CONVENȚIA DE LA BASEL
privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, întocmită la 20 - 22 martie 1989
Textul actului publicat în M.Of. nr. 18/26 ian. 1991

PREAMBUL

Partile la prezenta conventie,
constiente de pericolul pe care il prezinta pentru sanatate si mediu deseurile periculoase si de alta natura, precum si transportul acestora in afara frontierelor,
tinind seama de amenintarea crescinda pentru sanatate si mediu a producerii si complexitatii tot mai mari, precum si a transportului in afara frontierelor al deseurilor periculoase si de alta natura,
tinind seama, de asemenea, ca cel mai eficient mod de a proteja sanatatea si mediul de pericolul acestor reziduuri este reducerea generarii lor la minimum din punct de vedere al cantitatii si/sau potentialului lor toxic,
convinse ca statele trebuie sa ia masurile necesare pentru ca gospodarirea reziduurilor, inclusiv transportul si eliminarea lor sa fie in concordanta cu protectia sanatatii si mediului indiferent de locul evacuarii lor,
observind ca statele trebuie sa ia masuri ca generatorul reziduurilor sa se achite de obligatiile privind transportul si eliminarea reziduurilor de o maniera care sa corespunda protectiei mediului,
recunoscind, fara rezerve, ca orice stat are dreptul suveran de a interzice intrarea sau eliminarea deseurilor straine pe teritoriul sau,
recunoscind, de asemenea, dorinta tot mai mare de a interzice transportul reziduurilor in afara frontierelor si eliminarea lor pe teritoriul altor state, in special al statelor in curs de dezvoltare,
convinse ca deseurile, in masura compatibilitatii cu gospodarirea rationala si eficienta a mediului, trebuie sa fie eliminate in statul in care au fost generate,
constiinte fiind ca transportul acestor reziduuri din statul in care au fost produse pe teritoriul oricarui alt stat va trebui permis numai cind este efectuat in conditii care nu pericliteaza sanatatea si mediul si se conformeaza prevederilor prezentei conventii,
considerind ca un control sporit al transportului reziduurilor in afara frontierelor va actiona ca un stimulent pentru gospodarirea lor ecologica rationala si pentru reducerea volumului acestui transport,
convinse ca statele trebuie sa ia masuri pentru schimbul corespunzator de informatii asupra controlului transporturilor acestor deseuri,
remarcind ca un numar de acorduri internationale si regionale abordeaza problema protectiei si conservarii mediului in privinta transportului de marfuri periculoase,
tinind seama de Declaratia Conferintei O.N.U. pentru Mediul Inconjurator (Stockholm, 1972), de liniile directoare si principiile pentru gospodarirea ecologica a deseurilor periculoase (Cairo), adoptate de catre Consiliul de Administratie P.N.U.E. prin Decizia nr.14/30 din 17 iunie 1987, de recomandarile Comitetului O.N.U. al expertilor in problema transportului marfurilor periculoase (formulate in 1957 si aduse la zi bianual), de recomandarile, declaratiile, instrumentele si regulamentele pertinente adoptate in cadrul Sistemului O.N.U. si de activitatea si studiile efectuate in cadrul altor organizatii internationale si regionale,
insusindu-si spiritul, principiile, scopurile si sarcinile Cartei Mondiale a Naturii adoptate de catre Adunarea generala a O.N.U. la cea de-a 37-a sesiune a sa (1982) ca regulament etic in problema protectiei mediului si a conservarii resurselor naturale,
afirmind ca statele sint raspunzatoare de indeplinirea obligatiilor lor internationale privind protectia sanatatii si conservarea mediului si, in consecinta, raspund in fata legii,
recunoscind ca, in cazul unei incalcari substantiale a prevederilor conventiei si a oricarui protocol al acesteia, se vor aplica dispozitiile pertinente ale dreptului international al tratatelor, constiente de necesitatea continuarii si punerii in aplicare a unor tehnologii ecologice rationale si putin poluante, a unor masuri de reciclare si a unor sisteme adecvate de intretinere, de gospodarire pentru a reduce la minimum producerea reziduurilor periculoase si a altor deseuri,
constiente, de asemenea, de preocuparea internationala crescinda pentru necesitatea unui control mai strict al transportului reziduurilor periculoase si de reducere la minimum a acestui transport,
preocupate de problema traficului ilicit transfrontier cu aceste reziduuri si al altor deseuri,
tinind seama de posibilitatile limitate ale statelor in curs de dezvoltare de a gospodari aceste reziduuri,
recunoscind necesitatea promovarii transferului de tehnologie pentru gospodarirea rationala a reziduurilor produse local, in special in tarile in curs de dezvoltare, conform spiritului liniilor directoare de la Cairo si Deciziei nr.14/16 a Consiliului de administratie al P.N.U.E cu privire la promovarea transferului de tehnologii pentru protectia mediului inconjurator,
recunoscind, de asemenea, ca reziduurile periculoase trebuie transportate in conformitate cu conventiile internationale pertinente,
convinse ca transportul reziduurilor in afara frontierelor trebuie permis numai cind transportul si eliminarea finala prezinta siguranta din punct de vedere ecologic,
hotarite sa protejeze printr-un control strict sanatatea omului si mediul inconjurator impotriva efectelor nocive rezultate din producerea si gospodarirea reziduurilor periculoase,
au convenit dupa cum urmeaza:

ARTICOLUL 1
Domeniul de aplicare a conventiei

1. Urmatoarele deseuri transportate in afara frontierelor vor fi considerate "deseuri periculoase" pentru scopurile prezentei conventii:

a) deseurile din categoriile trecute la anexa I, daca nu poseda nici o caracteristica indicata in anexa III; si,
b) deseurile care nu sint incluse in paragraful (a), dar sint considerate periculoase de catre legislatia interna a tarii importatoare, exportatoare sau de tranzit.

2. Deseurile apartinind categoriilor din anexa II care fac obiectul transportului peste frontiere vor fi considerate drept "alte deseuri", conform prezentei conventii.

3. Deseurile radioactive care sint supuse altor sisteme de control international, inclusiv instrumente internationale care se aplica special substantelor radioactive, sint excluse din cimpul de aplicare a prezentei conventii.

4. Deseurile generate de functionarea normala a navelor si a caror evacuare formeaza obiectul altor instrumente internationale sint excluse din cimpul de aplicare a prezentei conventii.

ARTICOLUL 2
Definitii

1. "Deseuri" - sint substantele sau obiectele care sint eliminate sau urmeaza a fi eliminate sau este necesar sa fie eliminate in conformitate cu legislatia nationala.

2. "Gospodarire" - inseamna colectarea, transportul si eliminarea deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, incluzind si masurile de securitate ce trebuie luate dupa depozitarea in locurile special amenajate.

3. "Deplasare transfrontiera" - este orice miscare a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri dintr-o zona aflata sub jurisdictia nationala a unui stat spre/sau printr-o zona aflata sub jurisdictia nationala a altui stat sau spre o zona ce nu e sub jurisdictia nationala a nici unui stat, cu conditia ca cel putin doua state sa fie implicate in aceasta deplasare.

4. "Eliminare" - este orice operatiune specificata in anexa IV a acestei conventii.

5. "Zona sau instalatie aprobata" - este o zona sau instalatie pentru eliminarea deseurilor periculoase, sau a altor reziduuri, care are autorizatia sau permisiunea sa opereze in acest scop, autorizatie emisa de o autoritate competenta a statului in care se afla instalatia sau zona respectiva de eliminare.

6. "Autoritate competenta" - autoritate guvernamentala desemnata de catre o parte ca fiind raspunzatoare, in cadrul unei zone geografice determinate, pentru a primi notificarea privind deplasarea transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, precum si orice informatii referitoare la acestea si pentru a raspunde la aceasta notificare, conform art. 6.

7. "Punctul focal" - este entitatea unei parti, la care se fac referiri in art. 5, responsabila cu primirea si comunicarea informatiilor conform art. 13 si 15.

8. "Gospodarirea ecologica rationala a deseurilor periculoase si a altor reziduuri" - inseamna totalitatea masurilor practice necesare unei gospodariri a acestor deseuri periculoase sau a altor reziduuri, de natura sa asigure protectia sanatatii omului si a mediului inconjurator impotriva efectelor nocive ce pot rezulta din aceste reziduuri.

9. "Zona aflata sub jurisdictia nationala a unui stat" - este orice zona terestra, maritima sau aeriana asupra careia un stat isi exercita competenta administrativa si legislativa, in conformitate cu legile internationale cu privire la protectia sanatatii omului si a mediului inconjurator. 10. "Stat exportator" - este partea care planifica initierea sau initiaza deplasarea transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri.

11. "Stat importator" - este partea pentru care se planifica sau se efectueaza deplasarea transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, in scopul eliminarii lor sau transbordarii inainte de a fi eliminate intr-o zona ce nu se afla sub jurisdictia nationala a nici unui stat.

12. "Stat de tranzit" - este orice stat, altul decit statul exportator sau importator, prin care se planifica sau se efectueaza o deplasare transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri.

13. "State interesate" - partile care sint state exportatoare sau importatoare si de tranzit, fie ca sint sau nu parti la prezenta conventie.

14. "Persoana" - este orice persoana fizica sau juridica.

15. "Exportator" - orice persoana ce se afla sub jurisdictia unui stat exportator, care organizeaza exportul de deseuri periculoase sau de alte reziduuri.

16. "Importator" - este orice persoana ce se afla sub jurisdictia unui stat importator, care organizeaza importul de deseuri periculoase sau de alte reziduuri.

17. "Agent de transport" - orice persoana care organizeaza transportul deseurilor periculoase sau a altor reziduuri.

18. "Producator" - orice persoana a carei activitate produce deseuri periculoase sau alte reziduuri sau, daca aceasta persoana nu este cunoscuta, persoana care este in posesia si/sau controleaza aceste deseuri.

19. "Eliminator" - orice persoana care primeste deseurile periculoase sau alte reziduuri si care efectueaza operatiile de eliminare a acestor deseuri. 20. "Organizatie de integrare politica si/sau economica" - orice organizatie constituita de state suverane, careia acestea i-au conferit competente in domeniile reglementate prin prezenta conventie si care au fost autorizate, in conformitate cu procedurile interne, sa semneze, ratifice, accepte, aprobe sau sa confirme oficial conventia sau sa adere la ea. 21. "Trafic ilicit" - orice deplasare transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, asa cum este specificata in art. 9.

ARTICOLUL 3
Definitii nationale ale deseurilor periculoase

1. Fiecare parte, in cel mult 6 luni dupa ce devine parte la aceasta conventie, trebuie sa informeze secretariatul conventiei asupra deseurilor, altele decit acelea inscrise in anexel I si II, considerate sau definite ca periculoase prin legislatia nationala proprie, precum si asupra oricaror dispozitii privind procedurile referitoare la transportul peste frontiere, aplicabile unor astfel de deseuri.

2. Fiecare parte va informa ulterior secretariatul cu privire la orice schimbare semnificativa a informatiilor furnizate in conformitate cu paragraful 1.

3. Secretariatul va informa imediat toate partile asupra informatiilor primite in conformitate cu paragrafele 1 si 2.

4. Partile trebuie sa puna la dispozitia exportatorilor lor informatiile care le sint comunicate de secretariat in conformitate cu paragraful 3.

ARTICOLUL 4
Obligatii generale

1. a) Partile, exercitindu-si drepturile lor de a interzice importul de deseuri periculoase sau alte deseuri, in scopul eliminarii lor, vor informa celelalte parti despre hotaririle lor, in conformitate cu art. 13.

b) Partile vor interzice sau nu vor permite exportul de deseuri periculoase sau de alte reziduuri catre partile care au interzis importul unor astfel de deseuri, cind vor fi notificate in conformitate cu alin. a) de mai sus.
c) Partile vor interzice sau nu vor permite exportul de deseuri periculoase sau de alte reziduuri daca statul importator nu isi va da consimtamintul in scris pentru importul acestor deseuri, in cazul in care statul importator nu a interzis in mod expres importul acestor deseuri.

2. Fiecare parte va adopta masurile necesare pentru a:

a) asigura ca producerea de deseuri periculoase sau de alte reziduuri este redusa la minimum, luind in considerare implicatiile sociale, tehnologice si economice;
b) asigura punerea in functiune a unor instalatii adecvate de eliminare care vor trebui sa fie situate, in masura posibila, in teritoriul tarii, in scopul eliminarii ecologice rationale a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri;
c) asigura ca persoanele implicate in administrarea deseurilor periculoase vor lua masurile necesare pentru a preveni cresterea poluarii ce ar rezulta dintr-o astfel de gospodarire si, daca o astfel de poluare are loc, sa reduca la minimum consecintele pentru sanatatea omului si mediul inconjurator;
d) asigura ca transportul peste frontiere al deseurilor periculoase si altor reziduuri sa fie redus la un minimum compatibil cu gestionarea eficace si dupa metode ecologic rationale si ca acesta sa fie efectuat astfel incit sanatatea omului si mediul inconjurator sa fie protejate impotriva efectelor nocive ce ar putea rezulta;
e) nu admite exportul de deseuri periculoase sau de alte reziduuri catre state sau grupuri de state care apartin unor organizatii de integrare economica si/sau politica, care sint parti, in special tari in curs de dezvoltare, care au interzis prin legislatia lor orice import, sau daca exista motive sa se creada ca deseurile in cauza nu vor fi gospodarite in mod rational din punct de vedere ecologic, in concordanta cu criteriile ce vor fi adoptate de catre parti la prima reuniune;
f) solicita ca informatiile asupra transporturilor peste frontiere de deseuri periculoase sau alte reziduuri, preconizate, vor ajunge la statele interesate, in conformitate cu anexa V A, pentru ca acestea sa poata evalua consecintele probabile asupra sanatatii omului si a mediului inconjurator a acestor transporturi;
g) preveni importurile de deseuri periculoase sau de alte reziduuri daca exista motivul sa se creada ca deseurile in cauza nu vor fi gospodarite conform unor metode ecologice rationale;
h) coopera cu celelalte parti si organizatii interesate, direct si prin secretariat, in special in difuzarea de informatii asupra transportului peste frontiere de deseuri periculoase sau de alte reziduuri, pentru a imbunatati gospodarirea ecologica rationala a unor astfel de deseuri si pentru a preveni traficul ilicit.

3. Partile considera ca traficul ilicit de deseuri periculoase sau de alte reziduuri constituie o infractiune penala.

4. Fiecare parte va adopta cele mai potrivite masuri juridice, administrative sau de alt fel, pentru a pune in aplicare si a asigura respectarea prevederilor acestei conventii, inclusiv masuri de prevenire si de pedepsire a actelor de conduita ce ar contraveni acestei conventii.

5. Partile nu vor autoriza exportul de deseuri periculoase sau de alte reziduuri catre un stat care nu este parte la conventie sau importul de astfel de deseuri dintr-un stat care nu este parte.

6. Partile cad de acord sa interzica exportul de deseuri periculoase sau de alte reziduuri in vederea eliminarii lor, in interiorul zonei situate la sud de paralela de 60 grade latitudine sudica, fie ca aceste deseuri fac sau nu obiectul unui transport peste frontiere.

7. In plus, fiecare parte:

a) va interzice tuturor persoanelor din jurisdictia sa nationala sa transporte sau sa elimine deseuri periculoase fara autorizatie sau fara a fi abilitata pentru o astfel de operatiune;
b) va cere ca toate deseurile periculoase care urmeaza sa fie transportate peste frontiera sa fie ambalate, etichetate si transportate conform regulilor internationale unanim acceptate si recunoscute in materie, urmarind ca practicile pertinente pe plan international sa fie respectate in mod corespunzator;
c) va cere ca deseurile periculoase sa fie insotite de un document de transport din punctul in care incepe transportul peste frontiera pina la punctul de eliminare finala.

8. Fiecare parte va cere ca deseurile periculoase exportate sa fie gospodarite rational din punct de vedere ecologic in statul importator, ca si in oricare alta parte.

La prima lor reuniune, partile vor conveni criteriile tehnice pentru gestiunea ecologica rationala a deseurilor ce formeaza obiectul prezentei conventii.

9. Partile vor lua masuri corespunzatoare pentru ca transportul peste frontiera sa fie autorizat, numai daca:

a) statul exportator nu are capacitatea tehnica si instalatiile necesare pentru eliminarea deseurilor respective intr-o maniera eficienta si rationala din punct de vedere ecologic; sau
b) deseurile respective sint solicitate ca materii prime pentru reciclare sau recuperare in industrie in statele importatoare; sau
c) transportul respectiv se conformeaza altor criterii convenite de catre parti, cu conditia ca aceste criterii sa nu contravina obiectivelor conventiei.

10. Obligatia care incumba, in virtutea prezentei conventii, asupra statelor in care sint produse deseuri periculoase, ca acestea sa fie gopodarite rational din punct de vedere ecologic, nu poate fi transferata in nici un caz statelor importatoare sau de tranzit.

11. Nimic din aceasta conventie nu va impiedica o parte sa impuna cerinte suplimentare, in conformitate cu prevederile conventiei si cu legislatia internationala, in vederea unei mai bune protectii a sanatatii omului si a mediului inconjurator.

12. Nici o dispozitie a prezentei conventii nu va aduce nici o atingere suveranitatii statelor asupra apelor lor teritoriale delimitate in conformitate cu dreptul international, nici drepturilor suverane si jurisdictiei pe care o exercita statele in zona lor economica exclusiva si asupra platoului continental , conform dreptului international, si nici exercitarii de catre navele si aeronavele tuturor statelor a drepturilor de libera navigatie asa cum sint acestea reglementate in dreptul international si asa cum rezulta din instrumentele internationale pertinente.

13. Partile se angajeaza sa examineze periodic posibilitatea de a reduce volumul si/sau potentialul poluant al deseurilor periculoase si a altor reziduuri care sint exportate spre alte state, in special catre tarile in curs de dezvoltare.

ARTICOLUL 5
Desemnarea autoritatilor competente si a punctului focal

Pentru usurarea aplicarii acestei conventii, partile:

1. vor desemna sau stabili una sau mai multe autoritati competente si un singur punct focal. O singura autoritate competenta va fi desemnata sa primeasca notificarile in cazul unui stat de tranzit;

2. vor informa secretariatul, in cadrul unei perioade de 3 luni de la data intrarii in vigoare a acestei conventii, asupra organizatiilor pe care le-au desemnat drept autoritati competente si puncte focale;

3. vor informa secretariatul, intr-o perioada de o luna de la data adoptarii deciziei, asupra oricaror modificari in ceea ce priveste desemnarea efectuata conform paragrafului 2 de mai sus.

ARTICOLUL 6
Transportul peste frontiere intre parti

1. Statul exportator va informa sau va cere ca producatorul sau firma exportatoare sa informeze in scris, prin intermediul autoritatii competente a statului exportator, autoritatile competente ale statelor prin care deseurile periculoase urmeaza sa fie transportate. Aceste notificari vor contine declaratiile si informatiile specificate in anexa V A, redactata intr-o limba acceptabila statului importator. Este necesara trimiterea unei singure notificari fiecarui stat implicat.

2. Statul importator va raspunde, in scris, acceptind transportul cu sau fara conditii, refuzind permisiunea pentru transport sau cerind informatii suplimentare. O copie a raspunsului final al statului importator va fi trimisa autoritatilor competente din statele interesate care sint parti la conventie.

3. Statul exportator nu va autoriza inceperea transportului peste frontiere pina cind nu a primit confirmarea scrisa ca:

a) exportatorul a primit consimtamintul scris al statului importator; si
b) exportatorul a primit din partea statului importator confirmarea existentei unui contract intre exportator si eliminator, specificind eliminarea ecologica rationala a deseurilor.

4. Fiecare stat de tranzit care este parte va confirma prompt primirea notificarii persoanei care a facut-o. Ulterior, el poate sa-si faca cunoscuta pozitia in scris, in 60 de zile, consimtind la transport cu sau fara rezerve, refuzind permisiunea pentru transport sau cerind informatii suplimentare. Statul exportator nu va permite ca transportul peste frontiera si inceapa pina cind nu s-a primit consimtamintul scris al statului de tranzit. In orice caz, daca vreodata o parte decide sa nu ceara un acord scris, in conditii generale sau specifice, pentru transportul peste frontiere in tranzit al deseurilor periculoase sau isi modifica reglementarile in aceasta privinta va informa imediat celelalte parti asupra deciziei lui, conform art. 13. In acest ultim caz , daca statul exportator nu primeste nici un raspuns in 60 de zile de la trimiterea notificarii catre statul de tranzit, acesta poate autoriza efectuarea exportului prin statul de tranzit.

5. In cazul transportului peste hotare al reziduurilor si daca reziduurile respective nu sint definite din punct de vedere juridic sau considerate ca deseuri periculoase decit:

a) de catre statul exportator, prevederile paragrafului 9 al acestui articol care se aplica importatorului sau eliminatorului si statului importator se vor aplica "mutatis mutandis" si exportatorului si statului exportator;
b) de catre statul importator sau de catre statele importatoare si de tranzit care sint parti, prevederile paragrafelor 1, 3, 4, 6 ale acestui articol care se aplica exportatorului si statului exportator se vor aplica "mutatis mutandis" importatorului si statului importator respectiv;
c) de catre orice stat de tranzit parte, caruia i se vor aplica prevederile paragrafului 4.

6. Statul exportator poate, conditionat de acordul scris al statelor implicate, sa permita producatorului sau exportatorului sa utilizeze o notificare generala in cazul in care deseurile periculoase sau alte tipuri de deseuri avind aceleasi caracteristici fizice si chimice sint transportate in mod regulat catre acelasi eliminator prin acelasi punct vamal al statului exportator, prin acelasi punct vamal al statului importator si, in caz de tranzit, prin aceleasi puncte vamale de intrare si iesire ale statului sau statelor de tranzit.

7. Statele interesate isi pot da acordul scris pentru utilizarea notificarii generale la care se face referire in paragraful 6, pentru comunicarea anumitor informatii, cum ar fi cantitatile exacte sau liste periodice de deseuri periculoase sau alte tipuri de deseuri care trebuie transportate.

8. Notificarea generala si acordul scris la care se face referire in paragrafele 6 si 7 sint valabile pentru mai multe transporturi de deseuri periculoase sau alte deseuri pentru o perioada maxima de 12 luni.

9. Partile vor cere ca fiecare persoana care isi ia raspunderea pentru transportul peste frontiera al deseurilor periculoase sau altor tipuri de deseuri sa semneze documentul de transport la predarea sau receptionarea deseurilor.

De asemenea, partile cer ca cel care le evacueaza sa informeze si exportatorul si autoritatea competenta a statului exportator de receptia deseurilor si de terminarea eliminarii, dupa metodele specificate in notificare.

Daca aceste informatii nu sint primite de catre statul exportator, autoritatea competenta din statul exportator va instiinta statul importator.

10. Notificarea si raspunsul cerut de acest articol vor fi transmise autoritatii competente din statele parti implicate sau autoritatilor guvernamentale competente in cazul statelor care nu sint parte la aceasta conventie.

11. Orice deplasare peste frontiera a deseurilor periculoase va fi asigurata dupa cum prevad regulamentele din statele importatoare sau de tranzit care sint parti.

ARTICOLUL 7

Deplasarea peste frontiera dintr-un stat parte prin state care nu sint parte la conventieDispozitiile paragrafului 2 al art. 6 al conventiei se vor aplica "mutatis mutandis" cu privire la deplasarea peste frontiera a deseurilor periculoase sau a altor tipuri de deseuri dintr-un stat parte prin state care nu sint parte la conventie.

ARTICOLUL 8
Obligatia de reimportare

Cind un transport de deseuri periculoase sau alte reziduuri, asupra carora statele au cazut de acord, subiect al prevederilor prezentei conventii, nu se poate realiza in conditiile din contract, statul exportator va asigura intoarcerea reziduurilor respective in statul exportator de catre exportator, daca nu se pot gasi solutii alternative pentru evacuarea lor intr-un mod care sa respecte protectia mediului inconjurator in 90 de zile de la data cind statul importator a informat statul exportator si secretariatul sau o alta perioada asupra carora statele au cazut de acord. Statul exportator si orice parte de tranzit nu se vor opune, nu vor impiedica sau preveni intoarcerea acestor deseuri in statul exportator.

ARTICOLUL 9
Traficul ilicit

1. In cadrul acestei conventii, orice deplasare transfrontiera a unor deseuri periculoase sau a altor reziduuri este considerata a fi trafic ilicit, daca s-a efectuat:

a) fara notificarea expresa a tuturor statelor interesate, conform prevederilor prezentei conventii; sau
b) fara consimtamintul unui anume stat interesat, in conformitate cu prevederile prezentei conventii; sau
c) cu consimtamintul statelor obtinut prin falsificare, declaratie falsa sau frauda; sau
d) fara a se conforma materialiceste cu documentele; sau
e) prin eliminarea deliberata (de exemplu, deversare) a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, care contravine acestei conventii si principiilor generale ale dreptului international.

2. In cazul in care transportul peste frontiere de deseuri periculoase sau alte reziduuri este considerat drept trafic ilicit ca urmare a comportamentului exportatorului sau producatorului, statul exportator va trebui sa asigure ca deseurile periculoase in cauza sa fie:

a) reimportate de catre exportator sau producator sau, daca este necesar, de catre el insusi, in propriul teritoriu, sau daca aceasta nu este posibil;
b) eliminate, de o maniera conforma prevederilor prezentei conventii, intrun termen de 30 de zile din momentul in care statul exportator a fost informat cu privire la traficul ilicit sau intr-un alt termen ce va fi convenit de catre statele interesate. In acest scop, partile interesate nu se vor opune reimportului acestor deseuri in statul de export, nici nu-l vor preveni si nici nu-l vor impiedica.

3. In cazul unei deplasari transfrontiere de deseuri periculoase sau alte reziduuri, considerata ca trafic ilicit ca rezultat al actelor comise de importator sau eliminator, statul importator va asigura ca deseurile respective sa fie eliminate ecologic rational de catre importator sau eliminator sau, daca este necesar, de catre el insusi, in 30 de zile de la data cind traficul ilicit a fost adus la cunostinta statului importator, sau orice alta perioada convenita de state. In acest scop, partile interesate vor coopera, daca este necesar, la eliminarea deseurilor, cu respectarea conditiilor ecologice rationale.

4. In cazurile in care responsabilitatea pentru traficul ilicit nu poate fi atribuita nici exportatorului (producatorului) sau importatorului (eliminatorului), partile interesate sau alte parti, dupa caz, vor asigura, in cooperare, eliminarea deseurilor in cauza in cel mai scurt timp, cu respectarea metodelor ecologice rationale fie in statul exportator, fie in statul importator sau in alta parte.

5. Fiecare parte va adopta legi nationale interne pentru a preveni si a pedepsi traficul ilicit. Partile vor coopera in vederea realizarii obiectivelor acestui articol.

ARTICOLUL 10
Cooperarea internationala

1. Partile vor coopera pentru a imbunatati si a asigura gospodarirea in conditii ecologice rationale a deseurilor periculoase si a altor reziduuri.

2. In acest scop, partile:

a) la cerere, vor oferi informatii, pe baza bilaterala sau multilaterala, in vederea promovarii metodelor ecologice rationale pentru gospodarirea deseurilor periculoase si a altor reziduuri, inclusiv armonizarea standardelor tehnice si a practicilor pentru controlul adecvat al deseurilor periculoase si altor reziduuri;
b) vor coopera pentru controlul efectelor deseurilor periculoase asupra sanatatii omului si a mediului inconjurator;
c) vor coopera, conform legilor nationale, reglementarilor si politicilor, in dezvoltarea si punerea in aplicare a unor noi tehnologii cu deseuri cit mai reduse si optimizarea tehnologiilor existente in vederea eliminarii, in masura posibilului, a producerii de deseuri periculoase si de alte reizduuri si realizarea unor metode mai eficiente pentru asigurarea gospodaririi deseurilor periculoase in conditii ecologice rationale, pe baza studiului efectelor economice, sociale si ecologice decurgind din adoptarea acestor tehnologii noi sau imbunatatite;
d) vor coopera activ, conform legilor nationale, reglementarilor si politicilor, in domeniul transferului de tehnologii si al sistemelor de gospodarire ecologica rationala a deseurilor periculoase si a altor reziduuri. Ele vor coopera, de asemenea, in dezvoltarea capacitatii tehnice in statele parti, in special acelea care necesita si solicita asistenta tehnica in acest domeniu;
e) vor coopera in dezvoltarea normelor tehnice corespunzatoare si/sau codurilor de practici corespunzatoare.

3. Partile vor utiliza mijloacele adecvate pentru a coopera in vederea acordarii de asistenta tehnica tarilor in curs de dezvoltare privind punerea in aplicare a subparagrafelor a), b) si c) din paragraful 2 al art. 4.

4. Tinind cont de necesitatile tarilor in curs de dezvoltare, cooperarea intre parti si intre organizatii internationale competente este incurajata pentru promovarea, "inter alia", a constientizarii opiniei publice, a realizarii unei gospodariri ecologice rationale a deseurilor periculoase si a altor reziduuri si adoptarea unor tehnici noi, mai putin poluante.

ARTICOLUL 11
Intelegeri bilaterale, multilaterale si regionale

1. Fara a incalca prevederile art. 4 paragraful 5, partile pot incheia intelegeri sau acorduri bilaterale, multilaterale si regionale privind deplasarea transfrontiera a deseurilor periculoase si a altor reziduuri cu partile sau cu state care nu sint parti in conventie, in asa fel ca astfel de intelegeri sau acorduri sa nu contravina gospodaririi ecologice rationale a deseurilor periculoase si a altor reziduuri, conform prevederilor prezentei conventii. Aceste intelegeri sau acorduri vor stipula prevederi care nu vor fi mai putin rationale din punct de vedere ecologic decit cele stipulate in conventie, tinind seama in special de interesele statelor in curs de dezvoltare.

2. Partile vor notifica secretariatului cu privire la orice acord sau intelegeri bilaterale, multilaterale sau regionale mentionate in paragraful 1 si la cele pe care le-au incheiat inainte de intrarea in vigoare a prezentei conventii, in scopul de a controla transportul deseurilor periculoase in afara frontierelor intre partile semnatare ale unor astfel de acorduri. Prevederile conventiei nu vor afecta transporturile in afara frontierelor desfasurate in baza acestor acorduri, cu conditia ca acestea sa fie compatibile cu gospodarirea rationala din punct de vedere ecologic a deseurilor periculoase conform cerintelor conventiei.

ARTICOLUL 12
Consultari cu privire la problema responsabilitatii

Partile vor coopera in vederea adoptarii cit mai curind posibil a unui protocol care sa stabileasca procedurile adecvate in ceea ce priveste raspunderea si compensatiile pentru pagubele ce pot rezulta din transportul peste frontiere al deseurilor periculoase si al altor reziduuri.

ARTICOLUL 13
Transmiterea informatiilor

1. Partile trebuie, cind li se aduce la cunostinta, sa asigure ca, in cazul producerii unui accident in timpul unei miscari transfrontiere de deseuri periculoase sau al depozitarii lor, si care prezinta riscuri pentru sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator din alte state, aceste state sa fie informate imediat cu privire la evenimentul respectiv.

2. Partile trebuie sa se informeze reciproc, prin secretariat, asupra:

a) schimbarilor privind desemnarea autoritatilor competente si/sau punctelor focale, conform art. 5;
b) schimbarilor in definitia nationala a reziduurilor periculoase, in conformitate cu art. 3; si, cit mai curind posibil,
c) deciziilor lor de a nu consimti total sau partial la importul de deseuri periculoase sau alte reziduuri pentru depozitarea in zona jurisdictiei lor nationale;
d) deciziilor lor de a limita sau de a interzice exportul deseurilor periculoase sau al altor reziduuri;
e) oricaror alte informatii necesare conform paragrafului 4 al acestui articol.

3. Partile, in conformitate cu reglementarile si legile nationale, vor transmite prin secretariat, conferintei partilor, stabilita in art. 15, inaintea incheierii anului calendaristic, un raport asupra anului precedent, continind urmatoarele informatii:

a) autoritatile competente si punctele focale desemnate de ele conform art. 5;
b) informatiile privind transportul in afara frontierelor al deseurilor periculoase in care au fost implicate, inclusiv:
(i) cantitatea deseurilor exportate, categoria careia ii apartin, proprietatile, destinatia, tarile de tranzit si metodele de evacuare enuntate ca raspuns la notificare;
(ii) cantitatea si celelalte date de mai sus privind deseurile importate;
(iii) eliminari care nu s-au desfasurat conform planului;
(iv) eforturi de a realiza o reducere a cantitatii de deseuri care se transporta in afara frontierelor;
c) informatii privind masurile adoptate pentru implementarea conventiei;
d) informatii statistice adecvate privind efectul asupra mediului si sanatatii pe care il au generarea, transportul si eliminarea deseurilor periculoase;
e) informatii privind acordurile bilaterale, multilaterale si regionale incheiate conform art. 12;
f) informatii privind accidentele survenite in transportul deseurilor si masurilor luate pentru solutionarea acestora;
g) informatii privind metodele de eliminare in zona jurisdictiei lor nationale;
h) informatii privind masurile luate pentru elaborarea tehnologiilor pentru reducerea si/sau eliminarea deseurilor;
i) alte probleme pe care conferinta partilor le considera relevante;
j) partile, conform legilor si reglementarilor nationale, vor asigura trimiterea copiilor fiecarei notificari si a raspunsului privind transportul deseurilor in afara frontierelor la secretariat, atunci cind o parte ce considera ca mediul sau poate fi afectat de respectivul transport a cerut acest lucru.

ARTICOLUL 14
Aspecte financiare

1. Partile sint de acord sa stabileasca, conform nevoilor specifice ale diferitelor regiuni si subregiuni, centre regionale sau subregionale pentru perfectionare si transfer de tehnologie privitoare la gospodarirea deseurilor periculoase si a altor tipuri de deseuri si la reducerea productiei deseurilor.

Partile vor decide asupra stabilirii unor mecanisme potrivite de finantare, cu caracter voluntar.

2. Partile vor lua in considerare stabilirea unui fond special pentru a ajuta pe o baza provizorie, in caz de situatii de urgenta, reducerea pagubelor datorate accidentelor in transportul peste frontiere al deseurilor periculoase sau al altor deseuri sau in timpul evacuarii acestor deseuri.

ARTICOLUL 15
Conferinta partilor

1. Se instituie o conferinta a partilor. Prima intilnire a conferintei partilor va fi convocata de directorul executiv al P.N.U.E. nu mai tirziu de un an dupa intrarea in vigoare a acestei conventii. In continuare, intilnirile obisnuite ale conferintei partilor vor fi tinute la intervale regulate, stabilite de conferinta la prima intrunire.

2. Intilnirile extraordinare ale conferintei partilor vor fi tinute atunci cind va fi considerat necesar de catre aceasta sau la cererea scrisa a oricarei tari semnatare, cu conditia ca intr-o perioada de sase luni de la comunicarea ei catre secretariat sa fie sprijinita de cel putin o treime dintre semnatare.

3. Conferinta partilor va trebui sa fie de acord si sa adopte in unanimitate regulile procedurale pentru conferinta si pentru orice alt organ subsidiar pe care-l stabileste, precum si regulamentul financiar care va stabili participarea financiara a partilor la conventia prezenta.

4. La prima intilnire partile vor examina toate masurile suplimentare necesare sa ajute la indeplinirea responsabilitatilor cu privire la protectia si conservarea mediului marin in contextul prezentei conventii.

5. Conferinta partilor supravegheaza permanent punerea in aplicare a prevederilor prezentei conventii si anume:

a) incurajeaza armonizarea politicilor, strategiilor si masurilor necesare pentru reducerea la minimum a daunelor aduse sanatatii omului si mediului inconjurator de catre deseurile periculoase si alte deseuri;
b) analizeaza si adopta, dupa cum este necesar, amendamentele la aceasta conventie si la anexele ei, luind in considerare, "inter alia", informatiile stiintifice, tehnice, economice si ecologice disponibile;
c) examineaza si adopta orice alta masura necesara pentru scopurile acestei conventii in lumina experientei cistigate in functionarea si exploatarea intelegerilor si aranjamentelor prevazute in art. 11;
d) analizeaza si adopta protocoalele; si
e) stabileste organele subsidiare considerate ca necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei conventii.

6. Natiunile Unite si agentiile specializate ale acesteia, la fel ca oricare stat ce nu este parte la aceasta conventie, pot fi reprezentate in calitate de observator la intilnirile conferintei partilor. Oricare alt organism sau agentie , national sau international, guvernamental sau neguvernamental, calificate in domenii inrudite cu deseurile periculoase sau alte deseuri, care a informat secretariatul cu privire la dorinta de a fi reprezentat in calitate de observator la o intilnire a conferintei partilor, poate fi admis numai daca cel putin o treime din partile prezente nu obiecteaza. Admiterea si participarea observatorilor vor fi supuse regulilor de procedura adoptate de conferinta.

7. Conferinta partilor va intocmi, in termen de trei ani dupa intrarea in vigoare a conventiei si la cel putin sase ani dupa aceea, o evaluare a eficientei sale si, daca se considera necesar, adoptarea unei interdictii partiale sau complete de transport al deseurilor periculoase si altor deseuri in lumina celor mai recente informatii stiintifice, ecologice, tehnice si economice.

ARTICOLUL 16
Secretariatul

1. Functiile secretariatului vor fi:

a) sa initieze sedintele prevazute in art. 15 si 17;
b) sa pregateasca si sa transmita rapoartele bazate pe informatiile primite in concordanta cu art. 3, 4, 6, 11 si 13, ca si pe informatiile venite de la sedinte ale unor organe subsidiare stabilite in art. 15, ca si pe baza informatiilor potrivite, furnizate de entitati guvernamentale si neguvernamentale pertinente;
c) sa pregateasca rapoarte asupra activitatilor desfasurate pentru exercitarea functiilor sale in aceasta conventie si sa le prezinte conferintei partilor;
d) sa asigure coordonarea necesara cu organismele internationale pertinente si in particular sa intre in astfel de aranjamente administrative si contractuale dupa cum este necesar pentru indeplinirea eficace a functiilor sale ;
e) sa comunice cu punctele focale si autoritatile competente stabilite de parti in concordanta cu art. 5 al acestei conventii;
f) sa colecteze informatii privind zonele nationale autorizate si facilitati ale partilor adecvate pentru evacuarea deseurilor lor periculoase si a altor deseuri si sa vehiculeze aceste informatii intre parti;
g) sa primeasca si sa transmita informatii de la si catre parti despre:
- surse de asistenta tehnica si perfectionare;
- abilitati tehnice si stiintifice disponibile;
- surse de informare si expertiza; si
- disponibilitatea resurselor cu privire la acordarea de asistenta, dupa cerere in domenii ca:
. manevarea sistemului de informare al conventiei;
. gospodarirea deseurilor periculoase si a altor deseuri;
. tehnologii sigure din punct de vedere ecologic in legatura cu deseurile periculoase si alte deseuri, ca tehnologiile fara deseuri sau cu deseuri putine;
. evaluarea capacitatilor si amplasamentelor pentru evacuare;
. controlul deseurilor periculoase si a altor deseuri; si
- raspunsuri in cazuri de urgenta;
h) sa furnizeze partilor, dupa cerere, informatii asupra consultantilor sau a firmelor de consult ce au competenta necesara in domeniu, care pot asista partile la examinarea unei instiintari pentru un transport peste frontiere, sa concorde transportul deseurilor periculoase sau al altor deseuri cu instiintarea pertinenta si/sau faptul ca facilitatile disponibile propuse pentru deseurile periculoase sau alte deseuri sint sigure din punct de vedere ecologic atunci cind au motive sa creada ca deseurile in discutie nu vor fi gospodarite intr-un mod sigur din punct de vedere ecologic. Orice asemenea examinare nu va fi in sarcina secretariatului;
i) sa sprijine partile, la cerere, in identificarea cazurilor de trafic ilicit si sa transmita imediat partilor orice informatie primita privind traficul ilicit;
j) sa coopereze cu partile si cu organizatiile pertinente si competente, precum si cu agentiile pentru asigurarea de experti si echipament pentru asistenta rapida acordata statelor in caz de situatii de urgenta; si k) sa-si indeplineasca orice alte functiuni importante scopurilor acestei conventii, dupa cum vor fi stabilite de conferinta partilor.

2. Functiile secretariatului vor fi indeplinite provizoriu de U.N.E.P. pina cind prima sedinta a conferintei partilor se va tine in conformitate cu art. 15.

3. La prima sa sedinta, conferinta partilor va desemna secretariatul dintre organizatiile interguvernamentale competente care isi arata dorinta de a indeplini functiile secretariatului acestei conventii. La aceasta sedinta conferinta partilor va analiza, de asemenea, modul in care secretariatul provizoriu isi exercita functiile ce i-au fost incredintate in conformitate cu prevederile paragrafului 1 de mai sus si va decide asupra structurilor adecvate pentru exercitarea acestor functii.

ARTICOLUL 17
Amendamente la conventie

1. Orice parte poate propune amendamente la aceasta conventie si orice parte la protocol poate propune amendamente la acest protocol. Astfel de amendamente vor lua in considerare, "inter alia", consideratii stiintifice si tehnice pertinente.

2. Amendamentele la aceasta conventie vor fi adoptate la adunarea conferintei partilor semnatare. Amendamentele la orice protocol vor fi adoptate la adunarea partilor. Textul oricarui amendament propus la aceasta conventie sau la oricare protocol va fi comunicat partilor de catre secretariat cu cel putin 6 luni inainte de sedinta la care este propusa pentru adoptare. Secretariatul va comunica de asemenea amendamentele propuse semnatarilor conventiei pentru informare.

3. Partile vor face eforturi pentru a se ajunge la o intelegere unanima asupra amendamentelor propuse conventiei. Daca toate eforturile de acord unanim au esuat, in ultima instanta, amendamentul va fi aprobat printr-un vot majoritar de 3/4 al partilor prezente si va fi supus ratificarii, aprobarii, confirmarii sau acceptarii.

4. Procedura mentionata in paragraful 3 de mai sus se aplica amendamentelor la orice protocol si o majoritate de 2/3 a partilor, care voteaza la sedinta, va fi suficienta pentru a fi adoptate.

5. Instrumentele de ratificare, aprobare, confirmare oficiala sau acceptare a amendamentelor vor fi pastrate in arhiva. Amendamentele adoptate conform paragrafelor 3 sau 4 de mai sus vor intra in vigoare intre partile care le-au acceptat in a 90-a zi dupa receptia de catre depozitar a instrumentelor lor de ratificare, aprobare, confirmare formala sau acceptare de catre cel putin 3/4 dintre parti care au acceptat amendamentele la protocolul implicat.

Amendamentele vor intra in vigoare pentru orice alta parte in a 90-a zi dupa ce partea depoziteaza instrumentele ei de ratificare, aprobare, confirmare formala sau acceptare a amendamentelor.

6. Pentru scopul acestui articol parti prezente si care voteaza inseamna partile prezente si care voteaza pozitiv sau negativ.

ARTICOLUL 18
Adoptarea si amendarea anexelor

1. Anexele conventiei sau ale protocoalelor vor forma parte integranta a conventiei sau protocolului, dupa cum este cazul si, numai daca nu este exprimat altfel, in mod expres, o referinta la aceasta conventie sau la protocoalele ei constituie in acelasi timp o referinta la orice anexa din ea. Astfel de anexe trebuie restrinse la chestiuni stiintifice, tehnice si administrative.

2. Exceptind ceea ce poate fi prevazut altfel in orice protocol cu privire la anexele sale, se va aplica urmatoarea procedura propunerii, adoptarii si intrarii in vigoare a anexelor auxiliare la aceasta conventie sau la anexele la un protocol:

a) anexele la aceasta conventie si protocoalele ei vor fi propuse si adoptate conform procedurii descrise in art. 17 paragrafele 2, 3 si 4;
b) orice parte care nu poate accepta o anexa in plus la aceasta conventie sau o anexa la orice protocol pe care l-a semnat va notifica depozitarului in scris despre acest lucru in sase luni de la data comunicarii adoptarii. Depozitarul va informa fara intirziere toate partile asupra instiintarii primite „ O parte poate oricind sa inlocuiasca o declaratie anterioara de neacceptare cu una de acceptare si atunci aceste anexe vor intra in vigoare pentru aceasta parte;
c) dupa sase luni de la data punerii in circulatie a comunicarii, anexa va deveni valabila pentru toate partile la conventie sau la orice protocol care nu au supus o instiintare conforma cu prevederea subparagrafului (b) de mai sus.

3. Propunerea, adoptarea si intrarea in vigoare a amendamentelor la anexele acestei conventii sau la oricare protocol vor fi supuse aceleasi proceduri ca pentru propunerea, adoptarea si intrarea in vigoare a anexelor la conventie sau a anexelor la protocol. Anexele si amendamentele ulterioare vor lua in consideratie, "inter alia", consideratii pertinente stiintifice si tehnice.

4. Daca o anexa auxiliara sau un amendament la o anexa implica un amendament la aceasta conventie sau la orice protocol, anexa auxiliara sau anexa amendata nu va intra in vigoare pina cind amendamentul respectiv nu intra in vigoare.

ARTICOLUL 19
Verificare

Orice parte care are motive sa creada ca o alta parte isi incalca sau si-a incalcat obligatiile asumate prin aceasta conventie poate informa secretariatul si intr-un asemenea caz va informa simultan si imediat, direct sau prin secretariat, partea impotriva careia s-au facut acuzatiile. Toate informatiile pertinente trebuie supuse de catre secretariat partilor.

ARTICOLUL 20
Solutionarea conflictelor

1. In cazul unui conflict intre parti cu privire la interpretarea, aplicarea sau respectarea conventiei sau a protocoalelor, acestea vor cauta o solutionare a conflictului prin negocieri sau prin mijloace pasnice.

2. Daca partile implicate nu-si pot solutiona conflictul prin mijloacele de mai sus, conflictul, daca partile in conflict sint de acord, va fi supus Curtii Internationale de Justitie sau arbitrajului, in conditiile stabilite in anexa VI „ In orice caz, lipsa unei intelegeri cu privire la supunerea conflictului Curtii Internationale de Justitie sau arbitrajului nu va absolvi partile de responsabilitatea continuarii cautarii rezolvarii lui prin mijloacele mentionate in paragraful I.

3. In timpul ratificarii, acceptarii, aprobarii, confirmarii oficiale sau aderarii la aceasta conventie sau oricind dupa aceea, statul sau o organizatie de integrare politica si/sau economica poate declara ca recunoaste "ipso facto", obligatoriu si fara intelegere speciala, fata de orice parte care accepta aceeasi obligatie:

a) supunerea conflictului Curtii Internationale de Justitie; si/sau
b) arbitrajul in conformitate cu procedurile stabilite in anexa VI.

O asemenea declaratie trebuie adusa la cunostinta secretariatului in scris, acesta comunicind-o tuturor partilor.

ARTICOLUL 21
Semnarea

Aceasta conventie va putea fi semnata de state, organizatii de integrare economice si/sau politice si de Namibia la Basel, pe data de 22 martie 1989, si la Berna, la Departamentul Federal al Afacerilor Externe, in Elvetia, de la 23 martie 1989 pina la 30 iunie 1989, si la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York, de la 1 iulie 1989 pina la 22 martie 1990.

ARTICOLUL 22
Ratificarea, acceptarea, confirmarea oficiala sau aprobarea

1. Aceasta conventie va fi supusa ratificarii, acceptarii, confirmarii oficiale sau aprobarii de catre state, de catre Namibia, reprezentata de Consiliul Natiunilor Unite pentru Namibia, si confirmarii oficiale sau aprobarii de catre organizatiile de integrare politice si/sau economice. Instrumentele de ratificare, acceptare, confirmare oficiala sau aprobare vor fi depuse, impreuna , la depozitar.

2. Orice organizatie mentionata in paragraful 1 de mai sus care devine parte la aceasta conventie, fara ca nici unul din statele sale membre sa fie parte, va fi supusa obligatiilor impuse de conventie.

Daca unu sau mai multe state membre ale unei astfel de organizatii sint parti in conventie, organizatia si statele ei membre decid asupra responsabilitatilor lor respective cu privire la executarea obligatiilor lor in conformitate cu prevederile prezentei conventii.

In astfel de cazuri, organizatia si statele membre nu sint abilitate sa-si exercite simultan drepturile in cadrul conventiei.

3. In instrumentele lor de confirmare oficiala sau de aprobare, organizatiile mentionate in paragraful 1 de mai sus vor declara aria competentei lor referitoare la problemele reglementate prin conventie.

De asemenea, aceste organizatii notifica toate modificarile importante cu privire la aria lor de competenta, iar depozitarul informeaza partile.

ARTICOLUL 23
Aderarea

1. Aceasta conventie este deschisa aderarii statelor, a Namibiei, reprezentata de catre Consiliul Natiunilor Unite pentru Namibia, si organizatiilor de integrare politica si/sau economica de la data la care conventia nu mai este deschisa semnarii. Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar.

2. In instrumentele lor de aderare, organizatiile mentionate in paragraful 1 de mai sus vor indica aria competentei lor in domeniile reglementate prin conventie. Aceste organizatii vor mai informa depozitarul in legatura cu orice modificare substantiala intervenita in aria lor de competenta.

3. Prevederile art. 22 paragraful 2 se vor aplica organizatiilor de integrare politica si/sau economica care adera la prezenta conventie.

ARTICOLUL 24
Dreptul la vot

1. Sub rezerva dispozitiilor din paragraful 2 de mai jos, fiecare parte la aceasta conventie are dreptul la un vot.

2. Organizatiile de integrare politica si/sau economica, conform ariei lor de competenta, in conformitate cu art. 22 paragraful 3 si art. 23 paragraful 2, isi vor exercita dreptul de vot cu un numar de voturi egal cu numarul statelor lor membre care sint parti la conventie sau la protocoalele pertinente. Aceste organizatii nu isi exercita dreptul de vot daca statele lor membre si-l exercita pe al lor si invers.

ARTICOLUL 25
Intrare in vigoare

1. Prezenta conventie intra in vigoare la 90 de zile dupa depunerea celui de -al douazecilea instrument de ratificare, adoptare, confirmare oficiala, aprobare sau aderare.

2. Pentru fiecare stat sau organizatie de integrare politica sau economica care ratifica, accepta, aproba sau confirma oficial prezenta conventie sau care adera la aceasta, dupa data depunerii celui de-al douazecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare, de confirmare oficiala sau de aderare, conventia va intra in vigoare la 90 de zile de la data depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, confirmare oficiala sau aderare de catre statul respectiv sau organizatia de integrare politica sau economica respectiva.

3. In conformitate cu scopurile paragrafelor 1 si 2 de mai sus, nici unul din instrumentele depuse de catre o organizatie de integrare politica sau economica nu trebuie sa fie considerat ca un instrument suplimentar pe linga instrumentele deja depuse de catre statele membre ale organizatiei respective.

ARTICOLUL 26
Rezerve si declaratii

1. Nici o rezerva sau derogare nu se poate face de la aceasta conventie.

2. Paragraful 1 al acestui articol nu impiedica nici un stat sau organizatie de integrare politica sau economica, atunci cind semneaza, ratifica, accepta, aproba, confirma oficial sau adera la aceasta conventie, sa faca declaratii sau precizari de pozitii, scrise sau orale, oricare ar fi denumirea acestora, referitoare, intre altele, la armonizarea legilor si reglementarilor sale cu prevederile acestei conventii, cu conditia ca aceste declaratii sau precizari sa nu vizeze anularea sau modificarea efectelor juridice ale prevederilor conventiei in aplicarea lor de catre statul respectiv.

ARTICOLUL 27
Denuntarea

1. In orice moment, dupa trei ani de la data la care aceasta conventie a intrat in vigoare pentru o parte, acea parte poate denunta conventia prin inaintarea unei notificari scrise in acest sens catre depozitar.

2. Denuntarea va intra in vigoare la un an dupa primirea notificarii de catre depozitar sau la orice data ulterioara, mentionata in notificare.

ARTICOLUL 28
Depozitarul

Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va fi depozitarul conventiei si al oricarui protocol al acesteia.

ARTICOLUL 29
Texte autentice

Textele originale in araba, chineza, engleza, franceza, rusa si spaniola ale acestei conventii sint autentice in aceeasi masura.

Drept care subsemnatii, avind deplinele puteri, au semnat prezenta conventie.

Intocmita in cadrul Conferintei de la Basel, 20-22 martie 1989.


ANEXA 1

CATEGORII DE DESEURI CE URMEAZA A FI SUPUSE CONTROLULUI

Fluxuri de deseuri

 1. Y 1 Deseuri de natura chimica, provenite din spitale, centre medicale si clinici
 2. Y 2 Deseuri rezultate din productia si prepararea produselor farmaceutice
 3. Y 3 Deseuri farmaceutice si ale produselor medicamentoase
 4. Y 4 Deseuri de la fabricarea si utilizarea biocidelor si produselor fitofarmaceutice
 5. Y 5 Deseuri de la fabricarea si utilizarea produselor chimice de conservare a lemnului
 6. Y 6 Deseuri de la producerea, prelucrarea si utilizarea solventilor organici
 7. Y 7 Deseuri de la procese de tratare termica si alte operatii de tratare, continind cianuri
 8. Y 8 Deseuri de uleiuri minerale, care nu corespund scopului initial de folosire
 9. Y 9 Deseuri petroliere/ape uzate, hidrocarburi in amestecuri cu apa, emulsii
 10. Y10 Substante uzate si articole continind sau contaminate cu PCB (difenilpoliclorinat) si/sau PCT (terfenile policlorinate) si/sau PBB (difenil polibronurate)
 11. Y11 Reziduuri gudronate, provenind de la rafinare, distilare si orice tratament pirolitic
 12. Y12 Deseuri de la productia si utilizarea cernelurilor, colorantilor, pigmentilor, lacurilor si vopselelor
 13. Y13 Deseuri de la productia si utilizarea rasinilor, latexului, plastifiantilor si a adezivilor
 14. Y14 Substante chimice uzate provenite din cercetare si dezvoltare sau activitati in invatamint, care nu sint identificate si/sau sint noi si a caror efecte asupra omului si/sau mediului inconjurator nu sint cunoscute
 15. Y15 Deseuri de natura exploziva care nu fac obiectul altor legislatii
 16. Y16 Deseuri de la productia, prelucrarea si utilizarea chimicalelor fotografice si materiale de lucru aferente
 17. Y17 Deseuri rezultate de la procese de tratare a suprafetei metalelor si materialelor plastice
 18. Y18 Reziduuri provenind din operatii de eliminare a deseurilor industriale Deseuri avind constituenti ca:
 19. Y19 Metal carbonili
 20. Y20 Beriliu; compusi de beriliu
 21. Y21 Compusi de crom hexavalent
 22. Y22 Compusi de cupru
 23. Y23 Compusi de zinc
 24. Y24 Arsen; compusi de arsen
 25. Y25 Seleniu; compusi de seleniu
 26. Y26 Cadmiu; compusi de cadmiu
 27. Y27 Antimoniu; compusi de antimoniu
 28. Y28 Telur; compusi de telur
 29. Y29 Mercur; compusi de mercur
 30. Y30 Taliu; compusi cu taliu
 31. Y31 Plumb; compusi de plumb
 32. Y32 Compusi neorganici de flor, exclusiv fluoruri de calciu
 33. Y33 Cianuri anorganice
 34. Y34 Solutii acide sau acizi in forma solida
 35. Y35 Solutii bazice sau baze in forma solida
 36. Y36 Azbest (vata si fibre)
 37. Y37 Compusi organofosforici
 38. Y38 Cianuri organice
 39. Y39 Fenoli, compusi fenolici incluzind clorfenolii
 40. Y40 Eteri
 41. Y41 Solventi organo-halogenati
 42. Y42 Solventi organici, exclusiv solventii halogenati
 43. Y43 Orice compus de dibenzo-furan policlorinat
 44. Y44 Orice compus de dibenzo-p-dioxin-policlorinat
 45. Y45 Compusi organohalogenati altii decit substantele la care se refera aceasta anexa (ex.: Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).


  ANEXA 2

  CATEGORII DE REZIDUURI CARE NECESITA UN TRATAMENT SPECIAL

  • Y46 Deseuri menajere
  • Y47 Reziduuri provenind de la incinerarea deseurilor menajere.


  ANEXA 3

  LISTA CARACTERISTICILOR PERICULOASE

  1 H1 Explozive O substanta exploziva sau deseu este o substanta solida sau lichida (sau amestecuri de substante sau deseuri) care este ea insasi capabila prin reactie chimica sa produca gaze la o astfel de temperatura si presiune si cu o astfel de viteza, pentru a cauza pagube imprejurimilor

  3 H3 Lichide inflamabile Cuvintul "inflamabil" are acelasi inteles ca "flamabil"; lichidele inflamabile sint lichide sau amestecuri de lichide sau lichide continind solide si solutie sau suspensie (de exemplu vopsele, lacuri etc.), dar nu includ substantele sau deseurile altfel clasificate pe baza caracteristicilor lor periculoase, care dau o tensiune de vapori inflamabil la temperaturi nu mai mari de 60,5 grade C, intr-o incinta inchisa de testare, sau nu mai mult de 65,6 grade C in incinte deschise de testare. (Intrucit rezultatele testelor in incinte deschise si cele inchise nu sint strict comparabile si chiar rezultatele individuale de la acelasi test sint, de multe ori, variabile, abaterile de la punctele de mai sus, care fac posibile astfel de variatii, vor fi considerate conforme acestei definitii).

  4.1. H4.1 Solide inflamabile Solide sau deseuri solide, altele decit cele clasificate ca explozive, care, in conditiile intilnite la transport, sint usor combustibile ori pot cauza sau contribui la foc prin frictiune

  4.2. H4.2 Substante sau deseuri labile la combustie spontana Substante sau deseuri care sint labile la incalzire spontana in conditii normale ce apar la transport sau la incalzirea in contact cu aerul sau devenind atunci labile a lua foc

  4.3. H4.3 Substante sau deseuri care, in contact cu apa, emit gaze inflamabile Substante sau deseuri care, prin interactiune cu apa, sint labile a deveni instantaneu inflamabile sau a forma gaze inflamabile in cantitati periculoase

  5.1. H5.1 Oxidanti Substante sau deseuri care, in timp ce ele insele nu sint necesar combustibile, pot, in general, prin formarea de oxigen sau contribuirea la aceasta, cauza combustia altor materiale

  5.2. H5.2 Peroxizi organici Substante organice sau deseuri care contin structura bivalenta -0-0- sint substante termale instabile, care pot sa se descompuna exotermic autoaccelerat

  6.1. H6.1 Otravuri (acute) Substante sau deseuri labile, fie pentru a cauza moartea sau vatamari serioase, fie pentru a afecta sanatatea umana, daca sint inhalate sau in contact cu pielea

  6.2. H6.2 Substante infectioase Substante sau deseuri continind microorganisme viabile sau toxinele acestora, care sint cunoscute sau suspectate a cauza infectii la animale sau oameni

  8 H8 Corosivi Substante sau deseuri care, prin actiune chimica, vor cauza pagube serioase cind sint in contact cu tesuturi vii sau in caz de scurgere vor afecta sau chiar distruge alte bunuri sau mijloace de transport; acestea pot, de asemenea, cauza alte afectiuni

  9 H10 Eliberarea gazelor toxice in contact cu aerul sau apa Substante sau deseuri care, prin interactiune cu aerul sau apa, sint labile a produce gaze toxice in cantitati periculoase

  9 H11 Toxice (efecte intirziate sau cronice) Substante sau deseuri care, daca sint inhalate sau ingerate sau daca penetreaza pielea, pot conduce la efecte intirziate sau cronice, incluzind si efecte cancerigene

  9 H12 Ecotoxice Substante sau deseuri care, daca sint eliberate, prezinta sau pot prezenta, imediat sau cu intirziere un impact aversiv asupra mediului inconjurator prin bioacumulare si/sau efecte toxice asupra sistemelor biotice

  9 H13 Capabile, prin orice mijloc, dupa evacuare, sa formeze alte materiale care poseda oricare din caracteristicile enumerate mai sus.

  Teste Pericolele potentiale corespunzatoare citorva tipuri de deseuri nu sint in prezent totalmente documentate; testele pentru definirea cantitativa a acestor pericole nu exista. Cercetari ulterioare sint necesare pentru a determina mijloacele de caracterizare a proprietatilor potential vatamatoare asupra omului si/sau asupra mediului inconjurator ale acestor deseuri. Teste standardizate au fost elaborate in cazul substantelor pure. Multe tari si-au dezvoltat teste nationale, care pot fi aplicate la materialele incluse in anexa I, pentru a decide daca acestea se incadreaza in oricare din caracteristicile redate in aceasta anexa.


  ANEXA 4

  OPERATIUNI DE ELIMINARE

  A. Operatii care nu sint legate de posibilitatea de recuperare a resursei, reciclare, refacere, reutilizare directa sau alte alternative de utilizare Sectiunea A cuprinde toate operatiile de astfel de eliminari, asa cum intervin acestea in practica.

  • D 1 Depozitarea pe sau in pamint (ex.: acoperiri de teren etc.)
  • D 2 Tratari de pamint (ex.: biodegradarea lichidelor sau descarcarilor de namoluri pe pamint etc.)
  • D 3 Injectare la adincime (ex.: injectarea evacuarilor pompabile in subteran, saline etc.)
  • D 4 Evacuari de suprafata (ex.: depozitarea lichidelor sau namolurilor in lagune etc.)
  • D 5 Acoperiri de teren special proiectate (ex.: dispunerea in celule, cuve izolate una de alta si de mediu etc.)
  • D 6 Evacuare intr-un receptor de apa, exceptind marile si oceanele
  • D 7 Evacuarea in mari/oceane, incluzind interfata apa - nisip
  • D 8 Tratament biologic, nespecificat nicaieri in aceasta anexa, din care rezulta, in final, compusi sau amestecuri care sint eliminate prin intermediul oricaror operatii din sectiunea A
  • D 9 Tratamente fizico-chimice, nespecificate in aceasta anexa, din care rezulta, in final, compusi sau amestecuri care sint eliminate prin intermediul oricarei operatii in sectiunea A (ex.: evaporare, uscare, calcinare, neutralizare, precipitare etc.)
  • D10 Incinerare pe terenuri
  • D11 Incinerare pe mare
  • D12 Depozitari permanente (ex.: depozitari de containere in o mina etc.)
  • D13 Regrupare inainte de a se incadra in oricare din operatiile din sectiunea A
  • D14 Reambalarea inaintea operatiilor din sectiunea A
  • D15 Reconditionari prealabile oricarei operatiuni din sectiunea A

  B. Operatii care pot duce la recuperarea, reciclarea, reclamarea resurselor, direct reutilizabile sau utilizabile pe alte cai Sectiunea B cuprinde toate acele operatii privitoare la materialele legal definite sau considerate a fi deseuri periculoase si care, altfel, ar fi fost destinate pentru operatiile incluse in sectiunea A.

  • R 1 Folosite drept combustibili (altfel decit in incinerare directa) sau alte mijloace de generare a energiei
  • R 2 Refacerea solventilor/regenerarea
  • R 3 Reciclarea/refacerea substantelor organice care nu sint folosite ca solventi
  • R 4 Reciclarea/refacerea (recuperarea) metalelor sau compusilor metalici
  • R 5 Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice
  • R 6 Regenerarea acizilor sau bazelor
  • R 7 Recuperarea componentelor folosite pentru inlaturarea poluarii
  • R 8 Recuperarea componentelor de la cataliza
  • R 9 Utilizarea uleiurilor rerafinate sau alte reutilizari ale uleiurilor anterior folosite
  • R10 Tratarea solului in folosul agriculturii sau al imbunatatirii conditiilor ecologice
  • R11 Utilizarea materialelor reziduale obtinute de la oricare din operatiile numerotate R1-R10
  • R12 Schimbul de reziduuri pentru reutilizarea lor in oricare din operatiile numerotate R1-R11
  • R13 Acumularea de material, cu intentia de utilizare la una din operatiile din sectiunea B.


  ANEXA 5A

  INFORMATII CE VOR FI FURNIZATE CU OCAZIA NOTIFICARII

  1. 1. Motivul pentru exportul deseurilor
  2. 2. Exportatorul de deseuri *1)
  3. 3. Producatorul(ii) de deseuri si locul de producere *1)
  4. 4. Eliminatorul de deseuri si actualul loc de eliminare *1)
  5. 5. Transportatorii(ul) intentionati a fi folositi pentru transportul deseurilor sau agentii acestora, daca sint cunoscuti *1)
  6. 6. Tara de export al deseurilor Autoritatea competenta *2)
  7. 7. Tarile prevazute a fi tranzitate Autoritatea competenta *2)
  8. 8. Tarile de import al deseurilor Autoritatea competenta *2)
  9. 9. Notificarea generala sau speciala
  10. 10. Data(e) prevazuta pentru expediere(i) si perioada de timp in care deseurile vor fi exportate si itinerariul propus (incluzind punctele de intrare si iesire) *3)
  11. 11. Mijlocul de transport planificat (auto, cale ferata, naval, aer, ape interioare)
  12. 12. Informatii referitoare la asigurare *4)
  13. 13. Denumirea si descrierea fizica a deseurilor, incluzind numarul Y si numarul ONU si compozitia acestora *5) si informatii privitoare la toate masurile speciale de manevrare, incluzind masurile de urgenta, prevazute pentru cazurile de accidente
  14. 14. Tipul de ambalaj (impachetare) prevazut (ex.: vrac, rezervor, cisterna)
  15. 15. Cantitatea estimata in greutate/volum *6)
  16. 16. Procesul din care deseurile au rezultat *7)
  17. 17. Pentru deseurile enumerate in anexa I, clasificarile din anexa II: caracteristicile periculoase, numarul H si clasa ONU
  18. 18. Metoda de eliminare, conform anexei III
  19. 19. Declaratiile producatorului de deseuri si exportatorului, in vederea certificarii exactitatii informatiilor
  20. 20. Informatii (inclusiv descrierea tehnica a instalatiei de eliminare a deseurilor) comunicate exportatorului/producatorului de catre eliminatorul deseurilor si pe care acesta din urma s-a bazat cind a considerat ca operatiunea de eliminare prevazuta poate avea loc in conditii ecologic rationale conform legilor si regulamentelor tarii importatoare
  21. 21. Informatii privind contractul dintre exportator si eliminator.

  NOTE:

  *1) Numele si adresele complete, telefoane, telex sau nume si numar de telefax si/sau numere de telefon, de telex sau de telefax pentru persoanele ce urmeaza a fi contactate.
  *2) Numele si adresele complete, telefoanele, numerele de telex sau telefax.
  *3) In cazul de notificari generale acoperind mai multe expedieri, vor fi necesare a fi mentionate fiecare data de expediere a fiecarui transport, daca acestea sint cunoscute, sau frecventa transporturilor.
  *4) Informatii referitoare la dispozitiile pertinente in materie de asigurare si modul in care exportatorul, transportatorul si eliminatorul le respecta.
  *5) Natura si concentratiile celor mai periculoase componente, in termeni de toxicitate si alte pericole prezentate de deseuri, atit in ce priveste manipularea, cit si in ce priveste metoda de eliminare propusa.
  *6) In cazul unei notificari generale referitoare la mai multe transporturi, vor fi necesare a fi incluse datele privitoare la cantitatea totala estimata si la cantitatea estimata pentru fiecare transport individual.
  *7) Este necesar, cu atit mai mult, a estima pericolul si a determina si propune eliminatorului operatiile cele mai adecvate.


  ANEXA 5B

  INFORMATII NECESARE A FI PREVAZUTE PE DOCUMENTUL DE TRANSPORT

  1. 1. Exportatorul de deseuri*)
  2. 2. Producatorul (fabricantul) de deseuri si locul de producere*)
  3. 3. Eliminatorul de deseuri si locul efectiv de eliminare*)
  4. 4. Transportatorul(ii) de deseuri*) sau agentul(ii) acestuia
  5. 5. Subiectul notificarii generale sau speciale
  6. 6. Data de incepere a transportului transfrontier si datele si semnaturile pe documentele insotitoare ale fiecarei persoane care preia transportul de deseuri
  7. 7. Mijlocul de transport (sosea, cale ferata, cale de navigatie interna, maritima, aer), incluzind tarile de export, de tranzit si import, precum si punctele de intrare si iesire, cind acestea sint cunoscute
  8. 8. Descrierea generala a deseurilor (starea fizica, denumirea si clasa de expeditie ONU, numarul ONU, numarul Y si numarul H, daca este aplicabil)
  9. 9. Informatii privind necesitatile (precautiile) speciale de manipulare, incluzind masurile de urgenta in caz de accidente
  10. 10. Tipul si numarul de colete
  11. 11. Cantitatea in greutate/volum
  12. 12. Declaratia producatorului de deseuri sau exportatorului ca informatiile sint corecte (adevarate)
  13. 13. Declaratia producatorului sau exportatorului, indicind ca nu sint obiectii din partea nici unui stat participant (autoritati competente) pentru operatiunea de export
  14. 14. Certificat de la eliminator cu privire la receptia la locul destinat eliminarii si indicarea metodei de eliminare finala si data aproximativa a eliminarii.

  NOTE:

  Informatiile necesare pe documentele de transport vor fi, in toate cazurile posibile, integrate intr-un singur document cu tot ce este necesar conform reglementarilor de transport. Acolo unde nu este posibil, informatiile vor fi completate fara a le respecta pe cele cerute prin regulile de transport.
  Documentul de transport va avea si instructiuni referitoare la persoana imputernicita sa furnizeze informatii si sa completeze formularele.
  *) Numele si adresele complete, telefoanele, numerele de telex, telefon sau telefax, precum si numele si numerele de telefon, de telex sau de telefax ale persoanelor ce vor fi contactate in caz de urgenta.


  ANEXA 6

  ARBITRAJUL

  ARTICOLUL 1

  In afara cazului unor dispozitii contrare acordului prevazut de art. 20, procedura de arbitraj se va desfasura in conformitate cu art. 2-10 de mai jos.

  ARTICOLUL 2

  Partea reclamanta va notifica secretariatului ca partile au cazut de acord sa supuna diferendul arbitrajului, conform paragrafelor 2 sau 3 din art. 20, si va include in mod expres articolele din conventie a caror interpretare sau aplicare constituie cauza diferendului. Secretariatul va inainta informatiile astfel primite tuturor partilor la conventie.

  ARTICOLUL 3

  Tribunalul de arbitraj se compune din 3 membri. Fiecare dintre partile in litigiu va desemna un arbitru, iar cei doi arbitri astfel desemnati vor desemna, de comun acord, un al treilea arbitru, care va fi presedinte al tribunalului.

  Acesta nu va fi conational al uneia dintre partile in litigiu, nici rezident pe teritoriul vreunuia dintre ele, nici angajat al acestora, nici implicat, in cazul respectiv, in alta calitate.

  ARTICOLUL 4

  1. Daca presedintele tribunalului de arbitraj nu a fost inca desemnat in interval de doua luni de la desemnarea celui de-al doilea arbitru, secretarul general O.N.U. - la solicitarea oricareia dintre parti - il va desemna in urmatoarele doua luni.

  2. Daca una dintre partile in litigiu nu desemneaza un arbitru in doua luni de la primirea solicitarii, cealalta parte il poate informa pe secretarul general O.N.U., care va desemna presedintele tribunalului de arbitraj in termen de doua luni. Dupa desemnare, presedintele tribunalului de arbitraj va cere partii care nu a desemnat un arbitru sa se conformeze in termen de doua luni. La expirarea perioadei respective il va informa pe secretarul general O.N.U., care va rezolva acest aspect peste alte doua luni.

  ARTICOLUL 5

  1. Tribunalul de arbitraj va decide conform legislatiei internationale si prevederilor conventiei.

  2. Orice tribunal de arbitraj constituit in baza prevederilor prezentei anexe va stabili reguli de procedura proprii.

  ARTICOLUL 6

  1. Deciziile tribunalului de arbitraj, atit in chestiuni de procedura, cit si in cele de continut, vor fi luate prin majoritatea de voturi a membrilor sai.

  2. Tribunalul poate lua masurile necesare in vederea stabilirii faptelor. El poate, la solicitarea uneia dintre parti, sa recomande masurile indispensabile de protectie.

  3. Partile in diferend trebuie sa creeze toate facilitatile necesare pentru buna desfasurare a procedurii arbitrale.

  4. Absenta sau neprezentarea unei parti in diferend nu trebuie sa constituie un impediment in procedura.

  ARTICOLUL 7

  Tribunalul are dreptul sa cunoasca si sa decida asupra contrareclamatiilor ce vizeaza in mod direct obiectul diferendului.

  ARTICOLUL 8

  Atit timp cit tribunalul de arbitraj nu decide altfel, in baza circumstantelor particulare ale cazului, plata cheltuielilor de judecata, incluzind remunerarea membrilor sai, va fi impartita in mod egal de cele doua parti. Tribunalul va inregistra toate aceste cheltuieli si, in final, va prezenta o situatie definitiva partilor.

  ARTICOLUL 9

  Orice parte ce are un interes legitim in problema in diferend, care poate fi afectata prin decizia in caz, poate interveni in procedura cu consimtamintul tribunalului.

  ARTICOLUL 10

  1. Tribunalul trebuie sa pronunte sentinta in termen de 5 luni de la data la care a fost constituit, cu conditia de a nu fi necesar a se extinde termenul limita pentru o perioada ce nu depaseste 5 luni.

  2. Sentinta tribunalului de arbitraj trebuie sa fie motivata. Aceasta este definitiva si obligatorie pentru partile in diferend.

  3. Orice diferend ce poate aparea intre parti referitor la interpretarea sau executarea deciziei poate fi supus spre solutionare de fiecare parte la tribunalul de arbitraj care a dat-o sau, daca acesta nu poate fi solicitat, de alt tribunal constituit in acest scop.


  Miercuri, 19 iunie 2019, 16:13

  Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.