LEGE nr.314 din 18 iunie 2001
pentru reglementarea situației unor societăți comerciale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 338/26 iun. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Societățile comerciale care în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi nu își vor fi majorat capitalul social la nivelul minim stabilit de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.33 din 29 ianuarie 1998, sunt dizolvate de drept și intră în lichidare pe această dată.

Art. 2. - (1) Constatarea dizolvării de drept a societăților comerciale prevăzute la art. 1 se face prin încheiere a judecătorului delegat la registrul comerțului, la sesizarea camerelor de comerț și industrie teritoriale sau a statului, prin Ministerul Finanțelor Publice și organele sale teritoriale, cu procedura necontencioasă.

(2) Publicitatea legală a constatării dizolvării se face prin afișarea la oficiul registrului comerțului a încheierii judecătorului delegat, cuprinzând în anexă lista cu societățile comerciale dizolvate, pe Internet, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe tabel și cu reducerea de 50% a tarifului aferent, costurile de publicitate fiind suportate de Ministerul Finanțelor Publice. O dată cu afișarea la oficiul registrului comerțului încheierea judecătorului delegat se comunică direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după caz, unde își au sediul societățile comerciale prevăzute la art. 1 și 6.

Art. 3. - (1) Încheierea judecătorului delegat este supusă numai recursului. Recursul poate fi declarat de societatea comercială în cauză, de creditorii săi sau de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la data afișării încheierii judecătorului delegat.

(2) Dispozițiile art. 60 alin. (3) și (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, și ale art. VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale rămân aplicabile.

(3) Tribunalul poate admite recursul atunci când constată că societatea comercială a fost în imposibilitate de a se conforma dispozițiilor art. 1 și îi poate acorda un termen de cel mult 3 luni pentru completarea capitalului social.

(4) Societatea comercială care nu își va completa capitalul social în termenul acordat de tribunal se dizolvă de drept și se radiază, din oficiu, din registrul comerțului, pe data expirării acelui termen.

(5) Dispozițiile art. 2 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4. - (1) Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul împotriva încheierii judecătorului delegat a fost respins, societatea comercială dizolvată de drept se radiază din oficiu, fără nici o altă formalitate.

(2) Dacă recursul a fost admis, se va proceda conform hotărârii instanței judecătorești.

(3) Publicitatea legală a radierii se consideră efectuată prin afișarea încheierii judecătorului delegat, prevăzută la art. 2 alin. (2), la care se adaugă o listă rectificativă cuprinzând societățile comerciale cu privire la care s-a admis recursul, menționându-se hotărârea tribunalului. Lista rectificativă va fi afișată cel puțin 30 de zile și va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în condițiile art. 2 alin. (2). Despre aceasta se înștiințează și Ministerul Finanțelor Publice prin organele sale teritoriale.

Art. 5. - (1) Lichidarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 se face cel mai târziu în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Pe data lichidării, dar nu mai târziu de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societățile comerciale prevăzute la art. 1 se radiază, din oficiu, din registrul comerțului.

Art. 6. - (1) Societățile cu răspundere limitată cu asociat unic, constituite cu încălcarea dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 31/1990, republicată, sunt dizolvate de drept și se radiază, din oficiu, din registrul comerțului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Asociatul unic al societăților comerciale prevăzute la alin. (1) răspunde nelimitat și solidar pentru obligațiile sociale ale societății comerciale dizolvate de drept.

(3) Dispozițiile art. 2, art. 3 alin. (1) și (2) și ale art. 4 se aplică în mod corespunzător.

Art. 7. - În cazul în care bunurile imobile și mobile din patrimoniul societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 6 nu au intrat în proprietatea altor persoane până la data dizolvării de drept ori în cadrul procedurii lichidării, sunt aplicabile, după data radierii societăților comerciale, dispozițiile art. 477 din Codul civil.

Art. 8. - Dizolvarea de drept și radierea efectuate în temeiul prezentei legi se înscriu, din oficiu, în registrul comerțului, fără plata de taxe.

Art. 9. - Dispozițiile prezentei legi nu se aplică societăților comerciale aflate la data intrării în vigoare a prezentei legi într-o procedură de lichidare ori de reorganizare judiciară sau de faliment, aceste societăți urmând să fie lichidate și radiate potrivit reglementărilor legale aplicabile acelei proceduri.

Art. 10. - În vederea determinării capitalului social deținut de societatea comercială, echivalentul în lei al valutei liber convertibile, vărsată drept capital social, se calculează la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României din ziua vărsământului.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă alin. (5) și (6) ale art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.133 din 27 iunie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/1997.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 18 iunie 2001.
Nr. 314.


Joi, 02 decembrie 2021, 12:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.