ORDONANȚĂ nr.88 din 30 august 2001
privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență
Textul actului publicat în M.Of. nr. 544/1 sep. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizează în subordinea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și ale sectoarelor municipiului București.

(2) Serviciile publice comunitare sunt profesioniste și voluntare.

(3) Se înființează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Inspectorat, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, demilitarizat, cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Administrației Publice.

Art. 2. - (1) Serviciile publice comunitare și Inspectoratul au ca scopuri principale: apărarea vieții, bunurilor și mediului împotriva incendiilor și dezastrelor, precum și realizarea măsurilor de protecție civilă.

(2) Serviciile publice comunitare și Inspectoratul fac parte din forțele de protecție ale sistemului de securitate națională.

Art. 3. - Serviciile publice comunitare și Inspectoratul asigură îndeplinirea atribuțiilor specifice de protecție civilă și de prevenire și stingere a incendiilor, potrivit competențelor stabilite prin legile în vigoare.

CAPITOLUL II
Serviciile publice comunitare pentru situații de urgență

Art. 4. - (1) Serviciile publice comunitare profesioniste se înființează în subordinea consiliilor județene prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protecție civilă, a grupurilor și brigăzilor de pompieri militari.

(2) Serviciile publice comunitare profesioniste se înființează în subordinea Consiliului General al Municipiului București și consiliilor locale ale sectoarelor acestuia, prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protecție civilă și Brigăzii de Pompieri a Municipiului București și sectoarelor acestuia.

(3) Serviciile publice comunitare profesioniste funcționează ca instituții publice cu personalitate juridică.

Art. 5. - (1) Serviciile publice comunitare voluntare se organizează în subordinea consiliilor locale prin unificarea serviciilor publice de pompieri civili și a formațiunilor de protecție civilă din subordinea acestora.

(2) Profesionalizarea serviciilor publice comunitare prevăzute la alin. (1) se va realiza eșalonat, o dată cu dotarea și cu asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică și dotarea serviciilor publice comunitare se realizează pe baza criteriilor minime de performanță elaborate de Inspectorat și aprobate prin ordin comun al ministrului administrației publice și ministrului de interne.

(2) Regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor publice comunitare se întocmesc pe baza metodologiei elaborate de Inspectorat și se aprobă prin hotărâre de către consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, respectiv de consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor.

Art. 7. - Activitatea serviciului public comunitar este coordonată de președintele consiliului județean și de primarul general al municipiului București, respectiv de primarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor capitalei.

CAPITOLUL III
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Art. 8. - (1) Inspectoratul se înființează prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurii unificate, realizată prin reorganizarea Comandamentului Protecției Civile și a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

(2) Inspectoratul este condus de un inspector general cu rang de secretar de stat, ajutat de doi inspectori generali adjuncți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administrației publice.

(3) Inspectoratul are un secretar general, funcționar public de conducere, numit prin concurs sau examen, potrivit legii, ale cărui atribuții se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului.

Art. 9. - Inspectoratul are sediul în municipiul București, str. Banul Dumitrache nr. 46, sectorul 2.

Art. 10. - În subordinea Inspectoratului funcționează instituții de învățământ, studii și experimentări, unități și subunități specializate, baze, ateliere și depozite de asigurare tehnică, logistică și de reparații.

Art. 11. - (1) Inspectoratul asigură, la nivel național, punerea în aplicare, într-o concepție unitară, a legislației în vigoare în domeniile date în competență prin lege, precum și coordonarea și controlul metodologic al serviciilor publice comunitare.

(2) Inspectoratul face parte din sistemul național pentru managementul situațiilor de urgență și de criză.

Art. 12. - Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Inspectoratul colaborează cu Ministerul de Interne, cu celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 13. - Organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale Inspectoratului se elaborează de Ministerul Administrației Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. - Pentru aplicarea unitară a prevederilor legale la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Inspectoratul elaborează metodologii, norme și regulamente care se aprobă prin ordin al ministrului administrației publice.

CAPITOLUL IV
Personalul serviciilor publice comunitare

Art. 15. - Personalul serviciilor publice comunitare, al Inspectoratului și al unităților și instituțiilor subordonate acestuia trebuie să îndeplinească cerințele de calificare potrivit standardelor de pregătire și ocupaționale pentru profesiile respective și să participe la programele specifice de formare profesională continuă.

Art. 16. - Personalul serviciilor publice comunitare profesioniste, al Inspectoratului, al unităților și instituțiilor subordonate acestuia se compune din:

a) ofițeri, maiștri și subofițeri de protecție civilă, pompieri și specialiști;
b) funcționari publici calificați în specialitățile necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice;
c) personal contractual operativ de execuție, atestat în meseriile de protecție civilă, pompieri și alte specialități;
d) personal contractual auxiliar.

Art. 17. - Selecționarea, pregătirea, încadrarea, numirea, evaluarea, promovarea, recompensarea, sancționarea, transferul și încetarea raporturilor de muncă ale personalului serviciilor publice comunitare se realizează potrivit statutului personalului din serviciile pentru situațiile de urgență.

Art. 18. - Personalul serviciilor publice comunitare profesioniste și al Inspectoratului cu atribuții de îndrumare, control și constatare a respectării legii privind protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor, precum și de intervenție, desemnat potrivit legii, este învestit, pe timpul îndeplinirii serviciului, cu exercițiul autorității publice.

CAPITOLUL V
Asigurarea financiară și materială

Art. 19. - Autoritățile administrației publice centrale și locale care înființează servicii publice comunitare potrivit prezentei ordonanțe vor prevedea, distinct, în proiectele bugetelor proprii, resursele financiare necesare în vederea organizării, înzestrării, funcționării și îndeplinirii atribuțiilor legale de către serviciile respective și vor exercita controlul folosirii acestora conform atribuțiilor legale.

Art. 20. - Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente activității serviciilor publice comunitare se asigură din bugetele locale.

Art. 21. - Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Inspectoratului și ale structurilor din subordine se asigură din bugetul de stat.

Art. 22. - Resursele bugetare prevăzute la art. 20 și 21 se completează cu venituri extrabugetare, donații, sponsorizări și alte surse, potrivit legii.

Art. 23. - (1) Serviciile publice comunitare și Inspectoratul au în înzestrare autospeciale și utilaje de intervenție, de descarcerare și acordare a primului ajutor, echipament și aparatură de transmisiuni, gestionare apeluri de urgență, alertare-înștiințare, de informatică, de identificare riscuri și de protecție a personalului, mijloace de transport, substanțe și alte materiale tehnice specifice, precum și animale de căutare-salvare, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege.

(2) Personalul serviciilor publice comunitare și al Inspectoratului are dreptul la uniformă, în condițiile legii. Uniforma, echipamentul de protecție, tehnica și clădirile au însemne distinctive specifice.

CAPITOLUL VI
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 24. - (1) Bunurile mobile și imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în folosința Comandamentului Protecției Civile, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari și structurilor subordonate acestora, se transmit din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Ministerului Administrației Publice - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, respectiv în administrarea serviciilor publice comunitare.

(2) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice și a Ministerului de Interne.

Art. 25. - (1) Personalul actual încadrat în marile unități, unitățile și subunitățile de pompieri și protecție civilă se transferă sau se detașează în interesul serviciului în structurile serviciilor publice comunitare profesioniste, ale Inspectoratului, instituțiilor și unităților subordonate acestuia.

(2) Numărul și structura personalului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Cadrele militare și militarii angajați pe bază de contract, transferați sau detașați în condițiile prevederilor alin. (1), își păstrează drepturile și obligațiile specifice prevăzute de legislația în vigoare, aplicabile personalului militar din sistemul ordinii publice.

(4) Militarii în termen din marile unități, unitățile, subunitățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) își continuă executarea serviciului militar în structurile serviciilor publice comunitare profesioniste, iar înlocuirea acestora se va face eșalonat cu personal civil profesionist.

(5) Propunerile de efective pentru încorporare și încadrare cu personal civil profesionist se fac de Inspectorat.

(6) Personalul disponibilizat în urma înființării serviciilor publice comunitare, Inspectoratului și structurilor subordonate acestuia beneficiază de drepturile, ajutoarele și facilitățile prevăzute de lege.

Art. 26. - Organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, precum și statutul personalului încadrat în acestea se stabilesc prin lege.

Art. 27. - (1) Demilitarizarea, profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic specific, precum și principalele activități și etape pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe se realizează pe baza unui program, elaborat de Ministerul de Interne și Ministerul Administrației Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe se realizează pe măsura asigurării resurselor umane, materiale și financiare necesare.

Art. 28. - Obligațiile și acțiunile internaționale privind integrarea euroatlantică, protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor asumate de Comandamentul Protecției Civile și de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari se preiau, eșalonat, de către Ministerul Administrației Publice și se îndeplinesc de către Inspectorat.

Art. 29. - Inspectoratul coordonează prin serviciile publice comunitare profesioniste planificarea și mobilizarea resurselor pentru situațiile și stările excepționale prevăzute de lege.

Art. 30. - Prezenta ordonanță va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

p. Ministru de interne,
Abraham Pavel,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 30 august 2001.
Nr. 88.


ANEXĂ

LISTA
cuprinzând actele normative care se modifică corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe

1. Legea protecției civile nr. 106 din 25 septembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.241 din 3 octombrie 1996, cu modificările ulterioare

2. Legea nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.257 din 23 octombrie 1996

3. Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.146 din 18 decembrie 1990, cu modificările ulterioare

4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.179 din 26 octombrie 2000 privind trecerea unităților militare de protecție civilă de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul de Interne, precum și modificarea și completarea Legii protecției civile nr. 106/1996, a Ordonanței Guvernului nr.47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.535 din 31 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 431/2001

5. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.155 din 20 iulie 1995, cu modificările ulterioare

6. Hotărârea Guvernului nr.8 din 4 ianuarie 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Administrației Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.15 din 10 ianuarie 2001

7. Ordonanța Guvernului nr.47 din 12 august 1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.242 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările ulterioare

8. Hotărârea Guvernului nr.209 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Guvernamentale de Apărare Împotriva Dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.103 din 28 mai 1997

9. Hotărârea Guvernului nr.210 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Centrale pentru Apărarea Împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.103 din 28 mai 1997

10. Ordonanța Guvernului nr.60 din 28 august 1997 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.225 din 30 august 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 212/1997, cu modificările ulterioare

11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.14 din 13 martie 2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.114 din 16 martie 2000, cu modificările ulterioare, aprobată și modificată prin Legea nr. 448/2001


Luni, 17 ianuarie 2022, 04:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.