LEGE nr.466 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.244/2000 privind siguranța barajelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 428/31 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.244 din 28 noiembrie 2000 privind siguranța barajelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.633 din 6 decembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Evaluarea stării de siguranță în exploatare și verificarea respectării exigențelor de performanță referitoare la siguranța barajelor se realizează de experți și specialiști atestați de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și certificați/avizați de Ministerul Apelor și Protecției Mediului."

2. La articolul 2, literele a), b), c) și d) vor avea următorul cuprins:

"a) baraj - orice lucrare hidrotehnică având o structură existentă sau propusă, care este capabilă să asigure acumularea, permanentă sau nepermanentă, de apă, de deșeuri industriale lichide sau solide depuse subacvatic (din industria chimică, industria energetică și din iazurile de decantare din industria minieră), a căror rupere poate produce pierderea necontrolată a conținutului acumulat, cu efecte negative deosebit de importante asupra mediului social, economic și/sau natural. Noțiunea de baraj cuprinde:

 1. totalitatea elementelor constructive realizate, inclusiv construcțiile și instalațiile-anexă aferente acestuia, precum și cele naturale, terenul de fundație și versanții care asigură acumularea, reprezentând cuveta lacului de acumulare;
 2. barajele și digurile care realizează retenții permanente sau nepermanente de apă;
 3. lucrările hidrotehnice speciale (centrale hidroelectrice și ecluze din frontul barat, derivații cu nivel liber realizate în rambleu, rezervoare supraterane cu volume de peste 5.000 m3 și conducte forțate);
 4. barajele și digurile care realizează depozite de deșeuri industriale;
  b) categorie de importanță a barajelor - clasificare bazată pe cuantificarea riscului unui baraj, utilizându-se un sistem de criterii, indici și notări, conform metodologiei de încadrare în categorii de importanță aprobate prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și ministrului apelor și protecției mediului. În funcție de valoarea indicelui de risc asociat barajului, care pentru barajele cu risc acceptabil are o valoare adimensională, mai mică sau egală cu 1, barajele se încadrează în una dintre următoarele categorii de importanță:
  1. - baraj de importanță excepțională;
  2. - baraj de importanță deosebită;
  3. - baraj de importanță normală;
  4. - baraj de importanță redusă. În cazul unei valori a indicelui de risc asociat barajului mai mare de 1, riscul este inacceptabil, iar barajul nu poate fi exploatat;
   c) baraj cu risc sporit - baraj care este declarat de Ministerul Apelor și Protecției Mediului ca fiind cu potențial crescut privind consecințele produse asupra populației, proprietății și mediului, în cazul cedării;
   d) expert certificat/avizat - expert tehnic sau specialist verificator de proiecte, atestat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pentru construcții hidrotehnice în domeniile A7 (rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții și amenajări hidrotehnice) și B5 (siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice) și certificat/avizat de Ministerul Apelor și Protecției Mediului pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor;"

  3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

  "Art. 3. - (1) Încadrarea în categorii de importanță a barajelor reprezintă o obligație legală a deținătorilor/administratorilor cu orice titlu, denumiți în continuare deținători de baraje, și este utilizată pentru:
  a) stabilirea tipului de urmărire în timp a barajelor specială sau curentă -, în conformitate cu rigorile impuse de sistemul calității în construcții;
  b) ierarhizarea barajelor în vederea stabilirii programelor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a acestora;
  c) stabilirea listei cuprinzând barajele cu risc sporit;
  d) stabilirea atribuțiilor de verificare și control al barajelor, care revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și Ministerului Apelor și Protecției Mediului;
  e) stabilirea obligațiilor ce revin deținătorilor de baraje, precum și altor persoane juridice și fizice privind siguranța în exploatare a acestor tipuri de lucrări și luarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscului.

  (2) La stabilirea categoriei de importanță a barajelor deținătorii acestor tipuri de lucrări, Ministerul Apelor și Protecției Mediului și Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, vor ține seama de:
  a) caracteristicile tehnice ale lucrării, furnizate de deținător;
  b) necesitatea protecției populației, a proprietății și a mediului împotriva consecințelor potențiale produse în cazul cedării acestor lucrări;
  c) mărimea pagubelor potențiale sau a prejudiciului pe care îl poate aduce un accident la barajul respectiv;
  d) costul măsurilor de siguranță impuse și dacă acestea sunt acceptabile sub aspectul eficienței economice;
  e) impactul social-economic în cazul ruperii unui baraj;
  f) modul în care barajul este proiectat, construit, exploatat, reparat, afectat în timpul exploatării, inspectat periodic, menținut în exploatare, postutilizat sau abandonat;
  g) modul în care apa și deșeul industrial lichid ori depus hidraulic sunt acumulate în cuveta lacului de acumulare;
  h) persoana care a avut responsabilitatea proiectării, construcției, reparării, exploatării, inspecției, deciziei de postutilizare sau de abandonare a barajului.

  (3) În scopul protecției populației, a proprietății și a mediului Ministerul Apelor și Protecției Mediului poate majora categoria de importanță a unui baraj față de cea declarată de deținător și îl poate declara cu risc sporit. Lista cuprinzând barajele cu risc sporit și cele cu categorie de importanță majorată se aprobă prin ordin al conducătorului acestei autorități.

  (4) Metodologiile privind stabilirea categoriilor de importanță a barajelor și metodologiile de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor se aprobă prin ordin comun al ministrului apelor și protecției mediului și ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, pe baza avizului tehnic consultativ al CONSIB."

  4. La articolul 4, alineatele (1), (3), (4), (7) și (8) vor avea următorul cuprins:

  "Art. 4. - (1) Stabilirea exigențelor de performanță care definesc sistemul calității în domeniul construcțiilor de baraje, procedurile și reglementările tehnice, precum și controlul respectării acestora sunt asigurate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și de Ministerul Apelor și Protecției Mediului.
  ..............................................................................

  (3) Normele tehnice aferente asigurării calității în construcțiile de baraje se elaborează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și se aprobă prin ordin al ministrului.

  (4) Normele tehnice referitoare la comportarea în exploatare, expertizarea proiectelor și regimul de exploatare în siguranță a barajelor se aprobă prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului. Iazurile de decantare din industria minieră se realizează, se exploatează și se conservă conform normelor specifice întocmite prin grija Ministerului Industriei și Resurselor și aprobate prin ordine comune ale ministrului apelor și protecției mediului, ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și ministrului industriei și resurselor.
  ..............................................................................

  (7) Experții certificați/avizați pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor își desfășoară activitatea în baza regulamentului privind organizarea și certificarea corpului de experți și a procedurii de avizare a specialiștilor pentru evaluarea stării de siguranță a barajelor din categoriile de importanță C și D. Regulamentul și procedura se elaborează de Ministerul Apelor și Protecției Mediului și se aprobă prin ordin al conducătorului acestuia.

  (8) Certificarea personalului de exploatare privind activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor se efectuează în baza regulamentului specific. Regulamentul se elaborează de Ministerul Apelor și Protecției Mediului și se aprobă prin ordin al conducătorului acestuia."

  5. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

  "(2) Pentru barajele existente la care nu există sau nu este cunoscut un proprietar sau administrator legal rolul de deținător revine administrației publice locale - comună, oraș, municipiu, județ - pe teritoriul căreia se găsesc acestea, la cererea Ministerului Apelor și Protecției Mediului sau/și a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței."

  6. La articolul 6, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

  "Art. 6. - (1) Pentru barajele noi sau în cazul intervențiilor constructive care modifică parametrii de bază ai barajelor existente deținătorii acestora sunt obligați să obțină de la Ministerul Apelor și Protecției Mediului acordul de funcționare în siguranță.

  (2) Prin excepție, ministrul apelor și protecției mediului stabilește prin ordin ca pentru lucrările încadrate în categoriile de importanță C și D acordul de funcționare în siguranță să fie emis de unitățile teritoriale ale Ministerului Apelor și Protecției Mediului, pe baza avizului unui expert certificat/avizat."

  7. La articolul 7, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

  "Art. 7. - (1) Pentru barajele aflate în exploatare sau în fază provizorie de punere în exploatare deținătorul acestora este obligat să obțină o autorizație de funcționare în condiții de siguranță, emisă de Ministerul Apelor și Protecției Mediului, pe baza recomandărilor din documentația avizată de expertul certificat.

  (2) Prin excepție, la recomandarea CONSIB, pentru lucrările încadrate în categoriile de importanță C și D autorizația de funcționare în condiții de siguranță se poate emite de către unitățile teritoriale ale Ministerului Apelor și Protecției Mediului, pe baza unei documentații privind starea de siguranță avizate de expertul certificat."

  8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

  "Art. 8. - Procedurile și competențele de emitere a acordului de funcționare în siguranță și a autorizației de funcționare în condiții de siguranță pentru baraje se aprobă prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului, pe baza avizului tehnic consultativ al CONSIB."

  9. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

  "(2) Îndeplinirea condițiilor de exploatare în condiții de siguranță prevăzute prin expertize avizate de CONSIB sau a condițiilor stabilite prin ordine ale ministrului apelor și protecției mediului și ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței este obligatorie."

  10. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

  "(3) Activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor se organizează pe 3 niveluri, astfel:
  a) nivelul I, cuprinzând inspecțiile vizuale, măsurătorile la aparate de măsură și control și interpretarea primară a rezultatelor - depășirea unor valori de atenție și alarmă -, realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice, certificat de Ministerul Apelor și Protecției Mediului;
  b) nivelul II, cuprinzând sinteza periodică a observațiilor, a măsurătorilor și a inspecțiilor tehnice anuale și interpretarea acestora din punct de vedere al siguranței barajului, realizată prin grija deținătorului de specialiști care întocmesc raportate sintetice anuale;
  c) nivelul III, cuprinzând analiza și avizarea rapoartelor de sinteză anuale, realizate de o comisie de urmărire a comportării în timp a barajelor, organizată de către deținător, a cărei componență este avizată de CONSIB și aprobată de Ministerul Apelor și Protecției Mediului; în cazul deținătorilor care nu organizează comisii proprii, analiza și avizarea rapoartelor anuale vor fi realizate fie de comisiile aprobate ale altor deținători, fie de grupuri de specialiști aprobați de Ministerul Apelor și Protecției Mediului, cu avizul tehnic consultativ al CONSIB."

  11. La articolul 12 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

  "(2) Realizarea de lucrări de traversare a barajelor sau în zonele lor de protecție se poate face în baza permisului de traversare obținut conform procedurii emise de Ministerul Apelor și Protecției Mediului."

  12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

  "Art. 13. - În cazul trecerii în conservare, al postutilizării sau al abandonării unui baraj, deținătorul acestuia va întocmi o documentație distinctă. Deținătorul va stabili și va asigura, pe cheltuială proprie, lucrările și măsurile de încadrare într-o categorie de folosință posibilă a barajului sau va demola construcția, cu asigurarea corespunzătoare a curgerii apelor, inclusiv a apelor maxime, în secțiunea barată inițial. Procedura de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor se elaborează de Ministerul Apelor și Protecției Mediului și se aprobă prin ordin."

  13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

  "Art. 14. - Deținătorii cu orice titlu de baraje au obligația de a declara public caracteristicile generale, categoria de importanță și gradul de risc asociat acestora. Declarația se efectuează conform procedurii care se elaborează de Ministerul Apelor și Protecției Mediului și se aprobă prin ordin."

  14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

  "Art. 15. - Controlul îndeplinirii exigențelor de performanță și al respectării prevederilor legale aferente siguranței barajelor se face de Ministerul Apelor și Protecției Mediului sau de împuterniciți ai acestuia."

  15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

  "Art. 16. - Controlul îndeplinirii exigențelor de performanță privind calitatea în construcții, stabilite prin Legea

 5. 10/1995, se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței sau de către organele teritoriale ale acestuia."

  16. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

  "Art. 17. - Controlul curent al activității de urmărire a comportării în timp a barajelor va fi asigurat de împuterniciții Ministerului Apelor și Protecției Mediului și ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței."

  17. La articolul 21, literele b) și k) vor avea următorul cuprins:

  "b) neîndeplinirea condițiilor de siguranță prevăzute prin ordine ale ministrului apelor și protecției mediului și ale ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;
  ..............................................................................
  k) neîndeplinirea condițiilor de exploatare în siguranță stabilite prin ordine ale ministrului apelor și protecției mediului și/sau ale ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;"

  18. La articolul 21, litera c) se abrogă.

  19. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

  "Art. 22. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 21, săvârșite de persoane fizice, se sancționează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei cele prevăzute la art. 21 lit. a), b), d), e), h) și i);
  b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei cele prevăzute la art. 21 lit. f), g), j) și k).

  (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate și persoanelor juridice.

  (3) Cuantumul amenzilor va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului."

  20. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

  "Art. 23. - Constituie infracțiuni următoarele fapte:
  a) executarea barajelor fără acordul de funcționare în siguranță a barajului;
  b) funcționarea barajelor fără autorizație de funcționare în condiții de siguranță, punând în pericol populația și mediul;
  c) nedeclararea barajelor deținute și a caracteristicilor acestora;
  d) neîndeplinirea măsurilor stabilite prin expertize avizate de CONSIB, dacă fapta pune în pericol siguranța construcției și produce urmări grave pentru populație sau pentru factorii de mediu;
  e) deteriorarea sau distrugerea aparaturii de măsură și control montate în baraje, precum și folosirea unei aparaturi neetalonate."

  21. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

  "Art. 25. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 22 se fac de inspectori din cadrul Ministerului Apelor și Protecției Mediului și de împuterniciți ai acestuia."

  22. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

  "Art. 27. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Apelor și Protecției Mediului va elabora regulamentul privind organizarea și certificarea corpurilor de experți, respectiv procedura de avizare a experților și a specialiștilor pentru întocmirea evaluării stării de siguranță în exploatare a barajelor, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.

  (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Apelor și Protecției Mediului va elabora procedura de autorizare, care va fi aprobată prin ordin al ministrului."

  23. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

  "Art. 28. - (1) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a procedurilor de autorizare deținătorii cu orice titlu ai barajelor sunt obligați să declare la Ministerul Apelor și Protecției Mediului lucrările deținute și încadrarea lor în categorii de importanță, în vederea eșalonării obținerii autorizărilor.

  (2) Depunerea documentației pentru obținerea autorizației de funcționare în siguranță a barajului se va face la termenele stabilite prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului, în baza eșalonării propuse de CONSIB."

  24. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

  "Art. 29. - Deținătorii cu orice titlu ai barajelor aflate în exploatare, care în urma evaluării stării de siguranță nu îndeplinesc exigențele de performanță necesare pentru obținerea autorizației de funcționare în condiții de siguranță decât după realizarea unor măsuri și lucrări propuse prin raportul de evaluare a stării de siguranță, sunt obligați să realizeze aceste exigențe de performanță în termenul stabilit de comun acord cu reprezentanții Ministerului Apelor și Protecției Mediului și ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

  25. La articolul 30, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

  "Art. 30. - (1) Nerealizarea prevederilor art. 28 conduce imediat la introducerea restricțiilor de exploatare și, după caz, la declanșarea operațiunilor de abandonare.
  ..............................................................................

  (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Apelor și Protecției Mediului va elabora metodologia de declarare a operațiunilor de abandonare a barajelor, care va fi aprobată prin ordin al ministrului."

  26. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

  "Art. 31. - (1) Deținătorul barajului are obligația să țină o fișă de evidență a barajului cuprinzând datele importante privind construcția și evenimentele care au avut loc în timp. Fișa actualizată va fi transmisă anual la Ministerul Apelor și Protecției Mediului, împreună cu un raport privind starea barajului. La fiecare 2 ani raportul va fi completat cu o analiză aprofundată a comportării în timp a barajului.

  (2) În cazul barajelor utilizate pentru alimentări cu apă sau al barajelor care realizează acumulări de apă în scopuri multiple, deținătorul cu orice titlu al barajului va transmite Ministerului Apelor și Protecției Mediului un raport privind prima umplere a lacului de acumulare realizat prin barajul respectiv."

  Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.244/2000 privind siguranța barajelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.633 din 6 decembrie 2000, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Art. III. - Conținutul fișei de evidență se va stabili prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 18 iulie 2001.
  Nr. 466.


  Duminică, 22 mai 2022, 19:15

  Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.