LEGE nr.57 din 26 decembrie 1968
privind organizarea și functionarea consiliilor populare
Textul actului republicat în B.Of. nr. 96/3 oct. 1980

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
Consiliile populare sint organe locale ale puterii de stat, alese prin vot universal, egal, direct si secret, prin care poporul exercita puterea de stat in judete, municipiul Bucuresti si sectoarele acestuia, celelalte municipii, orase, orase si comune.
In infaptuirea prevederilor constitutionale, potrivit carora puterea poporului se intemeiaza pe alianta muncitoreasca-taraneasca, consiliile populare asigura dezvoltarea si intarirea unitatii clasei muncitoare, taranimii si intelectualitatii, a tuturor oamenilor muncii, fara deosebire de nationalitate.
Intreaga activitate a consiliilor populare se desfasoara pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare si are drept scop intarirea orinduirii socialiste, afirmarea principiilor socialismului in toate localitatile tarii, buna gospodarire a resurselor materiale si de munca, dezvoltarea fortelor de productie si diversificarea economiei locale, cresterea continua a bunastarii materiale si culturale a poporului, asigurarea libertatii si demnitatii omului, afirmarea multilaterala a personalitatii umane, promovarea consecventa a eticii si echitatii socialiste.
Consiliile populare desfasoara o larga munca de educare a maselor in spiritul devotamentului fata de patrie si cauza socialismului, al internationalismului socialist si solidaritatii cu oamenii muncii de pretutindeni.

ART. 2
Consiliile populare isi desfasoara activitatea sub conducerea Partidului Comunist Roman, forta politica conducatoare a intregii societati.

ART. 3
Consiliile populare sint organizare si isi desfasoara activitatea pe baza principiului centralismului democratic, principiu fundamental al organizarii intregii activitati de stat in Republica Socialista Romania.
Consiliile populare promoveaza in viata economica, sociala si de stat, pe plan local, principiul muncii si conducerii colective.
Consiliile populare rezolva problemele de interes local in concordanta cu interesele generale ale tarii. Ele au obligatia fundamentala de a asigura aplicarea Constitutiei si legilor tarii, de a combate orice tendinte de nesocotire a prevederilor legale, de a actiona pentru cunoastrea si respectarea legilor, intarirea legalitatii socialiste, inlaturarea birocratismului si formalismului.
Consiliile populare exercita, in unitatile administrativ-teritoriale in care sint alese, controlul in toate domeniile de activitate, in vederea instaurarii spiritului de responsabilitate si de disciplina in munca, de combativitate revolutionara, solicitudine si operativitate in rezolvarea cerintelor si propunerilor cetatenilor.

ART. 4
Consiliile populare isi intemeiaza activitatea pe principiile democratiei socialiste, asigurind participarea nemijlocita a tuturor cetatenilor, fara deosebire de nationalitate, rasa, sex sau religie, la dezbaterile pe plan local a treburilor de stat si obstesti si la infaptuirea hotaririlor si masurilor ce s-au luat.
Consiliile populare supun dezbaterii adunarilor cetatenilor problemele de baza ale dezvoltarii economico-sociale a localiatilor si le prezinta, periodic, rapoarte asupra activitatii desfasurate.
Consiliile populare sint obligate sa organizeze, semestrial, adunari ale cetatenilor, in cadrul carora primaii comunelor, oraselor, municipiilor, precum si presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare judetene, vor prezenta rapoarte cu privire la hotaririle adoptate, executarea la timp si in bune conditii a lucrarilor edilitar-gospodaresti, asigurarea aprovizionarii populatiei, intretinerea si gospodarirea fondului locativ, repartizarea locuintelor in conditiile prevazute de lege, solutionarea propunerilor, sesizarilor si reclamatiilor, aducind la cunostinta opiniei publice modul de indeplinire a hotaririlor si masurilor adoptate.
Adunarile cetatenesti se vor organiza pe comune, orase, municipii sau judete, dupa cum urmeaza:
a) in comune, adunari generale ale cetatenilor: in cadrul comunelor mai mari, adunarile se organizeaza pe sate;
b) in orase si municipii, adunari cetatenesti pe cartiere, cu participarea deputatilor, comisiilor permanente, comitetelor de cetateni, ale asociatiilor de locatari, precum si a reprezentantilor oamenilor muncii din intreprinderi si alte unitati economice si sociale;
c) in judete, adunari cetatenesti, cu participarea deputatilor, comisiilor permanente, primarilor comunelor, oraselor si municipiilor, reprezentantilor oamenilor muncii din intreprinderi si ale unitatii economice si sociale, precum si ai cetatenilor din numicipii, orase si comune din cadrul judetului. Desemnarea reprezentantilor cetatenilor se face de catre comitetele de cetateni si se afiseaza la consiliul popular cu cel putin 10 zile inainte de data tinerii adunarii.
In cadrul adunarilor, cetatenii au dreptul de a pune intrebari, de a cere explicatii asupra oricaror probleme, de a participa la discutii si de a face propuneri.
Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare sint obligate de a aduce la cunostinta publica, cu cel putin 3 zile inainte, data la care are loc adunarea cetatenilor.

ART. 5
Consiliile sint obligate sa informeze permanent cetatenii prin presa, afisaj, statii de radioficare, alte mijloace de informare in masa, asupra activitatii desfasurate si hotaririlor adoptate cu privire la dezvoltarea economico-sociala a unitatilor administrativ-teritoriale in care sint alese, precum si cu privire la celelalte sarcini ce le revin in buna gospodarire si administrare a localitatilor, in rezolvarea problemelor legate de viata si activitatea cetatenilor.

ART. 6
In exercitarea tuturor atributiilor ce le revin, consiliile populare aplica principiile autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, asigura, in concordanta cu prevederile mecanismului economico-financiar, folosirea cu maxima eficienta a mijloacelor materiale si financiare ce le sint incredintate, dezvoltarea continua si buna gospodarire a localitatilor, cresterea veniturilor proprii si, pe aceasta baza, autofinantarea comunelor, oraselor si judetelor.

ART. 7
Consiliile populare intaresc si dezvolta legaturile cu organele locale ale Frontului Democratiei si Unitatii Socialiste, in vederea mobilizarii oamenilor muncii la realizarea sacinilor de plan si la desfasurarea actiunilor pentru dezvoltarea economica si social-culturala a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si la activitatea de sistematizare si buna gospodarire a municipiilor, oraselor si comunelor.
Consiliile populare intaresc legaturile cu organizatiile de masa si obstesti si acorda acestora sprijin in indeplinirea sarcinilor ce le revin.

ART. 8
Consiliile populare infaptuiesc pe plan local politica nationala marxist-leninista a partidului si statului, asigurind tuturor cetatenilor, indiferent de nationalitate, deplina egalitate in drepturi, in toate domeniile vietii economice, politice, juridice, sociale si culturale.
In unitatile administrativ-teritoriale locuite si de populatie de alta nationalitate decit cea romana, in organele locale ale puterii de stat si in organele locale ale administratiei de stat sint alesi si oameni ai muncii din rindul acestor nationalitati. Organele locale folosesc oral si scris si limba nationalitatii respective si fac incadrari de personal din rindul acesteia sau al altor cetateni care cunosc limba si felul de trai al populatiei locale.

ART. 9
Consiliile populare, in exercitarea puterii de stat pe plan local, dispun de o larga autonomie. Ele conduc si raspund de intreaga activitate locala de stat, asigurind dezvoltarea planificata, multilaterala, economica, social-culturala si edilitar-gospodareasca a unitatilor administrativ-teritoriale in care sint alese, apararea proprietatii socialiste.
Consiliile populare organizeaza, indruma si controleaza intreaga activitate de dezvoltare economico-sociala planificata din unitatile administrativ-teritoriale in care sint alese, avind rapsunderea directa pentru infaptuirea planului economico-social local si a bugetului local: urmaresc folosirea intensiva a capacitatilor de productie, asigurarea fortei de munca si justa repartizare a acesteia, organizarea stiintifica a productiei si a muncii; actioneaza pentru indeplinirea integrala a sarcinilor de plan de catre toate unitatile economice, indiferent de subordonarea acestora.
Consiliile populare organizeaza infaptuirea programului de sistematizare in vederea aasigurarii dezvoltarii municipiilor, oraselor si comunelor ca unitati administrativ-teritoriale complexe.
Consiliile populare asigura ocrotirea drepturilor cetatenilor si mentinerea ordinii publice.

ART. 10
Consiliile populare analizeaza problemele economice si social-culturale de interes local si cele de interes republican din cuprinsul unitatilor administrativ-teritoriale in care sint alese si, dupa caz le rezolva sau fac propuneri organelor competente pentru solutionarea acestora, participind la elaborarea masurilor corespunzatoare.
In cazul in care, in rezolvarea unor porbleme de interes republican ce privesc activitatea de stat pe plan local, opinia consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti se deosebeste de cea a unui organ central, va fi informat Consiliul de Stat.

ART. 11
Consiliile populare examineaza si rezolva, impreuna cu organele de stat, unitatile economice si institutiile social-culturale care nu le sint subordonate, toate problemele de interes comun referitoare la dezvoltarea multilaterala a judetelor, municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia, municipiilor, oraselor si comunelor.

ART. 12
Consiliile populare raspund de intreaga activitate de productie agricola, de buna organizare si desfasurare a lucrarilor agricole, de folosirea rationala si eficienta a fondului funciar, cresterea productiei vegetale si animale; controleaza si sprijina activitatea unitatilor agricole de stat si cooperatiste, precum si a gospodariilor populatiei din unitatile administrativ teritoriale in care sint alese si adopta masuri corespunzatoare.
Consiliile populare rapsund de aprovizionarea ritmica si de buna servire a populatiei, in care scop asigura controlul si indrumarea unitara a intregii retele de stat si cooperatiste de desfacere a produselor de prestari de servicii.

ART. 13
Consiliile populare, in exercitarea atributiilor lor, adopta, cu respectarea legii, hotariri.
Hotaririle consiliilor populare sint obligatorii in unitatile administrativ-teritoriale in care sint alese.

ART. 14
Indrumarea si controlul general al activitatii consiliilor populare sint exercitate de Marea Adunare Nationala.
In intervalul dintre sesiunile Marii Adunari Nationale, activitatea consiliilor populare este indrumata si controlata de catre Consiliul de Stat.
Consiliile populare indruma si controleaza activitatea consiliilor populare ierarhic inferioare.
In exercitarea controlului, organele ierarhic superioare ale puterii de stat au dreptul sa analizeze actele ilegale ale organelor subordonate lor.

ART. 15
Consiliile populare judetene, al municipiului Bucuresti, ale sectoarelor acestuia, precum si celea ale municipiilor, aleg comitete executive, iar consiliile populare ale oraselor si comunelor aleg birouri exercutive dintre deputatii lor.

ART. 16
Comitetele executive sau, dupa caz, birourile executive sint organe locale ale administratiei de stat cu competenta generala in unitatile administrativ-teritoriale in care functioneaza, fiind subordonate consiliilor populare care le-au ales, precum si consiliilor populare ierarhic superioare si comitetelor sau, dupa caz, birourilor executive ale acestora.

ART. 17
Activitatea comitetelor si a birourilor executive ale consiliilor populare este condusa si controlata de catre Consiliul de Ministri.
Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare conduc, indruma si controleaza activitatea comitetelor si birourilor executive ierarhic inferioare.

CAP. 2
Rolul consiliilor populare in dezvoltarea economico-sociala a unitatilor administrativ-teritoriale

ART. 18
Consiliile populare coordoneeaza intreaga activitate de dezvoltare economica si sociala din judete, municipii, orase si comune potrivit principiului autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, asigurind participarea nemijlocita a tuturor cetatenilor, fara deosebire de nationalitate, in calitatea lor de proprietari, producatori si beneficiari, la infaptuirea politicii partidului si statului de dezvoltare armonioasa, multilaterala, a tuturor judetelor si localitatilor.

ART. 19
Pentru realizarea sarcinilor deosebite ce le revin in dezvoltarea economica, social-culturala si edilitar-gospodareasca a judetelor si localitatilor consiliile populare trebuie sa-si intemeieze intreaga activitate pe intarirea continua a legaturii cu cetatenii, pe consultarea larga a acestora, pe stimularea initiativei si pe participarea directa si responsabila a fiecarui cetatean la infaptuirea programului general de edificare a societatii socialiste multilateral dezvoltate si de inaintare a Romaniei spre comunism.

ART. 20
In conformitate cu prevederile planului national unic de dezvoltare economico-sociala, consiliile populare raspund de elaborarea si infaptuirea planurilor de dezvoltare economico-sociala in profil teritorial; organizeaza, indruma si controleaza indeplinirea sarcinilor de plan de catre toate unitatile economice, indiferent de subordonarea acestora.
Consiliile populare iau masuri pentru dezvoltarea industriei, agriculturii, transporturilor, serviciilor si celorlalte ramuri economice, pentru valorificarea deplina a resurselor locale, contribuind la cresterea potentialului economic pe intreg teritoriul tarii, la ridicarea continua a calitatii vietii tuturor cetatenilor patriei.

ART. 21
Consiliile populare sint obligate sa actioneze cu fermitate pentru reducerea costurilor de productie, cresterea productivitatii muncii, introducerea unui regim sever de economii, folosirea cu spirit gospodaresc a bazei materiale. In acest scop, iau masuri pentru reducerea consumurilor de materiale, combustibili si energie, utilizarea materialelor refolosibile si recuperabile, cresterea gradului de valorificare a tuturor resurselor de materii si materiale existente pe plan local.

ART. 22
Consiliile populare raspund, potrivit legii, de indrumarea si coordonarea intregii activitati de industrie mica, parte integranta a economiei socialiste, de buna organizare a activitatii unitatilor de productie si prestari de servicii, indiferent de subordonarea acestora, de valorificarea eficienta a resurselor materiale si a forte de munca de satisfacerea in cele mai bune conditii a cerintelor de produse si prestari de servicii ale populatiei.
In scopul dezvoltarii industriei mici, consiliile populare actioneaza pentru cuprinderea in activitatea de productie si prestari de servici, in tot cursul anului, a fortei de munca disponibila.
De asemenea, consiliile populare iau masuri pentru colectarea si valorificarea, in cadrul industriei mici, a tuturor resurselor materiale locale disponibile, materiilor prime si materialelor refolosibile, pieselor si subansambelor rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe, bunurilor de folosinta indelungata si de uz personal uzate, resurselor metalice, produselor chimice, materialelor lemnoase, textilelor si pielariei, substantelor reziduale agroalimentare rezultate din procesele de productie sau de consum si altele asemenea.

ART. 23
Consiliile populare asigura conducerea unitara a intregii aagriculturi din unitatile administrativ-teritoriale in care sint alese, in scopul cresterii productiei agricole, sporirii contributiei agriculturii la dezvoltarea economiei nationale si la ridicarea nivelului de trai al populatiei.
Consiliile populare iau masuri si raspund pentru apararea, conservarea, ameliorarea si folosirea integrala si eficienta a pamintului, principalul mijloc de productie agricola, pentru cultivarea tuturor suprafetelor de teren din sectorul de stat, sectorul cooperatist si gospodariile populatiei.

ART. 24
Consiliile populare asigura conditiile necesare dezvoltarii cresterii animalelor in vederea acoperirii cerintelor sporite de consum ale populatiei si nevoilor de materii prime ale industriei; iau masuri pentru buna gospodarire a intregii suprafete ocupate cu pajisti si pasuni naturale, folosind intregul potential existent pentru continua dezvoltare a zootehniei.

ART. 25
Consiliile populare rapsund de satisfacerea in intregime a nevoilor de consum de legume, cartofi si fructe in stare proaspata, pe o perioada cit mai amre in cursul anului, de constituirea stocurilor pentru toamna si iarna, aprovizionarea industriei de conserve cu materii prime, precum si de crearea disponibilitatilor pentru export.

ART. 26
Pentru cresterea contributiei gospodariilor populatiei la sporirea productiei agricole vegetale si animale si asigurarea nevoilor proprii de consum cu carne si alte produse animaliere, consiliile populare iau masuri ca toti locuitorii din mediul rural si urban care detin terenuri agricole sa le cultive si sa creasca animale si pasari.
Consiliile populare comunale, orasenesti si municipale vor intocmi programe de crestere a animalelor si pasarilor pentru fiecare gospodarie de pe raza administativ-teritoriala si vor lua masuri pentru cresterea productiei pe suprafetele destinate bazei furajere, pe pasunile si finetele naturale, pentru recoltarea, depozitarea si conservarea intregii productii de nutreturi, asigurind folosirea judicioasa a acesteia, astfel incit fiecare gospodarie sa poata realiza obligatia de a creste animale si pasari.
Numarul de animale si pasari ce pot fi crescute de fiecare gospodarie pentru nevoile proprii, vinzare la piata sau pentru contractari ori achizitii este nelimitat.
Consiliile populare comunale, orasenesti si municipale vor cuprinde in programe sarcini concrete pentru fiecare gospodarie, pe baza consultarii largi a cetatenilor, stabilind numarul de animale si pasari, productia si livrarile de produse animaliere la fondul de stat, in corelare cu sarcinile de dezvoltare economico-sociala ale unitatii teritorial-administrative. In mod corespunzator se vor stabili si sarcini de cultivare a tuturor suprafetelor, de plantare cu pomi si arbusti fructiferi, productia agricola ce se va obtine si livrarile de legume, cartofi, fructe si alte produse agricole la fondul de stat.
Programele de dezvoltare a efectivelor de animale si de pasari se supun dezbaterilor adunarilor generale ale cetatenilor din comune si devin obligatorii pentru toti locuitorii din mediul rural, dupa adoptarea lor de catre consiliile populare.

ART. 27
Consiliile populare raspund, in conformtiate cu sarcinile de plan, de asigurarea resurselor necesare constituirii fondului de stat de cereale, legume, fructe, animale, pasari, lapte, oua si celelalte produse agroalimentare vegetale si animaliere, precum si de acoperirea nevoilor de consum propriu al populatiei din raza lor de activitate.

ART. 28
Consiliile populare raspund, in conditiile legii, pentru buna gospodarire a padurilor aflate in administrarea locala, pentru executarea lucrarilor prevazute in amenajamentele silvice - lucrari de pepiniere proprii, impaduriri, refacere si protectie, ingrijirea arboretelor-, pentru paza padurilor, exploatarea si valorificarea masei lemnoase.

ART. 29
Consiliile populare iau masuri si rapsunde de aprovizionarea ritmica si buna servire a populatiei, dezvoltarea si diversificarea gamei de produse si servicii, imbunatatirea calitatii acestora, buna organizare si aprovizionare a pietelor agroalimentare, extinderea si modernizarea retelei comerciale, de alimentatie publica si a unitatilor prestatoare de servicii atit la orase cit si la sate, in strinsa concordanta cu cerintele populatiei.
Consiliile populare au obligatia sa organizeze si sa controleze activitatea comerciala si de prestari de servicii, sa asigure repartizarea teritoriala judicioasa a unitatilor comerciale si prestatoare de servicii, precum si a fondului de marfuri pe localitati si sisteme comerciale; sa controleze si sa sprijine activitatea cantinelor-restaurant, infiintarea, in conditiile legii, a unor unitati anexe in vederea bunei valorificari a resurselor si aprovizionarii corespunzatoare a cantinelor-restaurant.
Consiliile populare raspund de respectarea reglementarilor legale privind stabilirea de preturi si tarife pentru produsele si serviciile ce le-au fost date in competenta, precum si pentru practicarea de preturi maximale de mercurial, in limita carora producatorii desfac produsele pe piata taraneasca, si tarife maximale pentru serviciile prestate populatiei de catre meseriasi sau alti prestatori particulari.

ART. 30
In scopul dezvoltarii edilitar-gospodaresti a localitatilor urbane si rurale, consiliile populare raspund pentru buna organizare si functionare a transportului in comun, intretinerea retelelor de alimentare cu apa, canalizare si termoficare, modernizare si intretinerea drumurilor si strazilor, salubritatea localitatilor, precum si pentru realizarea altor lucrari cu caracter urbanistic si edilitar-gospodaresc.
Consiliile populare asigura infaptuirea integrala a planului de construire a locuintelor, cu respectarea riguroasa a sistematizarii, asigurand executia lor la un nivel calitativ corespunzator, precum si buna intretinere si administrarea fondului locativ.
Consiliile populare iau masuri pentru cresterea aportului cetatenilor la solutionarea problemelor pe care le ridica modernizarea, buna gospodarire si infrumusetare a municipiilor, oraselor si comunelor, pentru sporirea contributiei acesstora la realizarea lucrarilor de drumuri, regularizari de albii, consolidari de maluri, alimentari cu apa, canalizari, amenajari de parcuri, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii, terenuri si baze sportive simple, precum si a altor lucrari asemanatoare.

ART. 31
Consiliile populare iau masuri, potrivit legii, pentru protectia mediului inconjurator, controleaza modul cum unitatile socialiste indeplinesc masurile stabilite si folosesc fondurile de investitii destinate protejarii si imbunatatirii calitatii factorilor de mediu.

ART. 32
Consiliile populare raspund, in conditiile legii, pentru satisfacerea cerintelor de apa ale populatiei si economiei, valorificarea de noi surse de apa, folosirea rationala a apelor, protectia acestora impotriva epuizarii si poluarii, precum si pentru amenajarea si intretinerea apelor de interes local si apararea impotriva inundatiilor.

ART. 33
Consiliile populare raspund, potrivit legii, de asigurarea conditiilor de folosire permanenta a arterelor de circulatie, de executarea lucrarilor de modernizari, reparatii si intretinere a acestora, de curateniea strazilor, de pastrarea si intretinerea dotarilor tehnico-edilitare si gospodaresti, a semnalizatoarelor rutiere si a plantatiilor, antrenind in aceste actiuni populatia localitatilor.

ART. 34
Consiliile populare asigura indrumarea intregii activitati politico-educative si culturale, desfasurata in institutiile de educatie si cultura, scoli, camine culturale si alte unitati, asigura buna organizare a Festivalului national "Cintarea Romaniei" si altor actiuni cultural-educative, in scopul ridicarii permanente a constiintei sociale a cetatenilor, al formarii omului nou, constructor al societatii socialiste si comuniste in Romania.

ART. 35
Consiliile populare asigura indrumarea, controlul si coordonarea invatamantului in unitatile administrativ-teritoriale in care sint alese, urmarind buna organizare si desfasurare a procesului instructiv-educativ, dezvoltarea si folosirea judicioasa a bazei materiale si intarirea raspunderii personalului didactic pentru perfectionarea continua, in raport cu cerintele societatii, a pregatirii pentru munca si viata a tinerei generatii. Totodata, vor lua masuri pentru realizarea, in cadrul activitatii practice desfasurate in scoli si licee, de produse industriale, indeosebi bunuri de consum.

ART. 36
Consiliile populare raspund de aducerea la indeplinire a sarcinilor ce le revin in asigurarea sanatatii populatiei si asistentei sociale, de dezvoltarea si modernizarea unitatilor sanitare si utilizarea eficienta a bazei tehnico-materiale, precum si de repartizare si buna folosire a personalului medico-sasnitar, in scopul prevenirii si combaterii imbolnavirilor, al intaririi continue a starii de sanatate a intregii populatii.

ART. 37
Consiliile populare sint obligate sa ia masuri pentru cunoastrea si aplicarea stricta a hotaririlor de partid si a legilor statului de catre toti cetatenii, intarirea ordinii publice si a disciplinei, apararea avutului obstesc, a linistii si bunurilor cetatenilor.
Organele locale de militie si celelalte organe care au sarcini in acest domeniu vor prezenta, periodic, consiliilor populare rapoarte cu privire la modul in care isi aduc la indeplinire atributiile legale ce le revin.

ART. 38
Pentru aplicarea ferma a noului mecanism economico-financiar in activitatea economico-sociala pe plan local si asigurarea autofinantarii comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, consiliile populare sint obligate sa ia masuri pentru buna gospodarire si folosire a mijloacelor materiale si financiare ce le sint incredintate si sporirea continua a veniturilor proprii la bugetul local, prin dezvoltarea continua a industriei mici, a prestarilor de servicii, a activitatilor de gospodarire comunala, social-culturale si a altor activitati economice, precum si prin participarea cetatenilor, in spiritul eticii si echitatii socialiste, la formarea veniturilor proprii ale localitatilor, in conditiile prevazute de lege.
Consiliile populare rapsund de asigurarea desfasurarii de catre fiecare unitate economica a unei activitati rentabile, de sporirea beneficiilor si intarirea regimului de economii in toate unitatile productive si social-culturale, de punerea in valoare a tuturor surselor de sporire a veniturilor ce se realizeaza pe teritoriul lor, de utilizarea judicioasa a acestora, pentru indeplinirea integrala a planului in profil teritorial, a bugetelor locale si a bugetelor de venituri si cheltuieli ale tuturor unitatilor subordonate.

ART. 39
Consiliile populare sint obligate sa valorifice energia, capacitatea creatoare si initiativa tuturor oamenilor muncii in procesul de adoptare si infaptuire a hotaririlor, sa rezolve cu solicitudine si operativitate toate problemele ridicate de cetateni, astfel incit intreaga lor activitate sa fie strins legata de necesitatile reale ale populatiei, reflectind, in acest fel, aspiratiile si interesele oamenilor muncii in edificarea societatii socialiste multilateral dezvoltate.
Consiliile populare sint obligate sa supuna dezbaterii adunarilor cetatenilor planurile in profil teritorial, bugetele de venituri si cheltuieli ale localitatilor, toate problemele de baza privind dezvoltarea acestora si sa prezinte rapoarte asupra activitatii desfasurate.

ART. 40
Prevederile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator si in activitatea comitetelor si birourilor executive ale consiliilor populare.

CAP. 3
Consiliile populare

SECTIUNEA I
Atributii

ART. 41
Consiliile populare hotarasc, potrivit legii, in toate problemele de stat pe plan local, exercitind urmatoarele atributii principale:
a) adopta planurile de dezvoltare economico-sociala in profil teritorial, pe baza sarcinilor ce decurg din planul national unic;
b) adopta bugetul local si aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabilesc impozitele si taxele locale;
c) hotarasc in problemele privind planul economico-social local si bugetul local si raspund de realizarea acestora; urmaresc infaptuirea planului de dezvoltare economico-sociala in profil teritorial; hotarasc in probleme privind sistematizarea teritoriului si a localitatilor, concetrarea obiectivelor economice, realizarea investitiilor, dezvoltarea industriei mici, cresterea productiei agricole, folosirea fondului funciar, gospodarirea apelor si executarea lucrarilor privind amenajarea bazinelor hidrografice, dezvoltarea silviculturii, gospodarirea padurilor si pasiunilor comunale, gospodaria comunala si locativa, protectia mediului inconjurator, desfasurarea activitatii comerciale si de prestari de servicii, dezvoltarea activitatii de invatamint, cultura, snatate si asistenta sociala, realizarea sarcinilor referitoare la apararea nationala;
d) aleg si revoca comitetele sau birourile executive, aleg si revoca pe oricare dintre membrii acestora;
e) stabilesc numarul comisiilor permanente, aleg si revoca membrii acestora, conduc, indruma si controleaza activitatea lor;
f) examineaza propunerile facute in adunarile cetatenilor si hotarasc asupra modului in care urmeaza a fi rezolvate.
g) hotarasc, potrivit legii, asupra revocarii deputatilor, pe baza propunerilor consiliilor locale ale Frontului Democratiei si Unitatile Socialiste: aproba, cu consultarea consiliilor locale ale Frontului Democratiei si Unitatii Socialiste, incetarea, la cerere, a mandatului de deputat, inainte de expirarea mandatului consiliului popular;
h) infiinteaza, potrivit legii, unitati economice, instituii de invatamint, de cultura si educatie socialista, de sanatate, precum si pentru probleme de munca si ocrotire sociala, de interes local;
i) organizeaza aparatul propriu al comitetului sau biroului executiv, precum si organele locale de specialtiate ale administratiei de stat, numesc si revoca conducatorii acestora, cu acordul organelor administratiei de stat ierarhic superioare de specialitate; numesc si revoca conducatorii organelor locale ale militiei, cu acordul organelor ierarhic superioare ale acestora;
j) conduc, indruma si controleaza activitatea comitetelor sau birourilor lor executive;
k) organizeaza si coordoneaza intreaga activitate de popularizare, cunoastere si intelegere a hotaririlor de partid si a legilor statului de catre cetateni, pentru a se actiona in concordanta cu prevederile acestora, in care scop intocmesc programe speciale de masuri; asigura aplicarea si respectarea hotaririlor de partid, a legilor si decretelor, precum si a hotaririlor proprii, de catre aparat, organele si unitatile subordonate si analizeaza periodic modul cum sint aduse la indeplinire;
l) iau masuri pentru indeplinirea hotaririlor congresului, Camerei legislative, conferintelor consiliilor populare si a hotaririlor consiliilor populare ierarhic superioare;
m) conduc, indruma si controleaza activitatea organelor locale de specialitate ale administratiei de stat a unitatilor economice si institutiilor social-culurale subordonate; examineaza activitatea acestora si stabilesc masuri pentru imbunatatirea muncii lor;
n) exercita orice alte atributii prevazute de lege.

ART. 42
In afara de atributiile prevazute la art. 41, consiliile populare mai au urmatoarele atributii specifice:
1. Consiliile populare judetene aleg si revoaca presedintii si judecatorii tribunalului judetean, judecatorii pentru judecatoriile din cuprinsul judetului, precum si procurorii sefi ai procuraturilor judetene. Alegerea se face in prima sesiune a consiliului popular, dupa sesiunea de constituire a acestuia, la propunerea Ministerului Justitiei, respectiv a procurorului general. Cei alesi functioneaza pina la efectuarea de noi alegeri de judecatori si procurori sefi. Revocarea se face, dupa caz, la propunerea Ministerului Justitiei ori a procurorului general: asculta dari de seama din partea presedintilor tribunalelor judetene si a procurorilor sefi ai procuraturilor judetene; aleg si revoca asesorii populari.
2. Consiliile populare municipale, orasenesti si comunale:
a) adopta hotariri cu privire la dezvoltarea multilaterala si complexa a municipiilor, oraselor si comunelor; hotaririle consiliilor populare municipale si orasenesti sint obligatorii, dupa caz, atit in cuprinsul municipiilor sau oraselor, cit si al oraselor apartinatoare sau al comunelor subordonate;
b) aleg cite un delegat satesc al consiliului popular, pentru fiecare din satele componente ale comunelor, cu exceptia satelor de resedinta, precum si pentru satele apartinatoare municipiilor si oraselor;
c) aleg, potrivit legii, membrii comisiilor de judecata de pe lina comitetele sau birourile lor executive si asculta anual dari de seama privind activitatea lor.

SECTIUNEA a II-a
Componenta si constituira consiliilor populare

ART. 43
Consiliile populare sint alcatuite din deputati alesi pe circumscriptii electorale, cite un deputat pentru fiecare circumscriptie, dintre cetatenii cu drept de vot, care au implinit virsta de 23 ani, fara deosebire de nationalitate, rasa, sex sau religie.

ART. 44
Durata mandatului consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti este de 5 ani, iar al consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale este de 2 ani si jumatate.
Mandatul inceteaza la data efectuarii alegerilor pentru noul consiliu popular.

ART. 45
Consiliul popular nou ales este convocat, in prima sa sesiune, de catre comitetul sau biroul executiv al consiliului popular al carui mandat a expirat, in termen de 30 de zile de la data incetarii mandatului consiliului popular precedent.
Lucrarile primei sesiuni a consiliului popular sint conduse, pina la alegerea unui prezidiu, de catre cel mai in virsta dintre deputati.
In exercitarea atributiilor sale, presedintele de virsta este asistat de doi deputati alesi, la propunerea sa, de consiliul popular.
Consiliul popular, in prima sa sesiune, verifica legalitatea alegerii fiecarui deputat, hotarind validarea sau anularea alegerii.
Pentru verificarea legalitatii alegerii deputatilor, consiliul popular alege dintre deputati, pe intreaga durata a mandatului sau, o comisie de validare compusa din 3-9 membri.
Dupa validarea alegerii, deputatii depun juramantul de credinta si devotament fata de Republica Socialista Romania.
Dupa depunerea juramintului, consiliul popular alege, dintre deputati, un prezidiu, alcatuit din 3-9 membri, pentru conducerea lucrarilor sesiunii.
Consiliul popular alege, dintre deputati, comitetul executiv sau, dupa caz, biroul executiv. Alegerea se face pe functii.
Dupa alegerea comitetului sau biroului executiv, membrii acestuia depun juramantul de credinta si devotament fata de Republica Socialista Romania.
Consiliul popular stabileste, pe ramuri si domenii de activitate, corespunzator specificului si nevoilor locale, numarul si componenta comisiilor permanente si alege dintre deputati membrii acestora.

SECTIUNEA a III-a
Functionarea consiliilor populare

ART. 46
Consiliile populare lucreaza in sesiuni. Sesiunea este forma in care consiliul popular exercita democratic puterea de stat pe plan local si modul principal prin care deputatii indeplinesc mandatul dat de alegatori.
Sesiunile consiliilor populare se tin o data la 3 luni. Consiliile populare sint convocate in sesiuni prin decizii ale comitetelor sau birourilor executive. Convocarea in sesiuni ordinare se face cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru tinerea acestora.
Consiliul popular poate fi convocat, ori de cite ori este nevoie, in sesiuni extraordinare din initiativa comitetului sau biroului executiv ori la cererea a cel putin unei treimi din numarul deputatilor.
Sesiunile consiliilor populare sint publice, in afara de cazul cind consiliul popular hotaraste altfel.
Dezbaterile in sesiuni se fac in limba romana, asigurindu-se in unitatile administrativ-teritoriale locuite si de populatie de alta nationalitate decit cea romana, folosirea limbii materne a acelei populatii.
La sesiunile consiliilor populare pot fi invitate persoane din conducerea ministerelor si a celorlalte organe centrale, a unitatilor economice si institutiilor de stat, a organizatiilor obstesti, precum si alte persoane a caror prezenta este socotita utila.

ART. 47
Consiliile populare lucreaza in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul total al deputatilor, iar lucrarile sesiunii sint conduse de un prezidiu alcatuit din 3-9 membri. Prezidiul alege, dintre membrii sai, presedintele sesiunii consiliului popular.
Consiliul popular adopta hotariri prin vot deschis, in afara de cazul in care consiliul popular hotaraste ca votul sa fie secret. Hotaririle se adopta cu votul majorarii deputatilor care compun consiliul popular si se semneaza de presedintele sesiunii. Hotaririle adoptate in cazul art. 45 si 5 se semneaza de presedintele de virsta.

ART. 48
Proiectul ordinii de zi a sesiunii se intocmeste de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular si se aproba de consiliul popular.
In cazul in care o problema a fost trecuta in proiectul ordinii de zi la cererea unuia sau a mai multor deputati, ori la propunerea unei comisii permanente, necesitatea includerii ei in ordinea de zi va fi expusa, dupa caz, de unul dintre deputati sau de presedintele comisiei permanente. Prezentarea problemei dupa ce ordinea de zi a fost aprobata poate fi facuta fie de initiatori, fie de un membru al comitetului sau biroului executiv al consiliului popular.

ART. 49
Dezbaterile se consemneaza intr-un proces verbal, semnat de presedintele sesiunii consiliului popular.
Hotaririle cu caracter normativ, precum si alte hotariri importante ale consiliilor populare, se aduc la cunostinta cetatenilor prin publicarea, afisarea sau prin orice alt mijloc de publicitate. In unitatile administrativ teritoriale locuite si de populatie de alta nationalitate decit cea romana, aceste hotariri se aduc la cunostinta cetatenilor si in limba materna a acelei nationalitati.

CAP. 4
Comitetele executive si birourile executive ale consiliilor populare

SECTIUNEA I
Atributii

ART. 50
Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare asigura, in unitatile administrativ-teritoriale, executarea hotaririlor de partid, a legilor, decretelor, hotaririlor congresului, Camerei legislative si ale conferintelor consiliilor populare, hotaririlor Consiliului de Ministri, precum si a actelor cu caracter normativ ale ministerelor si celorlalte organe centrale aprobate de Camera legislativa, hotaririlor consiliilor populare ierarhic superioare si deciziilor comitetelor sau birourilor executive ale acestora.
Comitetele si birourile executive organizeaza si asigura aducerea la indeplinire a hotaririlor adoptate de catre consiliile populare care le-au ales si a deciziilor proprii.
Ele exercita drepturile si indeplinesc obligatiile pe care le au ca persoana juridica judetul, municipiul, sectorul municipiul Bucuresti, orasul si comuna.

ART. 51
In intervalul dintre sesiunile consiliilor populare, comitetele sau birourile lor executive indeplinesc si atributiile consiliilor populare, cu exceptia celor prevazute la art. 14 alin. 3 si 4, art. 41 lit. a), b), d), e), g) si j) si art. 42 pct. 1 si pct. 2 lit. b), supunind deciziile adoptate ratificarii consiliilor populare la prima sesiune a acestora.

ART. 52
Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare exercita, potrivit legii, pe linga atributiile prevazute la art. 50 si 51, urmatoarele atributii principale si raspund de indeplinirea lor:
a) elaboreaza proiectele planurilor de dezvoltare economico-sociala in profil teritorial, precum si proiectul bugetului local, si le prezinta spre adoptare consiliului popular respectiv;
b) repartizeaza sarcinile ce revin unitatilor direct subordonate din planul de dezvoltare economico-sociala in profil teritorial adoptat de catre consiliul popular; stabilesc masurile necesare pentru indeplinirea sarcinilor repartizate si raspund de realizarea lor si a bugetului local; intocmesc dari de seama cu privire la indeplinirea planului de catre unitatile subordonate; intocmesc contul general de incheiere a exercitiului bugetar; aproba, in conditiile legii, virarile de credite bugetare;
c) conduc, indruma si controleaza activitatea unitatilor economice subordonate; iau masuri pentru dezvoltarea industriei mici si extinderea cooperarii cu intreprinderile de interes republican; organizeaza punerea in valoare a resurselor locale; asigura imbogatirea sortimentelor de marfuri si sporirea bunurilor de consum, imbogatirea calitatii produselor si a prestarolor de servicii, reducerea costurilor si cresterea rentabilitatii unitatilor economice subordonate; iau masuri pentru ralizarea de economii si inlaturarea oricarei risipe in consumul de energie electrica, carburanti si de alte materii prime si materiale, precum si pentru sprijinirea actiunii de colectare a resurselor materiale refolosibile;
d) exercita, potrivit legii, controlul asupra activitatii economice a unitatilor de interes republican si sprijina organele de conducere colectiva ale acestora in stabilirea masurilor necesare pentru indeplinirea integrala a sarcinilor de plan;
e) utilizeaza sumele incasate in cursul anului peste prevederile bugetare, inclusiv beneficiile peste plan realizate ca urmare a efortului propriu, pentru acoperirea unor cheltuieli economice si infaptuirea unor actiuni social-culturale, in conditiile legii;
f) organizeaza si indruma activitatea de impunere a contribuabililor, precum si de incsare a impozitelor, taxelor, altor venituri bugetare si extrabugetare si a primelor de asigurare prin efectul legii;
g) indruma si controleaza activitatea aparatului propriu, a organelor locale de specialitate ale administratiei de stat si a institutiilor social-culturale subordonate;
h) asigura elaborarea documentatiilor de sistematizare si a documentatiilor tehnico-economice necesare lucrarilor de constructii din planul propriu de investitii si reparatii capitale, precum si executarea acestor lucrari, urmarind amplasare constructiilor noi de locuinte in cadrul unor ansambluri compacte, integrate armonios in fizionomia fiecarei localitati; organizeaza activitatea de ralizare a investitiilor, a lucrarilor edilitare, de intretinere si modernizare a arterelor de circulatie, de electrificare a satelor, de construire a locuintelor proprietate de stat si proprietate personala; asigura controlul calitatii si disciplina in constructii, elibereaza autorizatiile prevazute de lege;
i) stabilesc programe de masuri in vederea executarii in timp si in bune conditii a lucrarilor agricole de catre toti detinatorii de terenuri agricole si raspund pentru aducerea lor la indeplinire, asigura conservarea si folosirea integrala si eficienta a fondului funciar, aplicarea criteriilor stiintifice de zonare a productiei si realizarea unei structuri rationale a culturilor, executarea integrala a lucrarilor de impaduriri si buna gospodarire a padurilor care se afla in administrarea lor directa, intretinerea pasunilor si finetelor naturale si dezvoltarea patrimoniului pomi-viticol;
j) organizeaza, in colaborare cu organele centrale de specialitate si cele locale ale cooperatiei, pe baza de programe, activitatea de prelucrare a produselor agroalimentare, de aprovizionare si servire a populatiei; controleaza activitatea comerciala si de prestari de servicii si respectarea regulilor de comert; asigura repartizarea judicioasa a fondului de marfuri pe localitati si sisteme comerciale; sprijina cooperatia mestesugareasca si cooperatia de consum; autorizeaza functionarea de unitati ale organizatiilor cooperatiste; autorizeaza activitatea mestesugarilor;
k) stabilesc preturi si tarife pentru produse si servicii si controleaza modul de aplicare a preturilor si tarifelor in cuprinsul unitatilor administrativ teritoriale, potrivit legii;
l) organizeaza, in colaborare cu organele centrale de specialitate, desfasurarea activitatii de invatamint, cultura si educatie, de asistenta medicala a populatiei si de turism, precum si activitatea privind forta de munca, asigurarile sociale si asistenta sociala; urmaresc imbunatatirea continua a conditiilor de munca si de viata, a bunastarii populatie; iau masuri pentru protejarea mediului natural ambiant; organizeaza pastrarea si valorificarea fondului arhivistic;
m) organizeaza participarea cetatenilor la rezolvarea pe plan local a treburilor de stat si obstesti. In acst scop: iau masuri pentru organizarea adunarilor cetatenilor si a celorlalte forme de participare a maselor si prezinta adunarilor cetatenilor rapoarte asupra activitatii consiliului popular si a comitetului sau biroului executiv; organizeaza participarea cetatenilor la intrecerea intre unitati administrativ-teritoriale pentru realizarea sarcinilor economice, edilitare si social-culturale; organizeaza primirea si rezolvarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor cetatenilor, precum si primirea acestora in audienta;
n) examineaza propunerile prezentate de comisiile permanente si iau masuri, in termen util, dar nu mai tirziu de 30 de zile, pentru rezolvarea lor, informind comisia care a facut propunerile despre masurile luate;
o) analizeaza, indruma si controleaza, potrivit legii, activitatea organelor locale ale militiei, activitatea de paza a bunurilor si de prevenire si stingere a incendiilor;
p) sprijina organele militare la recrutarea si incorporarea cetatenilor supusi serviciului militar; asigura realizarea masurilor privind pregatirea de mobilizare a intreprinderilor subordonate si a teritoriului, apararea civila, precum si a sarcinilor ce le revin din planul de mobilizare a economiei nationale;
r) sprijina dezvoltarea activitatii de educatie fizica si sport; asigura intretinerea si gospodarirea bazelor sportive care se afla in administrarea lor; controleaza intretinerea si gospodarirea celorlalte baze sportive;
s) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege, precum si insarcinarile date de organele ierarhic superioare.

ART. 53
In afara de atributiile prevazute la art. 50-52, comitetele si birourile executive ale consiliilor populare mai au urmatoarele atributii specifice:
1. Comitetele executive ale consiliilor populare judetene:
a) iau masuri pentru dezvoltarea armonioasa a municipiilor, oraselor si comunelor, pentru dotarea lor cu constructii economice, social-culturale, lucrari tehnico-edilitare si pentru imbunatatirea transportului in comun;
b) aproba, in conditiile legii, modificarea planului de investitii si de constructii-montaj intre obiecte, in cadrul volumului total aprobat prin planul de dezvoltare economico-sociala, fara a afecta termenele de punere in fucntiune prevazute in plan: aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrari de investitii din planul propriu; aproba modificarea indicatorilor si a sarcinilor de plan, ca urmare a predarii sau preluarii unor sarcini prevazute in planul national unic;
c) aproba planurile centralizate de venituri si cheltuieli pentru atuofinantarea unor activitati ale unitatilor de subordonare locala;
d) utilizeaza rezerva bugetara constituita la dispozitia lor, in vederea finantarii actiunilor sau sarcinilor intervenite in cursul anului;
e) organizeaza exercitarea controlului gestionar de fond asupra activitatii unitatilor economice si institutiilor social-culturale subordonate, asupra activitatii comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare municipale, orasenesti si comunale, precum si asupra activitatii asociatiilor de locatari;
f) orgnizeaza activitatea de sistematizare si de constructii, precum si de elaborare a documentatiilor de sistematizare a localitatilor urbane si rurale;
g) emit, dupa consultarea prealabila a comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraselor si comunelor, acordul pentru amplasarea si construirea, in cuprinsul judetelor, a unitatilor economice si institutiilor social culturale de interes republican;
h) asigura administrarea, intretinerea si exploatarea fondului locativ proprietate de stat;
i) indruma si controleaza activitatea de stare civila, de autoritate tutelara si de ocrotire a minorilor, precum si activitatea notariala efectuata, potrivit legii, de birourile executive ale consiliilor populare; asigura baza materiala a institutiilor de ocrotire a minorilor si de asistenta sociala din subordinea organelor locale;
j) aproba, pentru unitatile subordonate, planul de cercetare stiintifica si de introducere a progresului tehnic, planul de masuri privind organizarea stiintifica a productiei si a muncii, precum si normele si normativele cu fundamentarea tehnico-economica; participa la elaborarea standardelor de stat pentru activitatile de interes local; organizeaza cercetarea, proiectarea si introducerea sistemelor informatice pentru conducerea unitatilor din subordine; organizeaza, conduc indruma si controleaza activitatea consiliului tehnico-economic;
k) intocmesc proiecte de decrete si initiaza proiecte de hotariri ale Comitetului de Ministri, care privesc judetul;
l) editeaza buletinul oficial al consiliului popular.
2. Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare municipale, orasenesti si comunale:
a) organizeaza dezvoltarea edilitar-gospodareasca a localitatilor; asigura salubritatea acestora, buna functionare a transportului in comun, intretinerea retelelor de apa, canalizare si termoficare, amenajarea parcurilor si spatiilor verzi, a locurilor turistice, de odihna si agrement;
b) urmaresc buna gospodarire a fondului locativ proprietate de stat; controleaza, indruma si sprijina activitatea asociatiilor de locatari;
c) intocmesc programe de perspectiva si planuri anuale de cultura agricola si de crestere a animalelor in gospodariile populatiei;
d) organizeaza si administreaza piete si oboare, asigurind buna functionare si aprovizionare a acestora, precum si controlul asupra desfacerii marfurilor;
e) asigura buna functionare a creselor, gradinitelor de copii, scolilor, unitatilor sanitare, precum si a unitatilor cultural-artistice;
f) exercita atributiile de stare civila, de autoritate tutelara si, dupa caz, de notariat.
Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare municipale, orasenesti si comunale sint obligate sa consulte delegatii satesti in toate problemele privind satele pentru care acestia au fost alesi.
3. Birourile executive ale consiliilor populare comunale:
a) asigura si rapsund de folosirea integrala si intensiva a terenurilor agricole indiferent de detinatorii acestora, pe baza planurilor de cultura intocmite pe fiecre gospodarie, valorificarea tuturor resurselor de crestere a productiei agricole vegetale si animale in fermele de stat, cooperatiste agricole de productie si gospodariile personale, precum si cresterea aportului comunei la formarea fondului de stat de produse agricole vegetale si animale; sprijina actiunile de combatere a daunatorilor; iau masuri in vederea dezvoltarii albinaritului, cresterii viermilor de matase, a pisciculturii si a altor activitati productive;
b) organizeaza actiuni pentru combaterea calamitatilor naturale, pentru consolidarea si folosirea terenurilor naturale, pentru consolidarea si folosirea terenurilor in panta, erodate si degradate, pentru valorificarea terenurilor mlastinoase, precum si pentru dezvoltarea irigatiilor prin resurse locale;
c) organizeaza unitati de prelucrare a produselor agroalimentare, a materiilor prime locale, de alimentatie publica si de prestari de servicii pentru populatie;
d) iau masuri pentru intretinerea si extinderea retelelor electrice si a surselor de alimentare cu apa potabila, precum si pentru asigurarea igienei locuintelor; orgnizeaza si asigura buna functionare a bailor comunale;
e) orgnizeaza si conduc activitatea de paza obsteasca, de prevenire si stingere a incendiilor;
f) asigura conditiile de munca si de locuit pentru cadrele de specialitate repartizate sa lucreze in comuna.

SECTIUNEA a II-a
Organizare si functionare

ART. 54
Comitetele executive sau, dupa caz, birourile executive ale comisiilor populare sint alese pe intreaga durata a mandatului consiliilor populare. Dupa incetarea mandatului consiliului popular, comitetul executiv sau, dupa caz, biroul executiv continua sa functioneze pina la alegerea noului comitet sau birou executiv.

ART. 55
Comitetele executive sau, dupa caz, birourile executive ale consiliilor populare se compun din presedinte, unu sau mai multi vicepresedinti, dintre care unul poate fi prim-vicepresedinte si din alti membri al caror numar se stabileste, pentru fiecare categorie de consilii populare, prin decret al Consiliului de Stat.
Comitetul executiv sau, dupa caz biroul executiv al consiliului popular are un secretar numit de consiliul popular, cu acordul organului administratiei de stat ierarhic superior comitetului sau biroului executiv.

ART. 56
Presedintii comitetelor si birourilor executive ale consiliilor populare municipale, orasenesti si comunale sint, in acelasi timp, primarii municipilor, oraselor si comunelor.

ART. 57
Comitetul sau biroul executiv al consiliului popular isi desfasoara activitatea pe baza principiului conducerii colective.
Comitetul sau biroul executiv in intregul sau si fiecare dintre membrii sai sint raspunzatori in fata consiliului popular, precum si in fata comitetului sau biroului executiv al consiliului popular ierarhic superior si a Consiliului de Ministri. Fiecare membri al comitetului sau biroului executiv este raspunzator atit pentu propria sa activitate, cit si pentru intreaga activitate a comitetului sau biroului executiv din care face parte.

ART. 58
Comitetul sau biroul executiv se intruneste ori de cite ori este necesar si cel putin o data pe luna, lucrind valabil in prezenta majoritatii membrilor sai.
Convocarea comitetului sau biroului executiv se face de presedinte cu cel putin doua zile inainte de data sedintei.

ART. 59
La sedintele comitetelor si birourilor executive participa, de regula, reprezentanti ai consiliilor teritoriale ale sindicatelor, ai consiliilor locale ale femeilor, ai organizatiei locale a Uniunii Tineretului Comunist, conducatorii organelor locale de specialitate ale administratiei de stat, precum si reprezentanti ai uniunii judetene a cooperativelor agricole de productie sau, dupa caz, ai cooperativelor agricole de productie.
Hotaririle in legatura cu repartizarea locuintelor pe intreprinderi si alte unitati socialiste, aprovizionarea populatiei, precum si cele cu privire la alte probleme social-culturale, se iau de comun acord de catre comitetele sau birourile executive si consiliile teritoriale ale sindicatelor.
La sedintele comitetelor sau birourilor executive pot fi de asemenea invitate persoane din conducerea ministerelor, a celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, a unitatilor economice si institutiilor social culturale, a organizatiilor obstesti, precum si alte persoane a caror prezenta este socotita utila.

ART. 60
Comitetele sau birourile executive emit decizii, pe baza si in vederea executarii legii, cu votul majoritatii membrilor lor. Deciziile se semneaza de presedinte si se contrasemneaza de secretarul comitetului sau biroului executiv.
Deciziile comitetelor sau birourilor executive sint obligatorii in unitatile administrativ-teritoriale in care sint alese consiliile populare.
Deciziile ilegale ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare se anuleaza de organele ierarhic superioare ale acestora.

ART. 61
Prim -vicepresedintele, vicepresedintii si unii membri ai comitetelor executive ale consiliilor populare judetene, al municipiului Bucuresti, ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti desemnati de comitetul executiv, alcatuiesc biroul permanent al comitetului executiv.
Presedintele biroului permanent al comitetului executiv este prim-vicepresedintele comitetului executiv al consiliului popular.
Biroul permanent decide in problemele activitatii curente a comitetului executiv, urmind ca asupra deciziilor adoptate sa fie informat comitetul executiv in prima sa sedinta. Comitetul executiv controleaza deciziile biroului permanent si, in cazul in care constata ca acestea sint neconforme cu legea sau ne temeinice, dispune anulare lor.
Presedintele si ceilalti membri ai comitetului executiv al consiliului popular raspund de respectarea stricta a disciplinei de plan si financiare, de buna gospodarire si folosirea eficienta a tuturor mijloacelor materiale si financiare, precum si de indeplinirea intocmai a hotaririlor de partid si a legilor tarii in activitatea consiliului popular.
In executarea bugetului, presedintele biroului permanent al comitetului executiv al consiliului popular indeplineste atributiile de ordonator principal de credite.

ART. 62
Comitetul sau biroul executiv al consiliului popular stabileste atributiile presedintelui, prim-vicepresedintelui, vicepresedintilor si secretarului.
Unele din atributiile presedintelui, stabilite de comitetul sau de biroul executiv, pot fi indeplinite, in mod permanent si sub indrumarea presedintelui, de catre prim-vicepresedinte sau dupa caz, de catre unul dintre vicepresedinti.
Presedintele, prim-vicepresedintele, vicepresedintii si secretarul asigura, in conditiile stabilite prin decizia comitetului sau biroului executiv, coordonarea, indrumarea si controlul activitatii compartimentelor repartizate, avind dreptul de a da dispozitii in scopul indeplinirii atributiilor ce le revin.
Presedintele biroului executiv al consiliului popular orasenesc si comunal este ordonator principal de credite.
Secretarul comitetului sau biroului executiv al consiliului popular participa de drept la sesiunile consiliului, la sedintele comitetului sau biroului executiv, precum si la lucrarile biroului permanent al comitetului executiv, cu vot consultativ. Secretarul are obligatia de a sesiza comitetul sau biroului executiv cazurile in care unele proiecte de hotariri sau decizii nu intrunesc conditiile prevazute de lege. In situatia in care hotarirea sau decizia a fost adoptata cu nerespectarea legii, secretarul este obligat sa incunostinteze orgnul ierarhic superior.

ART. 63
Deciziile cu caracter normativ ale comitetelor sau birourilor executive se aduc la cunostina populatiei prin publicare afisare sau prin orice alt mijloc de publicitate. In unitatile administrativ-teritoriale locuite si de populatie de alta nationalitate decit cea romana, aceste decizii se aduc la cunostina cetatenilor si in limba acelei nationalitati.

CAP. 5
Comisiile permanente si comisiile temporare ale consiliilor populare. Adunarile cetatenilor. Delegatul satesc

SECTIUNEA I
Comisiile permanente si comisiile temporare ale consiliilor populare

ART. 64
Consiliile populare aleg dintre deputati, in prima sesiune si pentru intreaga durata a mandatului lor, comisii permanente, organizate pe principalele ramuri si domenii de activitate, dupa caz- industrie, agricultura, constructii, gospodarie comunala, comert, prestari de servicii, invatamint, cultura, sanatate si altele - potrivit specificiului si nevoilor locale.
Prin comisiile permanente deputatii contribuie la indeplinirea atributiilor consiliilor populare.
Fiecare comisie permanenta isi alege un presedinte si dupa caz, un vicepresedinte, precum si un secretar.

ART. 65
Comisiile permanente au urmatoarele sarcini:
a) studiaza problemele privind realizarea planului de dezvoltare a economiei locale si bugetului local, precum si celelalte probleme ce intereseaza unitatea administrativ- teritoriala, pe baza hotaririi consiliului popular, la cererea comitetului sau biroului executiv ori din proprie initiativa si prezinta propunerile lor;
b) controleaza realizarea planului de dezvoltare a economiei locale.; controleaza activitatea organelor locale de specialitate ale administratiei de stat, a unitatilor economice si institutiilor subordonate consiliului popular, precum si modul in care acestea aplica dispozitiile legale, hotaririle consiliului popular si deciziile comitetului sau biroului executiv, facind propuneri consiliului popular sau comitetului ori biroului executiv;
c) prezinta consiliului popular, din proprie initiativa, proiecte de hotariri; avizeaza proiecte de hotariri si de decizii elaborate de comitetul sau biroul executiv care urmeaza sa fie supuse spre adoptare sau spre ratificare consiliului popular; pot prezenta rapoarte sau coraparte la problemele supuse dezbaterii consiliului popular; controleaza modul cum sint rezolvate scrisorile oamenilor muncii si fac propuneri consiliului popular sau comitetului ori biroului executiv.

ART. 66
Comisiile permanente ale consiliilor populare se intrunesc periodic si ori de cite ori este necesar.
Comisiile permanente atrag la activitatea lor cetateni care, prin pregatirea de specialitate si experienta lor, pot contribui la indeplinirea sarcinilor acestor comisii; ele isi pot constitui colective de lucru, conduse de un deputat.

ART. 67
Comisiile permanente sint sprijinite in activitatea lor de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, care le creeaza conditii pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin.
Comisiile permanente rapsund de intreaga lor activitate fata de consiliile populare care le-au ales si le prezinta rapoarte cu privire la constatarile facute si la propria lor activitate.

ART. 68
Presedintele comisiei permanente participa la sedintele comitetului sau biroului executiv, la adunarile cetatenilor si la sedintele comitetelor de cetateni, ori de cite ori se examineaza probleme din ramura sau domeniul de activitate al comisiei.

ART. 69
Consiliul popular poate alege, din rindul deputatilor, comisii temporare pentru examinarea unor probleme, stabilind sarcinile si modul de activitate pentru fiecare dintre aceste comisii.

SECTIUNEA a II-a
Adunarile cetatenilor

ART. 70
In scopul participarii cetatenilor la dezbaterea principalelor probleme ale dezvoltarii economico-sociale a localitatilor, se organizeaza adunari ale cetatenilor.

ART. 71
Adunarile cetatenilor indeplinesc urmatoarele sarcini principale:
a) dezbat proiectul planului de dezvoltare economico-sociala al unitatii administrativ-teritoriale, inainte de a fi supus spre adoptare consiliului popular, precum si masurile stabilite pentru realizarea planului; dezbat, de asemenea, programele de masuri in vederea executarii, la timp si in bune conditii a lucrarilor agricole, programele de perspectiva si planurile anuale de crestere a animalelor in gospodariile populatiei, schitele de sistematizare si alte probleme privind dezvoltarea economico-sociala a localitatilor, proiectele de hotariri ale consiliului popular si de alte acte normative si fac propuneri consiliului popular sau, dupa caz, comitetului sau biroului executiv;
b) asculta si dezbat rapoarte asupra activitatii desfasurate de consiliul popular si comitetul sau biroul execuiv;
c) asculta si dezbat dari de seama din partea delegatilor satesti ai consiliului popular asupra activitatii desfasurate de acestia si fac propuneri in legatura cu problemele ce urmeaza sa fie examinate in sesiunile consiliului popular ori in sedintele comitetului sau biroului executiv, precum si in legatura cu organizarea si desfasurarea unor actiuni cu caracter obstesc:
d) hotarasc, potrivit legii, in probleme privind realizarea unor lucrari de interes obstesc, elaborarea schitelor de sistematizare a localitatilor, asigurarea pazei bunurilor, gospodarirea fondului silvic si a pasunilor comunale, precum si in alte probleme date prin lege in competenta lor;
e) indeplinesc alte sarcini, potrivit legii.

ART. 72
Adunarea cetatenilor se convoaca semestrial de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular impreuna, atunci cind este cazul, cu organele locale ale Frontului Democratiei si Unitatii Socialiste. Lucrarile adunarii cetatenilor sint conduse de un prezidiu ales de adunare.

SECTIUNEA a III-a
Delegatul satesc al consiliului popular

ART. 73
Delegatul satesc este ales, de regula, dintre deputatii consiliului popular. In mod exceptional, la propunerea adunarii cetatenilor delegatul satesc poate fi ales si dintre alti locuitori ai satului care nu au calitatea de deputat.
Delegatul satesc al consiliului popular supune dezbaterii consiliului popular comunal, orasenesc sau munciipal, ori biroului sau comitetului execuiv al acestuia, problemele specifice vietii social-economice a satului, propunerile facute in adunarile cetatenilor si orice alte propuneri in legatura cu promovarea intereselor satului si urmareste, impreuna cu deputatii din acelasi sat, aducerea la indeplinire a hotaririlor consiliului popular, a deciziilor biroului sau comitetului executiv si a hotaririlor adunarii cetatenilor.
Delegatul satesc participa la sesiunile consiliului popular comunal, orasenesc sau municipal si la sedintele biroului sau comitetului executiv al acestuia, cind se dezbat probleme care intereseaza satul.

ART. 74
In indeplinirea sarcinilor ce ii revin, delegatul satesc al consiliului popular:
a) ia masuri pentru cunoasterea de catre locuitorii satului a legilor, precum si a hotaririlor consiliului popular si deciziilor biroului sau comitetului executiv, si organizeaza, impreuna cu deputatii, aducerea la indeplinire a acestora;
b) se preocupa de buna desfasurare a activitatii economice si social-culturale din cuprinsul satului; se ingrijeste de buna organizare si functionare a pazei obstesti si mentinerea ordinii in sat;
c) propune, cind considera necesar, convocarea adunarii cetatenilor pentru dezbaterea ori solutionarea unor porbleme de competenta acesteia; sprijina organizarea si buna desfasurare a adunarilor cetatenilor si ia masuri pentru aducerea la indeplinire a hotaririlor acestora;
d) urmareste rezolvarea, potrivit legii, a cerintelor, reclamatiilor si sesizarilor adresate consiliului popular si biroului sau comitetului executiv;
e) prezinta in adunarea cetatenilor dari de seama asupra activitatii desfasurate.

CAP. 6
Drepturile si indatoririle deputatilor

ART. 75
Deputatii au dreptul si obligatia de a participa la intreaga activitate a consiliilor populare, de a lua parte la dezbateri si la adoptarea hotaririlor. Ei trebuie sa desfasoare o activitate sustinuta pentru indeplinirea mandatului ce le-a fost incredintat, sa mobilizeze masele de cetateni la infaputirea, in unitatile administrativ-teritoriale, a politicii partidului sis statului.

ART. 76
Deputatii consiliilor populare sint obligati sa tina consfatuiri cu cetatenii din circumscriptiile electorale in care sint alesi, pentru a se consulta cu ei in legatura cu problemele ce urmeaza sa fie dezbatute in sesiuni si cu organizarea si desfasurarea unor actiuni cu caracter obstesc. De asemenea, sint obligati sa prezinte, cel putin o data la 3 luni, in adunari ale alegatorilor din circumscriptia electorala in care sint alesi, dari de seama privind activitatea lor si a consiliului popular din care fac parte.

ART. 77
Deputatii au dreptul de a fi alesi in comisiile permanente si temporare, in comitetul sau biroul executiv al consiliului popular, precum si dreptul si obligatia de a participa la activitatea acestora.

ART. 78
Deputatii au dreptul si obligatia:
a) sa se adreseze comitetului sau biroului executiv al consiliului popular si organelor locale de specialitate ale administratiei de stat si sa le solicite sprijin in rezolvarea problemelor ce intereseaza populatia din circumscriptiile electorale in care sint alesi;
b) sa puna intrebari si sa adreseze interpelari comitetului sau biroului executiv, oricarui membru al acestuia, precum si conducatorilor organelor locale de specialitate ale administratiei de stat, ai unitatilor economice si institutiilor social-culturale subordonate consiliului popular, cu privire la activitatea acestora; cei intrebati sau interpelati sint obligati sa raspunda in cadrul aceleiasi sesiuni; in cazul cind cei intrebati sau interpelati nu pot raspunde in aceeasi sesiune, ei sint obligati sa dea raspuns pina la sesiunea urmatoare a consiliului popular;
c) sa ceara si sa obtina de la comitetul sau biroul executiv informatiile ce le sint necesare in vederea participarii la dezbateri si a pregatirii interpelarilor;
d) sa conduca, in circumscriptiile electorale in care sint alesi, activitatea comitetelor de cetateni;
e) sa urmareasca rezolvarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor facute de cetateni, informindu-i asupra modului in care au fost solutionate.

ART. 79
Deputatii isi exercita drepturile si isi indeplinesc indatoririle pe toata durata mandatului consiliului popular in care sint alesi. Ei raspund in fata alegatorilor atit pentru activitatea proprie, cit si pentru activitatea consiliului popular. De asemenea, ei raspund fata de consiliul popular pentru indeplinirea sarcinilor incredintate de acesta.
Incetarea mandatului deputatului poate avea loc, inainte de expirarea mandatului consiliului popular in care este ales, in caz de revocare, la cerere, schimbare definitiva a domiciliului sau pierdere a drepturilor electorale.

ART. 80
In exercitarea drepturilor si in indeplinirea indatoririlor sale, deputatul se bucura de protectia legii ca si persoanele care indeplinesc functii ce implica exercitiul autoritatii de stat.

CAP. 7
Organele locale de specialitate ale administratiei de stat

ART. 81
In realizarea unitara a politicii partidului si statului in ramurile sau domeniile financiar, agricol, ape, comercial, turism, invatamint, cultura si educatie socialista, sanatate, munca si ocrotire sociala, pe linga comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare sint orgnizate, potrivit normelor stabilite de Consiliul de Stat, organe locale de specialitate ale administratiei de stat.

ART. 82
Organele locale de specialitate ale administratiei de stat sint subordonate consiliilor populare si comitetelor sau birourilor executive ale acestora. De asemenea, ele sint subordonate si organelor locale si centrale de specialitate.
Organele locale de specialitate ale administratiei de stat sint conduse, indrumate si controlate de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, in scopul aducerii la indeplinire a hotaririlor consiliilor populare, a deciziilor comitetelor sau birourilor executive, precum si a hotaririlor Camerei legilative a consiliilor populare.
Organele locale de specialitate ale administratiei de stat acorda asistenta comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare ierarhic inferioare celor pe linga care sint organizate, in vederea rezolvarii problemelor tehnice de specialitate.

ART. 83
Ministerele si celelalte organe centrale vor acorda comitetelor si birourilor executive ale consiliilor populare sprjin nemijlocit in rezolvarea principalelor probleme in legatura cu dezvoltarea industriei mici, a gospodariei comunale, a activitatii de constructii si sistematizare, de prestari de servicii catre populatie, aprovizionarea si desfacere: de asemenea, le vor acorda sprijin nemijlocit in dezvoltarea stiintei si invatamintului, ocrotirii sanatatii, culturii si educatiei socialiste, in elaborarea studiilor privind dezvoltarea armonioasa, economica si social-culturala a judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, in valorificarea eficienta a resurselor materiale si umane din unitatile administrativ-teritoriale, pentru cresterea continua a bunastarii materiale si culturale a poporului.
Ministerele si celelalte organe centrale sint obligate sa acorde comitetelor si birourilor executive ale consiliilor populare asistenta in vederea rezolvarii problemelor tehnice de specialitate.
Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, organ de partid si de stat, indruma si controleaza activitatea consiliilor populare si a comitetelor si birourilor lor executive, in conditiile legii.

ART. 84
Ministerele si celelalte organe centrale de stat pot transmite organelor locale de specialitate, prin comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, indicatii tehnice si de specialitate, in ramurile sau domeniile pe care le conduc.
Instructiunile, ordinele, regulamentele si orice alte acte cu caracter normativ, privind activitatea locala, ale ministerelor si celorlalte organe centrale se transmit organelor locale de stat numai dupa apronarea lor, potrivit legii, de catre Camera legislativa a consiliilor populare.

ART. 85
Ministerle si celelalte organe centrale, de acord cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, intocmesc proiecte de regulamente privind functionarea organelor locale de specialitate ale administratiei locale de stat, care se supun spre dezbatere si aprobare Camerei legilative a consiliilor populare.

ART. 86
In indeplinirea atributiilor ce le revin, organele locale de specialitate ale administratiei de stat emit dispozitii. Dispozitiile ilegale se anuleaza de consiliile populare si de comitetele sau birourile executive ale acestora. Aceste dispozitii pot fi suspendate de catre ministri sau ceilalti conducatori ai organelor centrale de specialitate, care au obligatia de a sesiza, in prealabil, cu privire la masura suspendarii, comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti. In situatia in care apar divergente intre comitetul executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti si organul central de specialitate, aceste divergente se supun spre rezolvare Consiliului de Ministri.
Organele locale de specialitate ale administratiei de stat pot transmite intre ele si unitatile pe care le coordoneaza, precum si intre aceste unitati, bunuri mobile aflate in administrarea lor.
De asemenea, pot transmite altor unitati de stat bunuri mobile pina la valoarea de 30.000 lei.

CAP. 8
Consiliul popular al municipiului Bucuresti si consiliile populare ale sectoarelor acestuia

ART. 87
Consiliul popular al municipiului Bucuresti conduce si raspunde de intreaga activitate locala de stat in municipiul Bucuresti, asigurind dezvoltarea multilaterala a acestuia corespunzator insemnatatii sale de Capitala a Republicii Socialiste Romania si de principal centru politic, economic, social-cultural, artistic si stiintific.

ART. 88
Hotaririle Consiliului popular al municipiului Bucuresti si deciziile comitetului sau executiv si obligatorii atit in curpinsul municipiului Bucuresti cit si al comunelor sale suburbane.

ART. 89
In sectoarele municipiului Bucuresti functioneaza consiliile populare, prin care oamenii muncii exercita puterea de stat in aceste unitati administrativ-teritoriale.

ART. 90
Consiliul popular al municipiului Bucuresti coordoneaza, indruma si controleaza activitatea consiliilor populare ale sectoarelor si ale comunelor suburbane, urmarind imbunatatirea continua a acesteia, precum si atragerea cetatenilor la rezolvarea treburilor de stat si obstesti; controleaza hotaririle consiliilor populare ale sectoarelor si ale comunelor sale suburbane.

ART. 91
Comitetele executive ale consiliilor populare ale sectoarelor municipiului Bucuresti si birourile executive ale consiliilor populare ale comunelor suburbane sint subordonate consiliilor populare care le-au ales si Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bucuresti.
Hotaririle consiliilor populare ale sectoarelor si ale comunelor suburbane, precum si deciziile comitetelor sau birourilor executive ale acestora, sint obligatorii in sectoarele sau comunele suburbane in care sint alese consiliile populare.

ART. 92
Prevederile referitoare la organizarea si functionarea consiliilor populare si a comitetelor sau birourilor lor executive se aplica, in mod corespunzator, consiliilor populare ale municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia, precum si comitetelor lor executive.

ART. 93
Consiliul popular al municipiului Bucuresti exercita, in mod corespunzator, atributiile prevazute in prezenta lege pentru toate categoriile de consilii populare.

ART. 94
Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Bucuresti exercita, in mod corespunzator, atributiile prevazute in prezenta lege pentru comitetele executive ale tuturor categoriilor de consilii populare
Presedintele Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bucuresti este, in acelasi timp, primarul general al Capitalei Republicii Socialiste Romania.
Presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare ale sectoarelor municipiului Bucuresti sint, in acelasi timp, si primarii sectoarelor.

ART. 95
Consiliile populare ale sectoarelor municipiului Bucuresti exercita, in mod corespunzator, atributiile prevazute la art. 41 si art. 42 pct. 2 lit.a) si c).

ART. 96
Comitetele executive ale consiliilor populare ale sectoarelor municipiului Bucuresti exercita, in mod corespunzator, atributiile prevazute la art. 50, 51, 52 si la art. 53 pct. 2.

CAP. 9
Alte dispozitii

ART. 97
In cazul in care functiile de presedinte, prim-vicepresedinte si vicepresedinti ai comitetului sau biroului executiv al consiliului popular au rams vacante, in mod exceptional si cu caracter provizoriu, pot fi delegate in aceste functii persoane care nu au calificarea de deputat.
Delegarea se face pina la efectuarea de noi alegeri in consiliul popular respectiv, prin decret prezidential pentru consiliul popular judetean si al municipiului Bucuresti si prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judetean si al municipiului Bucuresti pentru comitetele si birourile executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale.

ART. 98
In indeplinirea sarcinii de organizare a participarii cetatenilor la rezolvarea pe plan local a treburilor de stat si obstesti, comitetele executive sau, dupa caz, birourile executive ale consiliilor populare organizeaza comitete de cetateni pe circumscriptii electorale municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti sau comunale, pe linga institutii social-culturale, precum si pentru efectuarea unor lucrari de interes obstesc.
Comitetele de cetateni se aleg dupa sesiunile de constituire a consiliilor populare pe durata mandatului acesotra; ele raspund de activitatea lor in fata celor care i-au ales.

ART. 99
Incadrarea, transferarea si desfacerea contractelor de munca ale personalului cu functii de conducere si ale personalului tehnic, economic, de alta specialitate si administrativ din aparatul propriu se fac de catre comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare.
Incadrarea, transferarea, precum si desfacerea contractelor de munca ale adjunctilor conducatorilor organelor locale de specialtiate ale administratiei de stat, se fac potrivit legii, de catre comitetul sau biroul executiv al consiliului popular pe linga care functioneaza.
Incadrarea, transferarea si desfacerea contractelor de munca ale personalului tehnic, economic, de alta specialitate si administrativ din cadrul organelor locale de specialitate ale administratiei de stat se fac de catre organele de conducere colectiva sau, dupa caz, de catre conducator, potrivit competentei acestora.
Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot stabili ca presedintii, prim-vicepresdintii, si secretarii acestora, in compartimentele de activitate pe care le coordoneaza, prin dispozitii, sa incadreze in munca, sa transfere, sa sanctioneze disciplinar si sa desfaca contractul de munca personalului prevazut la alin. 1 si 2.
Birourile permanente ale comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti rezolva contestatiile: impotriva masurilor luate in conditiile disciplinare dispuse de conducatorii organelor locale de specialitate ale administratiei de stat, ai unitatilor economice si institutiilor social-culturale subordonate judetului, precum si impotriva sanctiunilor disciplinare dispuse de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare ierarhic inferioare care, potrivit Codului muncii sau altor dispozitii ale legii, nu au fost date in competenta judecatoriei ori a altor organe.

ART. 100
Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor emite regulamente de functionare pentru aparatul propriu, precum si pentru aparatul comitetelor si birourilor executive ierarhic inferioare.


Marți, 17 mai 2022, 01:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.