LEGE nr.458 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
Textul actului publicat în M.Of. nr. 418/27 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.56 din 19 august 1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, emisă în temeiul art. 1 pct. 7 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.308 din 25 august 1998, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Se înființează Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, ca instituție publică, nelucrativă, cu personalitate juridică, care desfășoară activități de asigurări sociale de sănătate pentru personalul ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii din domeniile apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești."

2. La articolul 3, literele b) și d) vor avea următorul cuprins:

"b) contribuția personalului militar și civil, a personalului și magistraților din autoritatea judecătorească, în activitate și pensionat, a militarilor angajați pe bază de contract, din ministerele, instituțiile și structurile prevăzute la art. 1 alin. (1), precum și a altor categorii stabilite de adunarea reprezentanților prevăzută la art. 7 alin. (1);
..........................................................................................
d) contribuțiile suportate de către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru persoanele prevăzute la lit. b) care se află în concediu medical, concediu pentru sarcină și lehuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 6 ani."

3. La articolul 5, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Prin furnizori de servicii medicale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești se înțelege: spitalele și policlinicile, centrele medicale de diagnostic și tratament, centrele medicale județene și ale municipiului București, centrele medicale de recuperare și odihnă, cabinetele medicale, complexurile balneare de tratament și odihnă militare și civile, serviciile de ambulanță proprii și alte structuri sanitare stabilite potrivit dispozițiilor legale.
..........................................................................................

(3) Furnizorii de servicii medicale prevăzuți la alin. (1) încheie, conform legii, contracte și în afara Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești cu casele județene și, respectiv, a municipiului București, precum și cu alte persoane fizice sau juridice care solicită servicii medicale."

4. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

"Art. 51. - (1) Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești împreună cu ministerele și instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, vor elabora, prin ordin comun, norme proprii de aplicare a contractului-cadru anual, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețelele sanitare proprii acestor ministere și instituții.

(2) Furnizorii de servicii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, precum și din sistemul civil au obligația de a asigura servicii medicale la cererea asiguraților, pe baza principiilor solidarității și subsidiarității, urmând ca decontările cheltuielilor să se facă prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și prin casele de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București."

5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) În cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești funcționează un serviciu medical format din 7 medici, respectiv câte un reprezentant din ministerele, instituțiile și structurile prevăzute la art. 1 alin. (1), condus de un medic-șef."

6. Articolul 10 se abrogă.

7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Pentru controlul serviciilor medicale oferite de către furnizorii de servicii medicale prevăzuți la art. 5 alin. (1) Casa Națională de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din România vor organiza comisii de control din care vor face parte reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ai Colegiului Medicilor din România, precum și ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești."

8. Articolul 12 se abrogă.

9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - (1) Pentru susținerea bugetelor caselor de asigurări de sănătate județene cu dezechilibre financiare, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești va vărsa din încasările lunare cota prevăzută de dispozițiile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările ulterioare, în contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

(2) În cazul unor dezechilibre financiare, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești poate beneficia, prin redistribuire, de sume alocate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate."

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, cu modificările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.72/1998, precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

București, 18 iulie 2001.
Nr. 458.


Vineri, 19 august 2022, 18:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.