ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.108 din 27 iunie 2001
privind exploatațiile agricole
Textul actului publicat în M.Of. nr. 352/30 iun. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Exploatațiile agricole sunt forme complexe de organizare a proprietății, prin care se pun în valoare pământul, animalele și celelalte mijloace de producție, interconectate într-un sistem unitar, în vederea executării de lucrări, prestării de servicii și obținerii eficiente de produse agricole.

Art. 2. - Exploatațiile agricole pot fi formate din una sau mai multe proprietăți de terenuri, animale și mijloace necesare procesului de producție agricolă.

Art. 3. - Exploatațiile agricole se diferențiază în funcție de:
a) natura juridică a acestora;
b) forma de proprietate;
c) natura activității pe care o desfășoară;
d) mărimea economică și dimensiunea acestora:
- comerciale;
- familiale.

Art. 4. - Exploatațiile agricole vor fi conduse și administrate de specialiști acreditați de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, la propunerea organelor de specialitate de la nivelul județelor și al municipiului București.

CAPITOLUL II
Dimensionarea exploatațiilor agricole comerciale

Art. 5. - (1) Dimensiunile minime pentru exploatațiile agricole comerciale sunt:

A. Pentru sectorul vegetal:
a) cereale, plante tehnice și medicinale:
- zona de câmpie 110 ha;
- zona de deal 50 ha;
b) pajiști naturale cultivate și culturi furajere pentru zona de munte 25 ha;
c) legume 2 ha;
d) plantații de pomi și pepiniere 5 ha;
e) căpșunerii, arbuști fructiferi 1 ha;
f) plantații de vii nobile, pepiniere și hamei 5 ha;
g) sere și solarii 0,5 ha;

B. Pentru sectorul animalier:
a) vaci de lapte 15 capete;
b) taurine la îngrășat 50 de capete;
c) oi sau capre 300 de capete;
d) porci 100 de capete;
e) alte specii de animale 100 de capete;
f) găini ouătoare 2000 de capete;
g) păsări pentru carne 5000 de capete;
h) alte specii de pasări 1000 de capete;
i) apicultură 50 de familii.

C. Pentru sectorul piscicol:
a) bazine amenajate pentru producerea puietului de pește 10 ha;
b) bazine amenajate pentru producerea peștelui de consum 20 ha;
c) păstrăvării 1 ha.

(2) Exploatațiile agricole înființate cu respectarea dimensiunilor minime, prevăzute la alin. (1), vor beneficia de facilități financiare, similare celor practicate în statele Uniunii Europene.

Art. 6. - Exploatațiile agricole se pot constitui din:
a) terenurile dobândite în proprietate de persoanele fizice sau juridice, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare:
b) terenurile dobândite prin acte juridice între vii și pentru cauză de moarte;
c) terenurile rezultate în urma schimburilor efectuate conform prevederilor art. 12 și 13 din Legea nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor;
d) terenurile rezultate prin asocierea liber consimțită a proprietarilor individuali;
e) terenurile arendate;
f) terenurile concesionate;
g) terenurile în proprietate comună, deținute în devălmășie;
h) terenurile în proprietate comună, pe cote-părți (indiviziune).

CAPITOLUL III
Sprijinul acordat exploatațiilor agricole

Art. 7. - Producătorii agricoli care dețin sau administrează exploatații agricole, dimensionate potrivit art. 5 alin. (1), pot beneficia de sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții pe produs, în scopul îmbunătățirii eficienței economice, creșterii producției și indicilor de calitate ai produselor agricole.

Art. 8. - (1) Lista produselor agricole, fondurile și sursele de finanțare se aprobă anual de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, pentru plăți directe, acordate producătorilor agricoli organizați în exploatații agricole, pe perioada unui an de producție.

(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, prin an de producție se înțelege perioada corespunzătoare caracteristicilor biologice ale produselor sau grupelor de produse agricole, numit și an agricol.

Art. 9. - (1) Exploatațiile agricole pot beneficia de facilități financiare din partea statului pentru investiții privind cumpărarea de tractoare, utilaje agricole, instalații pentru irigat, construcții de spații de producție, de stocare, de protecția mediului, construcții de adăposturi în zootehnie, sere, plantații de pomi, viță de vie, hamei, căpșunerii etc.

(2) Fondurile și sursele de finanțare, precum și modul de acordare a facilităților prevăzute la alin. (1), care nu sunt reglementate expres prin acte normative speciale, se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, înainte de începerea anului agricol.

Art. 10. - Exploatațiile agricole și deținătorii de depozite autorizate beneficiază de ajutoare de depozitare pentru produse agricole, în condițiile legii.

Art. 11. - Producătorii agricoli organizați în exploatații agricole primesc de la procesatori ajutoare de producție sub formă de avans, de cel puțin 30% din valoarea contractată, pe baza contractelor încheiate între aceștia înainte de începerea anului agricol.

Art. 12. - (1) Producătorii agricoli, proprietari sau administratori de exploatații agricole, pot beneficia de credit ipotecar potrivit legii.

(2) Pentru garantarea creditului primit, prevăzut la alin. (1), pot fi ipotecate bunurile imobile sau gajate bunurile mobile, inclusiv certificatele de depozit.

CAPITOLUL IV
Exploatații agricole familiale

Art. 13. - Exploatațiile agricole cu dimensiuni sub limitele prevăzute la art. 5 alin. (1) sunt exploatații agricole familiale.

Art. 14. - (1) Exploatațiile agricole familiale pot beneficia de servicii de consultanță gratuite, conform legislației în vigoare.

(2) Exploatațiile agricole familiale pot fi stimulate pentru practicarea agriculturii ecologice, prin acordarea de facilități financiare suplimentare, stabilite prin legi speciale.

CAPITOLUL V
Organizarea teritoriului exploatațiilor agricole

Art. 15. - (1) Prin organizarea teritoriului exploatațiilor agricole se înțelege cadrul necesar pentru buna desfășurare a proceselor de producție, prin stabilirea categoriilor de folosință a terenurilor, schimbul de terenuri, rectificări de hotare, amplasarea și dimensionarea exploatațiilor tarlalelor și parcelelor.

(2) Organizarea teritoriului exploatațiilor agricole se execută pe bază de studii și proiecte.

(3) Organizarea teritoriului se realizează prin:
a) corelarea dezvoltării agriculturii din zonă cu celelalte activități economice și sociale, care să conducă la creșterea producției agricole și la exploatarea în ansamblu a teritoriului;
b) organizarea terenului pe categorii de folosință agricolă, și anume:
- organizarea terenului arabil;
- organizarea plantațiilor pomicole, viticole și de hamei;
- organizarea pășunilor și fânețelor;
c) stabilirea rețelei de drumuri agricole.

Art. 16. - Pentru stabilirea categoriilor de folosință se au în vedere:
a) reducerea dispersării categoriilor de folosință neeconomice situate în parcele mici, izolate, intercalate;
b) corectarea amplasării neraționale a unor categorii de folosință față de ansamblul elementelor teritoriale, relief, centre de producție, căi de comunicație, canale de desecare, canale de irigații;
c) creșterea suprafeței categoriilor superioare de folosință, în special a celei arabile;
d) crearea unor suprafețe compacte, pe fiecare categorie de folosință, de dimensiuni economice în cadrul fiecărei exploatații agricole;
e) punerea în valoare a terenurilor slab productive pentru agricultură;
f) corelarea permanentă a condițiilor social-economice locale cu cele ecologice;
g) aplicarea rezultatelor cercetării științifice în domeniu.

Art. 17. - Organizarea terenului arabil constă în amplasarea categoriei de folosință prin stabilirea perimetrelor exploatațiilor, rațional amplasate și delimitate, stabilirea asolamentelor în funcție de fertilitatea terenului arabil, condițiile de relief, tipurile de culturi etc.

Art. 18. - Organizarea terenului plantațiilor pomicole, viticole și de hamei constă în stabilirea perimetrelor exploatațiilor agricole în funcție de relief, sol, tipurile de plantații, rețele de drumuri, lucrări de îmbunătățiri funciare și de construcțiile necesare în vederea desfășurării normale a procesului de producție, prelucrare și comercializare a produselor.

Art. 19. - Organizarea terenului pășunilor constă în delimitarea unităților de exploatare în funcție de speciile de animale, numărul acestora, de relieful terenului, natura lucrărilor de îmbunătățiri funciare, sursele de apă, construcțiile utilitare aferente și asigurarea legăturilor funcționale cu satele, comunele, orașele și centrele de colectare, prelucrare și valorificare a produselor.

Art. 20. - Stabilirea rețelei de drumuri agricole constă în amplasarea și dimensionarea acesteia, pe baza legislației în vigoare, ca o completare a rețelei de drumuri de interes general, în funcție de relieful terenului și de lucrările de îmbunătățiri funciare, avându-se în vedere asigurarea accesului la fiecare parcelă sau tarla al tractoarelor și mașinilor agricole.

Art. 21. - (1) Proiectele de organizare a terenului, pe categorii de folosință agricolă, și stabilirea rețelei de drumuri agricole se întocmesc de instituțiile specializate de la nivel central, județean și local, împreună cu consiliile locale și consiliile județene, cu acordul prealabil al proprietarilor.

(2) Proiectele elaborate cu respectarea prevederilor alin. (1) devin obligatorii.

(3) Actele în legătură cu organizarea teritoriului exploatațiilor agricole sunt scutite de taxă de timbru.

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale

Art. 22. - În bugetul de stat se vor prevedea, anual, cheltuielile necesare finanțării acțiunilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

Art. 23. - Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 24. - Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, împreună cu Ministerul Administrației Publice, va elabora normele tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploatațiilor agricole prevăzute la art. 15-21.

Art. 25. - (1) Prezenta ordonanță de urgență va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență orice dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 27 iunie 2001.
Nr. 108.


Luni, 18 octombrie 2021, 11:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.