HOTĂRÂRE nr.918 din 13 septembrie 2001
pentru aplicarea Rezoluției nr. 1.333/2000 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind situația din Afganistan
Textul actului publicat în M.Of. nr. 602/25 sep. 2001

n temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, în aplicarea prevederilor Rezoluției nr. 1.333 din 19 decembrie 2000 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, pentru îndeplinirea obligației care revine statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite de a îndeplini rezoluțiile adoptate de Consiliul de Securitate, în conformitate cu cap. VII al Cartei Organizației Națiunilor Unite,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Autoritățile și instituțiile publice, persoanele fizice și persoanele juridice române, precum și persoanele fizice și persoanele juridice străine care desfășoară activități economice și financiare pe teritoriul României vor lua toate măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Rezoluției nr. 1.333/2000 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind situația din Afganistan, al cărei text este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Orice încălcare a prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea administrativă, contravențională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană

Președintele Agenției Naționale de Control al Exporturilor
Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice,
Nineta Bărbulescu

p. Ministrul apărării naționale,
George Cristian Maior,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 13 septembrie 2001.
Nr. 918.


ANEXĂ

REZOLUȚIA Nr. 1.333 (2000)
a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, adoptată la 19 decembrie 2000

Consiliul de Securitate, reafirmând rezoluțiile sale anterioare, în special Rezoluția nr. 1.267 (1999) din 15 octombrie 1999, și declarațiile președintelui său privind situația din Afganistan, reconfirmând angajamentul său ferm referitor la respectarea suveranității, independenței, integrității teritoriale și unității naționale ale Afganistanului, precum și respectul său față de patrimoniul cultural și istoric al Afganistanului,

recunoscând nevoile umanitare critice ale poporului afgan,

susținând eforturile reprezentantului personal pentru Afganistan al secretarului general, pentru promovarea unui proces de pace prin negocieri politice între părțile implicate, având ca scop stabilirea unei baze largi multietnice și a unui guvern de largă reprezentativitate, și cerând părților aflate în conflict să se alăture deplin eforturilor depuse pentru încetarea focului și începerea discuțiilor care să conducă la o înțelegere politică, continuând ferm procesul de dialog în care ele însele s-au angajat,

luând act de întâlnirea din decembrie 2000 a Grupului de Susținere Afgan, care a subliniat că situația în Afganistan este una complexă, necesitând o înțelegere și o abordare completă a procesului de pace și a problemelor referitoare la traficul de narcotice, terorism, drepturile omului și a ajutoarelor umanitare, precum și a celor pentru dezvoltare,

reamintind convențiile internaționale privind combaterea terorismului și, în special, obligațiile părților asumate prin acestea de a extrăda și de a urmări în justiție teroriștii,

condamnând ferm folosirea continuă a teritoriului Afganistanului aflat sub controlul fracțiunii afgane, cunoscută sub denumirea de talibană, autoproclamat Emiratul Islamic al Afganistanului (denumit în continuare Taliban), pentru adăpostirea și pregătirea teroriștilor și a actelor teroriste și reafirmând convingerea sa că suprimarea terorismului internațional este fundamentală pentru menținerea păcii și securității internaționale,

luând act de importanța respectării de către Taliban a Convenției unice din 1961, a Convenției privind substanțele psihotrope din 1971, a Convenției împotriva traficului ilicit de substanțe narcotice și substanțe psihotrope din 1988 și a angajamentelor asumate la a 20-a Sesiune specială a Adunării Generale din 1998, dedicată substanțelor narcotice, inclusiv să coopereze în cadrul Programului Națiunilor Unite de control al drogurilor,

luând act de faptul că Taliban beneficiază direct de cultivarea ilicită a opiumului prin impunerea unei taxe pe producerea acestuia și beneficiază indirect de prelucrarea și traficul acestuia și recunoscând că aceste resurse substanțiale întăresc capacitatea Talibanului de a ascunde teroriști,

deplângând faptul că Talibanul continuă să asigure protecție lui Usama bin Laden și să permită acestuia și asociaților lui să întrețină o rețea de tabere de antrenament pentru teroriști pe teritoriile controlate de Taliban, precum și să folosească Afganistanul ca o bază pentru susținerea acțiunilor teroriste internaționale;

luând act de punerea sub acuzare a lui Usama bin Laden și a asociaților săi de către Statele Unite ale Americii pentru, inter alia, bombardarea la 7 august 1998 a ambasadelor Statelor Unite ale Americii din Nairobi, Kenia, și Dar es Salaam, Tanzania, și pentru conspirație pentru uciderea cetățenilor americani aflați în afara Statelor Unite ale Americii și luând act, de asemenea, de cererea făcută către Taliban de Statele Unite ale Americii de predare a acestora pentru judecare (S/1999/1.021),

reiterând preocuparea sa profundă în ceea ce privește violarea continuă a legislației umanitare internaționale și a drepturilor omului, în special prin discriminarea femeilor și fetelor, și în ceea ce privește creșterea semnificativă a producției ilicite de opium,

subliniind că răpirea de către Taliban a consulului general al Republicii Islamice Iran și uciderea diplomaților iranieni și a unui ziarist în Mazar-e-Sharif constituie violări flagrante ale legislației internaționale în vigoare,

constatând că nerespectarea de către autoritățile Talibanului a prevederilor paragrafului 13 din Rezoluția nr. 1.214 (1998) și ale paragrafului 2 din Rezoluția nr. 1.267 (1999) constituie o amenințare la adresa păcii și securității internaționale,

subliniind hotărârea sa de a asigura respectarea rezoluțiilor adoptate,

reafirmând necesitatea ca sancțiunile să prevadă excepții adecvate și eficiente în scopul evitării consecințelor umanitare negative asupra poporului afgan și ca acestea să fie structurate în așa fel încât să nu împiedice, să nu zădărnicească ori să nu întârzie activitatea organizațiilor de asistență umanitară internaționale sau a agențiilor guvernamentale de ajutorare, pentru asigurarea asistenței umanitare populației civile din țară,

subliniind responsabilitatea Talibanului pentru bunăstarea populației din teritoriile Afganistanului aflate sub controlul său și, în acest context, solicitând Talibanului să asigure protecție și acces deschis personalului care desfășoară acțiuni umanitare și de ajutorare a celor aflați în dificultate din teritoriile aflate sub controlul acestuia,

reamintind principiile fundamentale ale Convenției privind securitatea personalului Organizației Națiunilor Unite și a celui asociat, adoptată de Adunarea Generală prin Rezoluția nr. 49/59 din 9 decembrie 1994,

acționând pe baza cap. VII al Cartei Națiunilor Unite:

 1. Cere ca Talibanul să se conformeze Rezoluției 1.267 (1999) și, în special, să renunțe să mai asigure imunitatea și pregătirea teroriștilor internaționali și a organizațiilor lor, să ia măsuri efective și adecvate pentru a da asigurări că teritoriile aflate sub controlul său nu sunt folosite pentru logistica și taberele teroriste sau pentru pregătirea ori organizarea actelor teroriste împotriva altor state sau cetățenilor acestora și să se alăture eforturilor internaționale de a-i aduce în fața instanțelor pe teroriștii puși sub acuzare.
 2. Cere, de asemenea, ca Talibanul să se conformeze fără întârziere dispoziției Consiliului de Securitate prevăzute în paragraful 2 din Rezoluția nr. 1.267 (1999), care cere Talibanului predarea lui Usama bin Laden autorităților competente din una dintre țările în care a fost pus sub acuzare sau autorităților competente dintr-o țară de unde va putea fi extrădat într-o asemenea țară ori într-o țară în care autoritățile competente vor putea să îl aresteze și să îl defere efectiv justiției.
 3. Cere în continuare ca Talibanul să acționeze prompt pentru a închide toate taberele în care teroriștii sunt antrenați, aflate pe teritoriul controlat de acesta, și solicită confirmarea închiderii lor de către Organizația Națiunilor Unite, inter alia, pe baza informațiilor furnizate Organizației Națiunilor Unite de către statele membre, în concordanță cu prevederile paragrafului 19 enunțat în continuare, și pe baza altor mijloace necesare pentru aplicarea conformă a prezentei rezoluții.
 4. Reamintește tuturor statelor obligația de a implementa strict măsurile impuse prin paragraful 4 din Rezoluția nr. 1.267 (1999).
 5. Hotărăște ca toate statele:
  a) să împiedice aprovizionarea, vânzarea și transferurile directe sau indirecte către teritoriile Afganistanului aflate sub controlul Talibanului, așa cum este stabilit de comitetul înființat pentru urmărirea aplicării Rezoluției nr. 1.267

  (1999), denumit în continuare Comitet, de către conaționalii lor sau din teritoriile lor ori prin folosirea navelor și avioanelor aflate sub pavilionul lor, cu armament și material conex de orice fel, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipament paramilitar și părți componente pentru cele enunțate anterior;
  b) să împiedice aprovizionarea, vânzarea și transferurile directe sau indirecte către teritoriul afgan aflat sub controlul Talibanului, așa cum este stabilit de Comitet, de către conaționalii lor sau din teritoriile lor, ale informațiilor și asistenței tehnice ori ale metodelor de instruire privind activitățile militare ale personalului înarmat aflat sub controlul Talibanului;
  c) să retragă toți oficialii, agenții, consilierii și personalul militar angajat prin contract sau prin alte acorduri, prezenți în Afganistan pentru a consilia Talibanul în probleme militare sau privind securitatea, și, în acest context, să îi îndemne pe ceilalți conaționali să părăsească țara.

 6. Hotărăște că măsurile impuse prin paragraful 5 de mai sus nu se vor aplica furnizorilor de echipamente militare neletale, folosite numai în scopuri umanitare sau de protecție, și asistenței tehnice ori metodelor de instruire referitoare la acestea, aprobate în prealabil de Comitet, și afirmă că măsurile impuse prin paragraful 5 de mai sus nu se aplică hainelor de protecție, incluzând haine și caschete militare, exportate către Afganistan de personalul Organizației Națiunilor Unite, reprezentanți ai presei și de asistenți umanitari, numai pentru uzul lor personal.
 7. Îndeamnă toate statele care întrețin relații diplomatice cu Talibanul să reducă semnificativ numărul și nivelul personalului misiunilor și posturilor Talibanului și să limiteze sau să controleze deplasarea pe teritoriul lor a întregului personal care a rămas; în cazul misiunilor Talibanului pe lângă organizațiile internaționale, statul gazdă poate consulta, când se consideră necesar, organizațiile implicate asupra măsurilor necesare în vederea aplicării acestui paragraf.
 8. Hotărăște ca toate statele să ia următoarele măsuri:
  a) să închidă imediat și complet toate birourile Talibanului de pe teritoriile lor;
  b) să închidă imediat toate birourile liniilor aeriene afgane "Ariana" de pe teritoriile lor;
  c) să blocheze fără întârziere fondurile și alte venituri financiare ale lui Usama bin Laden și ale persoanelor și entităților asociate cu el, stabilite de Comitet, incluzând cele din organizația Al-Qaida și incluzând fonduri derivate sau generate din proprietatea deținută ori controlată direct sau indirect de către Usama bin Laden și de persoanele și entitățile asociate cu el, și să se asigure că nici aceste fonduri, nici orice alte fonduri sau resurse financiare nu sunt puse direct sau indirect la dispoziția și în beneficiul lui Usama bin Laden, al asociaților săi ori al altor entități deținute ori controlate direct sau indirect de către Usama bin Laden ori de persoane și entități asociate cu el, incluzând organizația Al-Qaida, de către conaționalii lor ori de către orice altă persoană aflată pe teritoriul lor și cere Comitetului să mențină o listă actualizată, bazată pe informațiile furnizate de către state și de către organizațiile regionale, cuprinzând persoanele și entitățile desemnate ca fiind asociate cu Usama bin Laden, incluzând și pe cele din organizația Al-Qaida.
 9. Cere ca Talibanul, la fel ca ceilalți, să oprească operațiunile cu narcotice și să acționeze pentru eliminarea în fapt a culturilor ilegale de mac pentru opium, activități care finanțează activitățile teroriste ale Talibanului.
 10. Hotărăște ca toate statele să împiedice vânzarea, furnizarea ori transferul substanței chimice anhidridă acetică de către conaționali sau de pe teritoriul lor către orice persoană de pe teritoriul afgan aflat sub controlul Talibanului, așa cum este indicat de către Comitet, sau către orice persoană în scopul oricărei activități desfășurate în teritoriul controlat de Taliban sau operate din interiorul acestuia, așa cum este stabilit de către Comitet.
 11. Hotărăște, de asemenea, să li se solicite statelor să refuze cererile de decolare, aterizare și survol, referitoare la teritoriile lor, de către orice avion, dacă acesta a decolat ori are o destinație pe teritoriul Afganistanului, stabilit de către Comitet ca fiind sub controlul Talibanului, cu excepția cazului în care un zbor particular a fost autorizat anterior de către Comitet, având ca temei necesități umanitare, incluzând desfășurarea ceremoniilor religioase, ca sărbătoarea Hajj, sau pe motivul că zborul este făcut în scopul promovării dialogului pentru rezolvarea pașnică a conflictului în Afganistan sau are în intenție să promoveze acțiunile Talibanului de a se supune prezentei rezoluții sau Rezoluției nr. 1.267 (1999).
 12. Hotărăște în continuare menținerea și pe viitor de către Comitet a unei liste cuprinzând organizațiile și agențiile guvernamentale pentru ajutorare autorizate, care asigură asistență umanitară Afganistanului, incluzând Organizația Națiunilor Unite și agențiile sale, agențiile guvernamentale pentru ajutorare care asigură asistență umanitară, Comitetul Internațional al Crucii Roșii și organizațiile neguvernamentale specializate, neaplicabilitatea interdicției impuse prin paragraful 11 de mai sus în cazul zborurilor efectuate în scop umanitar ori în beneficiul organizațiilor și agențiilor guvernamentale pentru ajutorare, incluse în lista aprobată de către Comitet, reactualizarea continuă a listei de către Comitet prin adăugarea a noi organizații și agenții guvernamentale specializate pentru ajutorare și scoaterea de pe listă a organizațiilor și agențiilor guvernamentale, dacă se stabilește că acestea efectuează sau este probabil că efectuează zboruri pentru alte scopuri decât cele umanitare, și notificarea acestor organizații și agenții guvernamentale de îndată ce un zbor operat de către ele sau în numele lor intră sub incidența prevederilor paragrafului 11 menționat mai sus.
 13. Cere Talibanului să asigure accesul în siguranță și deschis al personalului pentru ajutorare și să îi ajute pe toți cei care se află în dificultate de pe teritoriile controlate de acesta și subliniază că Talibanul trebuie să garanteze siguranța, securitatea și libertatea de mișcare ale personalului Organizației Națiunilor Unite și ale organizațiilor umanitare pentru ajutorare.
 14. Îndeamnă statele să ia măsuri de restrângere a intrării pe teritoriul lor sau a tranzitării acestuia de către oficialii guvernamentali cu rang de ministru adjunct sau mai mare din Taliban, cu rangul echivalent al personalului militar aflat sub controlul Talibanului și de către consilierii guvernamentali și demnitarii Talibanului, exceptând oficialii care călătoresc în scopuri umanitare, pentru ceremonii religioase, ca sărbătoarea Hajj, cu scopul de a promova dialogul pentru rezolvarea pașnică a conflictului din Afganistan, sau dacă sunt în legătură cu aplicarea prezentei rezoluții sau cu Rezoluția nr. 1.267 (1999).
 15. Cere secretarului general ca în colaborare cu Comitetul:
  a) să numească un comitet de experți pentru a face recomandări Consiliului de Securitate, în termen de 60 de zile de la adoptarea acestei rezoluții, cu privire la modul în care pot fi monitorizate embargoul privind armamentul și închiderea taberelor de pregătire a teroriștilor prevăzute în paragrafele 3 și 5 menționate mai sus, incluzând, inter alia, folosirea informațiilor obținute de către statele membre prin metode proprii și furnizate de acestea secretarului general;
  b) să se consulte cu principalele state membre pentru a pune în aplicare măsurile impuse de prezenta rezoluție și de Rezoluția nr. 1.267 (1999) și să raporteze Consiliului de Securitate rezultatele acestor consultări;
  c) să raporteze implementarea măsurilor existente, să evalueze problemele privind aplicarea acestor măsuri, să facă recomandări pentru întărirea controlului și să evalueze acțiunile Talibanului de a se conforma;
  d) să analizeze implicațiile umanitare ale măsurilor impuse de prezenta rezoluție și de Rezoluția nr. 1.267

  (1999) și să raporteze Consiliului de Securitate, în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei rezoluții, evaluările și recomandările, să raporteze ulterior la intervale regulate orice implicație umanitară și să prezinte un raport comprehensiv în această problemă și orice recomandări, nu mai târziu de 30 de zile înainte de încetarea acestor măsuri.

 16. Cere Comitetului să îndeplinească mandatul său, asumându-și următoarele sarcini în completarea celor prevăzute în Rezoluția nr. 1.267 (1999):
  a) să stabilească și să actualizeze liste bazate pe informații furnizate de către state, organizații internaționale și regionale, cuprinzând toate punctele de intrare și terenurile de aterizare a avioanelor pe teritoriul afgan aflat sub controlul Talibanului, și să notifice statelor membre conținutul acestor liste;
  b) să stabilească și să actualizeze liste bazate pe informații furnizate de către state, organizații internaționale și regionale, cuprinzând persoanele și entitățile stabilite ca fiind asociate cu Usama bin Laden, în concordanță cu paragraful 8 c) menționat mai sus;
  c) să ia în considerare și să decidă în consecință cererile pentru excepțiile prevăzute la paragrafele 6 și 11 menționate mai sus;
  d) să stabilească, nu mai târziu de o lună de la adoptarea prezentei rezoluții, și să mențină o listă actualizată cuprinzând organizațiile și agențiile guvernamentale de ajutorare autorizate, care acordă asistență umanitară Afganistanului, în concordanță cu paragraful 12 menționat mai sus;
  e) să promoveze informații relevante referitoare la implementarea acestor măsuri, care sunt destinate publicității, prin mass-media de specialitate, inclusiv prin utilizarea improvizată a tehnologiei informaționale;
  f) să aibă în vedere, unde și când este oportună, o vizită în țările din regiune a președintelui Comitetului și a altor membri care ar putea fi solicitați să intensifice aplicarea totală și eficientă a măsurilor impuse prin prezenta rezoluție și prin Rezoluția nr. 1.267 (1999), cu scopul de a îndemna statele să se conformeze principalelor rezoluții ale Consiliului de Securitate;
  g) să întocmească periodic rapoarte către Consiliul de Securitate cu informații privitoare la respectarea Rezoluției 1.267 (1999), incluzând probabile violări ale măsurilor raportate Comitetului și recomandări pentru întărirea eficienței acestor măsuri.
 17. Cere tuturor statelor și organizațiilor internaționale și regionale, inclusiv Organizației Națiunilor Unite și agențiilor sale specializate, să acționeze strict și în acord cu prevederile prezentei rezoluții, în pofida existenței oricăror drepturi sau obligații conferite sau asumate prin orice înțelegere internațională ori prin orice contract în derulare sau orice licență ori permis acordat anterior datei la care au intrat în vigoare măsurile prevăzute la paragrafele 5, 8, 10 și 11 menționate mai sus.
 18. Cere statelor să ia măsuri împotriva persoanelor și entităților care violează măsurile impuse prin paragrafele 5, 8, 10 și 11 menționate mai sus și să aplice pedepsele adecvate, în măsura în care intră sub jurisdicția lor.
 19. Cere tuturor statelor să coopereze total cu Comitetul pentru îndeplinirea sarcinilor lui, incluzând furnizarea informațiilor ce pot fi solicitate de Comitet pentru punerea în aplicare a prezentei rezoluții.
 20. Cere tuturor statelor să raporteze Comitetului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a măsurilor impuse prin paragrafele 5, 8, 10 și 11 menționate mai sus, despre măsurile pe care le-au luat pentru aplicarea efectivă a prezentei rezoluții.
 21. Cere secretarului general să furnizeze Comitetului, în scopul analizării, informațiile primite de la guverne și surse publice despre posibile violări ale paragrafelor 5, 8, 10 și 11 menționate mai sus.
 22. Hotărăște că măsurile prevăzute la paragrafele 5, 8, 10 și 11 menționate mai sus vor intra în vigoare la ora 00,01 EST (GMT-5h), la o lună după adoptarea acestei rezoluții.
 23. Hotărăște în continuare că măsurile impuse prin paragrafele 5, 8, 10 și 11 menționate mai sus sunt stabilite pentru o perioadă de 12 luni, iar la sfârșitul acestei perioade Consiliul de Securitate va hotărî dacă Talibanul s-a conformat dispozițiilor paragrafelor 1, 2 și 3 menționate mai sus și, în funcție de aceasta, va hotărî dacă va prelungi perioada de aplicare a acestor măsuri în aceleași condiții.
 24. Hotărăște că, dacă Talibanul îndeplinește condițiile prevăzute la paragrafele 1, 2 și 3 menționate mai sus înainte ca termenul de 12 luni să fi expirat, Consiliul de Securitate va înceta să mai aplice măsurile prevăzute la paragrafele 5, 8, 10 și 11 menționate mai sus.
 25. Exprimându-și disponibilitatea pentru impunerea unor măsuri viitoare, în acord cu obligațiile sale prevăzute de Carta Organizației Națiunilor Unite, dorind ca aplicarea integrală a prezentei rezoluții și a Rezoluției nr. 1.267 (1999), inter alia, să aibă în vedere evaluarea impactului prevăzută în paragraful 15 d) privitor la sporirea eficienței sancțiunilor și la prevenirea consecințelor umanitare,
 26. Hotărăște să urmărească în continuare această chestiune.


Marți, 30 noiembrie 2021, 22:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.