LEGE nr.204 din 20 aprilie 2001
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
Textul actului publicat în M.Of. nr. 363/5 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.36 din 30 ianuarie 1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, emisă în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.43 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.

(2) Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizării, precum și a drepturilor și obligațiilor părților.

(3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligație de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau științific cercetare fundamentală și aplicată.

(4) Actul de mecenat se încheie în forma autentică în care se vor specifica obiectul, durata și valoarea acestuia.

(5) În cazul sponsorizării sau mecenatului constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar."

2. La articolul I punctul 3, articolul 4 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:

"a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific - cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;"

3. La articolul I punctul 3, articolul 4 alineatul (1) litera d) va avea următorul cuprins:

"d) orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea."

4. La articolul I punctul 3, articolul 4 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizică cu domiciliul în România, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică, care necesită un sprijin în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3)."

5. La articolul I punctul 7, articolul 8 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:

"a) 10% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: cultură, artă, învățământ, sănătate, asistență și servicii sociale, religios, acțiuni umanitare, protecția mediului;"

6. La articolul I punctul 7, articolul 8 alineatul (1) litera c) va avea următorul cuprins:

"c) 5% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: social și comunitar, reprezentarea intereselor asociațiilor profesionale, fotbal."

7. Articolul IV va avea următorul cuprins:

"Art. IV. - Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.129 din 25 mai 1994, cu modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 20 aprilie 2001.
Nr. 204.


Joi, 30 iunie 2022, 03:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.