LEGE nr.86 din 28 mai 1997
pentru modificarea și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat și asistenta sociala
Textul actului publicat în M.Of. nr. 107/30 mai. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, publicată în Buletinul Oficial nr. 82 din 6 august 1977, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

"Art. 57. - (1) Pensia, pensia suplimentară și celelalte drepturi aferente se plătesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta, prin procură specială, pentru încasarea drepturilor de pensie sau, la cererea titularului, se depun în contul său personal deschis la Casa de Economii și Consemnațiuni sau la o altă instituție bancară cu care Ministerul Muncii și Protecției Sociale are încheiată, în acest sens, o convenție.

(2) Pentru pensionarii care își stabilesc domiciliul sau reședința pe teritoriul altei țări, plata pensiei, a pensiei suplimentare și a celorlalte drepturi aferente se face în condițiile alin. (1)."

2. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

"Art. 60. - (1) Plata pensiei, a pensiei suplimentare și a celorlalte drepturi aferente se suspendă pe timpul cât pensionarul execută o pedeapsă privativă de libertate.

(2) Pe timpul cât un pensionar de invaliditate de gradul I este internat în unități de asistență socială, se suspendă plata sumei acordate pentru îngrijire.

(3) Suspendarea plății sumei acordate pentru îngrijire se face începând cu luna următoare celei în care pensionarul a fost internat într-o unitate de asistență socială."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 28 mai 1997.
Nr. 86.


Joi, 25 aprilie 2019, 17:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.