LEGE nr.243 din 16 mai 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe
Textul actului publicat în M.Of. nr. 265/23 mai. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148 din 11 octombrie 1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.491 din 13 octombrie 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Locuințele cu finanțare prin credite acordate de Agenția Națională pentru Locuințe se pot realiza pe următoarele categorii de terenuri:
a) terenuri proprietate publică sau privată a statului;
b) terenuri proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale;
c) terenuri aflate în proprietatea beneficiarilor de credite."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Identificarea și delimitarea terenurilor prevăzute la art. 1 se fac prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului, pe baza și cu respectarea documentațiilor de urbanism legal aprobate."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Terenurile identificate și delimitate potrivit art. 2 vor fi transmise în folosința gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe în termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii prevăzute la art. 2, pe întreaga durată a execuției locuințelor, prin:
a) ordin al conducătorilor autorităților publice centrale care dețin terenul în administrare;
b) hotărâri ale consiliilor locale, județene, respectiv hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;
c) act notarial.

(2) Predarea-primirea efectivă a terenurilor se face prin convenție încheiată între împuterniciții primarului și cei ai Agenției Naționale pentru Locuințe.

(3) Hotărârea consiliului local prin care au fost identificate și delimitate terenurile, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1) și (2) fac dovada deținerii legale a terenului de către Agenția Națională pentru Locuințe, pe baza lor putându-se elibera certificatul de urbanism și autorizația de construire."

4. După articolul 3 se introduce articolul 31 cu următorul cuprins:

"Art. 31. - (1) După finalizarea lucrărilor de construire și predare a locuinței către beneficiarii de credite aceștia dobândesc un drept de folosință asupra terenului aferent, pe toată durata construcției.

(2) În cazul terenurilor prevăzute la art. 1 lit. c) dreptul de folosință gratuită al Agenției Naționale pentru Locuințe încetează de drept la data predării locuinței.

(3) Terenurile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se consideră trecute în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale de la data predării locuinței.

(4) Îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară este obligatorie și gratuită pentru toate operațiunile care se fac potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALENTIN-ZOLTÁN PUSKÁS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 mai 2001.
Nr. 243.


Miercuri, 21 aprilie 2021, 06:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.