LEGE nr.351 din 6 iulie 2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
Textul actului publicat în M.Of. nr. 408/24 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, potrivit anexelor nr. I-V care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - (1) Rețeaua națională de localități este compusă din localități urbane și din localități rurale, ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II-IV.

(2) Potrivit prezentei legi, ierarhizarea localităților pe ranguri este următoarea:
a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanță europeană;
b) rangul I - municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european;
c) rangul II - municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități;
d) rangul III - orașe;
e) rangul IV - sate reședință de comună;
f) rangul V - sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor.

Art. 3. - (1) Trecerea localităților de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea populației prin referendum și a instituțiilor implicate, în condițiile legii, cu respectarea principalilor indicatori cantitativi și calitativi minimali prevăzuți în anexa nr. II, pentru localitățile urbane, și în anexa nr. IV, pentru localitățile rurale.

(2) Principalii indicatori, elementele și nivelurile de dotare prevăzute de lege pentru ierarhizarea localităților urbane și rurale vor sta la baza criteriilor de stabilire a impozitelor și taxelor.

Art. 4. - În zonele lipsite de orașe pe o rază de 25-30 km Guvernul, cu participarea autorităților administrației publice locale, va acționa în mod prioritar pentru:
a) modernizarea unor localități rurale cu rol de servire în zona de influență;
b) declararea de noi orașe, promovând programe speciale de coparticipare la susținerea financiară a dezvoltării instituționale, necesare în vederea înființării acestor noi orașe.

Art. 5. - Organizarea de noi comune se face prin lege, la propunerea consiliului local, în urma consultării prin referendum local a populației din unitatea administrativ-teritorială de la care se preiau localitățile rurale și a populației din unitățile administrativ-teritoriale care preiau localitățile rurale în cauză, pe baza documentației prin care se atestă îndeplinirea condițiilor minime cuprinse în anexa nr. IV.

Art. 6. - Pentru dezvoltarea echilibrată a localităților urbane și rurale Guvernul, cu participarea autorităților administrației publice locale, va acționa pentru sprijinirea și revitalizarea unor comune cuprinse în anexele nr. IV și V, în care s-au produs scăderi accentuate de populație în ultimii 30 de ani.

Art. 7. - (1) În vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României și a municipiilor de rangul I unitățile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înființării de zone metropolitane aferente spațiului urban. Asocierea contribuie la întărirea complementarităților între aceste unități și factorii de decizie interesați în dezvoltarea teritoriului.

(2) Zonele metropolitane prevăzute la alin. (1) funcționează ca entități independente fără personalitate juridică.

(3) Zonele metropolitane pot funcționa pe un perimetru independent de limitele unităților administrativ-teritoriale, stabilit de comun acord de autoritățile administrației publice locale.

Art. 8. - Asociația zonei metropolitane, cu acordul consiliilor locale și cu consultarea populației în condițiile legii, în a cărei rază teritorială s-a constituit, adoptă programul de dezvoltare a zonei.

Art. 9. - În vederea optimizării evoluției marilor aglomerări urbane, prin lege se pot înființa în cadrul acestora zone de dezvoltare. Legea va prevedea perimetrul, durata de funcționare, cadrul instituțional de administrare, precum și facilitățile acordate.

Art. 10. - În vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a localităților urbane și a asigurării de spații de agrement și recreare, în planurile urbanistice elaborate și aprobate potrivit legii se va prevedea înființarea de centuri sau zone verzi în jurul Capitalei României și al municipiilor de rangul I.

Art. 11. - Planurile de dezvoltare națională, regionale, inclusiv cele transfrontaliere și de dezvoltare pentru integrarea în spațiul european, precum și cele sectoriale se vor elabora pe baza prevederilor secțiunilor Planului de amenajare a teritoriului național - Căi de comunicație, Ape, Zone protejate, Rețeaua de localități, Zone de risc natural, precum și ale altor secțiuni ale Planului de amenajare a teritoriului național aprobate prin lege.

Art. 12. - Nerespectarea prevederilor prezentei legi conduce la anularea actelor, inclusiv a măsurilor și prevederilor de dezvoltare enumerate la art. 11.

Art. 13. - Autoritățile administrației publice centrale și ale administrației publice locale vor coopera pentru asigurarea aplicării prevederilor prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 6 iulie 2001.
Nr. 351.


ANEXA Nr. I


DEFINIREA
principalilor termeni utilizați

 1. Localitate - formă de așezare stabilă a populației în teritoriu, alcătuind un nucleu de viață umană, cu structuri și mărimi variabile, diferențiate în funcție de specificul activităților de producție dominante ale locuitorilor, caracteristicile organizării administrativ-teritoriale, numărul de locuitori, caracterul fondului construit, gradul de dotare social-culturală și de echipare tehnico-edilitară. În funcție de specificul și de ponderea activității economice dominante, de numărul de locuitori, caracterul fondului construit, densitatea populației și a locuințelor, de nivelul de dotare social-culturală și de echipare tehnică localitățile se împart în două mari grupe: localități urbane și localități rurale.
 2. Localitate urbană - localitate în care majoritatea resurselor de muncă este ocupată în activități neagricole cu un nivel diversificat de dotare și echipare, exercitând o influență socioeconomică constantă și semnificativă asupra zonei înconjurătoare.
 3. Localitate rurală (sat) - localitate în care:
  1. majoritatea forței de muncă se află concentrată în agricultură, silvicultură, pescuit, oferind un mod specific și viabil de viață locuitorilor săi, și care prin politicile de modernizare își va păstra și în perspectivă specificul rural;
  2. majoritatea forței de muncă se află în alte domenii decât cele agricole, silvice, piscicole, dar care oferă în prezent o dotare insuficientă necesară în vederea declarării ei ca oraș și care, prin politicile de echipare și de modernizare, va putea evolua spre localitățile de tip urban.
 4. Unități administrativ-teritoriale - potrivit legii unitățile administrativ-teritoriale sunt comunele, orașele și județele. Unitățile administrativ-teritoriale de bază sunt orașele și comunele care cuprind una sau mai multe localități.
 5. Oraș - unitate administrativ-teritorială de bază alcătuită fie dintr-o singură localitate urbană, fie din mai multe localități, dintre care cel puțin una este localitate urbană. Ca unitate administrativ-teritorială de bază și ca sistem social-economic și geografic orașul are două componente:
  1. componenta teritorială - intravilanul, care reprezintă suprafața de teren ocupată sau destinată construcțiilor și amenajărilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de producție, de circulație, de recreare, de comerț etc.) și extravilanul care reprezintă restul teritoriului administrativ al orașului;
  2. componenta demografică socio-economică, care constă în grupurile de populație și activitățile economice, sociale și politico-administrative ce se desfășoară pe teritoriul localității.
  Dimensiunile, caracterul și funcțiile orașului prezintă mari variații, dezvoltarea sa fiind strâns corelată cu cea a teritoriului căruia îi aparține. Orașele care prezintă o însemnătate deosebită în viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării sau care au condiții de dezvoltare în aceste direcții sunt declarate municipii.
 6. Comună - unitate administrativ-teritorială de bază care cuprinde populația rurală reunită prin comunitatea de interese și tradiții, alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Satele în care își au sediul autoritățile publice ale comunei sunt sate reședință.
 7. Teritoriu administrativ - suprafață delimitată prin lege pentru județe, municipii, orașe și comune. Este constituit din suprafața agricolă (teren arabil, pășuni și fânețe, vii și livezi), suprafața fondului forestier, suprafața ocupată de construcții și amenajări de infrastructură (căi de comunicație, altele decât cele aparținând domeniului public al statului, echipare energetică, lucrări de gospodărire a apelor), ape și bălți și suprafața aferentă intravilanului (construcții și amenajări), delimitată prin planurile urbanistice.
 8. Rețea de localități - totalitatea localităților de pe un teritoriu (național, județean, zonă funcțională), ale căror existență și dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relații desfășurate pe multiple planuri (politico-administrativ, social-cultural, economic etc.). Rețeaua de localități este constituită din localități urbane și localități rurale.
 9. Ierarhizarea funcțională - clasificarea localităților pe ranguri în funcție de importanța în rețea și de rolul teritorial, a localităților urbane - asigurându-se un sistem de servire a populației eficient din punct de vedere economic și rurale - și social și o dezvoltare echilibrată a localităților în teritoriu.
 10. Rang - expresie a importanței actuale și în perspectivă imediată a unei localități în cadrul rețelei din punct de vedere administrativ, politic, social, economic, cultural etc., în raport cu dimensiunile ariei de influență polarizate și cu nivelul de decizie pe care îl implică în alocarea de resurse. Această importanță trebuie să își găsească corespondentul și în nivelul de modernizare.
 11. Zonă metropolitană - zonă constituită prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între marile centre urbane (Capitala României și municipiile de rangul I) și localitățile urbane și rurale aflate în zona imediată, la distanțe de până la 30 km, între care s-au dezvoltat relații de cooperare pe multiple planuri.
 12. Centură verde - zonă delimitată în jurul Capitalei României și al municipiilor de rangul I, în vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a acestor municipii și a asigurării spațiilor suplimentare de agrement și recreare.
 13. Zonă de dezvoltare - perimetru delimitat în cadrul teritoriului administrativ al unui municipiu sau în cadrul unei zone metropolitane în care se propun unele facilități de natură fiscală, în scopul favorizării dezvoltării economice prin atragerea de investiții de capital străin sau autohton.
 14. Zonă de influență - teritoriul și localitățile care înconjoară un centru urban și care sunt influențate direct de evoluția orașului și de relațiile de intercondiționare și de cooperare care se dezvoltă pe linia activităților economice, a aprovizionării cu produse agroalimentare, a accesului la dotările sociale și comerciale, a echipării cu elemente de infrastructură și cu amenajări pentru odihnă, recreere și turism. Dimensiunile zonei de influență sunt în relație directă cu mărimea și cu funcțiunile centrului urban polarizator.
 15. Sistem urban - sistem de localități învecinate între care se stabilesc relații de cooperare economică, socială și culturală, de amenajare a teritoriului și de protecție a mediului, echipare tehnico-edilitară, fiecare păstrându-și autonomia administrativă.


ANEXA Nr. II

LOCALITĂȚI URBANE

1.0. Principalii indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a localităților urbane*)


Nr.
crt.
Indicatori minimali Municipiu Oraș

1.1.Număr de locuitori25.0005.000
1.2.Populația ocupată în activități neagricole
(% din totalul populației ocupate)
8575
1.3.Dotarea locuințelor cu instalații de alimentare cu apă
(% din totalul locuințelor)
8070
1.4.Dotarea locuințelor cu baie și WC în locuință
(% din totalul locuințelor)
7555
1.5.Număr de paturi în spitale la 1.000 de locuitori107
1.6.Număr de medici care revin la 1.000 de locuitori2,31,8
1.7.Unități de învățământpostlicealliceal sau altă formă
de învățământ
secundar
1.8.Dotări culturale și sportivesăli de spectacol, eventual
teatre, instituții muzicale,
biblioteci publice, stadion, săli
de sport
săli de spectacol,
biblioteci publice, spații
pentru activități sportive
1.9.Locuri în hoteluri10050
1.10.Străzi modernizate
(% din lungimea totală a străzilor)
6050
1.11.Străzi cu rețele de distribuție a apei
(% din lungimea totală a străzilor)
7060
1.12.Străzi cu conducte de canalizare
(% din lungimea totală a străzilor)
6050
1.13.Epurarea apelor uzatestație de epurare cu treaptă
mecanică și biologică
stație de epurare cu
treaptă mecanică
1.14.Străzi cu rețele de hidranți exteriori pentru
stingerea incendiilor (% din lungimea totală
a străzilor)
7060
1.15.Spații verzi (parcuri, grădini publice, scuaruri) - m2/locuitor1510
1.16.Depozit controlat de deșeuri, cu acces asiguratparc publicgrădină publică

*) În prezent există municipii și orașe în care nu sunt încă atinși indicatorii cantitativi și calitativi minimali.

2.0. Ierarhizarea localităților urbane existente pe ranguri


Rangul Statutul localității Numărul de localități

0municipiu, capitală1
Imunicipii11
IImunicipii81
IIIorașe172

TOTAL LOCALITĂȚI URBANE:265

3.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților urbane de rangul 0 și ale localităților urbane de rangul I

3.1. Localizare geografică favorabilă:

Situare geostrategică de interes internațional sau european, constituind centre de dezvoltare și atractivitate, localizate în lungul axelor majore de căi de comunicație de importanță internațională/europeană.

3.2. Populație:

 1. număr important de locuitori: minimum 200.000 de locuitori;
 2. formare profesională de înaltă specializare: forță de muncă cu o calificare superioară și pregătire continuă, caracterizată prin flexibilitate/dinamism;
 3. identitate proprie: identificarea caracterului specific al orașului simultan cu conștiința apartenenței sale la grupa orașelor de același rang.

Accesibilitate:

Funcțiuni economice:
bază economică la înalt nivel tehnologic și flexibilă (sector secundar, servicii productive, social-culturale și de natură informatică).

3.5. Nivel de dotare/echipare:
Localitățile asigură un potențial de găzduire/primire a unor funcții și echipamente ale căror importanță, calitate și capacitate corespund standardelor/cerințelor europene. Caracterul internațional sau european al acestor localități constă în caracterul și dimensiunea internațională sau europeană a funcțiilor și echipamentelor lor.

3.6. Principalele categorii și tipuri de dotări, echipamente pentru rangurile 0 și I:

3.7. Localități urbane de rangul 0


Nr.
crt.
Localitatea Statutul
localității
Numărul de locuitori
la 1 ianuarie 1999

1.Bucureștimunicipiu
Capitala României
2.013.911

3.8. Localități urbane de rangul I
Sunt de rangul I următoarele localități:


Nr.
crt.
Localitatea Statutul localității Județul Numărul de locuitori
la 1 ianuarie 1999

1.Bacăumunicipiu reședință de județBacău210.469
2.Brașovmunicipiu reședință de județBrașov314.219
3.Brăila- sistem urban -Brăila233.447
4.Galațimunicipiu reședință de județGalați328.596
5.Cluj-Napocamunicipiu reședință de județCluj331.476
6.Constanțamunicipiu reședință de județConstanța342.394
7.Craiovamunicipiu reședință de județDolj314.920
8.Iașimunicipiu reședință de județIași348.489
9.Oradeamunicipiu reședință de județBihor221.824
10.Ploieștimunicipiu reședință de județPrahova251.981
11.Timișoaramunicipiu reședință de județTimiș329.111

4.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților urbane de rangul II

4.1. Municipii reședință de județ

4.1.1. Populație

4.1.2. Rază de servire: circa 60-80 km

4.1.3. Accesul la căile de comunicație: acces direct la cel puțin două sisteme majore de căi de comunicație (traseu de cale ferată principală, drumuri naționale ce tranzitează sau pornesc din acel loc, eventual aeroport, porturi și/sau gări fluviale)

4.1.4. Funcțiuni economice: capacități de producție diversificate din sectorul secundar și al serviciilor productive, social-culturale și informative cu rază de servire prioritar județeană

4.1.5. Nivel de dotare-echipare:

4.2. Alte municipii

4.2.1. Populație

4.2.2. Rază de servire: circa 20 km

4.2.3. Accesul la căile de comunicație: acces direct la calea ferată, drum național, drum județean și accese facile ale localităților din zona de influență

4.2.4. Funcțiuni economice: capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, eventual și din agricultură

4.2.5. Nivel de dotare-echipare:

4.3. Localități urbane de rangul II
Sunt de rangul II următoarele localități:


Nr.
crt.
Localitatea Statutul localității Județul Numărul de locuitori
la 1 ianuarie 1999

1.Aiud municipiu Alba 28.909
2.Adjud municipiu Vrancea 20.776
3.Alba Iulia municipiu reședință de județAlba 72.615
4.Alexandria municipiu reședință de județTeleorman 58.651
5.Arad municipiu reședință de județArad 184.290
6.Baia Mare municipiu reședință de județMaramureș 150.613
7.Bârlad municipiu Vaslui 78.633
8.Bistrița municipiu reședință de județ Bistrița-Năsăud 87.355
9.Blaj municipiu Alba 21.819
10.Botoșani municipiu reședință de județBotoșani 128.591
11.Brad municipiu Hunedoara 18.075
12.Buzău municipiu reședință de județBuzău 147.627
13.Calafat municipiu Dolj 21.227
14.Caracal municipiu Olt 39.276
15.Caransebeș municipiu Caraș-Severin 31.199
16.Carei municipiu Satu Mare 25.590
17.Călărași municipiu reședință de județCălărași 77.669
18.Câmpia Turzii municipiu Cluj 29.852
19.Câmpina municipiu Prahova 40.569
20.Câmpulung municipiu Argeș 43.634
21.Câmpulung Moldovenesc municipiu Suceava 21.862
22.Codlea municipiu Brașov 24.814
23.Curtea de Argeș municipiu Argeș 34.867
24.Dej municipiu Cluj 41.120
25.Deva municipiu reședință de județHunedoara 76.498
26.Dorohoi municipiu Botoșani 35.298
27.Drăgășani municipiu Vâlcea 22.499
28.Drobeta-Turnu Severin municipiu reședință de județMehedinți 118.069
29.Făgăraș municipiu Brașov 44.535
30.Fălticeni municipiu Suceava 33.867
31.Fetești municipiu Ialomița 36.649
32.Focșani municipiu reședință de județVrancea 98.581
33.Gherla municipiu Cluj 24.232
34.Giurgiu municipiu reședință de județGiurgiu 72.763
35.Hunedoara municipiu Hunedoara 79.967
36.Huși municipiu Vaslui 33.320
37.Lugoj municipiu Timiș 49.028
38.Mangalia municipiu Constanța 43.924
39.Medgidia municipiu Constanța 46.783
40.Mediaș municipiu Sibiu 62.543
41.Miercurea-Ciuc municipiu reședință de județHarghita 46.819
42.Motru municipiu Gorj 25.860
43.Odorheiu Secuiesc municipiu Harghita 39.661
44.Oltenița municipiu Călărași 31.434
45.Onești municipiu Bacău 60.507
46.Orăștie municipiu Hunedoara 24.354
47.Orșova municipiu Mehedinți 15.379
48.Pașcani municipiu Iași 45.898
49.Petroșani municipiu Hunedoara 50.964
50.Piatra-Neamț municipiu reședință de județNeamț 124.859
51.Pitești municipiu reședință de județArgeș 187.001
52.Rădăuți municipiu Suceava 32.151
53.Râmnicu Sărat municipiu Buzău 42.125
54.Râmnicu Vâlcea municipiu reședință de județVâlcea 119.791
55.Reghin municipiu Mureș 38.925
56.Reșița municipiu reședință de județCaraș-Severin 93.590
57.Roman municipiu Neamț 81.803
58.Roșiori de Vede municipiu Teleorman 36.603
59.Satu Mare municipiu reședință de județSatu Mare 130.072
60.Săcele municipiu Brașov 29.967
61.Sebeș municipiu Alba 29.475
62.Sfântu Gheorghe municipiu reședință de județCovasna 66.896
63.Sibiu municipiu reședință de județSibiu 169.299
64.Sighetu Marmației municipiu Maramureș 44.433
65.Sighișoara municipiu Mureș 36.222
66.Slatina municipiu reședință de județOlt 87.137
67.Slobozia municipiu reședință de județIalomița 56.310
68.Suceava municipiu reședință de județSuceava 118.311
69.Târgoviște municipiu reședință de județDâmbovița 99.086
70.Târgu Jiu municipiu reședință de județGorj 98.206
71.Târgu Mureș municipiu reședință de județMureș 164.928
72.Târgu Secuiesc municipiu Covasna 22.251
73.Târnăveni municipiu Mureș 29.828
74.Tecuci municipiu Galați 46.785
75.Tulcea municipiu reședință de județTulcea 95.957
76.Turnu Măgurele municipiu Teleorman 35.527
77.Turda municipiu Cluj 60.998
78.Urziceni municipiu Ialomița 19.088
79.Vaslui municipiu reședință de județVaslui 79.070
80.Vatra Dornei municipiu Suceava 17.864
81.Zalău municipiu reședință de județSălaj 71.148

5.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților urbane de rangul III

5.1. Populație:

5.2. Rază de servire: circa 10-20 km

5.3. Accesul la căile de comunicație: acces direct la drum național sau județean, la centrul de rang superior și legături facile cu localitățile din zona de influență

5.4. Funcțiuni economice: capacități de producție din domeniul secundar (industrie prelucrătoare și construcții), terțiar (servicii sociale și comerciale) și primar (industrie extractivă, agricultură, piscicultură, silvicultură)

5.5. Nivel de dotare-echipare:

5.6. Localități urbane de rangul III:
Sunt de rangul III următoarele localități:


Nr.
crt.
Localitatea Statutul localității Județul Numărul de locuitori
la 1 ianuarie 1999

1.AbrudorașAlba6.803
2.AgnitaorașSibiu12.115
3.AleșdorașBihor10.852
4.AninaorașCaraș-Severin10.594
5.AninoasaorașHunedoara6.108
6.AvrigorașSibiu16.215
7.AzugaorașPrahova6.119
8.BabadagorașTulcea10.878
9.Baia de AramăorașMehedinți5.724
10.Baia de ArieșorașAlba4.877
11.Baia SprieorașMaramureș15.735
12.BalșorașOlt23.147
13.BaraoltorașCovasna10.464
14.BasarabiorașConstanța11.070
15.BăicoiorașPrahova20.234
16.Băile GovoraorașVâlcea3.147
17.Băile HerculaneorașCaraș-Severin6.051
18.Băile OlăneștiorașVâlcea4.814
19.Băile TușnadorașHarghita1.802
20.BăileștiorașDolj22.231
21.BălanorașHarghita9.295
22.BecleanorașBistrița-Năsăud12.033
23.BeiușorașBihor12.089
24.BereștiorașGalați3.926
25.BicazorașNeamț8.911
26.BocșaorașCaraș-Severin19.023
27.Boldești-ScăeniorașPrahova11.505
28.Bolintin-ValeorașGiurgiu11.464
29.BorsecorașHarghita3.109
30.BorșaorașMaramureș27.247
31.BreazaorașPrahova18.863
32.BrezoiorașVâlcea7.589
33.BudeștiorașCălărași9.596
34.BufteaorașIlfov19.617
35.BuhușiorașBacău21.993
36.Bumbești-JiuorașGorj11.882
37.BușteniorașPrahova11.787
38.BuziașorașTimiș8.128
39.CavnicorașMaramureș5.494
40.CălanorașHunedoara14.714
41.Călimănești-CăciulataorașVâlcea8.923
42.CâmpeniorașAlba8.587
43.Cehu SilvanieiorașSălaj8.468
44.CernavodăorașConstanța20.514
45.Chișineu-CrișorașArad8.724
46.CisnădieorașSibiu17.204
47.ComarnicorașPrahova13.532
48.ComăneștiorașBacău26.237
49.Copșa MicăorașSibiu5.157
50.CorabiaorașOlt21.932
51.CosteștiorașArgeș12.091
52.CovasnaorașCovasna12.306
53.Cristuru SecuiescorașHarghita11.291
54.CugirorașAlba30.244
55.CurticiorașArad9.762
56.DărăbaniorașBotoșani12.002
57.DărmăneștiorașBacău14.232
58.DetaorașTimiș7.059
59.Drăgănești-OltorașOlt13.181
60.DumbrăveniorașSibiu8.812
61.EforieorașConstanța9.294
62.FăgetorașTimiș7.519
63.FăureiorașBrăila4.626
64.FieniorașDâmbovița8.092
65.FiliașiorașDolj20.159
66.FunduleaorașCălărași6.217
67.GăeștiorașDâmbovița16.598
68.GeoagiuorașHunedoara6.290
69.GheorgheniorașHarghita21.245
70.Gura HumoruluiorașSuceava16.740
71.HațegorașHunedoara12.507
72.HârlăuorașIași12.260
73.HârșovaorașConstanța11.198
74.HorezuorașVâlcea7.446
75.HuedinorașCluj9.955
76.IancaorașBrăila12.886
77.IernutorașMureș9.833
78.IneuorașArad10.416
79.IsacceaorașTulcea5.614
80.ÎnsurățeiorașBrăila7.501
81.Întorsura BuzăuluiorașCovasna9.081
82.JibouorașSălaj12.283
85.LipovaorașArad11.491
86.LudușorașMureș18.647
87.LupeniorașHunedoara31.409
88.MăcinorașTulcea11.803
89.MărășeștiorașVrancea13.070
90.MarghitaorașBihor18.650
91.MihăileștiorașGiurgiu7.161
92.MioveniorașArgeș35.889
93.MizilorașPrahova17.075
94.MoineștiorașBacău25.532
95.Moldova NouăorașCaraș-Severin15.112
96.MoreniorașDâmbovița22.868
97.NădlacorașArad8.422
98.NăsăudorașBistrița-Năsăud11.365
99.NăvodariorașConstanța34.669
100.NegreștiorașVaslui10.481
101.Negrești-OașorașSatu Mare16.356
102.Negru VodăorașConstanța5.529
103.NehoiuorașBuzău12.650
104.NovaciorașGorj6.151
105.NucetorașBihor2.851
106.Ocna MureșorașAlba15.697
107.Ocna SibiuluiorașSibiu4.184
108.Ocnele MariorașVâlcea3.591
109.OdobeștiorașVrancea7.985
110.OravițaorașCaraș-Severin15.222
111.OtopeniorașIlfov10.515
112.Oțelu RoșuorașCaraș-Severin13.128
113.OvidiuorașConstanța13.458
114.PanciuorașVrancea9.834
115.PâncotaorașArad7.418
116.PetrilaorașHunedoara28.742
117.Piatra OltorașOlt6.583
118.PlopeniorașPrahova10.083
119.PogoaneleorașBuzău7.614
120.PredealorașBrașov6.735
121.PucioasaorașDâmbovița16.489
122.RâșnovorașBrașov16.242
123.RovinariorașGorj12.603
124.RupeaorașBrașov6.246
125.SalontaorașBihor20.006
126.SăveniorașBotoșani8.685
127.Sângeorz-BăiorașBistrița-Năsăud10.702
128.Sânnicolau MareorașTimiș13.007
129.ScorniceștiorașOlt13.751
130.SebișorașArad6.829
131.SegarceaorașDolj8.704
132.SeiniorașMaramureș9.439
133.SimeriaorașHunedoara14.571
134.SinaiaorașPrahova14.636
135.SiretorașSuceava10.003
136.SlănicorașPrahova7.249
137.Slănic MoldovaorașBacău5.375
138.SolcaorașSuceava4.687
139.SovataorașMureș12.219
140.StrehaiaorașMehedinți12.564
141.SulinaorașTulcea5.140
142.Șimleu SilvanieiorașSălaj17.053
143.ȘteiorașBihor9.466
144.TălmaciuorașSibiu9.147
145.TășnadorașSatu Mare10.188
146.Târgu BujororașGalați8.044
147.Târgu CărbuneștiorașGorj9.338
148.Târgu FrumosorașIași13.763
149.Târgu LăpușorașMaramureș14.139
150.Târgu NeamțorașNeamț22.634
151.Târgu OcnaorașBacău14.184
152.TechirghiolorașConstanța7.388
153.TeiușorașAlba7.338
154.TituorașDâmbovița10.711
155.ToplițaorașHarghita16.839
156.TopoloveniorașArgeș10.329
157.ȚăndăreiorașIalomița14.591
158.ȚicleniorașGorj5.205
159.UricaniorașHunedoara12.177
160.UrlațiorașPrahova11.858
161.Valea lui MihaiorașBihor10.665
162.VașcăuorașBihor3.032
163.Vălenii de MunteorașPrahova13.898
164.Vânju MareorașMehedinți7.074
165.VictoriaorașBrașov10.896
166.VideleorașTeleorman12.498
167.Vișeu de SusorașMaramureș18.444
168.VlăhițaorașHarghita7.392
169.VulcanorașHunedoara33.186
170.ZărneștiorașBrașov26.520
171.ZimniceaorașTeleorman16.787
172.ZlatnaorașAlba9.254

6.0. Zone lipsite de orașe pe o rază de circa 25-30 km, care necesită acțiuni prioritare pentru dezvoltarea de localități cu rol de servire intercomunală


Zona Județul Suprafața
orientativă
(ha)
Numărul de locuitori
la 1 ianuarie 1999
Numărul de
comune
Numărul de
sate

Zona 1Constanța147.15625.769831
Tulcea181.39739.7191452
Total zona 1328.55365.4882283

Zona 2Constanța157.15036.1601151
Total zona 2157.15036.1601151

Zona 3Brăila36.11513.774415
Călărași30.83411.89626
Ialomița80.89830.8571026
Total zona 3147.84756.5271647

Zona 4Argeș84.58642.3961352
Olt57.01932.3231027
Teleorman82.33944.9991450
Total zona 4223.944119.71837129

Zona 5Dolj177.423101.7012152
Total zona 5177.423101.7012152

Zona 6Dolj33.76412.432441
Gorj65.82336.1481174
Vâlcea184.012118.50735279
Total zona 6283.599167.08750394

Zona 7Dolj102.77838.2301772
Mehedinți79.88238.7141131
Total zona 7182.66076.94428103

Zona 8Arad152.55430.2001283
Timiș53.7137.016628
Total zona 8206.26737.21618111

Zona 9Arad29.0198.329319
Bihor75.39337.0071060
Total zona 9104.41242.3361379

Zona 10Sălaj111.98331.4691370
Total zona 10111.98331.4691370

Zona 11Maramureș 41.41724.173533
Sălaj48.48114.035752
Total zona 1189.89838.2081285

Zona 12Bistrița-Năsăud82.18731.4591167
Cluj44.71619.054842
Mureș68.32240.95214104
Total zona 12195.22591.20733213

Zona 13Botoșani118.29073.2081789
Iași59.07229.437739
Total zona 13177.362102.64524128

Zona 14Iași49.78931.724931
Vaslui46.05424.723841
Total zona 1495.84356.4471772

Zona 15Bacău134.03766.81920176
Iași43.21335.951850
Neamț22.39812.710428
Vaslui222.90699.72028198
Total zona 15422.554215.20060452

Zona 16Buzău159.83296.78229241
Vrancea228.59775.31122149
Total zona 16388.429172.09351390

Zona 17Brăila59.28815.372727
Buzău13.2034.50625
Galați94.79272.9211326
Vrancea33.96513.966417
Total zona 17201.248106.7652675


NOTĂ: Reprezentarea grafică a zonelor cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. III.

6.1. Zone lipsite de orașe pe o rază de circa 25-30 km, care necesită acțiuni prioritare pentru dezvoltarea de localități cu rol de servire intercomunală

LISTA CUPRINZÂND COMUNELE

NOTĂ: Reprezentarea grafică a localităților urbane cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. III.


ANEXA Nr. III


ANEXA Nr. IV

LOCALITĂȚI RURALE

1.0. Ierarhizarea localităților rurale pe ranguri
Ierarhizarea localităților rurale pe ranguri este următoarea:


Nr. Rangul Statutul localității

1.1IVsate reședință de comună
1.2Vsate componente ale comunelor și sate
aparținând municipiilor sau orașelor

2.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților rurale de rang IV

Rangul IV este atribuit satelor reședință de comună. Dotările minime obligatorii necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt:

3.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților rurale de rang V

Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor și satelor aparținând municipiilor sau orașelor. Existența unor dotări publice sau comerciale și dimensiunea acestora sunt determinate de numărul de locuitori și de specificul așezării. Dotările minime obligatorii în satele având peste 200 de locuitori sunt:

Aceste dotări sunt necesare și în cazul satelor având o populație de până la 200 de locuitori, când satele respective sunt izolate, situate la distanțe de peste 3-5 km față de satul cel mai apropiat care dispune de astfel de dotări.

4.0. Condiții necesare pentru înființarea de comune

 1. Populația minimă - 1.500 de locuitori
 2. Potențial economic care să asigure echilibrul bugetar al comunei
 3. Legături pe drumuri sau pe calea ferată între satul reședință de comună și celelalte sate componente
 4. Reducerea distanței dintre satul reședință de comună și celelalte sate componente
 5. Spații construite pentru instituții și dotări*):
*) După declararea noii comune este necesară completarea dotărilor minime obligatorii în satul reședință de comună, conform pct. 2.0.

Condițiile menționate la pct. 4.0 trebuie să fie îndeplinite și de comuna care rămâne după desprinderea unei comune noi.

5.0. Comune în care s-au produs scăderi accentuate de populație în perioada 1966-1998, care necesită acțiuni de sprijin și revitalizare

Nr.
crt.
Județul Comune cu scăderi de populație
Scăderi de 30,0-50,0% Scăderi de peste 50%
Numărul
de
comune
%
din numărul
total de comune
%
din suprafața
totală
%
din populația
rurală
Numărul
de
comune
%
din numărul
total de comune
%
din suprafața
totală
%
din populația
rurală
1.Alba2538,536,029,61015,313,47,1
2.Arad1928,434,020,757,58,02,6
3.Argeș2122,623,618,622,113,21,4
4.Bacău1417,713,610,211,30,90,4
5.Bihor2731,427,424,111,21,70,7
6.Bistrița-Năsăud59,48,46,847,54,43,2
7.Botoșani3348,547,639,7----
8.Brașov1330,237,320,224,73,41,6
9.Brăila1743,643,335,125,13,42,1
10.Buzău3138,334,028,144,92,01,2
11.Caraș-Severin2434,834,527,7710,15,84,7
12.Călărași1633,334,628,148,36,93,9
13.Cluj3040,542,934,51824,324,212,9
14.Constanța1120,422,214,035,53,81,7
15.Covasna26,12,52,5----
16.Dâmbovița11,31,60,5----
17.Dolj3638,336,228,555,35,22,6
18.Galați1730,328,816,211,81,10,7
19.Giurgiu1430,431,924,0510,913,26,3
20.Gorj23,21,91,6----
21.Harghita714,316,08,912,01,30,6
22.Hunedoara1933,931,729,41017,813,97,8
23.Ialomița2142,837,832,236,17,92,9
24.Iași1214,111,67,811,20,50,3
25.Ilfov37,99,63,0----
26.Maramureș58,15,22,8----
27.Mehedinți2440,738,933,0711,812,57,8
28.Mureș2730,022,219,488,96,13,9
29.Neamț1014,39,88,3----
30.Olt1617,019,713,222,11,60,8
31.Prahova55,83,52,111,20,60,2
32.Satu Mare2341,047,630,0----
33.Sălaj2749,054,845,1610,911,75,4
34.Sibiu1528,331,927,2815,113,87,2
35.Suceava11,10,50,5----
36.Teleorman3742,046,240,255,74,92,7
37.Timiș2736,040,529,645,33,90,7
38.Tulcea1534,949,626,337,06,72,6
39.Vaslui3143,741,633,011,40,90,6
40.Vâlcea1316,916,710,2----
41.Vrancea813,612,09,3----
 TOTAL:70426,227,218,31345,05,01,9
NOTĂ: Reprezentarea grafică a localităților rurale cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. V.

5.1. Lista cuprinzând comunele în care s-au produs scăderi accentuate de populație în perioada 1966-1998, care necesită acțiuni de sprijin și revitalizare

TOTAL: = 704 comune

NOTĂ: Reprezentarea grafică a localităților rurale cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. V.


ANEXA Nr. V


Marți, 29 noiembrie 2022, 02:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.