ORDIN nr.122/298 din 2001
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conținutul, originea, prezentarea, compoziția, calitatea și etichetarea mierii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 610/27 sep. 2001

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor și ministrul sănătății și familiei,

văzând Referatul de aprobare nr. 118.527/2001, întocmit de Direcția generală strategii și politici în agricultură și industria alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, și Referatul de aprobare nr. DB 4.191/2001, întocmit de Direcția generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei,

având în vedere prevederile art. 39 din Ordonanța Guvernului nr.113/1999 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr.12/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Hotărârii Guvernului nr.22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele cu privire la natura, conținutul, originea, prezentarea, compoziția, calitatea și etichetarea mierii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prin Direcția generală strategii și politici în agricultură și industria alimentară și prin direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, respectiv a municipiului București, precum și Ministerul Sănătății și Familiei, prin Direcția generală de sănătate publică și prin direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș


ANEXĂ

NORME
cu privire la natura, conținutul, originea, prezentarea, compoziția, calitatea și etichetarea mierii

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezentele norme se referă și se aplică produsului "miere", așa cum este definit la cap. II.

Art. 2. - Mierea se comercializează cu respectarea definițiilor și regulilor stabilite în prezentele norme.

CAPITOLUL II
Natura, conținutul și originea mierii

Art. 3. - (1) În sensul prezentelor norme, prin miere se înțelege alimentul care este obținut de albine din nectarul florilor sau din sucurile dulci ale părților vii ale plantelor și pe care albinele le colectează, le transformă, le combină cu substanțele lor specifice, le depozitează și le lasă la maturat în fagurii de miere. Acest aliment poate fi fluid, vâscos sau cristalizat.

(2) Tipurile de miere, în funcție de origine, sunt:
a) mierea de flori - mierea obținută predominant din nectarul florilor;
b) mierea de mană - mierea obținută predominant din sucurile dulci ale altor părți vii ale plantelor; culoarea ei variază de la maro deschis sau maro verzui la aproape negru.

(3) Tipurile de miere, în funcție de modul de prezentare, sunt:
a) mierea de faguri - mierea depozitată de albine în celulele fagurilor abia formați, fără puieți, și vândută în faguri întregi căpăciți sau în bucăți de faguri de acest fel;
b) mierea cu bucăți de fagure - mierea care conține una sau mai multe bucăți de fagure de miere;
c) mierea scursă - mierea obținută prin scurgerea fagurilor fără puieți, decăpăciți;
d) mierea extrasă - mierea obținută prin centrifugarea fagurilor fără puieți, decăpăciți;
e) mierea presată - mierea obținută prin presarea fagurilor fără puieți, cu sau fără aplicarea încălzirii moderate.

CAPITOLUL III
Prezentarea

Art. 4. - (1) Termenul "miere" se aplică numai produsului definit la art. 3 alin. (1) și este utilizat în comerț la desemnarea acelui produs, fără a aduce prejudicii prevederilor art. 9 alin. (1) privind informațiile obligatorii de pe ambalajele, recipientele sau etichetele mierii.

(2) Denumirile menționate la art. 3 alin. (2) și (3) sunt aplicate numai produselor definite în acestea.

Art. 5. - Nici un alt produs în afară de miere nu poate fi adăugat la mierea comercializată ca atare.

Art. 6. - (1) La comercializarea mierii se respectă condițiile privind compoziția și calitatea enumerate la art. 7 alin. (4)-(10). Este permisă, fără a respecta prevederile art. 7 alin. (5) lit. b):
a) comercializarea mierii obținute din Calluna vulgaris, cu un conținut de umiditate maxim de 25%, atunci când aceasta este obținută în condiții naturale de producție;
b) comercializarea "mierii de panificație" sau "mierii industriale" cu un conținut de umiditate nu mai mare de 25%, atunci când aceasta este obținută în condiții naturale de producție.

(2) Fără respectarea prevederilor alin. (1) și ale art. 7 alin. (1)-(3), mierea poate fi comercializată ca "miere de panificație" sau ca "miere industrială" atunci când, deși bună pentru consumul uman:
a) nu respectă cerințele menționate la art. 7 alin. (2) lit. a), b) și c); sau
b) activitatea sa diastazică sau conținutul de hidroximetilfurfurol nu respectă limitele stabilite în prezentele norme.

CAPITOLUL IV
Condiții privind compoziția și calitatea

Art. 7. - (1) Mierea nu trebuie să conțină corpuri organice sau neorganice străine de compoziția sa, cum ar fi: mucegaiul, insectele, fragmentele de insecte, puieți sau impurități, când mierea este comercializată ca atare sau utilizată în alt produs pentru consumul uman.

(2) Mierea are următoarele caracteristici:
a) nu are gusturi sau mirosuri străine;
b) nu este începută fermentația sau fierberea;
c) nu este încălzită atât de mult încât enzimele sale naturale să fie distruse sau inactivate;
d) nu are o aciditate modificată artificial.

(3) Mierea nu trebuie să conțină substanțe peste limitele prevăzute de legislația în vigoare, pentru a nu periclita sănătatea umană.

(4) Conținutul aparent de zahăr calculat ca zahăr invertit este:
a) la mierea de flori - minimum 65%;
b) la mierea de mană și la amestecurile din miere de flori și miere de mană - minimum 60%.

(5) Conținutul de umiditate este:
a) în general - maximum 21%;
b) la mierea de Calluna vulgaris și la mierea de trifoi - maximum 23%.

(6) Conținutul aparent de zaharoză este:
a) în general - maximum 5%;
b) la mierea de mană și la amestecurile din miere de mană și miere de flori, miere de salcâm, de levănțică și de Banksia menziesii - maximum 10%.

(7) Conținutul de substanțe insolubile în apă este:
a) în general - maximum 0,1%;
b) la mierea presată - maximum 0,5%.

(8) Conținutul de minerale (cenușă) este:
a) în general - maximum 0,6%;
b) la mierea de mană și amestecurile din miere de mană și miere de flori - maximum 1%.

(9) Aciditatea - maximum 40 - miliechivalenți - acid per 1.000 g.

(10) Activitatea diastazică și conținutul de hidroximetilfurfurol (HMF) determinat după procesare și amestecare sunt:
a) activitatea diastazică (Scara Schade) este în general de minimum 8 și de minimum 3 la mierea cu conținut scăzut de enzime naturale, de exemplu de chitru, și cu conținut de HMF ce nu depășește 15 mg/kg;
b) conținutul de HMF - maximum - 40 mg/kg.

Art. 8. - Metodele de prelevare a probelor și de analiză necesare pentru verificarea compoziției și caracteristicilor mierii sunt conforme cu STAS 784/3-89 "Miere de albine. Metode de analiză".

CAPITOLUL V
Etichetarea

Art. 9. - Cerințele privind etichetarea vor fi în concordanță cu legislația în vigoare, având următoarele mențiuni specifice:

1. Singura informație obligatorie de pe ambalajele, recipientele sau etichetele mierii trebuie să fie vizibilă, ușor lizibilă, să nu permită ștergerea și să conțină următoarele:
a) termenul "miere" sau una dintre denumirile enumerate la art. 3 alin. (2) și (3); "mierea de faguri" și "mierea cu bucăți de fagure" sunt descrise ca atare; în cazurile menționate la art. 6 alin. (1) lit. b) și în primul paragraf al art. 6 alin. (2) denumirea produsului este "miere de panificație" sau "miere industrială";
b) greutatea netă, care este exprimată în grame sau kilograme;
c) denumirea sau denumirea comercială și adresa sau sediul înregistrat al producătorului, al ambalatorului sau al vânzătorului.

2. Termenul "miere" menționat la pct. 1. lit. a) sau una dintre denumirile menționate la art. 3 alin. (2) și (3) are opțional:
a) o trimitere referitoare la originea ei, fie că este vorba de flori sau de plante, cu mențiunea că produsul provine, în principal, din sursa indicată și are caracteristicile organoleptice, fizico-chimice și microscopice corespunzătoare;
b) o denumire regională, teritorială sau topografică, cu mențiunea că produsul provine în totalitate din zona indicată.

3. Când mierea se găsește în ambalaje sau recipiente cu o greutate netă egală sau care depășește 10 kg și nu este oferită spre vânzare cu amănuntul, informația menționată la pct. 1 lit. b) și c) apare numai pe documentele de însoțire.

4. Se menționează țara de origine în cazul produselor importate.

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale

Art. 10. - Prezentele norme sunt compatibile cu reglementările comunitare în domeniu și sunt armonizate cu prevederile Directivei Consiliului CEE 74/409 din 22 iulie 1974 privind armonizarea legilor statelor membre, referitoare la miere.


Vineri, 26 februarie 2021, 13:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.