LEGE nr.81 din 9 mai 1997
privind exercitarea profesiunii de farmacist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 89/14 mai. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Exercitarea profesiunii de farmacist

Secțiunea 1
Dispoziții generale

Art. 1. - Exercitarea profesiunii de farmacist este un drept al oricărei persoane fizice, cetățean român, posesoare a diplomei de farmacist, eliberată de o instituție de învățământ universitar cu profil farmaceutic, acreditată, din România ori din străinătate, echivalată potrivit legii. Exercitarea profesiunii de farmacist este avizată de Colegiul Farmaciștilor din România și autorizată de Ministerul Sănătății.

Art. 2. - Profesiunea de farmacist are ca scop asigurarea sănătății publice, prin cercetarea, producerea, difuzarea și eliberarea medicamentelor în condițiile de calitate prevăzute de Farmacopeea Română și de alte standarde oficiale din țară și din străinătate, aprobate de Ministerul Sănătății.

Art. 3. - (1) În exercitarea profesiunii, farmacistul trebuie să dovedească devotament, corectitudine, disponibilitate și respect față de persoana care i se adresează pentru procurarea medicamentelor necesare.

(2) În activitatea de preparare și de eliberare a medicamentelor, având deplina răspundere a acestora, farmacistul are drept de decizie.

(3) La absolvirea instituției de învățământ, farmacistul va depune următorul jurământ:

"În întreaga mea activitate voi da dovadă de o atitudine profund umană față de om și colectivitate.

Voi respecta demnitatea și personalitatea bolnavului, exercitând profesiunea cu conștiinciozitate, respectând normele de etică și de deontologie farmaceutică.

Voi fi corect cu mine însumi și cu confrații mei, cărora le voi cere colaborarea, și nu voi refuza să le acord sprijinul, când mi se va cere, în interesul bolnavului.

Nu voi accepta sub nici un motiv ca activitatea mea de farmacist să fie utilizată împotriva sănătății și vieții omului.

Voi fi răbdător și înțelegător față de cel care, datorită bolii, nu-mi acordă respectul cuvenit.

Jur, pe onoare, în mod solemn și liber!"

(4) Profesiunea de farmacist este o profesiune liberală. Farmacistul nu este funcționar public.

Art. 4. - (1) Profesiunea de farmacist poate fi exercitată de către cel care îndeplinește următoarele condiții:

a) este cetățean român, cu domiciliul în România;
b) este licențiat al unei instituții de învățământ universitar cu profil farmaceutic, în condițiile legii;
c) nu se găsește în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege;
d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiunii.

(2) Profesiunea de farmacist poate fi exercitată în România și de către farmaciști cetățeni străini, în condițiile prevăzute de prezenta lege și pe bază de reciprocitate, stabilite prin convenții la care România este parte.

Secțiunea a 2-a
Incompatibilități și interdicții

Art. 5. - Nu poate exercita profesiunea de farmacist:

a) farmacistul care a fost condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească, chiar dacă a fost reabilitat, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni contra umanității sau vieții, în împrejurări legate de exercitarea profesiunii de farmacist;
b) farmacistul căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesiunea, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă sau disciplinară.

Art. 6. - (1) Exercitarea profesiunii de farmacist este incompatibilă cu:

a) difuzarea și comercializarea altor produse în afara celor înregistrate și aprobate de Ministerul Sănătății;
b) profesiunea de medic;
c) oricare profesiune sau ocupație de natură a aduce atingere demnității profesiunii de farmacist sau bunelor moravuri.

(2) Profesiunea de farmacist nu poate fi exercitată de către o persoană, dacă s-a constatat că starea de sănătate a acesteia este necorespunzătoare, fiind atestată, ca atare, prin certificat medical eliberat de Comisia de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, potrivit legii.

Secțiunea a 3-a
Autorizarea de liberă practică a profesiunii de farmacist

Art. 7. - (1) Exercitarea profesiunii de farmacist se face pe baza autorizației de liberă practică, eliberată de Ministerul Sănătății în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.

(2) Autorizația de liberă practică a profesiunii de farmacist se acordă pe baza următoarelor acte:

a) diplomă eliberată de o instituție de învățământ universitar cu profil farmaceutic, acreditată în condițiile legii;
b) certificat de cazier judiciar;
c) certificat de sănătate;
d) avizul Colegiului Farmaciștilor din România.

Art. 8. - (1) Activitățile farmaceutice privind prepararea, eliberarea, controlul și conservarea produselor și substanțelor farmaceutice din farmacii și laboratoare sunt conduse și supravegheate de farmaciști. În farmaciile de spital, farmacistul eliberează medicamente numai pentru secțiile spitalului.

(2) În industria farmaceutică și în depozitele de medicamente, farmacistul supraveghează procesele specifice de preparare, control, eliberare și conservare a produselor și substanțelor farmaceutice.

(3) În farmacii, eliberarea medicamentelor, pe bază de prescripție medicală, se face numai sub supravegherea farmacistului.

Art. 9. - (1) Farmaciștii care au dreptul la pensie pentru munca depusă și limită de vârstă, potrivit legii, pot fi menținuți, la cerere, în activitatea profesională, cu avizul Colegiului Farmaciștilor din România, până la vârsta de 60 de ani femeile și de 65 de ani bărbații, cu excepția celor care au doctoratul și a căror activitate poate fi prelungită până la vârsta de 65 de ani femeile și de 70 de ani bărbații.

(2) Farmaciștii care au depășit vârstele prevăzute la alin. (1) pot profesa și în continuare, la cerere, cu autorizație de liberă practică acordată anual, în condițiile art. 7 din prezenta lege, numai în sectorul privat.

Art. 10. - Controlul și supravegherea exercitării profesiunii de farmacist se realizează de către Colegiul Farmaciștilor din România și de către Ministerul Sănătății, în condițiile legii.

CAPITOLUL II
Înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului
Farmaciștilor din România

Secțiunea 1
Caracteristici generale

Art. 11. - (1) Colegiul Farmaciștilor din România se înființează ca organizație profesională, neguvernamentală, cu personalitate juridică, apolitică și fără scop patrimonial, care reprezintă interesele profesiunii de farmacist, asigură propășirea și păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieții sociale.

(2) Colegiul Farmaciștilor din România are autonomie instituțională și își exercită atribuțiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

(3) Colegiul Farmaciștilor din România cuprinde toți farmaciștii, cetățeni români, domiciliați în România, autorizați să practice profesiunea de farmacist. Farmaciștii care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt autorizați și își desfășoară activitatea în unități ale Ministerului Sănătății sau ale altor ministere cu rețea sanitară și farmaceutică proprie, precum și în sectorul privat, sunt membri ai Colegiului Farmaciștilor din România de la această dată.

(4) Sediul central al Colegiului Farmaciștilor din România este în municipiul București.

Secțiunea a 2-a
Atribuțiile Colegiului Farmaciștilor din România

Art. 12. - Colegiul Farmaciștilor din România are următoarele atribuții:

a) apără demnitatea și promovează drepturile și interesele membrilor săi; apără onoarea, libertatea și independența profesională a farmacistului în exercitarea profesiunii; asigură respectarea de către farmaciști a obligațiilor ce le revin;
b) elaborează, adoptă și supraveghează aplicarea statutului propriu și a Codului de deontologie farmaceutică;
c) avizează eliberarea autorizației de liberă practică;
d) susține activitatea și dezvoltarea cercetării științifice farmaceutice și poate organiza manifestări științifice;
e) reprezintă pe membrii săi în relațiile cu instituțiile, cu asociațiile științifice și cu sindicatele;
f) colaborează cu Ministerul Sănătății la formarea, specializarea și perfecționarea pregătirii profesionale a farmaciștilor;
g) elaborează, în colaborare cu Ministerul Sănătății, metodologia de acordare a gradului profesional și tematica de concurs;
h) propune și stabilește, împreună cu Ministerul Sănătății, principiile privind teritorializarea și înființarea de noi farmacii, laboratoare și depozite farmaceutice;
i) acordă burse pentru specializarea în științele farmaceutice;
j) informează pe membrii săi asupra noutăților științifice și organizează, în acest scop, un centru de informare și publicații profesionale;
k) judecă abaterile de la normele de etică profesională și de deontologie farmaceutică;
l) înființează și sprijină instituțiile și acțiunile de prevedere și asistență medico-socială pentru farmaciști și familiile lor;
m) colaborează cu organizații similare din alte țări.

Secțiunea a 3-a
Membrii Colegiului Farmaciștilor din România.
Drepturi și obligații

Art. 13. - (1) Membrii Colegiului Farmaciștilor din România sunt înscriși într-un registru, care se publică periodic.

(2) Farmaciștii pensionari, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se pot înscrie în Colegiul Farmaciștilor din România.

Art. 14. - Membrii Colegiului Farmaciștilor din România sunt obligați:

a) să respecte reglementările în vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de farmacist;
b) să respecte și să aplice regulile de bună practică farmaceutică;
c) să acorde cu promptitudine asistență farmaceutică de urgență, ca o îndatorire fundamentală, profesională și civică;
d) să nu prejudicieze interesele bolnavului;
e) să respecte Statutul Colegiului Farmaciștilor din România;
f) să se preocupe de perfecționarea calificării profesionale;
g) să păstreze secretul profesiunii de farmacist, potrivit legii.

Art. 15. - Veniturile Colegiului Farmaciștilor din România se constituie din:

a) taxa de înscriere, cotizațiile lunare ale membrilor, alte fonduri rezultate din manifestări culturale și științifice;
b) donații, legate, sponsorizări și drepturi editoriale, în condițiile legii;
c) alte surse.

Art. 16. - Fondurile bănești pot fi utilizate pentru: cheltuieli de administrație; salarizarea personalului; procurarea de mijloace fixe, de material gospodăresc; finanțarea cheltuielilor organizatorice; perfecționarea pregătirii profesionale; acordarea de burse, prin concurs, farmaciștilor; întrajutorarea farmaciștilor cu venituri mici și a familiilor acestora; crearea de instituții cu scop filantropic și științific și altele, care se stabilesc de către Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România.

Secțiunea a 4-a
Organizare și funcționare

Art. 17. - Colegiul Farmaciștilor din România este organizat la nivel național și județean, respectiv al municipiului București.

Art. 18. - Forurile de conducere ale Colegiului Farmaciștilor din România, la nivel județean sau al municipiului București, sunt: adunarea generală, consiliul județean, respectiv al muncipiului București, și comitetul director.

Art. 19. - Colegiul Farmaciștilor din România va colabora cu Ministerul Sănătății în elaborarea actelor normative specifice.

Art. 20. - (1) Contractul individual de muncă al persoanei care exercită o funcție de conducere în comitetul director al consiliului județean, respectiv al municipiului București, și în Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România se suspendă, la cererea persoanei în cauză, pe perioada cât îndeplinește funcția respectivă, cu menținerea locului de muncă.

(2) Persoana aflată într-o situație prevăzută la alin. (1) beneficiază de vechime în muncă, perioada respectivă fiind astfel considerată.

Art. 21. - (1) Pentru primele alegeri, consiliul județean sau al municipiului București, după caz, are un număr de membri proporțional cu numărul farmaciștilor înscriși în evidență, aleși de adunarea generală, după cum urmează:

- până la 100 de farmaciști înscriși în registru 7 membri
- între 101 și 500 de farmaciști înscriși în registru 11 membri
- între 501 și 1.000 de farmaciști înscriși în registru 13 membri
- între 1.001 și 2.000 de farmaciști înscriși în registru 19 membri
- peste 2.000 de farmaciști înscriși în registru 21 de membri.

(2) Consiliul județean sau al municipiului București, după caz, are un număr de 3-11 membri supleanți, aleși de adunarea generală.

Art. 22. - (1) Consiliul județean, respectiv al municipiului București, va alege dintre membrii săi un comitet director format din președinte, trei vicepreședinți și un secretar.

(2) Funcțiile de președinte, vicepreședinte și secretar sunt incompatibile cu:

a) funcția corespunzătoare dintr-un sindicat profesional;
b) funcția de director și de director adjunct al unei societăți comerciale farmaceutice înființate prin Hotărârea Guvernului nr.15/1991 privind înființarea societăților comerciale farmaceutice - S.A.;
c) funcția de conducere în structura Ministerului Sănătății (ministru, secretar de stat, șef de departament, director general, director general adjunct, director și director adjunct).

Art. 23. - (1) Membrii consiliului județean, respectiv ai consiliului municipiului București, titulari și supleanți, sunt aleși pe o perioadă de maximum 2 ani.

(2) Alegerea membrilor se va face prin vot secret, cu majoritate simplă, prin participarea a minimum jumătate plus unul din numărul total al farmaciștilor înscriși. Dacă nu se va realiza proporția de jumătate plus unul din numărul total al farmaciștilor, pentru alegerea conducerii consiliului județean sau al municipiului București se vor organiza, după două săptămâni, alte alegeri, în prezența majorității simple din numărul membrilor prezenți.

Art. 24. - (1) Consiliul județean, respectiv al municipiului București, se întrunește la convocarea președintelui, în ședințe ordinare, la interval de două luni. În mod excepțional, la solicitarea unei treimi din numărul membrilor săi, consiliul județean, respectiv al municipiului București, poate fi convocat în ședințe extraordinare.

(2) Deciziile consiliului județean, respectiv al municipiului București, se adoptă cu votul a jumătate plus unul din numărul total al membrilor.

Art. 25. - (1) Consiliul județean, respectiv al municipiului București, exercită atribuțiile prevăzute de lege, date în competența sa, la nivelul județului sau al municipiului București, prin regulamentul de funcționare adoptat de adunarea generală a Colegiului Farmaciștilor din România.

(2) În vederea exercitării atribuțiilor, consiliul județean, respectiv al municipiului București, își desfășoară activitatea în comisii, alese de adunarea generală respectivă, pe domenii de activitate sau pe specialități farmaceutice, în conformitate cu regulamentul de funcționare adoptat de adunarea generală a Colegiului Farmaciștilor din România.

Art. 26. - Conducerea Colegiului Farmaciștilor din România, la nivel național, se exercită de către:

a) adunarea generală;
b) consiliul național;
c) comitetul director.

Art. 27. - (1) Adunarea generală a Colegiului Farmaciștilor din România este alcătuită din reprezentanți aleși de adunarea generală din fiecare județ și din municipiul București, prin vot direct și secret. Norma de reprezentare este de 1 la 50.

(2) Adunarea generală a Colegiului Farmaciștilor din România se întrunește anual.

Art. 28. - Adunarea generală adoptă Codul de deontologie farmaceutică și Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Farmaciștilor din România, în prezența a cel puțin jumătate plus unul din numărul reprezentanților aleși.

Art. 29. - Colegiul Farmaciștilor din România, între sesiunile adunării generale, este condus de consiliul național.

Art. 30. - (1) Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România este alcătuit din câte un reprezentant al fiecărui județ, trei reprezentanți ai municipiului București și câte un reprezentant al farmaciștilor din fiecare minister care are rețea sanitară proprie. În afară de aceștia, Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România poate fi asistat, cu rol consultativ, de câte un reprezentant al Academiei de Științe Medicale, al Ministerului Sănătății, al Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Justiției.

(2) Pentru constituirea Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unul din numărul reprezentanților stabiliți la alin. (1).

Art. 31. - Deciziile Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România sunt adoptate prin votul a cel puțin jumătate plus unul din numărul total al membrilor.

Art. 32. - Atribuțiile Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România sunt:

a) elaborează Codul de deontologie farmaceutică, statutul, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Farmaciștilor din România, în termen de 6 luni de la constituirea consiliului național;
b) fixează cotizația care trebuie plătită de către fiecare farmacist consiliului județean sau al municipiului București, după caz, stabilind cota-parte din această cotizație, care trebuie virată către consiliul național;
c) gestionează bunurile Colegiului Farmaciștilor din România și poate să creeze și să subvenționeze acțiuni interesând profesiunea farmaceutică, acțiuni de întrajutorare sau de sponsorizare;
d) controlează gestiunea consiliului județean, respectiv al municipiului București, care trebuie să-l informeze cu privire la toate acțiunile financiare;
e) soluționează, în termen de 30 de zile de la înregistrare, ca instanță superioară, contestațiile formulate împotriva deciziilor date de consiliile județene, respectiv al municipiului București, în conformitate cu regulamentele proprii.

Art. 33. - În cadrul Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România funcționează mai multe comisii, ale căror număr și competențe sunt stabilite de către acesta prin regulamente proprii.

Art. 34. - (1) Comitetul director al Colegiului Farmaciștilor din România asigură activitatea permanentă a acestuia, în conformitate cu legea și cu regulamentele proprii.

(2) Comitetul director este alcătuit dintr-un președinte, trei vicepreședinți și un secretar general, aleși de consiliul național.

Secțiunea a 5-a
Proceduri și sancțiuni

Art. 35. - Colegiul Farmaciștilor din România soluționează litigiile și abaterile deontologice și disciplinare ale farmaciștilor.

Art. 36. - (1) Membrii Colegiului Farmaciștilor din România, care încalcă jurământul depus, legile și regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de farmacist și care nu respectă Codul de deontologie farmaceutică, răspund disciplinar, în funcție de gravitatea abaterii, și sunt pasibili de una dintre următoarele sancțiuni:

a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) suspendarea temporară, pe un interval de 6 - 12 luni, a calității de membru al Colegiului Farmaciștilor din România;
e) retragerea calității de membru al Colegiului Farmaciștilor din România.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit a) - c) se aplică de către consiliul județean, respectiv al municipiului București, pentru membrii lor.

(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se aplică de către Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România.

(4) Concluziile anchetei și sancțiunile aplicate se comunică în termen de 24 de ore, în mod obligatoriu, Ministerului Sănătății și persoanei juridice cu care farmacistul sancționat a încheiat contractul individual de muncă și care decid, după caz, pe baza acestora, cu privire la avizul de liberă practică a profesiunii de farmacist, precum și cu privire la contractul individual de muncă.

Art. 37. - (1) Împotriva sancțiunilor prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. a) - c) se poate introduce contestație la comisia deontologică competentă, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancțiunii.

(2) Împotriva sancțiunilor prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. d) și e) se poate introduce contestație la judecătoria în raza căreia își desfășoară activitatea farmacistul sancționat, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancțiunii.

Art. 38. - Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Farmaciștilor din România, potrivit prezentei legi, nu exclude răspunderea penală, contravențională, civilă sau materială, conform legii.

Art. 39. - După un interval de 6 luni de la emiterea deciziei de suspendare a autorizației de liberă practică farmaceutică, farmacistul în cauză poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere, o nouă cerere nu poate fi făcută decât după 6 luni.

Art. 40. - Practicarea profesiunii de farmacist de către o persoană care nu are această calitate constituie infracțiune și se pedepsește conform legii penale.

CAPITOLUL III
Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 41. - Ministerul Sănătății are obligația de a pune la dispoziția comisiilor electorale desemnate pentru organizarea Colegiului Farmaciștilor din România evidența nominală a farmaciștilor din România, conform anexei la prezenta lege, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

Art. 42. - (1) Până la alegerea primului consiliu județean al Colegiului Farmaciștilor din România, respectiv al municipiului București, cererile de înscriere în colegiu se depun la comisiile electorale respective, urmând ca, în termen de 6 luni de la aceeași dată, Ministerul Sănătății să elibereze autorizația de liberă practică farmaceutică.

(2) Primele alegeri vor fi organizate de comisiile electorale desemnate, în care societățile comerciale farmaceutice teritoriale și ale municipiului București, pe de o parte, și filialele județene ale sindicatelor farmaceutice, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe de altă parte, au un număr egal de reprezentanți. Comisiile electorale sunt alcătuite din șase membri.

(3) La nivelul țării se va organiza o comisie electorală centrală, în care Ministerul Sănătății va avea trei reprezentanți, sindicatele farmaciștilor, în ansamblul lor, trei reprezentanți și ministerele cu rețea sanitară proprie, câte un reprezentant. Activitatea acestei comisii constă în validarea alegerilor județene și în organizarea alegerilor pe țară; activitatea ei încetează o dată cu constituirea legală a primei adunări generale a Colegiului Farmaciștilor din România.

Art. 43. - Anexa face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 44. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Art. 45. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

București, 9 mai 1997.
Nr. 81.


ANEXĂ

Numele și prenumele farmacistului...............................................................

Data nașterii.....................................................................................................

Specialitatea și gradul profesional..................................................................

Titlul științific.....................................................................................................

Promoția..........................................................................................................

Locul de muncă...............................................................................................

Adresa și numărul de telefon.........................................................................


Joi, 30 iunie 2022, 03:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.