LEGE nr.57 din 26 decembrie 1968
privind organizarea și functionarea consiliilor populare
Textul actului publicat în B.Of. nr. 168/26 dec. 1968


CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
Consiliile populare sint organe locale ale puterii de stat, alese prin vot universal, egal, direct si secret, prin care poporul exercita puterea de stat in judete, municipiul Bucuresti si sectoarele acestuia, celelalte municipii, orase si comune.
In infaptuirea prevederilor constitutionale, potrivit carora puterea poporului se intemeiaza pe alianta muncitoreasca-taraneasca, consiliile populare asigura dezvoltarea si intarirea unitatii clasei muncitoare, taranimii si intelectualitatii, a tututror oamenilor muncii, fara deosebire de nationalitate.
Intreaga activitate a consiliilor populare are drept scop intarirea orinduirii socialiste, buna gospodarire a resurselor materiale si de munca, dezvoltarea fortelor de productie si diversificarea economiei locale, crestera continua a bunastarii materiale si culturale a poporului, asigurarea libertatii si demnitatii omului, afirmarea multilaterala a personalitatii umane.
Consiliile populare desfasoara o larga munca de educare a maselor in spiritul devotamentului fata de patrie si cauza socialistmului, al internationalismului socialist si al solidaritatii cu oamenii muncii de pretutindeni.

ART. 2
In conformtiate cu prevederile constitutionale, in Republica Socialista Romania forta politica conducatoare a intregii societati este Partidul Comunist Roman. Consiliile populare isi desfasoara activitatea sub conducerea politica a Partidului Comunist Roman.

ART. 3
Consiliile populare isi intemeiaza activitatea pe principiile democratiei socialiste, asigurind participarea nemijlocita a tuturor cetatenilor, fara deosebire de nationalitate, rasa, sex sau religie, la dezbaterea pe plan local a treburilor de stat si obstesti si la infaptuirea hotaririlor si masurilor ce s-au luat. Consiliile populare intaresc legaturile cu organizatiile de masa si aobstesti si acorda acestora tot sprijinul in indeplinirea sarcinilor ce le revin. Ele promoveaza in viata economica, sociala si de stat, pe plan local, principiul muncii si conducerii coletive.

ART. 4
Consiliile populare infaptuiesc pe plan local politica nationala marxist leninista a partidului si statului, asigurind tuturor cetatenilor, indiferent de nationalitate, deplina egalitate in drepturi, in toate domeniile vietii economice, politice, juridice, sociale si culturale.
In unitatile administrativ-teritoriale locuite si de populatie de alta nationalitate decit cea romana, in organele locale ale puterii de stat si in organele locale ale administratiei de stat sint alesi si oameni ai muncii din rindul acestor nationalitati. Organele locale folosesc oral si scris si limba nationalitatii respective si fac numiri de functionari din rindul acesteia sau al altor cetateni care cunosc limba si felul de trai al populatiei locale.

ART. 5
Consilile populare sint organizate si isi desfasoara activitatea pe baza principiului centralismului democratic, principiul fundamental al organizarii intregii activitati de stat in Republica Socialista Romania.
Consiliile poplare rezolva problemele de interes local in concordanta cu interesele generale ale tarii, asigura respectarea legilor si a celorlalte acte normative ale organelor superioare.

ART. 6
Consiliile populare, in exercitarea puterii de stat pe plan local, dispun de o larga autonomie. Ele conduc si raspund de intreaga activitate locala de stat, asigurind dezvoltarea complexa si multilaterala economica, social-culturala si edilitar-gospodareasca a unitatilor administrativ-teritoriale in care sint alese, apararea proprietatii socialiste.
Consiliile populare aisugra ocrotirea drepturilor cetatenilor, legalitatea socialista si mentinerea ordinii publice.

ART. 7
Consiliile populare analizeaza problemele economice si social culturale de interes local si cele de interes republican din cuprinsul unitatilor administrativ-teritoriale in care au fost alese si, dupa caz, le rezolva sau fac propuneri orgnelor competente pentru solutionarea acestora, participind la elaborarea masurilor corespunzatoare.
In cazul in care, in rezolvarea unor probleme de interes republican ce privesc activitatea de stat pe plan local, opinia consiliului popular se deosebeste de cea a unui organ central, va fi informat Consiliul de Ministri.

ART. 8
Consiliile populare examineaza si rezolva impreuna cu organele de stat, organizatiile economice, intreprinderile si institutiile social culturale care nu le sint subordonate toate problemele de interes comun, referitoare la dezvoltarea multilaterala a judetelor, municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia, municipiilor, oraselor si comunelor, sprijinindu-le in desfasurarea activitati lor.
Consiliile populare sprijina activitatea cooperativelor agricole de productie, a cooperativelor mestesugaresti si a celor de consum.

ART. 9
Consiliile populare, in exercitarea atributiilor lor, adopta, cu respectarea legii, hotariri.
Hotaririle consiliilor populare sint obligatorii in unitatile administrativ-teritoriale incare au fost alese.

ART. 10
Controlul general asupra activitatii consiliilor populare este exercitat de Marea Adunare Nationala.
In intervalul dintre sesiunile Marii Adunari Nationale, hotaririle consiliilor populare sint controlate de catre Consiliul de Stat.
Consiliile populare controleaza hotaririle consiliilor populare ierarhic inferioare.
In exercitarea controlului, organele ierarhic superioare ale puterii de stat au dreptul sa anuleze actele ilegale ale organelor subordonate lor.

ART. 11
Comitetele executive ale consiliilor populare alese dintre deputati sint organe locale ale administratiei de stat cu competenta generala in unitatile administrativ teritoriale in care au fost alese consiliile populare.

ART. 12
Comitetele executive ale consiliilor populare sint subordonate consiliilor populare care le-au ales si comitetelor executive ale consiliilor populare ierarhic superioare.

ART. 13
Activitatea comitetelor executive ale consiliilor populare este condusa si controlata de catre Consiliul de Ministri.

CAP. 2
Atributiile consiliilor populare

ART. 14
Consiliile populare judetene, municipale, orasenesti si comunale hotarasc, potrivit legii, in toate problemele de stat cu caracter local, exercitind urmatoarele atributii principale si raspunzind de indeplinirea lor:
a) aleg si revoca comitetele executive; aleg si revoca pe oricare dintre membrii acestora;
b) stabilesc numarul comisiilor permanente, aleg si revoca membrii acestora, conduc activitatea lor;
c) organizeaza aparatul propriu al comitetelor lor executive, precum si organele locale de specialitate ale administratiei de stat; numesc si revoca conducatorii acestor organe, cu acordul organelor administratiei de stat ierarhic superioare de specialitate; numesc si revoca conducatorii organelor locale ale militei cu acordul organelor ierarhic superioare ale acestora;
d) infiinteaza organizatii economice, intreprinderi, institutii de invatamint, cultura, arta si sanatate, precum si pentru probleme de munca si ocrotire sociala, de interes local;
e) conduc, indrumeaza si controleaza activitatea comitetelor executive; analizeaza modul in care sint aduse la indeplinire legile, decretele, hotaririle Consiliului de Ministri, actele normative ale celorlalte organe superioare, precum si hotaririle adoptate in sesiunile anterioare;
f) conduc, indrumeaza si controleaza activitatea organelor locale de specialitate ale administratiei de stat, a organizatiilor economice, intreprinderilor si institutiilor social-culturale subordonate; examineaza activitatea acestora si stabilesc masuri pentru imbunatatirea muncii lor;
g) adopta planul economic si bugetul local si analizeaza modul in care acestea se realizeaza; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabilesc impozitele si taxele locale.
Planul economic si bugetul municipiului formeaza sectiuni distincte in planul economic si bugetul judetului.
In cadrul planului si bugetului local, aprobate de organele de stat ierarhic superioare, consiliile populare hotarasc de sine statator asupra tuturor problemelor legate de realizarea acestora;
h) conduc industria locala si asigura dezvoltarea acesteia; adopta hotariri privind sporirea productiei bunurilor de larg consum; asigura coordonarea activitatii de industrie locala cu cea a cooperatiei mestesugaresti si a cooperatiei de consum;
i) adopta proiectul planului de productie agricola, precum si hotarari cu privire la cresterea productiei agricole, vegetale si animale, intarirea economico-organizatorica a unitatilor socialiste agricole, folosirea rationala a fondului funciar, realizarea fondului centralizat al statului la produsele vegetale si animale, administrarea, gospodarirea si dezvoltarea fondului silvic si a pasunilor comunale: organizeaza si asigura apararea si folosirea terenurilor agricole; sprijina gospodariile personale ale taranilor;
j) adopta hotariri in problemele dezvoltarii activitatii comerciale locale pentru buna aprovizionare si servire a populatiei; exercita indrumarea si controlul asupra intregii retele comerciale si de prestari de servicii;
k) adopta hotariri pentru imbunatatirea activitatii de proiectare, constructii locale, si gospodarie comunala, extinderea, buna intretinere si administrare a fondului locativ proprietate de stat, gospodarirea si infrumusetarea oraselor si comunelor: sprijina construirea de locuinte proprietate personala;
l) analizeaza planul general de dezvoltare a unitati administrativ-teritoriale in care au fost alese: participa la elaborarea masurilor necesare infaptuirii acestui plan;
m) fac propuneri privind amplasarea obiectivelor de interes republican in vederea folosirii resurselor materiale si de munca locale si a rezolvarii unor probleme economice si social-culturale ale unitatilor administrativ-teritoriale; dezvolta cooperarea organizatiilor locale cu cele de interes republican aflate in cuprinsul unitatii administrativ-teritoriale; rezolva impreuna cu ministerele sau celelalte organe centrale de specialitate, problemele edilitar-gospodaresti si sociale legate de functionarea organizatiilor de interes republican;
n) adopta hotariri cu privire la construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor si podurilor, la intretinerea cursurilor de apa de interes local, precum si la electrificarea satelor;
o) urmaresc descoperirea si punerea in valoare a resurselor balneoclimaterice si dezvoltarea activitatii turistice;
p) adopta, in colaborare cu organele centrale de specialitate, hotariri pentru prevenirea poluarii aerului, apelor si solului; controleaza modul cum organizatiile socialiste folosesc fondurile de investitii destinate lucrarilor pentru prevenirea poluarii aerului, apelor si solului. In cazul in care constata ca aceste fonduri nu sint folosite potrivit scopului urmarit, informeaza Consiliul de Ministri;
r) adopta, in colaborare cu organele centrale de specialitate, hotariri pentru buna desfasurare a activitatii in invatamantul prescolar, in invatamintul obligatoriu de cultura generala, licee si scoli profesionale, asigurind largirea continua a bazei materiale a unitatilor de invatamint; adopta hotariri pentru dezvoltarea activitatii cultural artistice, de raspindire a cunostintelor cultural-stiintifice, de educatie fizica si sport, pentru educatia si ocrotirea tineretului; adopta hotariri pentru apararea sanatatii publice, ocrotirea mamei si copilului, dezvoltarea asistentei sociale;
s) asigura respectarea regulilor de convietuire sociala, apararea proprietatii socialiste si a avutului cetatenilor, ocrotirea drepturilor cetatenilor, legalitatea socialista si mentinerea ordinii publice; conduc si indrumeaza organele locale ale militiei si le analizeaza periodic activitatea;
t) organizeaza si conduc actiunile de educatie cetateneasca si de munca patriotica.

ART. 15
Consiliile populare municipale, orasenesti si comunale;
a) adopta proiectele planurilor de sistematizare ale unitatilor administrativ-teritoriale in care au fost alese;
b) aleg membrii comisiilor de judecata de pe linga comitetele lor executive.

ART. 16
Consiliile populare judetene:
a) indrumeaza si controleaza activitatea consiliilor populare municipale, orasenesti si comunale, urmarind imbunatatirea continua a activitatii lor economice, edilitar gospodaresti, social-culturale si administrative, precum si a activitatii de atragere a cetatenilor la rezolvarea pe plan local a treburilor de stat si obstesti;
b) controleaza hotaririle consiliilor populare ale municipiilor, oraselor si comunelor;
c) infiinteaza organizatii economice pentru coordonarea, indrumarea si controlul de specialitate al activitatii intreprinderilor de industrie locala, gospodarie comunala si locativa, de constructii-montaj, precum si pentru alte activitati de servire a populatiei din cuprinsul judetelor;
d) aproba planurile de sistematizare a oraselor si comunelor, tinind seama de perspectivele lor de dezvoltare; supun spre aprobare Consiliului de Ministri proiectele planurilor de sistematizare ale municipiilor si ale oraselor de improtanta deosebita;
e) aleg si revoca presedintii si judecatorii tribunalului judetean, judecatorii pentru judecatoriile din curpinsul judetului, precum si procurorii sefi ai procuraturilor judetene. Alegerea se face pe durata mandatului consiliului popular, la propunerea ministrului justitiei, respectiv a procurorului general. Revocarea se face, dupa caz, la propunerea ministrului justitiei ori a procurorului general; asculta dari de seama din partea presedintilor tribunalelor judetene si a procurorilor sefi ai procuraturilor judetene; aleg si revoca asesorii populari.

ART. 17
Consiliile populare municipale si orasenesti:
a) adopta hotariri cu privire la dezvotlarea multilaterala si complexa a municipiilor sau oraselor; hotaririle consiliilor populare municipale si orasenesti sint oblgiatorii, dupa caz, atit in curpinsul municipiilor sau oraselor cit si al oraselor apartinatoare sau al comunelor suburbane;
b) indrumeaza si controleaza activitatea consiliilor populare ale comunelor suburbane si, dupa caz, ale oraselor care apartin de municipii;
c) controleaza hotaririle consiliilor populare ale oraselor care apartin de municipii si ale comunelor suburbane;
d) adopta hotariri pentru prevenirea si inlaturarea zgomotelor.

ART. 18
Consiliile populare comunale:
a) conduc, indrumeaza si controleaza intreaga activitate economica, social-culturala si edilitar-gospodareasca din cuprinsul comunelor, urmarind dezvoltarea complexa si multilaterala a acestora;
b) infiinteaza, cu sprijinul organelor judetene de specialitate, unitati economice de valorificare a resurselor locale si de prestari de servicii, precum si de morarit, alimentatie publica si brutarii, ingrijindu-se de dezvoltarea lor, in vederea bunei serviri a populatiei;
c) adopta masuri pentru electrificarea satelor, asigurarea cu apa potabila si executarea altor lucrari edilitare si gospodaresti:
d) se ingrijesc de construirea de locuinte numai in vatra satelor;
e) se ingrijesc de buna functionare a scolilor si a unitatilor sanitare; conduc activitatea gradinitelor de copii, precum si a caminelor culturale, cinematografelor, bibliotecilor, muzeelor si a altor institutii de cultura si arta.

CAP. 3
Componenta, constituirea si functionarea consiliilor populare

SECTIUNEA I
Componenta si constituirea consiliilor populare

ART. 19
Consiliile populare sint alcatuite din deputati alesi pe circumscriptii electorale, cite un deputat pentru fiecare circumscriptie, dintre cetatenii cu drept de vot, care au implinit virsta de 23 ani, fara deosebire de nationalitate, rasa, sex sau religie.

ART. 20
Consiliile populare sint alcatuite dintr-un numar de deputati, dupa cum urmeaza:
In judete
in judetele cu o populatie pina la 300.000 locuitori, 141 - 181 deputati;
in judetele cu o populatie intre 300.001 - 500.000 locuitori, 181 - 211 deputati;
in judetele cu o populatie peste 500.000 locuitori, 211 - 231 deputati.
In municipiul Bucuresti
369 deputati.
In sectoarele municipiului Bucuresti
cite 151 deputati
In municipii
in municipiile cu o populatie pina la 30.000 locuitori, 81 - 111 deputati;
in municipiile cu o populatie intre 30.001 - 50.000 locuitori, 111 - 141 deputati;
in municipiile cu o populatie intre 50.0001 - 80.000 locuitori, 141 - 171 deputati;
in municipiile cu o populatie intre 80.001 - 100.000 locuitori, 171 - 191 deputati;
in municipiile cu o populatie intre 100.0001 - 150.000 locuitori, 191 - 201 deputati;
in municipiile cu o populatie peste 150.000 locuitori, 201 - 211 deputati.
In orase
in orasele cu o populatie pina la 5.000 locuitori, 35 - 49 deputati;
in orasele cu o populatie intre 5.001 - 10.000 locuitori, 49 - 59 deputati;
in orasele cu o populatie intre 10.001 - 20.000 locuitori, 59 - 71 deputati;
in orasele cu o populatie intre 10.001 - 30.000 locuitori, 71 - 81 deputati;
in orasele cu o populatie peste 30.000 locuitori, 81 - 91 deputati.
In comune
in comunele cu o populatie pina la 2.000 locuitori, 25 - 39 deputati;
in comunele cu o populatie intre 2.001 - 4.000 locuitori, 39 - 53 deputati;
in comunele cu o populatie intre 4.001 - 7.000 locuitori, 53 - 59 deputati;
in comunele cu o populatie intre 7.001 - 10.000 locuitori, 59 - 65 deputati
in comunele cu o ppulatie peste 10.000 locuitori, 65 - 71 deputati.

ART. 21
Durata mandatului consiliului popular este de 4 ani si se socoteste de data incetarii mandatului consiliului popular precedent.

ART. 22
Consiliul popular nou ales este convocat, in prima sa sesiune, de catre comitetul executiv al consiliului popular al carui mandat a expirat, in termen de 30 de zile de la data incetarii mandatului consiliului popular precedent.
Lucrarile primei sesiuni a consiliului popular sint prezidate, pina la alegerea comitetului executiv, de catre cel mai in virsta dintre deputati.
In executarea atributiilor sale prsedintele de virsta este asistat de doi deputati, desemnati la propunerea sa de consiliul popular.
Consiliul popular, in prima sa sesiune, verifica legalitatea alegerii fiecarui deputat, hotarind validarea sau anularea alegerii.
Pentru verificarea legalitatii alegerii deputatilor consiliului popular alege dintre deputati, pe intreaga durata a mandatului sau, o comisie de validare compusa din 3-9 membri.
Dupa validarea mandatelor, consiliului popular alege dintre deputati comitetul executiv, alcatuit din presedinte, vicepresedinti, dintre care unul poate fi prim-vicepresedinte, si ceilalti membri. Alegerea se face pe functii.
Consiliul popular stabileste, pe ramuri si domenii de activitate, corespunzator specificiului si nevoilor locale, numarul si componenta comisiilor permanente si alege dintre deputati membrii acestora.

SECTIUNEA II
Functionarea consiliilor populare

ART. 23
Consiliile populare lucreaza in sesiuni. Sesiunea este forma in care consiliul popular exercita democratic puterea de stat pe plan local si modul principal prin care deputatii indeplinesc mandatul dat de alegatori.
Sesiunile consiliilor populare judetene, al municipiului Bucuresti si ale sectoarelor acestuia, precum si ale celorlalte municipii se tin o data la 3 luni, iar sesiunile consiliilor populare orasenesti si comunale se tin o data la 2 luni. Consiliile populare sint convocate in sesiuni ordinare prin decizii ale comitetelor executive, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru tinerea sesiunii.
Consiliul popular poate fi convocat, ori de cite ori este nevoie, in sesiuni extraordinare, din initiativa comitetului executiv sau la cererea a cel putin unei treimi din numarul deputatilor.
Sesiunile consiliilor populare sint publice, in afata de cazul cind consiliul popular hotaraste altfel.
Dezbaterile in sesiuni se fac in limba romana, asigurindu-se in unitatile adminsitrativ-teritoriale locuite si de populatie de alta nationalitate decit cea romana, folosirea limbii materne a acelei populatii.
La sesiunile consiliilor populare pot fi invitate persoane din conducerea ministerelor si a celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, a organizatiilor economice, intreprinderilor si institutiilor de stat, a organizatiilor obstesti, precum si altor persoane a caror prezenta este socotita utila.

ART. 24
Consiliile populare lucreaza in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul total al deputatilor, iar lucrarile sesiunii sint prezidate de comitetul executiv al consiliului popular.
Consiliul popular adopta hotariri prin vot deschis, in afara de cazul cind consiliul popular hotaraste ca votul sa fie secret. Hotaririle se adopta cu votul majoritatii deputatilor care compun consiliul popular si se semneaza de presedintele comitetului excutiv. Hotaririle adoptate in cazul art. 22 alin. 2 se semneaza de presedintele de virsta.
Alegerea si revocarea membrilor comitetului executiv se fac prin vot secret.

ART. 25
Proiectul ordinii de zi a sesiunii se intocmeste de comitetul executiv si se aproba de consiliul popular.
In cazul in care o problema a fost trecuta in proiectul ordinii de zi la cererea unuia sau a mai multor deputati, ori la propunerea unei comisii permanente, necesitatea includerii ei in ordinea de zi va fi expusa, dupa caz, de unul dintre deputati sau de presedintele comisiei permanente. Prezentarea problemei dupa ce ordinea de zi a fost aprobata poate fi facuta fie de initiatori, fie de un membru al comitetului executiv al consiliului popular.
Proiectele de hotariri mai importante, inainte de a fi prezentate in sesiuni, pot fi supuse dezbaterii publice de catre comitetul executiv.

ART. 26
Dezbaterile se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedintele comitetului executiv.
Hotaririle cu caracter normativ, precum si alte hotariri importante ale consiliilor populare se aduc la cunostinta cetatenilor prin afisarea si prin orice alt mijloc de publicitate. In unitatile administrativ-teritoriale locuite si de populatie de alta nationalitate decit cea romana, aceste hotariri se aduc la cunostinta cetatenilor si in limba materna a acelei nationalitati.

CAP. 4
Consiliile permanente si comisiile temporare ale consiliilor populare

ART. 27
Consiliile populare aleg dintre deputati, in prima sesiuni si pentru inreaga durata a mandatului lor, comisii permanente, organizate pe principalele ramuri si domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor locale.
Prin comisiile permanente deputatii contribuie la indeplinirea atributiilor consiliilor populare.
Fiecare comisie permanenta isi alege un presedinte, un vicepresedinte si un secretar.

ART. 28
Comisiile permanente au urmatoarele sarcini:
a) studiaza problemele de interes local, pe baza hotaririi consiliului popular, la cererea comitetului executiv sau din proprie initiativa si prezinta consiliului popular sau comitetului executiv, propunerile lor;
b) controleaza activitatea organelor locale de specialitate ale administratiei de stat, a organizatiilor economice, intreprinderilor si institutiilor subordonate consiliului popular, precum si modul in care acestea indeplinesc hotaririle consiliului popular si deciziile comitetului executiv, facind propuneri consiliului popular sau comitetului executiv;
c) prezinta consiliului popular, din proprie initiativa, proiecte de hotariri; avizeaza proiectele de hotariri elaborate de comitetul executiv si care urmeaza a fi supuse spre adoptare consiliului popular; pot prezenta corapoarte la problemele supuse spre dezbatere de comitetul executiv; controleaza modul cum sint rezolvate scrisorile oamenilor muncii si fac propuneri consiliului popular sau comitetului executiv.

ART. 29
Comisiile permanente ale consiliilor populare se intrunesc ori de cite ori este necesar. Comisiile permanente atrag la activitatea lor cetateni care, prin pregatirea de specialitate si experienta lor pot contribui la indeplinirea sarcinilor acestor comisii.

ART. 30
Comisiile permanente sint sprijinite de comitetele executive ale consiliilor populare, care asigura coordonarea activitatii lor si le creeaza conditii pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin.
Comisiile permanente rapsund de intreaga lor activitate fata de consiliile populare care le-au ales si le prezinta rapoarte cu privire la constatarile facute si la propria lor activitate.

ART. 31
Presedintii comisiilor permanente participa la sedintele comitetului executiv ori de cite ori se examineaza probleme din ramura sau domeniul lor de activitate.

ART. 32
Consiliul popular poate alege, din rindul deputatilor, comisii temporare pentru examinarea unor probleme, stabilind sarcinile si modul de activitate pentru fiecare dintre aceste comisii.

CAP. 5
Drepturile si indatoririle deputatilor

ART. 33
Deputatii au urmatoarele drepturi si indatoriri:
a) sa participe la intreaga activitate a consiliului popular in care sint alesi, sa ia parte la dezbateri si la adoptarea hotaririlor;
b) sa fie alesi in comitetul executiv, intr-o comisie permanenta sau temporara a consiliului popular si sa participe la activitatea acestora;
c) sa se adreseze comitetului executiv al consiliului popular si organelor locale de specialitate ale administratiei de stat si sa le solicite sprijin in rezolvarea problemelor ce intereseaza populatia din circumscriptiile electorale in care au fost alesi;
d) sa puna intrebari si sa adreseze interpelari comitetului executiv, oricarui membru al acestuia, precum si conducatorilor organelor locale de specialitate ale administratiei de stat, ai organizatiilor economice, intreprinderilor si institutiilor subordonate consiliului popular, cu privire la activitatea acestora; cei intrebati sau interpelati sint obligati sa raspunda in cadrul aceleiasi sesiuni; in cazul cind cei intrebati sau interpelati nu pot raspunde in aceeasi sesiune, ei sint obligati sa dea raspuns pina la sesiunea urmatoare a consiliului popular;
e) sa ceara si sa obtina de la comitetele executive informatiile ce le sint necesare in vederea participarii la dezbateri si a pregatirii interpelarilor;
f) sa tina consfatuiri cu cetatenii din circumscriptiile electorale in care sint alesi, pentru a se consulta cu ei in legatura cu problemele ce urmeaza sa fie dezbatute in sesiuni si in legatura cu organizarea si desfasurarea unor actiuni cu caracter obstesc;
g) sa prezinte, periodic, dari de seama privind activitatea lor si a consiliului popular din care fac parte, in fata alegatorilor din circumscriptiile electorale in care au fost alesi;
h) sa se intereseze de rezolvarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor facute de cetateni, informindu-i asupra modului in care au fost solutionate.

ART. 34
Deputatul isi exercita drepturile si isi indeplineste indatoririle pe toata durata mandatului consiliului popular in care a fost ales. Deputatul raspunde pentru activitatea pe care o desfasoara in fata alegatorilor care l-au ales.
Incetarea mandatului deputatului poate avea loc inainte de expirarea mandatului consiliului popular in care a fost ales, in caz de revocare, demisiei, schimbare definitiva a domiciliului sau perdere a drepturilor electorale.

ART. 35
In exercitarea drepturilor si in indeplinirea indatoririlor sale, deputatul se bucura de protectia legii ca si persoanele care indeplinesc functii ce implica exercitiul autoritatii de stat.

CAP. 6
Comitetele executive ale consiliilor populare

SECTIUNEA I
Atributii

ART. 36
Comitetele executive ale consiliilor populare judetene, municipale, orasenesti si comunale exercita, potrivit legii, urmatoarele atributii principale si rapsund de indeplinirea lor:
a) asigura executarea legilor, decretelor, hotaririlor Consiliului de Ministri si actelor ministerelor si ale celorlalte organe centrale ale administratiei de stat; asigura executarea hotaririlor consiliilor populare ierarhic superioare si a deciziilor comitetelor executive precum si a hotaririlor consiliilor populare care le-au ales. Actele ministerelor si ale celorlalte organe centrale ale administratiei de stat se transmit comitetelor executive ale consiliilor populare numai cu semnatura conducatorilor acestor organe;
b) elaboreaza proiectele planurilor economiei locale, de perspectiva si anuale pe baza studiilor proprii, a propunerilor comitetelor executive ale consiliilor populare ierarhic inferioare si in colaborare cu organele centrale, urmarind dezvoltarea armonioasa a economiei si cresterea continua a eficientei economice;
c) elaboreaza proiectul de buget local;
d) asigura executarea planului economic local si a bugetului local, rapsunzind de executarea lor; intocmesc dari de seama cu privire la indeplinirea acestora; intocmesc contul de incheiere a exercitiului bugetar; aproba modificarea planului economic si a bugetului, inclusiv virarile de credite bugetare;
e) aproba planurile centralizate ale mijloacelor speciale extrabugetare pentru unitatile ce le sint subordonate, precum si pentru consiliile populare ierarhic inferioare; aproba modificarea acestor planuri in cursul anului;
f) utilizeaza sumele incasate in cursul anului peste prevederile bugetare, inclusiv beneficiile peste plan realizate ca urmare a efortului propriu, pentru acoperirea unor cheltuieli economice si infaptuirea unor actiuni social-culturale;
g) organizeaza si indrumeaza activitatea de impunere a contribuabililor, precum si incasarea impozitelor, taxelor, altor venituri bugetare si extrabugetare si a primelor de asigurare prin efectul legii; aproba aminari, esalonari, reduceri si restituiri;
h) conduc, indrumeaza si controleaza activitatea organelor locale de specialitate ale administratiei de stat; conduc, indrumeaza, coordoneaza si controleaza activitatea organizatiilor economice, intreprinderilor si institutiilor social-culturale subordonate; asigura conditiile necesare pentru cresterea continua a eficientei activitatii acestora;
i) organizeaza punerea in valoare a resurselor locale, asigura imbogatirea sortimentelor de marfuri si sporirea bunurilor de consum, imbunatatirea calitatii produselor si a prestarilor de servicii, reducerea pretului de cost si cresterea rentabilitatii unitatilor economice subordonate;
j) asigura elaborarea proiectelor planurilor de sistematizare si organizeaza activitatea de realizare a acestor planuri; organizeaza activitatea de realizare a acestor planuri; organizeaza activitatea de realizare a investitiilor, a lucrarilor edilitare, precum si a constructiilor de locuinte proprietate de stat si proprietate personala; asigura controlul calitatii si disciplina in constructii; asigura documentatiile tehnico-economice necesare lucrarilor de constructii din planul propriu de investitii si reparatii capitale, precum si executarea acestor lucrari;
k) asigura elaborarea proiectului planului de productie agricola si raspund de realizarea planului; organizeaza in colaborare cu organele centrale de specialitate si cele locale ale cooperatiei activitatea de crestere a productiei agricole, vegetale si animale, de intarire economico-organizatorica a unitatilor socialiste agricole, de sprijinire a gospodariilor personale ale taranilor de folosire rationala a fondului funciar, de realizare a fondului centralizat al statului la produsele vegetale si animale; organizeaza si asigura conservarea si folosirea terenurilor agricole; administreaza si gospodaresc fondul silvic si pasunile comunale;
l) organizeaza in colaborare cu organele centrale de specialitate si cele locale ale cooperatiei activitatea de aprovizionare si de servire a populatiei; exercita indrumarea si controlul asupra intregii retele comerciale si de prestari de servicii, asupra respectarii regulilor de comert; coordoneaza comertul de stat si cooperatist; sprijina cooperatia mestesugareasca si cooperatia de consum; autoriza functionarea de unitati ale cooperativelor mestesugaresti si ale celor de consum; autoriza activitate micilor mestesugari;
m) organizeaza construirea, intretinerea si modernizarea strazilor, drumurilor si podurilor de interes local, electrificarea satelor si amenajarea cursurilor de apa de interes local;
n) organizeaza buna functionare a institutiilor de invatamint prescolar, obligatoriu de cultura generala, liceal, profesional si tehnic; asigura scolarizarea tuturor copiilor care au virsta pentru scoala obligatorie;
o) organizeaza desfasurarea activitatii unitatilor cultural-artistice subordonate si sprijina dezvoltarea culturii si a creatiei artistice, precum si ocrotirea si punerea in valoare a monumentelor istorice, artistice si ale naturii, ingrijirea si buna intretinere a monumentelor eroilor, pastrarea si valorificarea fondului arhivistic;
p) organizeaza in colaborare cu organele centrale de specialitate desfasurate activitatii de asistenta medicala a populatiei si de profilaxie sanitara si antiepidemica, precum si functionarea institutiilor sanitare, activitatea privind forta de munca, protectia muncii, raporturile de munca, asigurarile sociale, pensiile si asistenta; controleaza aplicarea normelor cu privire la prevenirea poluarii aerului, apelor si solului;
r) stabilesc masuri privind normarea muncii si slarizarea atit pentru aparatul propriu cit si pentru intreprinderile, organizatiile economice si institutiile subordonate;
s) indrumeaza si controleaza activitatea organelor locale ale militiei, a pompierilor, a pazei civile si obstesti; asigura dotarea formatiilor de pompieri voluntari;
s) sprijina organele militare la recrutarea si incorporarea tinerilor supusi serviciului militar;
t) sprijina dezvoltarea miscarii de educatie fizica si sport; asigura intretinerea si gospodarirea bazelor sportive care se afla in administrarea locala; controleaza intretinerea si gospodarirea celorlalte baze sportive;
t) exercita drepturile si indeplinesc obligatiile pe care le au, ca persoana juridica, judetul, municipiul, orasul si comuna;
u) rezolva cererile, reclamatiile, sesizarile si propunerile cetatenilor si organizeaza primirea acestora in audienta;
v) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege, precum si insarcinarile date de organele ierarhic superioare.
In intervalul dintre sesiunile consiliilor populare, comitetele lor executive indeplinesc si atributiile consiliilor populare, cu exceptia celor prevazute la art. 10 alin. 3, art. 14 lit. a), b), g), art. 15 lit. b), art. 16 lit. b) si e) si la art. 17 lit. c), supunind deciziile adoptate ratificarii consiliilor populare la prima sesiune a acestora.

ART. 37
Comitetele executive ale consiliilor populare judetene, municipale si orasenesti conduc, indrumeaza si controleaza activitatea comitetelor executive ale consiliilor populare ierarhic inferioare, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin.
Comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orasenesti si comunale:
a) elaboreaza autorizatii de constructii;
b) organizeaza si administreaza piete si oboare.
Comitetele executive ale consiliilor populare judetene conduc activitatea, iar comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orasenesti si comunale, exercita atributiile de stare civila si de autoritate tutelara.

ART. 38
Comitetele executive ale consiliilor populare judetene:
a) iau masuri pentru dezvoltarea armonioasa a municipiilor, oraselor si comunelor, pentru dotarea lor cu constructii economice, social culturale, lucrari tehnico-edilitare si pentru imbunatatirea transportului in comun:
b) aproba majorarea volumului de investitii si de constructii montaj din resursele care se creeaza in cursul exercitarii planului, precum si din acelea pe care le obtin de la rezervele centralizate; aproba modificarea planului de investitii si de constructii montaj intre obiecte, in cadrul volumului total aprobat prin planul de stat pentru consiliile populare judetene fara a afecta termenele de punere in functiune prevazute in plan; aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrari de investitii din planul propriu; aproba modificarea indicatorilor si a sarcinilor de plan, ca urmare a predarii sau preluarii unor sarcini prevazute in planul de stat;
c) dispun de fondul de rezerva bugetara constituit la dispozitia lor pentru acoperirea unor cheltuieli neprevazute;
d) organizeaza exercitarea controlului gestionar de fond asupra activitatii unitatilor economice si bugetare subordonate, precum si asupra activitatii comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, orasenesti si comunale;
e) conduc activitatea de sistematizare, arhitectura si constructii, de elaborare a proiectelor planului de sistematizare a muncipiilor, oraselor si comunelor;
f) emit, dupa consultarea prealabila a comitetelor executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraselor si comunelor,acordul pentru amplasarea si construirea, in cuprinsul judetelor, a intreprinderilor, organizatiilor economice si institutiilor social-culturale de interes republican;
g) stabilesc preturile pentru produse si tarife pentru servicii si controleaza aplicarea acestora; controleaza modul cum se stabilesc si se aplica preturile si tarifele fixate de alte organe sau organizatii din cuprinsul unitatilor administrativ-teritoriale in care au fost alese consiliile populare; controleaza aplicarea in curpinsul judetului a preturilor si tarifelor stabilite de organele centrale, iar in cazul cind constata ca acestea sint stabilite la un nivel necorespunzator, sesizeaza Consiliul de Ministri;
h) asigura baza materiala a institutiilor de ocrotire a minorilor si de asistenta sociala din subordinea organelor locale; indrumeaza si controleaza activitatea acestor institutii;
i) aproba planul tehnic si de cercetare, stabilesc masurile de organizare stiintifica a productiei si a muncii in unitatile subordonate; elaboreaza normele si normativele cu fundamentarea tehnico-economica pentru unitatile subordonate; participa la elaborarea standardelor de stat pentru activitatile de interes local; organizeaza, conduc, controleaza si indrumeaza activitatea consiliului tehnico-stiintific;
j) initiaza proiecte de decrete si proiecte de hotariri ale Consiliului de Ministri, care privesc judetul;
k) editeaza buletinul oficial al consiliului popular, potrivit normelor stabilite prin hotarare a Consiliului de Ministri.

ART. 39
Comitetele executive ale consiliilor populare municipale si orasenesti:
a) conduc, indrumeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intreprinderilor de industrie locala, gospodarie ocmunala si locativa, precum si a institutiilor social-culturale subordonate, luind masuri pentru continua imbunatatire a acestei activitati;
b) asigura salubritatea municipiului sau orasului, amenajarea parcurilor si a spatiilor verzi, a locurilor turistice si de odihna; organizeaza buna functionare a transportului in comun, intretinerea retelelor de apa, canalizare, de gaze si de termoficare;
c) asigura administrarea, intretinerea, exploatarea si repartizarea fondului locativ proprietate de stat.

ART. 40
Comitetele executive ale consiliilor populare comunale:
a) stabilesc masuri pentru executarea si respectarea planurilor de sistematizare si organizeaza actiuni de gospodarire a comunelor; controleaza disciplina in constructii;
b) administreaza si intretin drumurile comunale, podurile, cursurile de apa de interes local; se ingrijesc de plantarea cu arbori a zonei drumurilor; asigura administrarea, intretinerea, exploatarea si repartizara fondului locativ proprietate de stat;
c) stabilesc masuri pentru stimularea intiativei locuitorilor in vederea mobilizarii resurselor locale de fonduri banesti, materiale si de forte de munca, in scopul realizarii planului de electrificare a comunelor;
d) sprijina cresterea productiei agricole vegetale si animale in fermele si intreprinderile agricole de stat, cooperativele agricole de productie, pe loturile aflate in folosinta membrilor acestora si in gospodariile taranilor individuali, precum si actiunile de combatere a daunatorilor; iau masuri in vederea dezvoltarii albinaritului, cresterii viermilor de matase, a pisciculturii si a altor activitati productive;
e) organizeaza actiuni pentru combaterea calamitatilor naturale, pentru consolidarea si folosirea terenurilor in panta, erodate si degradate, pentru valorificarea terenurilor mlastinoase, precum si pentru dezvoltarea irigatiilor din surse locale;
f) asigura dezvoltarea unitatilor economice de valorificare a resurselor locale si de prestari de servicii, precum si de morarit, alimentatie publica si brutarii;
g) asigura buna functionare a scolilor si a unitatilor sanitare, gradinitelor de copii, caminelor culturale, cinematografelor, bibliotecilor si muzeelor;
h) iau masuri pentru alimentarea cu apa potabila si pentru igiena locuintelor; organizeaza si asigura buna functionare a bailor comunale;
i) sprijina si organizeaza initiativa locuitorilor privind executarea unor lucrari de interes obstesc local prin contributia voluntara in bani si in munca si urmaresc realizarea obiectivelor aprobate de adunarile populare;
j) organizeaza si conduc activitatea de paza obsteasca, de prevenire si stingere a incendiilor;
k) asigura conditii de munca si de locuit pentru cadrele de specialitate repartizate sa lucreze in comuna.

SECTIUNEA II
Organizare si functionare

ART. 41
Comitetele executive ale consiliilor populare judetene, al municipiului Bucuresti si sectoarelor sale, ale celorlalte municipii, ale oraselor si comunelor sint alese pe intreaga durata a mandatului consiliilor populare. Dupa incetarea mandatului consiliului popular, comitetul executiv continua sa functioneze pina la alegerea noului comitet executiv.

ART. 42
Comitetul executiv se compune din presedinte, vicepresedinti, din care unul poate fi prim-vicepresedinte si din alti membri. Numarul vicepresedintilor si al celorlalti membri ai comitetului executiv se stabileste prin hotarare a Consiliului de Ministri.
Comitetul executiv al consiliului popular are un secretar care este functionar de stat. Secretarul comitetului executiv este numit de consiliul popular, cu acordul organului administratiei de stat ierarhic superior comitetului executiv.

ART. 43
Presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, orasenesti si comunale sint in acelasi timp primarii municipiilor, oraselor si comunelor.

ART. 44
Comitetul executiv al consiliului popular isi desfasoara activitatea pe baza principiului conducerii colective.
Comitetul executiv in intregul sau si fiecare dintre membrii sai sint rapsunzatori in fata consiliului popular, precum si in fata comitetului executiv al consiliului popular ierarhic superior si a Consiliului de Ministri. Fiecare membru al comitetului executiv este raspunzator atit pentru propria sa activitate cit si pentru intreaga activitate a comitetului executiv din care face parte.

ART. 45
Comitetul executiv se intruneste ori de cite ori este necesar si cel putin o data pe luna, lucrind valabil in prezenta majoritatii membrilor sai.
Convocarea comitetului executiv se face de presedinte cu cel putin 2 zile inainte de data sedintei.

ART. 46
La sedintele comitetelor executive participa conducatorii organelor locale de specialitate ale administratiei de stat. Participa, de asemenea, dupa caz, presedintii organelor sindicale teritoriale, presedintele uniunii judetene a cooperativelor agricole de productie, precum si primul secretar sau secretarul organizatiei locale a Uniunii Tineretului Comunist.
La sedintele comitetelor executive pot fi invitate persoane din conducerea ministerelor, a celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, a organizatiilor economice, intreprinderilor si institutiilor, a organizatiilor obstesti, precum si alte persoane a caror prezenta este socotita utila.

ART. 47
Comitetele executive adopta decizii pe baza si in vederea executarii legii, cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor lor. Deciziile se semneaza, de presedinte si se contrasemneaza de secretarul comitetului executiv.
Deciziile comitetelor executive sint obligatorii in unitatile administrativ-teritoriale in care au fost alese consiliile populare.
Deciziile ilegale ale comitetelor executive ale consiliilor populare se anuleaza de organele ierarhic superioare ale acestora.

ART. 48
Presedintele si, dupa caz, prim-vicepresedintele, precum si vicepresedintii comitetului executiv al consiliului popular alcatuiesc biroul permanent al comitetului executiv.
Biroul permanent decide in problemele curente, informind comitetul executiv asupra activitatii desfasurate intre sedinte.

ART. 49
Presedintele, daca este cazul prim-vicepresedintele, vicepresedintii si secretarul comitetului executiv al consiliului popular indeplinesc atributiile stabilite de comitetul executiv.
Comitetul executiv al consiliului popular poate stabili ca unele din atributiile presedintelui comitetului executiv sa fie indeplinite, in mod permanent si sub indrumarea acestuia, dupa caz, de prim-vicepresedintele comitetului executiv sau de unul din vicepresedinti.
Prim-vicepresedintele, vicepresedintii si secretarul comitetului executiv asigura, in conditiile stabilite prin decizia comitetului executiv, indrumarea, coordonarea si controlul sectoarelor repartizate, avind dreptul de a da dispozitii in scopul indeplinirii atributiilor ce le revin.
Presedintele comitetului executiv al consiliului popular este ordonator principal de credite.
Secretarul comitetului executiv al consiliului popular participa de drept la sedintele comitetului executiv si ale biroului sau peramanet, cu vot consultativ.

ART. 50
Deciziile cu caracter normativ ale comitetelor executive se aduc la cunostinta populatiei prin afisare si prin orice alt mijloc de publicitate. In unitatile administrativ-teritoriale locuite si de populatie de alta nationalitate decit cea romana, aceste decizii se aduc la cunostinta cetatenilor si in limba acelei nationalitati.

CAP. 7
Organele locale de specialitate ale administratiei de stat

ART. 51
In realizarea unitara a politicii partidului si statului in ramurile sau domeniile finaniciar, agricol, comercial, invatamint, sanatate, munca si ocrotire sociala, culturala si arta, pe linga comitetele executive ale consiliilor populare sint organizate potrivit normelor stabilite de Consiliul de Ministri, organe locale de specialitate ale administratiei de stat.
Consiliul de Ministri poate stabili si alte ramuri sau domenii in care se pot organiza organe locale de specialitate ale administratiei de stat.

ART. 52
Organele locale de specialitate ale administratiei de stat sint conduse, indrumate si controlate de comitetele executive ale consiliilor populare, in scopul aducerii la indeplinire a hotaririlor consiliilor populare, a deciziilor comitetelor executive, precum si a ordinelor si instructiunilor ministerelor si ale celorlalte organe centrale ale administratiei de stat.
Organele locale de specialitate ale adminsitratiei de stat sint subordonate consiliilor populare si comitetelor executive ale acestora. De asemena, ele sint subordonate si organelor locale si centrale de specialitate.
Organele locale de specialitate ale administatiei de stat acorda asistenta comitetelor executive ale consiliilor populare ierarhic inferioare celor pe linga care sint organizate, in vederea rezolvarii problemelor tehnice de specialitate.

ART. 53
Ministerele si celelalte organe centrale ale administatiei de stat transmit organelor locale de specialitate, prin comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, indicatii de specialitate, in ramurile sau domeniile pe care le conduc.

ART. 54
Ministerele si celelalte organe centrale ale adminsitratiei de stat, de acord cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, emit regulamente privind functionarea organelor locale de specialitate.

ART. 55
In indeplinirea atributiilor ce le revin, organele locale de specialitate ale administratiei de stat emit dispozitii. Dispozitiile ilegale se anuleaza de consiliile populare si de comitetele executive ale acestora. Aceste dispozitii pot fi suspendate de conducatorii organelor centrale de specialitate, care au obligatia de a sesiza, cu privire la masura suspendarii, comitetului executiv al consiliului popular pe linga care functioneaza organul emitent. In situatia in care apar divergente intre comitetul executiv al consiliului popular judetean si organul central de specialitate, aceste divergente se supun spre rezolvare Consiliului de Ministri.
Organele locale de specialitate ale administratiei de stat pot transmite intre unitatile pe care le coordoneaza, bunurile aflate in administrarea acestor unitati.
De asemenea, pot transmite altor organizatii de stat bunuri mobile pina la valoarea de 15.000 lei.
Prevederile alineatelor 2 si 3 se aplica in mod corespunzator si in cazul organizatiilor economice infiintate potrivit art. 16 lit.c.

CAP. 8
Consiliul popular al municipiului Bucuresti si consiliile populare ale sectoarelor acestuia

ART. 56
Consiliul popular al municipiului Bucuresti conduce si raspunde de intreaga activitate locala de stat in municipiul Bucuresti, asigurind dezvoltarea multilaterala a acestuia corespunzator insemnatatii sale de Capitala a Republicii Socialiste Romania si de principal centru politic, economic, social-cultural, artistic si stiintific.

ART. 57
Hotaririle Consiliului popular al municipiului Bucuresti si deciziile comitetului sau executiv sint obligatorii atit in curpinsul municipiului Bucuresti, cit si al comunelor sale subordonate.

ART. 58
In sectoarele municipiului Bucuresti functioneaza consilii populare, prin care oamenii muncii exercita puterea de stat in aceste unitati administrativ-teritoriale.

ART. 59
Consiliul popular al municipiului Bucuresti indrumeaza si controleaza activitatea consiliilor populare ale sectoarelor si ale comunelor suburbane, urmarind imbunatatirea continua a acesteia, precum si atragerea cetatenilor la rezolvarea treburilor de stat si obstesti; controleaza hotaririle consiliilor populare ale sectoarelor si ale comunelor sale suburbane.

ART. 60
Comitetele executive ale consiliilor populare ale sectoarelor municipiului Bucuresti si ale comunelor suburbane sint subordonate consiliilor populare care le-au ales si Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bucuresti.
Hotaririle consiliilor populare ale sectoarelor si ale comunelor suburbane, precum si deciziile comitetelor executive ale acestora sint obligatorii in sectoarele sau comunele suburbane in care au fost alese consiliile populare.

ART. 61
Consiliul popular al municipiului Bucuresti exercita in mod corespunzator atributiile prevazute in prezenta lege pentru toate categoriile de consilii populare.

ART. 62
Consiliul popular al municipiului Bucuresti adopta proiectul planului de sistematizare a municipiulu, supunindu-l spre aprobare Consiliului de Ministri.

ART. 63
Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Bucuresti exercita in mod corespunzator atributiile prevazute in prezent lege pentru comitetele executive ale tuturor categoriilor de consilii populare.
Presedintele Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bucuresti este in acelasi timp primarul general al Capitalei Republicii Socialiste Romania.
Presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare ale sectoarelor municipiului Bucuresti sint in acelasi timp primarii sectoarelor.

ART. 64
Consiliile populare ale sectoarelor municipiului Bucuresti exercita, in mod corespunzator, atributiile prevazute la art. 14 lit. a), b), c), d), e), f), g), j), l), p), r), s) si art. 15 lit. b) din prezenta lege.

ART. 65
Comitetele executive ale consiliilor populare ale sectoarelor municipiului Bucuresti exercita, in mod corespunzator, atributiile prevazute la art. 36 lit. a), b), c), d), f), g), h), l), m), n), o), s), s,), t), t,) si v), la art. 37 alin. ultim si art. 39 lit.c) din prezenta lege. De asemenea, asigura buna gospodarire a sectorului, intretinerea strazilor si spatiilor verzi, respectarea disciplinei in constructii si elibereaza autorizatii de constructii.

CAP. 9
Dispozitii speciale

ART. 66
In indeplinirea sarcinii de organizare a participarii cetatenilor la rezolvarea pe plan local a treburilor de stat si obstesti, comitetele executive ale consiliilor populare organizeaza comitete de cetateni pe circumscriptii electorale municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti sau comunale, pe linga institutii social-culturale, precum si pentru efectuarea unor anumite lucrari de interes obstesc.
Comitetele de cetateni se aleg in adunari ale ceatenilor si rapsund de activitatea lor in fata acestora.
Deputatii consiliului popular coordoneaza activitatea comitetelor de cetateni organizate in circumscriptiile electorale in care acestia au fost alesi.

ART. 67
Comisiile economice teritoriale, ca organe de partid si de stat, elaboreaza si prezinta consiliilor populare propuneri privind dezvoltarea curenta si in perspectiva a judetului, pentru mobilizarea rezervelor existente si valorificare resurselor locale, imbunatatirea repartizarii fortelor de productie pe teritoriul judetului, coordonarea activitatii unitatilor economice locale cu a celorde interes republican.
Comisiile economice contribuie la fundamentarea si urmarirea realizarii planului si bugetului local, la infaptuirea actiunilor privind perfectionarea activitatii unitatilor economice, cresterea eficientei si rentabilitatii productiei.

ART. 68
Angajarea si transferarea personalului de conducere al organizatiilor economice judetene si ale municipiului Bucuresti, precum si desfacerea contractelor de munca ale acestora se fac de comitetele executive ale consiliilor populare pe linga care functioneaza.
Angajarea si transferarea personalului de conducere a intreprinderilor si unitatilor economice municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, precum si desfacerea contractelor de munca ale acestora se fac de comitetele executive ale consiliilor populare carora le sint subordonate.
Angajarea si transferarea personalului de conducere si a personalui de specialitate si tehnic-administrativ din aparatul comitetelor executie ale consiliilor populare, precum si desfacerea contractelor de munca ale acestora se fac de comitetele executive ale consiliilor populare.

ART. 60
Angajarea, transferarea precum si desfacerea contractelor de munca ale adjunctilor conducatorilor organelor locale de specialitate ale administratiei de stat se fac de catre comitetul executiv al consiliului popular pe linga care functioneaza.
Angajarea, transferarea precum si desfacerea contractelor de munca ale personalului de specialitate si tehnic-administrativ din cadrul organelor locale de specialitate ale administratiei de stat se fac de catre conducerea acestor organe. In cazul inspectorilor sefi si ale inspectorilor scolari angajarea, transferarea precum si desfacerea contractelor de munca se fac cu acordul Ministerului Invatamintului. Angajarea, transferarea precum si desfacerea contractelor de munca ale personalului de conducere din unitatile social-culturale se fac de comitetele executive ale consiliilor populare carora le sint subordonate, cu acordul organului de specialitate ierarhic superior.
Incadrarea pe posturi si transferarea de la o unitate scolara la alta a educatoarelor, invatatorilor, instructorilor si profesorilor se fac de catre comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti prin inspectoratele scolare, in conditiile si cu procedura prevazute in statutul personalului didactic. Eliberarea din invatamint in caz de transferare in alt sector de activitate sau de desfacere a contractului de munca se face de catre Ministerul Invatamantului.
Numirea si eliberarea din functiile de conducere a personalului didactic din invatamintul de cultura generala, licee de specialitate, invatamintul profesional si invatamintul tehnic, se fac de catre inspectoratele scolare judetene sau al municipiului Bucuresti, cu acordul Ministerului Invatamantului.
Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot stabili ca prim-vicepresedintii, vicepresedintii si secretarii acestora, in sectoarele de activitate pe care le coordoneaza, prin dispozitii, sa angajeze, sa transfere, sa sanctioneze disciplinar si sa desfaca contractul de munca personalului prevazut la art. 68 alin. 3 si art. 69 alin. 1.
Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti rezolva, prin decizii, contestatiile: impotriva masurilor luate, in conditiile alineatului precedent; impotriva sanctiunilor disciplinare dispuse de conducatorii organelor locale de specialitate ale administratiei de stat, ai organizatiilor economice, intreprinderilor si institutiilor social-culturale subordonate judetului, municipiului, orasului sau comunei; impotriva sanctiunilor disciplinare dispuse de comitetele executive ale consiliilor populare ierarhic inferioare, precum si impotriva desfacerii contractelor de munca ale personalului cu functii de raspundere. Deciziile date in rezolvarea acestor contestatii sint definitive.

ART. 70
Comitetul de Stat al Planificarii, ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat vor acorda comitetelor executive ale consiliilor populare sprijin nemijlocit in rezolvarea principalelor probleme in legatura cu dezvoltarea industriei locale, a gospodariei comunale, a activitatii de constructii si sistematizare, prestari de servicii catre populatie, aprovizionare si desfacere; de asemenea, le vor acorda sprijin nemijlocit in dezvoltarea stiintei si invatamintului, a artei si culturii, in elaborarea studiilor privind dezvoltarea armonioasa economica si social-culturala a judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, in valorificarea eficienta a resurselor materiale si umane din unitatile adminsitrativ-teritoriale, pentru cresterea continua a bunastarii materiale si culturale a poporului.
Ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat sint obligate sa acorde comitetelor executive ale consiliilor populare asistenta in vederea rezolvarii problemelor tehnice de specialitate.
Comitetul pentru Problemele Administratiei Locale exercita din insarcinarea Consiliului de Ministri controlul si indrumarea asupra modului cum comitetele executive ale consiliilor populare isi desfasoara activitatea pe baza legii de organizare si functionare a consiliilor populare.

CAP. 10
Dispozitii finale

ART. 71
La data intrarii in vigoare a prezentei legi comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor emite, cu acordul Comitetului pentru Problemele Administratiei Locale, regulamente de functionare pentru aparatul propriu, iar comitetele executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale oraselor si comunelor, vor emite, cu acordul comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, regulamente de functionare pentru aparatul propriu.

ART. 72
Prezenta lege intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 1969. Pe aceeasi data se abroga Legea nr. 6 din 28 martie 1957 pentru organizarea si functionarea sfaturilor populare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost votata de Marea Adunare Nationala la 26 decembrie 1968, intrunind din cele 426 voturi exprimate, 425 voturi pentru si 1 vot impotriva.

Presedintele Marii Adunari Nationale,
STEFAN VOITEC

IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE ARTICOLULUI 57 DIN CONSTITUTIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA;
SEMNAM ACEASTA LEGE.

Presedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUSESCU


Luni, 16 mai 2022, 23:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.