ORDONANȚĂ nr.87 din 30 august 2001
privind serviciile publice de salubrizare a localităților
Textul actului publicat în M.Of. nr. 543/1 sep. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta ordonanță are ca obiect stabilirea cadrului pentru organizarea, gestionarea, reglementarea și monitorizarea serviciului public de salubrizare în localități, ținându-se seama de strategia națională cu privire la deșeurile solide și de prevederile directivelor Uniunii Europene.

Art. 2. - Salubrizarea localităților este un serviciu public local de gospodărie comunală, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritățile administrației publice locale.

Art. 3. - Serviciul public de salubrizare, parte componentă a serviciilor publice de gospodărie comunală, este organizat și funcționează pe baza următoarelor principii:

a) protecția sănătății publice;
b) autonomia locală și descentralizarea;
c) responsabilitatea față de cetățeni;
d) conservarea și protecția mediului înconjurător;
e) calitatea și continuitatea serviciului;
f) tarife echitabile și accesibile tuturor consumatorilor;
g) nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor;
h) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;
i) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici;
j) securitatea serviciului;
k) dezvoltarea durabilă.

Art. 4. - Serviciul public de salubrizare cuprinde următoarele activități:

a) precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea reziduurilor solide, cu excepția deșeurilor toxice, periculoase și a celor cu regim special;
b) înființarea și administrarea depozitelor ecologice de reziduuri și producerea de compost;
c) incinerarea și producerea de energie termică;
d) măturatul, spălatul căilor publice, întreținerea spațiilor verzi și a parcurilor;
e) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
f) preselectarea și organizarea reciclării deșeurilor;
g) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

Art. 5. - Pentru asigurarea dezvoltării durabile în domeniul salubrității consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciilor de salubrizare, ținându-se seama de planurile de urbanism și de programele de dezvoltare economico-socială a unității administrativ-teritoriale.

Art. 6. - (1) Serviciile publice de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale agenților economici.

(2) Nu fac obiectul prezentei ordonanțe serviciile de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor toxice și/sau periculoase.

Art. 7. - (1) Statul sprijină prin măsuri legislative și economice dezvoltarea cantitativă și calitativă a serviciilor publice de salubrizare, precum și a infrastructurii specifice acestora.

(2) Prin modul de organizare și desfășurare a activității serviciilor publice de salubrizare autoritățile publice locale sunt obligate să asigure realizarea următoarelor obiective:

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii;
b) creșterea calității vieții cetățenilor prin susținerea dezvolt ării economice a localităților, în principal prin stimularea mecanismelor economiei de piață și prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale;
c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;
d) protecția mediului înconjurător.

CAPITOLUL II
Organizarea și funcționarea serviciilor publice de salubrizare

SECȚIUNEA 1
Gestiunea serviciilor publice de salubrizare

Art. 8. - (1) Relațiile dintre prestatorii de servicii de salubrizare și utilizatori se desfășoară pe baze contractuale.

(2) Între autoritățile administrației publice locale și prestatorii de servicii de salubrizare se pot încheia contracte de delegare de gestiune.

Art. 9. - (1) Gestiunea serviciilor publice de salubrizare se realizează în următoarele modalități:

a) gestiune directă;
b) gestiune indirectă sau gestiune delegată.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de salubrizare se face prin hotărâre a consiliilor locale sau județene, după caz.

Art. 10. - (1) În cadrul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, administrarea și gestionarea serviciilor publice de salubrizare.

(2) Gestiunea directă se realizează prin compartimente ale consiliului local, organizate ca servicii publice și autorizate conform legii.

(3) Desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de salubrizare, organizate și exploatate în sistemul gestiunii directe, se face pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de către consiliul local.

Art. 11. - (1) În cazul gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela, pentru realizarea serviciilor de salubrizare, la unul sau mai mulți operatori de servicii publice, cărora le încredințează, în baza unui contract de delegare a gestiunii sau de concesiune, gestiunea propriu-zisă a serviciilor de salubrizare, precum și administrarea și exploatarea sistemelor publice necesare în vederea realizării acestora.

(2) Delegarea gestiunii sau concesiunea se face în condițiile respectării contractului-cadru de delegare sau de concesiune și a regulamentului-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice locale. Contractul-cadru și regulamentul-cadru de delegare sau concesiune a serviciilor publice locale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 12. - (1) În procesul delegării, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a serviciilor de salubrizare, precum și dreptul de a urmări, controla și supraveghea:

a) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatorii furnizori/prestatori de servicii publice;
b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii sau de concesiune;
e) modul de formare și de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice.

(2) Aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului public de salubrizare, a regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, a criteriilor și procedurilor de exercitare a controlului, precum și a actelor de autoritate stabilite de lege intră în competența exclusivă a consiliului local sau județean, după caz.

(3) Consiliile locale sau județene pot delega integral sau parțial numai activitățile de operare, gestionare și administrare a serviciilor publice de salubrizare, pregătirea și realizarea investițiilor aferente acestora, precum și colectarea sumelor datorate de utilizatori.

Art. 13. - (1) Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciilor publice de salubrizare se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, în temeiul principiilor prevăzute la art. 8 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, precum și al principiilor autonomiei financiare a prestatorilor, al suportabilității utilizatorilor și al recuperării integrale prin tarif a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare.

(2) Pentru finanțarea investițiilor necesare în vederea dezvoltării și modernizării infrastructurii serviciilor de salubrizare autoritățile administrației publice locale pot apela la credite interne și/sau externe sau se pot adresa unor investitori privați cărora le pot concesiona serviciul respectiv pe o perioadă limitată, în funcție de specificul activității, astfel:

a) pentru o perioadă de 5 ani - activitățile de amenajare, întreținere și curățare a spațiilor verzi, precum și dezinsecția, dezinfecția și deratizarea în localități;
b) pentru o perioadă de 8 ani - activitățile de precolectare, colectare și transport al deșeurilor menajere, precum și curățenia și stropitul căilor publice rutiere, deszăpezirea și întreținerea acestora pe timp de iarnă în condiții de îngheț sau de polei;
c) pentru o perioadă de 20 de ani - activitățile de incinerare a deșeurilor și de producere a energiei termice prin acest procedeu, precum și înființarea și administrarea depozitelor ecologice, inclusiv selectarea și reciclarea deșeurilor;

(3) Mijloacele materiale pe care investitorul privat le realizează din fonduri proprii rămân în proprietatea acestuia pe toată perioada derulării contractului de concesiune, precum și după expirarea acestuia, dacă nu s-a stabilit altfel.

SECȚIUNEA a 2-a
Operatorii de servicii publice de salubrizare

Art. 14. - (1) Pot fi operatori de servicii publice de salubrizare societățile comerciale autorizate să furnizeze/presteze servicii publice în condițiile stabilite de autoritățile administrației publice locale, cu respectarea prevederilor Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001 și ale prezentei ordonanțe.

(2) Operatorii de servicii publice de salubrizare beneficiază, în temeiul prezentei ordonanțe, de același regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.

(3) Operatorii de servicii publice de salubrizare vor fi atestați de către o comisie organizată în cadrul Ministerului Administrației Publice. Componența comisiei de atestare, regulamentul de funcționare, precum și criteriile pentru eliberarea licenței de operare vor fi stabilite prin ordin al ministrului administrației publice.

(4) Se exceptează de la prevederile alin. (3) operatorii de servicii publice care au obținut pe bază de licitație publică contracte de delegare sau de concesiune, încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe. Exceptarea operează până la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul respectiv.

(5) Delegarea gestiunii și concesionarea serviciilor publice de salubrizare către operatorii atestați se fac prin licitație publică, în conformitate cu prevederile regulamentului de delegare a serviciilor publice locale.

Art. 15. - (1) Operatorii de servicii publice de salubrizare pot fi privatizați în condițiile legii.

(2) Hotărârea de privatizare aparține consiliului local sau județean sub a cărui autoritate își desfășoară activitatea operatorul de servicii publice de salubrizare.

(3) Privatizarea, respectiv vânzarea bunurilor din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, în parte sau în totalitate, se poate face numai prin procedura de licitație publică, concomitent cu delegarea serviciului public de salubrizare sau cu concesiunea acestuia.

Art. 16. - (1) Societățile comerciale de gospodărie comunală înființate de consiliile locale sau județene potrivit legii pot fi de interes local sau județean, în funcție de limitele teritoriale în care își desfășoară activitatea.

(2) Societățile comerciale de gospodărie comunală înființate de consiliile locale își pot desfășura activitatea și în alte localități, pe baze contractuale.

(3) Operatorul care prestează mai multe tipuri de servicii va ține evidențe distincte pe fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu și localitate de operare.

(4) Consiliile locale se pot asocia în vederea organizării unor servicii publice de salubrizare sau a realizării unor obiective specifice comune.

CAPITOLUL III
Drepturi și obligații ale utilizatorilor și operatorilor

Art. 17. - (1) Garantarea dreptului de a beneficia de serviciul public de salubrizare pentru toți utilizatorii, persoane fizice și juridice, se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, care va fi elaborat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz, cu respectarea regulamentului-cadru aprobat de Guvern.

(2) Utilizatorii vor avea dreptul de acces fără discriminare la informațiile publice cu privire la serviciile publice de salubrizare, atât prestatorul cât și autoritatea locală având obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

(3) Hotărârile autorităților administrației publice locale cu privire la serviciul public de salubrizare vor fi aduse la cunoștință publică și orice utilizator din aria de prestare a serviciului public de salubrizare are dreptul să conteste prevederile acestora, în condițiile legii.

(4) Utilizatorii au obligația să respecte clauzele contractului de salubrizare și să își achite obligațiile de plată în conformitate cu prevederile acestuia.

Art. 18. - Drepturile prestatorilor de servicii publice de salubrizare se înscriu în contractele de delegare sau în regulamentele de funcționare, pentru serviciile aflate în administrare directă, sau în contractele de concesiune, pentru serviciile cedate spre administrare agenților economici, urmărindu-se asigurarea echilibrului contractual pe baza următoarelor principii:

a) încasarea tarifului aferent serviciului public prestat și actualizarea periodică a acestuia în raport cu indicele de inflație;
b) modificarea tarifului în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual.

Art. 19. - (1) Agenții economici care operează în domeniul serviciilor publice de salubrizare urbană trebuie să facă dovada competenței tehnice și să aibă o dotare tehnico-materială care să corespundă tipurilor de servicii pe care urmează să le presteze.

(2) Agenții economici trebuie să facă dovada bonității lor materiale, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al agenților economici nu trebuie să aibă cazier judiciar.

(3) Prestatorii de servicii publice de salubrizare vor fi atestați în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

(4) Vor fi supuse atestării atât compartimentele consiliului local, organizate ca servicii publice, cât și operatorii furnizori/ prestatori de servicii publice de salubrizare existenți, precum și compartimentele consiliului local și operatorii furnizori/ prestatori de servicii publice de salubrizare care se vor înființa după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

(5) Pot participa la licitații pentru obținerea contractelor de delegare a serviciului public de salubrizare numai agenții economici atestați.

(6) Atestatul este valabil 5 ani, indiferent de specificul activității pentru care s-a făcut atestarea.

Art. 20. - Prestatorii de servicii publice de salubrizare au față de utilizatori următoarele obligații:

a) să respecte regulile asumate prin contractul de delegare;
b) să presteze serviciul la utilizatorii cu care a încheiat contract de accesare și utilizare a serviciului;
c) să servească toți utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost autorizat/atestat, în condițiile prevederilor regulamentului local de utilizare a serviciilor publice de salubrizare;
d) să respecte angajamentele luate prin contractele de delegare cu privire la nivelurile de servicii (parametrii de performanță) stabilite de autoritățile administrației publice locale;
e) să furnizeze autorității administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice de salubrizare, în conformitate cu clauzele contractului de delegare și/sau de concesiune și cu prevederile legale în vigoare;
f) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile de lucrări, bunuri și servicii.

CAPITOLUL IV
Drepturi și obligații ale autorității administrației publice locale

Art. 21. - În exercitarea atribuțiilor ce le revin în domeniul administrării și conducerii serviciilor publice de salubrizare autoritățile administrației publice locale pot adopta hotărâri sau pot emite dispoziții privitoare la:

a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme publice de salubrizare, în condițiile legii;
b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economicosocială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;
c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;
d) asocierea intercomunală în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor publice de salubrizare;
e) delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare, precum și încredințarea spre administrare a bunurilor aparținând patrimoniului public din infrastructura aferentă; operațiunile de delegare și încredințare se pot realiza numai prin licitație publică organizată în condițiile legii.
f) participarea cu capital sau cu bunuri la societăți comerciale pentru realizarea de lucrări și servicii publice de salubrizare;
g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferent ă serviciilor publice de salubrizare, extinderi, dezvoltări de capacități, reabilitări și modernizări;
h) elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor de serviciu pe baza normelor-cadru elaborate de Ministerul Administrației Publice;
i) stabilirea taxelor și aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art. 22. - Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la cantitatea și calitatea serviciului prestat și la indicatorii de performanță: ritmicitatea serviciului, tarifele practicate și modul de încasare a facturilor, redevențe, răspunderea contractuală, forța majoră, durata contractului, clauze speciale privind rezilierea contractului etc. Art. 23. -(1) Autoritățile administrației publice locale au față de operatorii de servicii publice de salubrizare următoarele drepturi:

a) să aprobe ajustările de preț propuse de operator;
b) să sancționeze operatorul de servicii publice de salubrizare în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficiență la care s-a obligat.

(2) În cazuri deosebite autoritățile administrației publice locale pot solicita comisiei de atestare retragerea licenței operatorului cu care au încheiat contract de concesiune a serviciului de salubrizare.

Art. 24. - În exercitarea competențelor și a responsabilităților ce le revin autoritățile administrației publice vor urmări cu prioritate:

a) gestionarea serviciilor publice de salubrizare pe criterii de competitivitate și de eficiență managerială;
b) promovarea reabilitării infrastructurii aferente serviciilor publice de salubrizare;
c) monitorizarea obiectivă și controlul periodic al activit ăților de prestare a serviciilor publice de salubrizare și luarea de măsuri în cazul în care operatorul nu asigură performanța pentru care s-a obligat;
d) elaborarea nivelurilor de servicii publice de salubrizare și aprobarea acestora numai după ce au fost supuse dezbaterii publice;
e) consultarea cu utilizatorii de servicii publice de salubrizare în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale, adoptarea normelor locale și negocierea contractelor de delegare a gestiunii;
f) informarea periodică a utilizatorilor de servicii publice de salubrizare asupra politicilor de dezvoltare din acest domeniu, precum și asupra necesității de instituire a unor taxe;
g) medierea conflictelor dintre utilizatorul și operatorul de servicii publice de salubrizare, la cererea uneia dintre părți.

Art. 25. - Autoritățile administrației publice locale au față de operatorii de servicii publice de salubrizare următoarele obligații:

a) să asigure tratament egal pentru toți operatorii de servicii publice de salubrizare din cadrul comunității respective și să asigure prin normele locale adoptate în exercitarea prerogativelor stabilite prin prezenta lege un mediu de afaceri transparent;
b) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice, cu precădere la acele informații care asigură pregătirea ofertelor și participarea la licitații;
c) să aducă la cunoștință publică, în condițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, hotărârile și dispozi țiile având ca obiect serviciul public de salubrizare;
d) să stabilească partenerii privați pentru proiectele de asociere sau de formare de societăți mixte, numai pe bază de licitație organizată în conformitate cu prevederile legale;
e) să achite operatorilor de servicii publice de salubrizare sumele convenite prin contract pentru prestațiile pe care aceștia le efectuează;
f) să păstreze confidențialitatea informațiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de servicii publice de salubrizare;
g) să achite contravaloarea prestațiilor pe care le-au efectuat pe bază de contract.

Art. 26. - Patrimoniul public și patrimoniul privat al unităților administrativ-teritoriale, utilizate pentru prestarea serviciilor publice de salubrizare, vor fi încredințate spre administrare, pe perioada contractului de concesiune sau de delegare de gestiune, prestatorului de servicii publice de salubrizare cu care s-a încheiat contractul, iar acesta va plăti proprietarului o redevență.

Art. 27. - Împotriva hotărârilor consiliilor locale sau județene, adoptate în aplicarea prezentei ordonanțe, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

CAPITOLUL V
Sancțiuni

Art. 28. - Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 29. - (1) Sunt considerate contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiune potrivit Codului penal, și se sancționează cu amendă următoarele fapte:

a) prestarea uneia dintre activitățile reglementate de prezenta ordonanță fără existența atestării legale sau fără contract de concesiune, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
b) încredințarea unui contract de delegare de gestiune sau de concesiune pentru una dintre activitățile de salubrizare fără licitație publică sau unui operator neatestat, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Consiliile locale și consiliile județene vor stabili faptele care constituie contravenții în domeniul serviciilor publice de salubrizare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 30. - Contravențiilor prevăzute la art. 29 li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 31. - Constatarea contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Ministerul Administrației Publice, Ministerul Apelor și Protecției Mediului, de primari sau de împuterniciții acestora.

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale

Art. 32. - Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 33. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă orice dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

P. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 30 august 2001.
Nr. 87.


Miercuri, 20 ianuarie 2021, 17:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.