ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.2 din 4 ianuarie 2001
pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 10/9 ian. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - În subordinea Ministerului Afacerilor Externe funcționează Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, condus de un președinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru.

Art. 2. - (1) Se înființează Ministerul Integrării Europene ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică.

(2) Sub autoritatea Guvernului și în coordonarea Ministerului Integrării Europene funcționează Institutul European din România ca instituție publică cu personalitate juridică.

Art. 3. - (1) Se înființează Ministerul Dezvoltării și Prognozei ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Consiliului de Coordonare Economico-Financiară din structura aparatului de lucru al Guvernului, a Direcției Generale de Prognoză din subordinea Ministerului Finanțelor și a Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională, care se desființează.

(2) Ministrul dezvoltării și prognozei asigură directa coordonare a activității Institutului Național de Statistică și Studii Economice, care funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului.

Art. 4. - (1) Se înființează Ministerul Finanțelor Publice ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică.

(2) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice funcționează Oficiul Concurenței ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul concurenței, cu personalitate juridică, condus de șeful oficiului, a cărui funcție este asimilată celei de secretar de stat, ajutat de un adjunct a cărui funcție este asimilată celei de subsecretar de stat.

Art. 5. - (1) Se înființează Ministerul Industriei și Resurselor ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică.

(2) Ministrul industriei și resurselor asigură directa coordonare a activității:
a) Agenției Naționale pentru Resurse Minerale care funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, condusă de un președinte, a cărui funcție este asimilată celei de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte, a cărui funcție este asimilată celei de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru;
b) Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci care funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, condus de un director general numit prin decizie a primului-ministru.

Art. 6. - (1) Se înființează Ministerul Apelor și Protecției Mediului ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, iar Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului se desființează.

(2) În subordinea Ministerului Apelor și Protecției Mediului funcționează Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul nuclear, cu personalitate juridică, condusă de un președinte numit de primul-ministru.

(3) Organizarea și funcționarea Comsiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare se stabilesc prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului.

Art. 7. - (1) Se înființează Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, iar Ministerul Agriculturii și Alimentației se desființează.

(2) Inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic trec în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și se reorganizează ca inspectorate teritoriale de regim silvic și cinegetic, instituții publice cu personalitate juridică.

(3) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort față de Regia Națională a Pădurilor.

Art. 8. - Se înființează Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, iar Ministerul Transporturilor și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului se desființează.

Art. 9. - Se înființează Ministerul Turismului ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, iar Autoritatea Națională pentru Turism, Oficiul de Autorizare și Control în Turism și Oficiul de Promovare a Turismului se desființează.

Art. 10. - Se înființează Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică.

Art. 11. - Se înființează Ministerul Educației și Cercetării ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Educației Naționale și a Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare, care se desființează.

Art. 12. - (1) Se înființează Ministerul Culturii și Cultelor ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Culturii și a Secretariatului de Stat pentru Culte, care se desființează.

(2) În subordinea Ministerului Culturii și Cultelor se reorganizează Oficiul Român pentru Drepturile de Autor ca instituție publică cu personalitate juridică, condus de un director general. Directorul general, precum și cei 20 de arbitri prevăzuți la art. 137 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sunt numiți prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(3) Se înființează Centrul Național al Cinematografiei ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, prin reorganizarea Oficiului Național al Cinematografiei care se desființează. Centrul Național al Cinematografiei este condus de un președinte și de un vicepreședinte, numiți prin decizie a primuluiministru.

(4) În subordinea Ministerului Culturii și Cultelor se înființează Laboratorul Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Național Cultural Mobil ca instituție publică cu personalitate juridică.

Art. 13. - (1) Se înființează Ministerul Sănătății și Familiei ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Sănătății.

(2) În subordinea Ministerului Sănătății și Familiei se reorganizează Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, condus de un secretar de stat care funcționează în structura Ministerului Sănătății și Familiei.

Art. 14. - Se înființează Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, iar Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică se desființează.

Art. 15. - Se înființează Ministerul Informațiilor Publice ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, iar Departamentul pentru Relațiile cu Românii de Peste Hotare, Departamentul pentru Comunicare și Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se desființează.

Art. 16. - (1) Se înființează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Oficiului pentru Protecția Consumatorilor care se desființează.

(2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigură directa coordonare a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 17. - Se înființează Ministerul pentru Relația cu Parlamentul ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Departamentului pentru Relațiile cu Parlamentul din cadrul Consiliului de Coordonare Economico-Financiară, care își încetează activitatea.

Art. 18. - Până la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2001 Ministerul Finanțelor Publice va asigura finanțarea, în condițiile legii, a organizării și funcționării organelor de specialitate ale administrației publice centrale care se înființează, se reorganizează ori își schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 19. - (1) Ministerele și organele de specialitate ale administrației publice centrale preiau drepturile și obligațiile pe care statul le are în calitate de acționar la unele societăți comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului.

(2) Nominalizarea societăților comerciale menționate la alin. (1) și organele de specialitate ale administrației publice centrale care preiau drepturile și obligațiile pe care statul le are în calitate de acționar la acestea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 20. - Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice, care se desființează, se reorganizează ori își schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se modifică în mod corespunzător.

Art. 21. - (1) În actele normative în vigoare următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență:
a) Consiliul de Coordonare Economică-Financiară, Direcția Generală de Prognoză și Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională, cu Ministerul Dezvoltării și Prognozei;
b) Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, cu Ministerul Apelor și Protecției Mediului;
c) Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor;
d) Ministerul Transporturilor și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței;
e) Autoritatea Națională pentru Turism, Oficiul de Autorizare și Control în Turism și Oficiul de Promovare a Turismului, cu Ministerul Turismului;
f) Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare, cu Ministerul Educației și Cercetării;
g) Ministerul Culturii și Secretariatul de Stat pentru Culte, cu Ministerul Culturii și Cultelor;
h) Ministerul Sănătății, cu Ministerul Sănătății și Familiei;
i) Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică, cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației;
j) Oficiul pentru Protecția Consumatorilor, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

(2) În actele normative în vigoare care reglementează regimul silvic și cinegetic denumirea Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului se înlocuiește în mod corespunzător cu denumirea Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

(3) În actele normative în vigoare care reglementează stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și activitatea de comerț interior denumirile Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională și Ministerul Industriei și Comerțului se înlocuiesc în mod corespunzător cu denumirea Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație.

Art. 22. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.515 din 30 decembrie 1998, aprobată prin Legea nr. 157/1999, precum și orice dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu

Ministrul pentru relația cu Parlamentul,
Acsinte Gaspar

București, 4 ianuarie 2001.
Nr. 2.


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 15:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.