LEGE nr.460 din 18 iulie 2001
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Textul actului publicat în M.Of. nr. 428/31 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.150 din 15 aprilie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5.- (1) Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la construcțiile existente se vor asigura după cum urmează:
a) la construcțiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice:

(i) din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investiții ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la poziția globală "Alte cheltuieli de investiții";
(ii) din veniturile proprii ale instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare;
b) la construcțiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea agenților economici, din fondurile proprii ale agenților economici.

(2) Pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice fondurile necesare privind finanțarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare se vor asigura astfel:
a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, pentru expertizarea tehnică;
b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societățile de asigurare și/sau din credite, pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare."

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, se includ în programe anuale de acțiuni privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale.

(2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, împreună cu Ministerul Administrației Publice, în baza priorităților stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului București și de consiliile județene și avizate de Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație.

(3) Consiliul General al Municipiului București și consiliile județene, împreună cu consiliile municipiilor și orașelor care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor anuale, sunt obligate să pună la dispoziție Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitarea și oportunitatea sumelor solicitate, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate."

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădirile incluse în programele anuale se vor asigura astfel:
a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice, prin excepție de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b);
b) din bugetele locale, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale;
c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu această destinație pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituții publice, în funcție de subordonarea instituțiilor respective;
d) din fondurile proprii ale agenților economici, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora.

(2) Instituțiile publice și agenții economici care dețin locuințe sau spații cu altă destinație decât cea de locuință în clădirile incluse în programele anuale sunt obligate să asigure finanțarea proiectării și execuției lucrărilor de consolidare, proporțional cu cota-parte indiviză pe care o dețin din proprietatea comună."

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Proprietarii locuințelor, persoane fizice, din clădirile incluse în programele anuale vor acționa potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) și vor beneficia de finanțare din transferuri de la bugetul de stat pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare, în următoarele condiții:
a) existența hotărârii asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind execuția lucrărilor de consolidare, precum și a documentelor, acordurilor și avizelor prevăzute în Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinței;
c) restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuția lucrărilor de consolidare, în rate lunare egale fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de consolidare; în cazul întârzierii la plată a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condițiile legii, pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

(2) Radierea ipotecii se face numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuția lucrărilor de consolidare.

(3) Instituirea și radierea ipotecii sunt scutite de plata taxei de timbru."

5. După articolul 8 se introduc articolele 81-86 cu următorul cuprins:

"Art. 81. - Proprietarii locuințelor, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri sunt scutiți de la plata ratelor lunare, prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c); obligația de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuția lucrărilor de consolidare se diminuează cu sumele aferente perioadelor de scutire la plată a ratelor lunare.

Art. 82. - (1) Pentru clădirile incluse în programele anuale, primarii municipiilor și orașelor, respectiv primarul general al municipiului București, vor lua măsurile necesare pentru:
a) contractarea proiectării lucrărilor de consolidare și aprobarea studiilor de fezabilitate;
b) contractarea execuției lucrărilor de consolidare;
c) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, la care urmează să se execute lucrări de consolidare finanțate din transferuri de la bugetul de stat;
d) asigurarea diriginților de șantier autorizați;
e) verificarea și decontarea documentației de proiectare, precum și a situațiilor de lucrări real executate pentru consolidarea sistemului structural în ansamblu sau a elementelor structurale și, după caz, introducerea unor elemente structurale suplimentare și/sau repararea elementelor nestructurale ale construcției existente, inclusiv desfacerea și refacerea instalațiilor, echipamentelor și finisajelor din zona de intervenție;
f) organizarea recepției la terminarea lucrărilor de consolidare;
g) stabilirea situației valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate și repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru execuția lucrărilor de consolidare, proporțional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar;
h) încheierea contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuția lucrărilor de consolidare, evidența, calcularea și încasarea ratelor lunare și urmărirea, potrivit legii, a debitorilor restanți.

(2) Contractul prevăzut la alin. (1) lit. h) are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.

Art. 83. - (1) Înstrăinarea, în decurs de 25 de ani de la recepția terminării lucrărilor de consolidare, a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale și la care s-au executat lucrări de consolidare finanțate prin transferuri de la bugetul de stat este condiționată de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidenței consiliului local, actualizate la data înstrăinării.

(2) Actualizarea se efectuează în funcție de indicele prețurilor de consum total al populației, publicat lunar de Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de prețuri, pentru intervalul cuprins între luna de referință a recepției la terminarea lucrărilor de consolidare și luna actualizării ratelor neachitate.

Art. 84. - Sumele încasate din ratele lunare, precum și cele aferente ratelor rămase de achitat și actualizate la data înstrăinării se virează în contul de venituri cu destinație specială al unității administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finanțarea în continuare a acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

Art. 85. - Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 83 sunt lovite de nulitate absolută, buna-credință neputând fi invocată în astfel de cazuri.

Art. 86. - Apartamentele proprietate privată a persoanelor fizice din imobilele cu destinația de locuințe încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, dobândite în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, incluse în programele anuale și la care se finanțează, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare, se vor ipoteca o dată cu dobândirea dreptului de proprietate, prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. b)."

6. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) și la art. 7 alin. (1) lit. a) se fundamentează distinct de către consiliile locale cu ocazia elaborării bugetului de stat și se transmit consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București."

7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Contractarea expertizării tehnice, proiectării și execuției lucrărilor de consolidare finanțate din fonduri publice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice."

8. După articolul 14 se introduce articolul 15 cu următorul cuprins:

"Art. 15. - Nerespectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe atrage, în condițiile legii, răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz."

Art. II. - Proprietarii locuințelor, persoane fizice, din clădirile de locuit încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de proiecte de consolidare finanțate din transferuri de la bugetul de stat, finalizate sau contractate și aflate în curs de elaborare, vor continua execuția lucrărilor de consolidare în condițiile prezentei legi.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și Ministerul Administrației Publice, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, vor actualiza normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.844/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.516 bis din 25 octombrie 1999, pe care le vor înainta spre adoptare Guvernului.

Art. IV. - Ordonanța Guvernului nr.20/1994, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 18 iulie 2001.
Nr. 460.


Vineri, 12 august 2022, 00:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.