ORDONANȚĂ nr.64 din 30 august 2001
privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
Textul actului publicat în M.Of. nr. 536/1 sep. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - (1) Începând cu exercițiul financiar al anului 2001 la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:
a) rezerve legale;
b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv, aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit;
d) alte repartizări prevăzute de lege;
e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit;
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

(2) Profitul se repartizează pentru destinațiile și în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) și g), după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative speciale, prevăzute la lit. a), b), c) și d) ale aceluiași alineat.

(3) Societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligația să vireze dividendele la instituția publică implicată, definită potrivit art. 3 lit. g) din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data termenului legal de depunere a bilanțului contabil, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel.

(4) Regiile autonome virează vărsămintele la bugetul de stat sau local, după caz, la termenul prevăzut la alin. (3).

Art. 2. - Începând cu exercițiul financiar al anului 2001 regiile autonome constituie anual fond de rezervă prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil neinfluențat de cheltuiala cu impozitul pe profit. Rezervele astfel calculate sunt deductibile fiscal până la a cincea parte din patrimoniul regiei autonome, exclusiv patrimoniul public.

Art. 3. - (1) Controlul, constatarea și urmărirea modului de constituire și virare a dividendelor sau vărsămintelor la bugetul de stat sau local, după caz, se efectuează:
a) de organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice, pentru agenții economici de interes central;
b) de organele de control ale administrației publice locale, pentru agenții economici de interes local.

(2) Penalitățile și majorările de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a obligațiilor de plată urmează regimul juridic al creanțelor bugetare.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Finanțelor Publice va emite precizări privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizării și reflectarea în contabilitate a acestora.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr.23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.175 din 5 august 1996, aprobată prin Legea nr. 41/1997, precum și art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.201 din 30 august 2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 101/1995.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Dan Nica

București, 30 august 2001.
Nr. 64.


Marți, 25 ianuarie 2022, 23:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.