public caracteristicile generale, categoria de importanță și gradul de risc asociat acestora. Declarația se efectuează conform procedurii care se elaborează de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și se aprobă prin ordin.

CAPITOLUL III
Controlul în domeniul siguranței barajelor

Art. 15. - Controlul îndeplinirii exigențelor de performanță și al respectării prevederilor legale aferente siguranței barajelor se face de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului sau de împuterniciți ai acestuia.

Art. 16. - Controlul îndeplinirii exigențelor de performanță privind calitatea în construcții se face de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului sau de organele teritoriale ale acestuia, conform legii.

Art. 17. - Controlul curent al activității de urmărire a comportării în timp a barajelor va fi asigurat de împuterniciții Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și ai Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Art. 18. - În scopul îndeplinirii atribuțiilor de control împuterniciții cu drept de control, după declinarea identității și calității, au dreptul:

a) de acces la baraje, indiferent de deținătorul și destinația acestora, pentru a face constatări privind respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor ce decurg din aceasta;
b) de a controla existența și funcționalitatea aparaturii de măsură și control prevăzute pentru urmărirea comportării în timp a barajelor, în conformitate cu prevederile proiectelor specifice;
c) de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni conform competențelor acordate.

Art. 19. - Pentru efectuarea controlului în unitățile cu regim special de acces împuterniciții cu drept de control vor primi aprobare și din partea autorității publice centrale care coordonează unitățile respective.

CAPITOLUL IV
Sancțiuni

Art. 20. - Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 21. - Constituie contravenții următoarele fapte:

a) funcționarea barajelor fără autorizație de funcționare în siguranță și fără proiect de urmărire a comportării în timp a construcției;
b) neîndeplinirea condițiilor de siguranță prevăzute prin ordine ale ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului și ale ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului;
c) deteriorarea sau distrugerea aparaturii de măsură și control montate în baraje;
d) nerespectarea prevederilor acordului de funcționare în siguranță și nerespectarea prevederilor autorizației de funcționare în condiții de siguranță;
e) realizarea unor construcții, depozite, amenajări sau a altor activități în ampriza barajelor ori în zonele de protecție;
f) nerealizarea remedierilor în termenul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, în cazul suspendării autorizației de funcționare în condiții de siguranță;
g) abandonarea unui baraj fără proiect de abandonare și conservare elaborat de un expert certificat/avizat;
h) declararea eronată a caracteristicilor barajului în scopul obținerii de avantaje;
i) neîndeplinirea prevederilor legale privind reevaluarea siguranței barajelor existente;
j) nerealizarea sistemului de securitate și pază prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;
k) neîndeplinirea condițiilor de exploatare în siguranță stabilite prin ordine ale ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului și/sau ale ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului.

Art. 22. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 21, săvârșite de persoane fizice, se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei cele prevăzute la art. 21 lit. a), b), d), e), h) și i);
b) cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei cele prevăzute la art. 21 lit. c), f), g), j) și k).

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate și persoanelor juridice.

Art. 23. - Constituie infracțiuni următoarele fapte:

a) executarea barajelor fără acordul de funcționare în siguranță a barajului;
b) funcționarea barajelor fără autorizație de funcționare în condiții de siguranță, punând în pericol populația și mediul înconjurător;
c) nedeclararea barajelor deținute și a caracteristicilor acestora;
d) neîndeplinirea măsurilor stabilite prin expertize avizate de CONSIB, dacă fapta pune în pericol siguranța construcției și produce urmări grave pentru populație sau pentru factorii de mediu.

Art. 24. - Infracțiunile prevăzute la art. 23 se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art. 25. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 22 se fac de inspectori din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și de împuterniciți ai acestuia.

Art. 26. - Infracțiunile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se constată de organele abilitate, precum și de personalul prevăzut la art. 17, care înaintează actul de constatare la organul local de cercetare penală.

CAPITOLUL V
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 27. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului va elabora și va aproba prin ordin regulamentul privind organizarea și certificarea corpurilor de experți, respectiv procedura de avizare a experților și a specialiștilor pentru întocmirea evaluării stării de siguranță în exploatare a barajelor.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului va elabora și va aproba prin ordin procedura de autorizare.

Art. 28. - (1) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a procedurilor de autorizare deținătorii cu orice titlu ai barajelor sunt obligați să declare la Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului lucrările deținute și încadrarea lor în categorii de importanță, în vederea eșalonării obținerii autorizărilor.

(2) Depunerea documentației pentru obținerea autorizației de funcționare în siguranță a barajului se va face la termenele stabilite prin ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului, în baza eșalonării propuse de CONSIB.

Art. 29. - Deținătorii cu orice titlu ai barajelor aflate în exploatare, care în urma evaluării stării de siguranță nu îndeplinesc exigențele de performanță necesare pentru obținerea autorizației de funcționare în condiții de siguranță decât după realizarea unor măsuri și lucrări propuse prin raportul de evaluare a stării de siguranță, sunt obligați să realizeze aceste exigențe de performanță în termenul stabilit de comun acord cu reprezentanții Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și ai Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 30. - (1) Nerealizarea prevederilor art. 27 și 28 conduce imediat la introducerea restricțiilor de exploatare și, după caz, la declanșarea operațiunilor de abandonare.

(2) Pentru barajele care prezintă un indice de risc asociat inacceptabil va fi declanșată operațiunea de abandonare.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului va elabora și va aproba prin ordin metodologia de declarare a operațiunilor de abandonare a barajelor.

Art. 31. - (1) Deținătorul barajului are obligația să țină o fișă de evidență a barajului cuprinzând datele importante privind construcția și evenimentele care au avut loc în timp. Fișa actualizată va fi transmisă anual la Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, împreună cu un raport privind starea barajului. La fiecare 2 ani raportul va fi completat cu o analiză aprofundată a comportării în timp a barajului.

(2) În cazul barajelor utilizate pentru alimentări cu apă sau al barajelor care realizează acumulări de apă în scopuri multiple, deținătorul cu orice titlu al barajului va transmite la Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului un raport privind prima umplere a lacului de acumulare realizat prin barajul respectiv.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu

Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Nicolae Noica

Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu

București, 28 noiembrie 2000.
Nr. 244.


Joi, 27 ianuarie 2022, 04:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.