LEGE nr.195 din 20 aprilie 2001
Legea voluntariatului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 206/24 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementează promovarea și facilitarea participării cetățenilor români, în spiritul solidarității civice, la acțiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public și de drept privat fără scop lucrativ.

Art. 2. - În sensul prezentei legi:
a) voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată de persoane fizice, denumite voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă și raportul juridic civil de prestare a unei activități remunerate;
b) activitatea de interes public este activitatea desfășurată, potrivit legii, în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar;
c) beneficiar al voluntariatului este persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat fără scop lucrativ care încheie, în condițiile prezentei legi, contract de voluntariat;
d) contract de voluntariat este o convenție cu titlu gratuit, încheiată între o persoană fizică, denumită voluntar, și o persoană juridică, denumită beneficiarul voluntariatului, în temeiul căreia prima se obligă față de a doua să presteze o activitate de interes public fără a obține o contraprestație materială.

Art. 3. - Prezenta lege se fundamentează pe următoarele principii:
a) participarea ca voluntar, pe baza consimțământului liber exprimat;
b) implicarea activă a voluntarului în viața comunității;
c) desfășurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestații materiale din partea beneficiarului activității;
d) recrutarea voluntarilor pe baza egalității șanselor, fără nici un fel de discriminări.

Art. 4. - Activitățile voluntare izolate, sporadic prestate, în afara raporturilor cu persoanele juridice prevăzute la art. 1, din rațiuni familiale, de prietenie sau de bună vecinătate, nu fac obiectul prezentei legi.

Art. 5. - (1) Este interzis să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestațiilor respective.

(2) Sunt lovite de nulitate absolută contractele de voluntariat încheiate cu aplicarea dispozițiilor prezentei legi de persoanele juridice prevăzute la art. 1, în scopul evitării încheierii unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros.

CAPITOLUL II
Contractul de voluntariat

Art. 6. - (1) Voluntariatul se desfășoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, sub sancțiunea nulității absolute, între voluntar și beneficiarul voluntariatului, în condiții de libertate contractuală a părților și cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.

(2) Contractul de voluntariat se încheie în două exemplare, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu în evidența persoanei juridice.

Art. 7. - În contractul de voluntariat trebuie să fie stipulate cel puțin următoarele drepturi ale voluntarului:
a) participarea activă la elaborarea și derularea programelor în considerarea cărora a încheiat contractul;
b) desfășurarea activității în concordanță cu pregătirea sa profesională;
c) asigurarea de către beneficiarul voluntariatului a desfășurării activităților în condițiile legale de protecție a muncii, în funcție de natura și de caracteristicile activității respective;
d) asigurarea de către beneficiarul voluntariatului, în condițiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident și de boală ce decurg din natura activității; în lipsa asigurării costul prestațiilor medicale se suportă integral de către beneficiarul voluntariatului;
e) eliberarea de către beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care să ateste calitatea de voluntar;
f) rambursarea de către beneficiarul voluntariatului, în condițiile convenite în contract, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activității;
g) durata timpului de lucru, stabilită, în condițiile legii, să nu afecteze sănătatea și resursele psihofizice ale voluntarului;
h) beneficiază de titluri onorifice, decorații, premii, în condițiile legii.

Art. 8. - Contractul de voluntariat urmează să cuprindă cel puțin următoarele obligații ale voluntarului:
a) să îndeplinească sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;
b) să păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat;
c) să participe la cursurile de instruire organizate, inițiate sau propuse de către beneficiarul voluntariatului;
d) să ocrotească bunurile pe care le folosește în cadrul activității de voluntariat.

Art. 9. - În executarea contractului de voluntariat voluntarul se subordonează conducerii persoanei juridice cu care a încheiat contractul.

Art. 10. - Executarea obligațiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

Art. 11. - Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul civil.

Art. 12. - Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voința părților, o situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situația face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

Art. 13. - Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisă a uneia dintre părți, formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situația prevăzută la art. 12.

Art. 14. - Denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din inițiativa voluntarului sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, fără obligația prezentării motivelor.

Art. 15. - Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă părțile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă. Acțiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxă de timbru.

CAPITOLUL III
Dispoziții finale

Art. 16. - Se exceptează de la dispozițiile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul serviciilor de pompieri civili constituite conform Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 212/1997, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - În cazul săvârșirii unor fapte în legătură cu executarea contractului de voluntariat, care potrivit legii penale sunt considerate infracțiuni, voluntarii sunt asimilați persoanelor prevăzute la art. 147 alin. 2 din Codul penal.

Art. 18. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 20 aprilie 2001.
Nr. 195.


Vineri, 18 ianuarie 2019, 20:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.