LEGE nr.462 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 433/2 aug. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.625 din 4 decembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 4, literele p), ț), u), v) și x) vor avea următorul cuprins:

"p) conservare - ansamblu de măsuri care se pun în aplicare pentru menținerea sau refacerea habitatelor naturale și a populațiilor de specii de faună și floră sălbatice, într-o stare favorabilă, în sensul lit. ș) și ț);
...................................................................................
ț) stare de conservare favorabilă a unei specii - se consideră atunci când:
(i) specia se menține și are șanse să se mențină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului său natural;
(ii) aria de repartiție naturală a speciei nu se reduce și nu există riscul să se reducă în viitor;
(iii) există un habitat destul de vast pentru ca populațiile speciei să se mențină pe termen lung;
u) specii amenințate - specii periclitate, vulnerabile sau rare;
v) specii prioritare - specii periclitate și/sau endemice, pentru a căror conservare sunt necesare măsuri urgente;
x) specii de interes comunitar - specii care pe teritoriul Uniunii Europene sunt periclitate, vulnerabile, rare sau endemice:
(i) periclitate, exceptând cele al căror areal natural este marginal în teritoriu și care nu sunt nici periclitate, nici vulnerabile în regiunea vestpalearctică;
(ii) vulnerabile, adică a căror trecere în categoria speciilor periclitate este probabilă într-un viitor apropiat, în caz de persistență a factorilor cauzali;
(iii) rare, adică ale căror populații sunt mici și care, chiar dacă în prezent nu sunt periclitate sau vulnerabile, riscă să devină; aceste specii sunt localizate în arii geografice restrânse sau sunt rar dispersate pe suprafețe largi;
(iv) endemice și necesită o atenție particulară datorită naturii specifice a habitatului lor și/sau a impactului potențial al exploatării lor asupra stării lor de conservare."

2. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Instituirea regimului de arie naturală protejată și de zonă de protecție a bunurilor patrimoniului natural, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, este prioritară în raport cu orice alte obiective, cu excepția celor care privesc:"

3. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) Mărimea suprafeței de teren ce se supune regimului special de ocrotire, conservare și utilizare, în conformitate cu prevederile art. 5, se stabilește pe bază de studii de fundamentare științifică."

4. La articolul 8, alineatele (5) și (7) se abrogă.

5. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Autorizarea activităților în perimetrul ariilor naturale protejate și în vecinătatea acestora se face cu acordul structurilor de administrare a ariei naturale protejate."

6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Sunt ocrotite și se conservă în regim de protecție coridoarele ecologice instituite de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, cu avizul consiliului județean și al Academiei Române, fiind interzise orice lucrare și acțiune care le afectează integritatea."

7. La articolul 17, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) autorității publice centrale pentru protecția mediului, împreună cu Academia Română, pentru ariile naturale protejate declarate prin legi sau hotărâri ale Guvernului;"

8. La articolul 18, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Modalitățile de administrare a ariilor naturale protejate și a altor bunuri ale patrimoniului natural, puse sub regim special de protecție și conservare, se stabilesc, cu consultarea consiliilor județene și/sau locale, avându-se în vedere:"

9. La articolul 18, alineatele (6), (7), (8), (10) și (11) vor avea următorul cuprins:

"(6) Consiliile consultative de administrare se organizează la propunerea administrației ariei protejate, cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(7) Structurile de administrare special constituite pentru protejarea ariilor naturale, potrivit alin. (4), vor fi îndrumate și supravegheate de un consiliu științific.

(8) Componența consiliilor științifice se propune de către administrația ariilor protejate, cu avizul Academiei Române, și se aprobă de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.
...................................................................................

(10) În cazurile rezervațiilor științifice, rezervațiilor naturale, monumentelor naturii, ariilor speciale de conservare, ariilor de protecție specială avifaunistică și ale celorlalte bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protecție, care nu sunt cuprinse în perimetrele rezervațiilor biosferei, ale parcurilor naționale și parcurilor naturale, administrarea se poate asigura prin una dintre modalitățile prevăzute la alin. (2) lit. b), c) și d), pe bază de convenții încheiate, după caz, cu autoritatea centrală pentru protecția mediului, Academia Română și cu autoritățile administrației publice locale.

(11) În situațiile în care în aceeași zonă există arii naturale protejate și alte bunuri ale patrimoniului natural, supuse unui regim special de protecție, administrarea lor se poate asigura de către un singur organ de administrare, în coordonarea directă a inspectoratului județean de protecție a mediului."

10. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - (1) Planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate se elaborează de administratorii ariilor naturale protejate și se aprobă de autoritatea centrală pentru protecția mediului, cu avizul Academiei Române.

(2) Respectarea planurilor de management și a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul ariei naturale protejate."

11. La articolul 20, alineatele (1), (2) și (4) vor avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Pentru supravegherea unor arii naturale protejate și bunuri ale patrimoniului natural, aflate sub regim special de protecție și conservare, care nu necesită sau care nu au structuri de administrare special constituite, se instituie calitatea de custode.

(2) Custozi pot fi persoane fizice sau juridice care au calificarea, instruirea și mijloacele necesare pentru a aplica măsurile de ocrotire și conservare a bunurilor încredințate, atestate de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.
...................................................................................

(4) Pentru ariile naturale protejate ce intră în componența Rețelei naționale de arii naturale protejate modalitatea încheierii convențiilor și eliberarea legitimațiilor de custode sunt în competența de reglementare a autorităților centrale și locale pentru protecția mediului, cu avizul Academiei Române."

12. La articolul 20, alineatul (6) se abrogă.

13. La articolul 22, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) În ariile naturale protejate, în care este permis ecoturismul: construcțiile, dotările și amenajările menționate la alin. (1) pot fi destinate și acestui scop, precum și activităților de educație și instrucție ecologică ce se organizează în cooperare cu autoritățile locale, instituțiile de învățământ și cu organizațiile neguvernamentale angajate în activități de ocrotire și educație ecologică."

14. La articolul 23, alineatele (1), (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

"Art. 23. - (1) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate potrivit planurilor de management și regulamentelor administratorii acestora pot institui un sistem de tarife ce se aprobă de autoritatea centrală pentru protecția mediului sau, după caz, de autoritățile administrației publice locale.
...................................................................................

(3) Sumele provenite din tarifele ce se instituie potrivit alin. (1) se vor utiliza de către administratorii ariilor naturale protejate, exclusiv pentru administrarea și protejarea bunurilor patrimoniului natural ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Cuantumul tarifelor stabilite de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

15. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - Pentru unele bunuri floristice și faunistice ale patrimoniului natural, existente în grădini și parcuri de agrement, grădini zoologice, precum și în colecții muzeistice, ca bunuri ale patrimoniului natural floristic, faunistic, geologic, paleontologic, mineralogic și de altă natură, măsurile necesare de protecție și conservare vor fi luate de către administratorii sau deținătorii acestora."

16. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - Prin excepție de la prevederile art. 26 și 27 autoritatea publică centrală pentru protecția mediului supune aprobării prin lege, cu avizul prealabil al Academiei Române, derogări, cu condiția să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menținerii populațiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural și numai în următoarele situații:
a) în interesul protejării faunei și florei sălbatice și al conservării habitatelor naturale;
b) pentru prevenirea producerii unor prejudicii, în special culturilor, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor și altor bunuri;
c) în interesul sănătății și securității publice;
d) în scopul cercetării științifice și învățământului;
e) în scopul repopulărilor și reintroducerii acestor specii."

17. La articolul 30, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru peșteri zona de protecție se poate referi la o zonă restrânsă în jurul intrării în peșteră și la o zonă al cărei perimetru de la suprafața terenului acoperă integral structurile subterane ale peșterii."

18. La articolul 30, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

"(3) Proprietarii sau administratorii terenurilor ce cuprind intrări în peșteri au obligația de a asigura accesul spre aceste intrări.

(4) Beneficiarul unei lucrări de investiții are obligația de a anunța descoperirea oricărei peșteri în frontul unei lucrări miniere sau al unei cariere celei mai apropiate instituții abilitate (agenție de protecție a mediului sau reprezentanți ai administrației publice locale)."

19. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"Art. 31. - (1) Bunurile patrimoniului geologic și speologic, ca bunuri naturale ale subsolului, sunt, în condițiile legii, bunuri proprietate publică.

(2) Peștera reprezintă orice cavitate naturală subterană cu o dezvoltare mai mare de 5 metri și suficient de mare în secțiune pentru a permite accesul omului.

(3) Resursele peșterii sunt reprezentate de obiecte, materiale, substanțe și forme de viață, care există sau se formează în mod natural în peșteri: formațiuni minerale, roci, sedimente, depozite paleontologice, situri arheologice, specii de plante și animale, acumulări de ape subterane.

(4) Peșterile se clasifică după cum urmează:
a) clasa A - peșteri de valoare excepțională care, prin interesul științific sau unicitatea resurselor, sunt reprezentative pentru patrimoniul speologic național și internațional;
b) clasa B - peșteri de importanță națională care se disting prin mărime, raritatea resurselor și prin potențial turistic;
c) clasa C - peșteri de importanță locală, protejate pentru semnificația lor geologică, peisagistică, hidrologică, istorică sau pentru dimensiunile lor;
d) clasa D - peșterile care nu întrunesc condițiile pentru a fi incluse în clasele A, B și C.

(5) Încadrarea peșterilor în clasele A, B și C este de competența Academiei Române, care va întocmi catalogul acestora luând în considerare propunerile făcute de persoane fizice sau juridice pe bază de referate de specialitate.

(6) Peșterile din clasa A nu pot face obiectul nici unei amenajări sau modificări a factorilor naturali. Ele pot face obiectul explorărilor speologice, cercetării științifice sau al activităților de documentare, pe bază de autorizații emise de Academia Română, în limitele stabilite prin regulamentele și planurile de management.

(7) Peșterile din clasa A se constituie ca rezervații științifice.

(8) Peșterile din clasa B pot face obiectul explorărilor speologice, cercetării științifice sau al turismului ecologic, pe baza autorizațiilor emise de Academia Română.

(9) Peșterile din clasa B se constituie ca monumente ale naturii sau rezervații naturale, după caz.

(10) Peșterile din clasa C pot face obiectul explorărilor speologice, cercetării științifice, amenajărilor turistice sau al altor forme de valorificare, cum ar fi: speoterapia sau captarea apei subterane, pe baza autorizațiilor emise de autoritatea locală responsabilă."

20. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - În scopul evitării efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului speologic se interzic:
a) distrugerea sau degradarea resurselor peșterii și efectuarea de săpături sau derocări neautorizate;
b) colectările de faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic, efectuate fără autorizație în peșteri;
c) pătrunderea, prin forțarea intrării, într-o peșteră protejată închisă și semnalizată ca atare;
d) utilizarea neautorizată a peșterilor și desfășurarea unor activități ce pot pune în pericol integritatea sau echilibrul natural al peșterilor;
e) dislocarea, vânzarea, cumpărarea, colecționarea speleotemelor sau altor resurse ale peșterilor;
f) degradarea prin inscripționare sau poluarea peșterilor prin depozitarea în interiorul lor sau în elementele de relief, cu care acestea comunică în mod direct, de obiecte, deșeuri de orice fel, cadavre, substanțe toxice și periculoase, combustibili de orice natură;
g) distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau interiorul peșterilor;
h) efectuarea neautorizată, în perimetrul de la suprafață sau în apropierea intrării unei peșteri protejate, a unor lucrări cum ar fi: derocări, defrișări, baraje, explozii, construcții;
i) îngrădirea accesului persoanelor autorizate spre intrările peșterilor;
j) popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare și localizare a peșterilor din clasa A, care prin natura lor pot conduce la periclitarea patrimoniului speologic din această categorie."

21. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"Art. 33. - (1) Academia Română are competența să elibereze autorizații pentru:
a) activități științifice, de explorare, în peșteri din clasa A;
b) activități științifice, de explorare și de turism ecologic, cu caracter limitativ, în peșteri din clasa B;
c) săpături, derocări și colectări din peșteri.

(2) Autorizația se eliberează pe baza unei cereri scrise, care va conține precizări privind scopul, mijloacele, durata, proporțiile, garanțiile acțiunii, și se va retrage în cazul în care condițiile stabilite la eliberarea ei nu au fost respectate."

22. La articolul 36, partea introductivă va avea următorul cuprins:

"Art. 36. - În cadrul șantierelor de exploatare managerii acestora vor desemna persoane de specialitate sau custozi, după caz, care să vegheze la protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru, asigurându-se astfel:"

23. La articolul 38, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) autoritatea publică centrală pentru protecția mediului cu responsabilități de coordonare, reglementare, supraveghere și control;"

24. La articolul 39 alineatul (1), literele a), b), j), r), t) și ț) se abrogă.

25. La articolul 39 alineatul (1), literele g) și k) vor avea următorul cuprins:

"g) aprobă planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate din rețeaua națională, cu avizul Academiei Române;
...................................................................................
k) promovează programe și studii pentru cunoașterea și evaluarea stării habitatelor naturale, a speciilor din flora și fauna sălbatice și a altor bunuri ale patrimoniului natural existente pe teritoriul țării, ce urmează să fie finanțate din bugetul de stat și din alte surse, potrivit legii."

26. La articolul 39, alineatul (2) se abrogă.

27. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"Art. 40. - Atribuțiile autorității publice centrale pentru protecția mediului, la nivel teritorial, se îndeplinesc de autoritatea teritorială pentru protecția mediului, prin serviciile specifice pentru conservarea naturii și a diversității biologice, în cooperare cu administrațiile ariilor naturale protejate, cu inspectoratele silvice și oficiile cinegetice teritoriale, precum și cu autoritățile administrației publice locale."

28. La articolul 41 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

"Art. 41. - (1) Responsabilitățile de expertiză, avizare, supraveghere și control științific, în aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, revin Academiei Române, cu avizul Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, scop în care:"

29. La articolul 41, litera m) a alineatului (1) se abrogă.

30. La articolul 41 alineatul (1), după litera o) se introduce litera p) cu următorul cuprins:

"p) exercită atribuții de expertizare, avizare, supraveghere și control științific, inclusiv asupra ariilor protejate, declarate la nivel local."

31. La articolul 44, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 44. - (1) Controlul asupra respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se organizează de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și se exercită prin persoane special împuternicite din cadrul:
a) aparatului central al acesteia, cu atribuții de control pe întregul teritoriu al țării;
b) autorităților județene de protecție a mediului, cu atribuții de control pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale în care acestea funcționează;
c) personalului administrațiilor sau administratorii și custozii ariilor naturale protejate;
d) inspectoratelor silvice și oficiilor cinegetice teritoriale, cu atribuții de control pe teritoriul lor de competență.

(2) Controlul asupra respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență referitoare la ariile naturale protejate, declarate prin hotărâri ale consiliilor județene sau locale, se exercită și de personalul special împuternicit al acestora."

32. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

"Art. 47. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea civilă, materială, contravențională sau penală, după caz."

33. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

"Art. 48. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență constituie contravenție, dacă potrivit legii penale nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă contravențională după cum urmează:
a) de la 500.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice și de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 24, ale art. 32 lit. g), i) și j), ale art. 35 lit. c) și ale art. 36 lit. a) și b);
b) de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice și de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice, în funcție de gravitatea faptelor, pentru încălcarea prevederilor art. 12, ale art. 14 alin. (1), ale art. 15, ale art. 27 lit. a)-c), ale art. 32 lit. a)-e), ale art. 36 lit. c) și d) și ale art. 43;
c) de la 500.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice și de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 7, ale art. 14 alin. (2), ale art. 19 alin. (2), ale art. 26 lit. a)-f), ale art. 32 lit. f) și h), ale art. 35 lit. a), b) și d) și ale art. 37 alin. (2)."

34. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

"Art. 49. - Constatarea faptelor ce constituie contravenții și aplicarea sancțiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest scop de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, respectiv de către membrii Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii ai Academiei Române, de personalul inspectoratelor teritoriale de protecție a mediului, al inspectoratelor silvice teritoriale, al oficiilor teritoriale cinegetice, de personalul administrațiilor sau de administratorii și custozii ariilor naturale protejate, precum și de către ofițerii și subofițerii de poliție, de către persoanele împuternicite de administrația publică județeană și locală."

35. Articolul 53 se abrogă.

36. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

"Art. 54. - Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului va întreprinde măsurile necesare pentru consolidarea capacităților instituționale, atât la nivel central, cât și la nivel local, asigurându-se personalul calificat necesar în vederea îndeplinirii responsabilităților stabilite prin prezenta ordonanță de urgență, în conformitate cu cerințele în materie pentru integrarea în Uniunea Europeană."

37. Anexele nr. 2-5 vor avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 2

TIPURI
de habitate naturale a căror conservare necesită declararea ariilor speciale de conservare

Un asterisc (*) înaintea numelui habitatului semnifică faptul că este un habitat prioritar.

1. Habitate costiere, marine și de dune

2. Habitate de ape dulci

3. Habitate de pajiști și tufărișuri

4. Habitate din turbării și mlaștini

5. Habitate de stâncării și peșteri

6. Habitate de pădure

ANEXA Nr. 3

SPECII
de plante și de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică

Interpretare

 1. Anexa nr. 3 este o continuare a anexei nr. 2 pentru stabilirea unei rețele a ariilor speciale de conservare.
 2. Speciile prezentate în anexă sunt indicate:
 3. Simboluri

Un asterisc (*) înaintea numelui speciilor semnifică faptul că este o specie prioritară.
Mai multe specii din această anexă sunt, de asemenea, prezentate în anexa nr. 4.

a) ANIMALE VERTEBRATE
MAMIFERE
CHIROPTERA
Rhinolophidae

 • Rhinolophus blasii
 • Rhinolophus euryale
 • Rhinolophus ferrumequinum
 • Rhinolophus hipposideros
 • Rhinolophus mehelyi
  Vespertilionidae
 • Barbastella barbastellus
 • Miniopterus schreibersi
 • Myotis bechsteini
 • Myotis blythi
 • Myotis capaccinii
 • Myotis dasycneme
 • Myotis emarginatus
 • Myotis myotis
 • Vespertilio murinos
  RODENTIA
  Sciuridae
 • *Spermophilus suslicus
 • Spermophilus citellus (Citellus citellus)
  Cricetidae
 • Cricetus cricetus
  Microtidae
 • Microtus tatricus
  Muridae
 • Nanospalax leucodon
  Zapodidae
 • Sicista suptilis
  Castoridae
 • Castor fiber
  CARNIVORA
  Ursidae
 • *Ursus arctos
  Mustelidae
 • *Lutra lutra
 • *Mustela lutreola
  Felidae
 • Lynx lynx
  Phocidae
 • *Monachus monachus
  ARTILODACTYLA
  Cervidae
 • Alces alces
  Bovidae
 • *Bison bonasus
  CETACEA
 • Tursiops truncatus
 • Phocoena phocoena
 • Delphinus delphis

  PĂSĂRI
  GAVIIFORMES
  Gavidae

 • Gavia stellata
 • Gavia arctica
 • Gavia immer
  PROCELLARIIFORMES
  Procellariidae
 • Puffinus yelkouan
  PELECANIFORMES
  Phalacrocoracidae
 • Phalacrocorax aristotelis
 • Phalacrocorax pygmaeus
  Pelecanidae
 • *Pelecanus onocrotalus
 • Pelecanus crispus
  CICONIFORMES
  Ardeidae
 • Botaurus stellaris
 • Ixobrychus minutus
 • Nycticorax nycticorax
 • Ardeola ralloides
 • Bubulcus ibis
 • Egretta garzetta
 • Egretta alba
 • Ardea purpurea
  Ciconidae
 • Ciconia nigra
 • Ciconia ciconia
  Threskiornithidae
 • Plegadis falcinellus
 • Platalea leucorodia
  PHOENICOPTERIFORMES
  Phoenicopteridae
 • Phoenicopterus ruber
  ANSERIFORMES
  Anatidae
 • Cygnus olor
 • Cygnus bewickii (Cygnus columbianus)
 • Cygnus cygnus
 • *Anser erythropus
 • Branta leucopsis
 • Branta ruficollis
 • Tadorna ferruginea
 • Tadorna tadorna
 • *Aythya nyroca
 • *Oxyura leucocephala
  FALCONIFORMES
  Accipitridae
 • Pernis apivorus
 • Milvus migrans
 • Milvus milvus
 • *Haliaeetus albicilla
 • Neophron percnopterus
 • Gypaetus barbatus
 • Aegypius monachus
 • Gyps fulvus
 • Circaetus gallicus
 • Circus aeruginosus
 • Circus cyaneus
 • *Circus macrourus
 • Circus pygargus
 • Accipiter brevipes
 • Buteo rufinus
 • Aquila pomarina
 • *Aquila clanga
 • *Aquila heliaca
 • Aquila chrysaetos
 • Hieraaetus pennatus
 • Hieraaetus fasciatus
  Pandionidae
 • Pandion haliaetus
  Falconidae
 • *Falco naumanni
 • Falco columbarius
 • Falco vespertinus
 • *Falco cherrug
 • Falco peregrinus
  GALLIFORMES
  Tetraornidae
 • Tetrao tetrix
  GRUIFORMES
  Rallidae
 • Porzana porzana
 • Porzana parva
 • Porzana pussilla
 • Crex crex
  Gruidae
 • Grus grus
  Otididae
 • Chlamydotis undulata
 • *Otis tarda
 • Tetrax tetrax
  CHARADRIIFORMES
  Recurvirostridae
 • Recurvirostra avosetta
 • Himantopus himantopus
  Burhinidae
 • Burhinus oedicnemus
  Glareolidae
 • Glareola pratincola
 • Glareola nordmanni
  Charadriidae
 • Pluvialis apricaria
 • Charadrius alexandrinus
 • Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
 • Calidris alpina
  Scolopacidae
 • *Gallinago media
 • Limosa limosa
 • *Numenius tenuirostris
 • Numenius arquata
 • Tringa glareola
 • Phalaropus lobatus
  Laridae
 • Larus melanocephalus
 • Larus genei
 • Larus minutus
  Sternidae
 • Gelochelidon nilotica
 • Sterna caspia
 • Sterna sandvicensis
 • Sterna hirundo
 • Sterna albifrons
 • Chlidonias hybridus
 • Chlidonias niger
 • Uria aalge
  STRIGIFORMES
  Strigidae
 • Bubo bubo
 • Glaucidium passerinum
 • Asio flammeus
 • Aegolius funereus
  CAPRIMULGIFORMES
  Caprimulgidae
 • Caprimulgus europaeus
  CHORACIIFORMES
  Alcedinidae
 • Alcedo atthis
  Coracidae
 • Coracias garrulus
  PICIFORMES
  Picidae
 • Jynx torquilla
 • Picus canus
 • Dryocopus martius
 • Dendrocopos syriacus
 • Dendrocopos medius
 • Dendrocopos leucotos
 • Picoides tridactylus
  PASSERIFORMES
  Alaudidae
 • Melanocorypha calandra
 • Calandrella brachydactyla
 • Lullula arborea
 • Eremophila alpestris
  Motacillidae
 • Anthus campestris
 • Turdidae
 • Oenanthe isabelina
 • Oenanthe pleschanka
 • Oenanthe hispanica
 • Monticola saxatilis
 • Luscinia svecica
  Sylviidae
 • Acrocephalus paludicola
 • Acrocephalus melanopogon
 • Sylvia nisoria
  Muscicapidae
 • Ficedula parva
 • Ficedula albicollis
  Remizidae
 • Remiz pendulinus
  Laniidae
 • Lanius collurio
 • Lanius minor
  Sturnidae
 • Sturnus roseus (Pastor roseus)
  Emberizidae
 • Emberiza hortulana
 • Emberiza cia

  REPTILE
  CHELONIA (TESTUDINES)
  Testudinidae

 • Testudo hermanni
 • Testudo graeca
  Emydidae
 • Emys orbicularis
  OPHIDIA (SERPENTES)
  Colubridae
 • Elaphe quatuorlineata
  Viperidae
 • Vipera ursinii

  AMFIBIENI
  CAUDATA
  Salamandridae

 • Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
 • Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
 • Triturus alpestris alpestris
 • *Triturus vulgaris ampelensis
  ANURA
  Discoglossidae
 • Bombina bombina
 • Bombina variegata
  Pelobatidae
 • Pelobates fuscus
 • Pelobates syriacus balcanicus
  Bufonidae
 • Bufo bufo
  Hylidae
 • Hyla arborea

  PEȘTI
  PETROMYZONIFORMES
  Petromyzonidae

 • Eudontomyzon spp.
  CLUPEIFORMES
  Clupeidae
 • Alosa spp.
  SALMONIFORMES
  Salmonidae
 • Hucho hucho
  Umbridae
 • Umbra krameri
  PERCIFORMES
  Percidae
 • Gymnocephalus schraetzer
 • Gymnocephalus baloni
 • Romanichthys valsanicola

  CYPRINIFORMES
  Cyprinidae
 • Aspius aspius
 • Chalcalburnus chalcoides
 • Gobio albipinnatus
 • Gobio uranoscopus
 • Gobio kessleri
 • Leuciscus (Telestes) souffia
 • Rutilus pigus
 • Rhodeus sericeus amarus
  Cobitidae
 • Cobitis elongata
 • Cobitis taenia
 • Misgurnis fossilis
 • Sabanejewia aurata
  SCORPAENIFORMES
 • Cottus gobio

  NEVERTEBRATE

  ARTHROPODA
  CRUSTACEA
  Decapoda

 • Austropotamobius torrentium
  INSECTA
  Coleoptera
 • Cerambyx cerdo
 • Lucanus cervus
 • *Osmoderma eremita
 • *Rosalia alpina
 • Carabus hampei
 • Carabus hungaricus
 • Carabus variolosus
 • Herpes porcellus
 • Probaticus subrugosus
 • *Pseudogaurotina excellens
  Lepidoptera
 • Erannis ankeraria
 • Glyphipterix loricatella
 • Maculinea alcon
 • Catopta thrips
 • Lychaene helle
 • Kirinia roxelana
 • *Lepidea morsei
 • Nymphalis vaualbum
 • Pseudophilotes bavius
  Orthoptera
 • Isophya costata
 • Odontopodisma rubripes
 • Paracaloptenus caloptenoides
 • Poecilimon intermedius
 • Stenobothrus eurasius
 • Capraiscola ebneri
 • Podismopsis transsylvanica
 • Uvarovitettix transsylvanica
 • Zubovskya banatica
 • Fulvins oxycarenoides
  MOLLUSCA
  Gastropoda
 • Hydromia kovacsi
 • * Anisus vorticulus
 • Theodoxus transversalis
 • Alopia bielzii bielzii
 • Alopia subcosticollis oculta
 • Alopia subcosticollis nordsiecki
 • Herilla ziegleri dacica
 • Holandrina holandri

  b) PLANTE
  PTERIDOPHYTA
  Marsileaceae

 • Marsilea quadrifolia
  Aspleniaceae
 • Asplenium adulterinum
  ANGIOSPERMAE
  Alismataceae
 • Caldesia parnassifolia
  Compositae
 • Ligularia sibirica
 • Cirsium brachycephalum
 • * Seratula lycopifolia
  Droseraceae
 • Aldrovanda vesiculosa
  Labiatae
 • Dracocephalum austriacum
  Orchidaceae
 • Cypripedium calceolus
 • Liparis loeselii
  Liliaceae
 • Colchicum arenarium
  Iridaceae
 • Iris humilis arenaria
 • Iris aphylla hungarica
 • * Gladiolus palustris
  Ranunculaceae
 • Pulsatilla patens
  Santalaceae
 • Thesium ebracteatum
  Saxifragaceae
 • Saxifraga hirculus
  Scrophulariaceae
 • Veronica micrantha
 • *Pedicularis exaltata
 • Tozzia carpathica
  Umbelliferae
 • Angelica palustris
 • Apium repens
 • * Ferula sadleriana
  Paeoniaceae
 • Paeonia officinalis banatica

  PLANTE INFERIOARE
  Bryophyta

 • Dicranum viride
 • Drepanocladus vernicosus

  ANEXA Nr. 4

  SPECII
  de animale și de plante care necesită o protecție strictă

  Speciile care figurează în această anexă sunt indicate:

  a) ANIMALE VERTEBRATE

  MAMIFERE
  INSECTIVORA
  Soricidae

 • Sorex alpinus
 • Neomys anomalus
  MICROCHIROPTERA
 • Toate speciile
  RODENTIA
  Gliridae
 • Muscardinus avellanarius
 • Dryomys nitedula
  Sciuridae
 • Citellus citellus
 • * Spermophilus suslicus
  Castoridae
 • Castor fiber
  Cricetidae
 • Cricetus cricetus
  Microtidae
  *Microtus tatricus
  Muridae
 • Nannospalax leucodon
  Zapodidae
 • Sicista betulina
 • Sicista subtilis
  CARNIVORA
  Canidae
 • Canis lupus
  Ursidae
 • Ursus arctos
  Mustelidae
 • Lutra lutra
 • Mustela lutreola
  Felidae
 • Felis silvestris
  Phocidae
 • *Monachus monachus
  ARTIODACTYLA
  Cervidae
 • Alces alces
  Bovidae
 • *Bison bonasus
  CETACEA
 • Toate speciile

  PĂSĂRI
  GAVIFORMES
  Gaviidae

 • Gavia stellata
  PODICIPEDIFORMES
  Podicipedidae
 • Tachybaptus ruficollis
 • Podiceps spp.
  FALCONIFORMES
  Accipitridae
 • Accipiter spp.
 • Buteo spp.
 • Aquila spp.
  Falconidae
 • Falco tinnunculus
 • Falco subbuteo
  GRUIFORMES
  Rallidae
 • Rallus aquaticus
  Gruidae
 • Grus grus
 • Anthropoides virgo
  CHARADRIIFORMES
  Charadriidae
 • Charadrius spp.
 • Pluvialis apricaria
 • Chettusia leucura
  ANSERIFORMES
  Anatidae
 • Branta leucopsis
 • Mergus albellus
  Haematopodidae
 • Haematopus ostralegus
  Scolopacidae
 • Calidris spp.
 • Limicola falcinellus
 • Numenius spp.
 • Tringa spp.
 • Xenus cinereus
 • Actitis hypoleucos
 • Arenaria interpres
  Phalaropodidae
 • Phalaropus spp.
  Stercorariidae
 • Stercorarius spp.
  Laridae
 • Larus spp.
  Sternidae
 • Gelochelidon nilotica
 • Sterna spp.
 • Chlidonias spp.
  COLUMBIFORMES
  Ptreoclididae
 • Syrrhaptes paradoxus
  CUCULIFORMES
  Cuculidae
 • Cuculus canorus
  STRYGIFORMES
  Tytonidae
 • Tyto alba
  Upupidae
 • Upupa epops
  Strigidae
 • Otus scops
 • Athene noctua
 • Strix spp.
 • Asio spp.
  APODIFORMES
  Apodidae
 • Apus spp.
  Alcedinidae
 • Alcedo atthis
  Meropidae
 • Merops apiaster
  PICIFORMES
  Picidae
 • Picus viridis
 • Dendrocopos spp.
  PASSERIFORMES
  Alaudidae
 • Alauda arvensis
  Hirundinidae
 • Riparia riparia
 • Hirundo spp.
 • Delichon urbica
  Motacillidae
 • Anthus spp.
 • Motacilla spp.
  Bombycillidae
 • Bombycilla garrulus
  Cinclidae
 • Cinclus cinclus
  Troglodytidae
 • Troglodytes troglodytes
  Prunellidae
 • Prunella spp.
  Turdidae
 • Cercotrichas galactotes
 • Erithacus rubecula
 • Luscinia spp.
 • Phoenicurus spp.
 • Saxicola spp.
 • Oenanthe spp.
  Sylviidae
 • Cettia cetti
 • Locustella spp.
 • Acrocephalus spp.
 • Hippolais spp.
 • Sylvia spp
 • Phylloscopus spp.
 • Regulus spp.
  Muscicapidae
 • Muscicapa striata
 • Ficedula spp.
  Timaliidae
 • Panurus biarmicus
  Paridae
 • Aegithalos caudatus
 • Parus spp.
  Sittidae
 • Sitta europaea
  Tichodromadidae
 • Tichodroma muraria
  Certhiidae
 • Certhia spp.
  Oriolidae
 • Oriolus oriolus
  Laniidae
 • Lanius spp.
  Corvidae
 • Nucifraga caryocatactes
 • Corvus corax
  Passeridae
 • Passer hispaniolensis
 • Montifringilla nivalis
  Emberizidae
 • Calcarius lapponicus
 • Plectrophenax nivalis
 • Emberiza spp.
 • Miliaria calandra
  Fringillidae
 • Fringilla spp.
 • Serinus serinus
 • Carduelis spp.
 • Loxia spp.
 • Carpodacus erythrinus
 • Pyrrhula pyrrhula
 • Coccothraustes coccothraustes

  REPTILE
  TESTUDINATA
  Testudinidae

 • Testudo hermanni
 • Testudo graeca
  Emydidae
 • Emys orbicularis
  SAURIA
  Lacertidae
 • Lacerta agilis
 • Lacerta praticola
 • Lacerta trilineata
 • Lacerta viridis
 • Podarcis muralis
 • Podarcis taurica
 • Eremias arguta
  Scincidae
 • Ablepharus kitaibelli
  OPHIDIA
  Colubridae
 • Coronella austriaca
 • Elaphe longissima
 • Elaphe quatuorlineata
 • Natrix tessellata
  Viperidae
 • Vipera ammodytes
 • Vipera ursinii
 • Vipera berus
  Boidae
 • Eryx jaculus

  AMFIBIENI
  CAUDATA
  Salamandridae

 • Triturus cristatus
 • Salamandra salamandra
  ANURA
  Discoglossidae
 • Bombina bombina
 • Bombina variegata
  Hylidae
 • Hyla arborea
  Ranidae
 • Rana arvalis
  Pelobatidae
 • Pelobates fuscus
 • Pelobates syriacus
  Bufonidae
 • Bufo viridis
  PEȘTI
  CYPRINIFORMES
  Cyprinidae
 • Gobio kessleri
 • Scardinius racovitzai
  PERCIFORMES
  Percidae
 • Aspro zingel
 • Stizostedion volgensis
 • Romanichtyis valsanicola
  Gobiidae
 • Proterorhinus marmoratus

  NEVERTEBRATE

  ARTHROPODA
  INSECTA
  Coleoptera

 • Cerambyx cerdo
 • Rosalia alpina
 • Carabus hampei
 • Carabus hungaricus
 • Carabus variolosus
 • Probaticus subrugosus
 • * Pseudogaurotina excellens
 • Pytho kolwensis
  Lepidoptera
 • Parnassius apollo
 • Colias myrmidone
 • Erannis ankeraria
 • Glyphipterix loricatella
 • Maculinea alcon
 • Catopta thrips
 • Lychaene helle
 • Kirinia roxelana
 • *Lepidea morsei
 • Nymphalis vaualbum
 • Pseudophilotes bavius
  Orthoptera
 • Isophya costata
 • Odontopodisma rubripes
 • Paracaloptenus caloptenoides
 • Poecilimon intermedius
 • Stenobothrus eurasius
 • Capraiscola ebneri
 • Podismopsis transsylvanica
 • Uvarovitettix transsylvanica
 • Zubovskya banatica
 • Fulvins oxycarenoides
  MOLLUSCA
  Gastropoda
 • Hydromia kovacsi
 • *Anisus vorticulus
 • Theodoxus transversalis
 • Alopia bielzii bielzii
 • Alopia subcosticollis oculta
 • Alopia subcosticollis nordsiecki
 • Herilla ziegleri dacica
 • Holandrina holandri
 • Chilostoma banaticum

  b) PLANTE

  Toate speciile de plante enumerate în anexa nr. 3 b), cu excepția bryophytelor, plus cele menționate în continuare: Campanulaceae

 • Campanula romanica
  Ericaceae
 • Arctostaphylox uva ursi
  Oleaceae
 • Syringa josikaea
  Paeonaceae
 • Paepnia tenuifolia

  ANEXA Nr. 5


  SPECII
  de plante și de animale de interes comunitar ale căror prelevare din natură și exploatare fac obiectul măsurilor de management

  Speciile care figurează în această anexă sunt indicate:

  De anser brachyrinchus/Mergus merganser

  a) ANIMALE VERTEBRATE

  MAMIFERE
  LAGOMORPHA
  Lepuridae

 • Lepus europaeus
 • Oryctolagus cuniculus
  RODENTIA
  Sciuridae
 • Sciurus vulgaris
 • Marmota marmota
 • Myocastoridae
 • Myocastor coypus
  Muridae
 • Ondrada zibeltina
  CARNIVORA
  Canidae
 • Nyctereutes procyonoides
 • Vulpes vulpes
 • Canis aureus
  Mustelidae
 • Martes foina
 • Martes martes
 • Mustela putorius
 • Mustela eversmanii
 • Mustela erminea
 • Mustela nivalis
 • Mustela vison
 • Meles meles
 • Vornela peregusna euxina Felidae
 • Lynx lynx
  ARTIODACTYLA
  Cervidae
 • Capreolus capreolus
 • Cervus elaphus
 • Dama dama
 • Ovies aries musimon
  Bovidae
 • Rupicapra rupicapra
  Suidae
 • Sus scrofa

  PĂSĂRI
  PELECANIFORMES
  Phalacrocoracidae

 • Phalacrocorax carbo
  CICCONIIFORMES
  Ardeidae
 • Ardea cinerea
  ANSERIFORMES
  Anatidae
 • Anser albifrons
 • Anser fabalis fabalis
 • Anser fabalis rossicus
 • Anser brachyrhynchus
 • Anser anser
 • Anas penelope
 • Anas platyrhynchos
 • Anas crecca
 • Anas clypeata
 • Anas strepera
 • Anas acuta
 • Anas querquedula
 • Aythya ferina
 • Aythya fuligula
 • Aythya marila
 • Branta bernicla
 • Bucephala clangula
 • Netta rufina
 • Clangula hyemalis
 • Melanita fusca
 • Melanita nigra
 • Mergus merganser
 • Mergus serrator
 • Somateria mollissima
  Tetraonidae
 • Tetrastes bonasia
 • Tetrao urogallus
  Phasianidae
 • Perdix perdix
 • Coturnix coturnix
 • Phasianus colchicus
  GRUIFORMES
  Rallidae
 • Gallinula chloropus
 • Fulica atra
  CHARADRIIFORMES
  Charadriidae
 • Vanellus vanellus
  Scolopacidae
 • Lymnocryptes minimus
 • Gallinago gallinago
 • Scolopax rusticola
 • Limosa limosa
 • Philomachus pugnax
  COLUMBIFORMES
  Columbidae
 • Columba oenas
 • Columba palumbus
 • Streptopelia decaocto
 • Streptopelia turtur
  PASERIFORMES
  Alaudidae
 • Galerida cristata
  Corvidae
 • Garrulus glandarius
 • Pica pica
 • Corvus monedula
 • Corvus frugilegus
 • Corvus corone corone
 • Corvus corone cornix
 • Corvus corone sardonius
  Sturnidae
 • Sturnus vulgaris
 • Sturnus vulgaris balcanicus
  Turdidae
 • Turdus viscivorus
 • Turdus philomelos
 • Turdus iliacus
 • Turdus pillaris

  AMFIBIENI
  ANURA
  Ranidae

 • Rana esculenta
 • Rana ridibunda
 • Rana temporaria
 • Rana dalmatina

  PEȘTI
  ACIPENSERIFORMES
  Acipenseridae

 • Toate speciile care nu sunt menționate în anexa nr. IV
  SALMONIFORMES
  Salmonidae
 • Thymallus thymallus
  Cyprinidae
 • Barbus spp.
  PERCIFORMES
  Percidae
 • Zingel zingel
  CLUPEIFORMES
  Clupeidae
 • Alosa spp.

  NEVERTEBRATE
  MOLLUSCA
  GASTROPODA-STYLOMMATOPHORA
  Helicidae

 • Helix pomatia
  HIRUDINOIDEA-ARHYNCHOBDELLAE
  Hirudinidae
 • Hirudo medicinalis
  ARTHROPODA
  CRUSTACEA-DECAPODA
  Astacidae
 • Astacus astacus

  b) PLANTE
  LICHENES
  Cladoniaceae

 • Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.)
  Vain.
  BRYOPHYTA
  MUSCI
  Leucobryaceae
 • Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.
  Sphagnaceae
 • Sphagnum L. spp. (excepție Sphagnum pylasii Brid.)
  PTERIDOPHYTA
 • Lycopodium spp.
  ANGIOSPERMAE
  Amaryllidaceae
 • Galanthus nivalis L.
  Compositae
 • Arnica montana L.
  Gentianaceae
 • Gentiana lutea L.
  Lilliaceae
 • Ruscus aculeatus L.
  Scrophulariaceae
 • Scrophularia grandiflora DC. subsp.
  grandiflora DC."

  Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția România.

  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 18 iulie 2001.
  Nr. 462.


  Luni, 25 octombrie 2021, 20:02

  Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.